Výsledky hlasování na zasedání č. 201608 - 52. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 22.03.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 52. schůze rady města konané dne 22.03.2016 9 9
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
3 9. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc únor 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 10. - Příprava projektu Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů úřadu městského obvodu Poruba v rámci Operačního programu Zaměstnanost 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
5 8. - Přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc na projekt Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 a návrh na změnu složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
6 14. - Ukončení realizace projektu Pavilon evoluce 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
7 28. - Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
8 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb pro projekt "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 11. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 9 9
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
10 12. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
11 13. - Návrh na poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Volný čas příspěvkové organizaci zřízené rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
12 15. - Návrh na souhlas k provedení stavebně-technického průzkumu stavby "Tramvajový podchod A. Poledníka, ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
13 16. - Návrh na souhlas oprávněného z věcných břemen s dělením pozemků pro vlastníka pozemků Asental Land, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
14 17. - Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP Property, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
15 18. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností OVANET a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
16 19. - Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví SMO pro fyzické osoby a návrh na souhlas s umístěním uzemňovacího vedení do pozemků ve vlastnictví SMO a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Charitu Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
17 20. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a návrh na souhlasy s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
18 21. - Návrh koupit část pozemku p.p.č. 554/3, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
19 22. - Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
20 23. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 24. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava, návrh dohody o skončení nájmu bytu č. 6 v domě na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
22 25. - Návrh dohody o skončení nájmu části pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 26. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory a Moravská Ostrava, obec Ostrava s Dopravním podnikem Ostrava a. s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 30. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Zábřeh nad Odrou) 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 31. - Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro DAV, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 32. - Souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy, ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 34. - Návrh na zrušení usnesení rady města č. 03187/RM1418/47 ze dne 9. 2. 2016 a návrh na záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
28 35. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce části pozemku v k.ú. Zábřeh - VŽ, k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 2. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Odstranění výpusti Mastného" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
30 5. - Návrh na uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou Kanalizace v Polance nad Odrou, - SO 01 - 03, SO 03 - Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03.1 - Kanalizační řad, zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
31 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení geotechnického a hydrogeologického monitoringu svahu jímacího území Ještěrka I v Ostravě ­ Bartovicích 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
32 3.VZ - Veřejná zakázka "Parkoviště Most Českobratrská (PD, AD, IČ)", poř. č. 38/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
33 36. - Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2015 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí ÚHAaSŘ)
34 1. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu "Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy" a přijetí dotace z dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
35 29. - Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na zpracování průzkumů a znaleckého posudku v rámci projektu "Revitalizace Pustkoveckého údolí" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
36 4. - Dohoda o plné moci 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
37 7. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
38 33. - Dohoda o plné moci 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
39 3. - Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 2753/2015/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
40 27. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
41 6. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
42 ORG - Změna termínu konání 53. schůze rady města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)