Statutární město Ostrava
Zastupitelstvo města, 35. jednání dne 22.06.2022
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZM_M - 1BJ1822 01916/22Informace o činnosti orgánů města35zP
ZM_M - 3BJ1822 01663/22Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace ev. č. 1388/2022/KP na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2022-202435zP
ZM_M - 4BJ1822 01769/22Návrh obecně závazné vyhlášky - Statut města Ostravy35zP
ZM_M - 5BJ1822 01683/22Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Ostravy pro volební období 2022-202635zP
ZM_M - 6BJ1822 01623/22Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě35zP
ZM_M - 7BJ1822 01644/22Návrh nové obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství35zP
ZM_M - 8BJ1822 01702/22Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31.12.2021 za účetní období 01. 01. 2021 - 31. 12. 202135zP
ZM_M - 9BJ1822 01718/22Souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu: Cyklistické propojení Ostrava - centrum - Dolní oblast Vítkovice s předpokládanou dotační podporou z rozpočtu Moravskoslezského kraje35zP
ZM_M - 10BJ1822 01791/22Integrovaná územní strategie Ostravské metropolitní oblasti - koncepční část35zP
ZM_M - 11BJ1822 01740/22Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu "Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy"35zP
ZM_M - 12BJ1822 01736/22Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 202135zP
ZM_M - 13BJ1822 01755/22Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v letech 2022 až 2026 s RegioHub s.r.o.35zP
ZM_M - 14BJ1822 01762/22Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy k projektu „Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací“35zP
ZM_M - 15BJ1822 01658/22Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36"35zP
ZM_M - 16BJ1822 01731/22Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2021 (bez městských obvodů)35zP
ZM_M - 17BJ1822 01764/22Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Ostravský mrakodrap“29zN1
ZM_M - 18BJ1822 01795/22Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení a zatížení ev. č. 1301/2021/MJ a návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení a zatížení ev. č. 1387/2022/MJ29zN1
ZM_M - 19BJ1822 01801/22Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení v k. ú. Moravská Ostrava - MIXIDES, a.s.29zN1
ZM_M - 20BJ1822 01786/22Žádost o vyjádření k využití předkupního práva k pozemku v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 21BJ1822 01676/22Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 22BJ1822 01681/22Návrh koupit spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech - k.ú. Bartovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 23BJ1822 01778/22Návrh koupit spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech v k.ú. Radvanice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 24BJ1822 01777/22Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 25BJ1822 01678/22Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 26BJ1822 01679/22Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 27BJ1822 01594/22Návrh na záměr města prodat stavbu v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 28BJ1822 01673/22Návrh na záměr města prodat, neprodat pozemky v k.ú. Hošťálkovice, v k.ú. Přívoz a v k.ú. Nová Ves u Ostravy, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 29BJ1822 01680/22Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 30BJ1822 01763/22Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 31BJ1822 01779/22Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Bartovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 32BJ1822 01586/22Návrh na záměr města neprodat a prodat nemovité věci - k.ú. Slezská Ostrava, k.ú. Michálkovice, k.ú. Radvanice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 33BJ1822 01698/22Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 34BJ1822 01675/22Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 129zN1
ZM_M - 35BJ1822 01591/22Návrh na záměr města neprodat pozemky (lokalita ul. Hlubinská, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava)29zN1
ZM_M - 36BJ1822 01682/22Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 37BJ1822 01728/22Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 1106 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 38BJ1822 01782/22Souhlas s uzavřením MEMORANDA O SPOLUPRÁCI NA PŘÍPRAVĚ A REALIZACI ZÁMĚRU SOUBORU DOPRAVNÍCH STAVEB "Modernizace ulice Na Karolíně" mezi SMO a MSK29zN1
ZM_M - 39BJ1822 01634/22Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 202331zN3
ZM_M - 40BJ1822 01714/22Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 202331zN3
ZM_M - 41BJ1822 01772/22Pravidla pro udělení "titulu" a "ceny" Talent roku v akademickém roce 2022/202331zN3
ZM_M - 42BJ1822 01765/22Žádosti o mimořádné dotace a návrh na uzavření dodatku ke smlouvě31zN3
ZM_M - 43BJ1822 01768/22Poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na Pořízení zobrazovacích zařízení pro Městský stadion a uzavření dodatku se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., k dotační smlouvě Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba - I. etapa a 1. část II. etapy31zN3
ZM_M - 44BJ1822 01775/22Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2022/202331zN3
