Výsledky hlasování na zasedání č. 201609 - 53. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 30.03.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0 - Schválení programu 53. schůze rady města 10 10
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 41. - Navržení jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
4 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 1. - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
6 33. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
7 32. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
8 34. - Podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
9 40. - Příprava projektů "Zvýšení kapacity základní školy v Krásném Poli", "Závlek cyklostezky Q", "Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole, III. etapa - bezbariérové chodníky" 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
10 30. - Navržení změny stanov, členství zaměstnanců v dozorčí radě obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A))
11 31. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 42. - Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 13. 4. 2016 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
13 6. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace)
14 26. - Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu " z operačního programu Zaměstnanost 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
15 28. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků v rámci výzvy "William Shakespeare - OSTRAVA 2016" 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
16 5. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Sdružení přátel sborového zpěvu 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A))
17 11. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro Moravskoslezský kraj 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
18 12. - Návrh na souhlas s umístěním podz. kabel. vedení VN 10 kV vč. rozvaděče VN, podz. kabel. vedení NN 0,4 kV vč. přípojkové skříně, uzavření smluv o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene, dodatku č.1 ke smlouvě o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene-služebnosti a Dohody o zrušení smlouvy o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
19 13. - Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3035/106, Ostrava - Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
20 14. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, Krásné Pole a Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 15. - Návrh na záměr města pronajmout/nepronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat/neprodat části pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
22 16. - Návrh na záměr města nepronajmout části pozemků v k. ú. Třebovice ve Slezsku a Mariánské Hory, obec Ostrava 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
23 17. - Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 556/103 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 18. - Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Sadová), návrh na záměr města neprodat pozemky (ul. Maroldova), návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 19. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 20. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice a návrh na záměr města prodat nebo neprodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
27 21. - Návrh na svěření pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava městskému obvodu Svinov Návrh na záměr prodeje pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 22. - Návrh na záměr města vypůjčit části nemovitých věcí v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 23. - Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 0205/ZM1418/4 ze dne 4.3.2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 2. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2813/2015/OI/ZFUN 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
31 3. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
32 4. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0379/2015/OI/ZFUN ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
33 27. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Kanalizace Folvarek II. etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
34 1.VZ - Veřejná zakázka "Doplnění VO Janová", poř.č. 041/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
35 36. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
36 37. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
37 7. - Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
38 8. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
39 9. - Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A))
40 10. - Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy a rozpočtová úprava Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
41 29. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
42 24. - Poskytování bezplatné přepravy členům Konfederace politických vězňů 10 10
(Pozn: hlasování o stažení)
43 25. - Návrh na uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
44 38. - Nasvětlení hradní lávky 10 9
(Pozn: hlasování o variantě B))
45 39. - Návrh na zajištění poradenství a konzultací v oblasti cyklistické dopravy a plnění funkce cyklokoordinátora 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
46 35. - Kontrola plnění usnesení rady města za období listopad a prosinec 2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)