ZM_M - 45BJ1822 01771/22Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy v roce 202231zN3
ZM_M - 46BJ1822 01781/22Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 202331zN3
ZM_M - 47BJ1822 01688/22Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 0742/2022/KVA uzavřené se spolkem Slezský soubor Heleny Salichové z.s.32zN4
ZM_M - 48BJ1822 01773/22Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 202332zN4
ZM_M - 49BJ1822 01799/22Návrh odpovědí k žádostem o podporu humanitárních aktivit32zN4
ZM_M - 50BJ1822 01813/22Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně32zN4
ZM_M - 51BJ1822 01788/22Vydání Změny č. 3 Územního plánu Ostravy34zN6
ZM_M - 52BJ1822 01790/22Rozhodnutí o pořízení Změny č.4 Územního plánu Ostravy zkráceným postupem a schválení jejího obsahu34zN6
ZM_M - 53BJ1822 01732/22Návrh na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace ev. č. 1882/2020/KP ve znění dodatku č. 1 ev. č. 1882D1/2021/KP na projekt společnosti Černá louka s.r.o. s názvem "Rekonstrukce IT, hřiště - hradní nádvoří, nákup židlí, malotraktor, mobiliář před pav. A"35zP
ZM_M - 54BJ1822 01809/22Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na navazující marketingovou kampaň OSTRAVACARD!!! a "Žil Verne v Ostravě?" společnosti Černá louka s.r.o.35zP
ZM_M - 55BJ1822 01861/22Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt I. etapa rekonstrukce interiéru vily Tereza společnosti Černá louka s.r.o.35zP
ZM_M - 56BJ1822 01819/22Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města vznesených na 34. zasedání zastupitelstva města dne 18.05.202235zP
ZM_M - 57BJ1822 01798/22Návrh na prominutí smluvní pokuty35zP
ZM_M - 58BJ1822 01909/22Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Černá louka s.r.o.35zP
ZM_M - 59BJ1822 01903/22Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.35zP
ZM_M - 60BJ1822 01892/22Návrh na prodej pozemků v k.ú. Přívoz, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 61BJ1822 01816/22Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Vítkovice, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 62BJ1822 01890/22Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 63BJ1822 01865/22Návrh na záměr města neprodat věci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava (lokalita ul. Lipinská)29zN1
ZM_M - 64BJ1822 01918/22Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 65BJ1822 01862/22Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Gajdošova, ul. Ostrčilova)29zN1
ZM_M - 66BJ1822 01911/22Návrh na záměr města prodat část pozemku, návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Švabinského)29zN1
ZM_M - 67BJ1822 01871/22Záměr přijmout darem část Silnice I/56, MÚK na ul. Místecké, most ev. č. 56-028.1 včetně pozemků pod stavbou v k.ú. Moravská Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací29zN1
ZM_M - 68BJ1822 01855/22Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava do vlastnictví Ostravské univerzity (lokalita ul. Thomayerova, Syllabova), návrh na zřízení služebnosti inženýrských sítí29zN1
ZM_M - 69BJ1822 01891/22Návrh na záměr města darovat pozemky v k.ú. Petřkovice u Ostravy a návrh přijmout darem pozemky v k.ú. Přívoz, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 70BJ1822 01915/22Návrh na záměr města změnit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s předkupním právem a zákazem zcizení - "Rezidence Stodolní"29zN1
ZM_M - 71BJ1822 01914/22Projednání petice v lokalitě Slezská Ostrava - mezi ulicemi U Staré elektrárny, Keltičkova a Bohumínská29zN1
ZM_M - 72BJ1822 01896/22Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. a návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice29zN1
ZM_M - 73BJ1822 01888/22Návrh na úpravu stanov organizace Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s.31zN3
ZM_M - 74BJ1822 01907/22Žádosti obchodních společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., a Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o navýšení provozních dotací na rok 2022 z důvodu nárůstu cen elektrické energie31zN3
ZM_M - 75BJ1822 01886/22Žádost o mimořádnou dotaci v oblasti sportu31zN3
ZM_M - 76BJ1822 01885/22Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v rámci programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 202231zN3
ZM_M - 77BJ1822 01860/22Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy32zN4
ZM_M - 78BJ1822 01901/22Informativní zpráva o naplňování Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi32zN4
ZM_M - 79BJ1822 01889/22Návrh na poskytnutí účelových dotací z peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her (Loterie) pro rok 202232zN4
ZM_M - 80BJ1822 01832/22Navýšení neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí provozních a osobních nákladů v roce 2022 obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.32zN4
ZM_M - 81BJ1822 01831/22Navýšení neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí provozních a osobních nákladů v roce 2022 obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.32zN4
ZM_M - 82BJ1822 01839/22Žádost spolku Provoz z. s. o navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace32zN4
ZM_M - 83BJ1822 01908/22Prodloužení platnosti Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-202232zN4
ZM_M - 84BJ1822 01858/22Poskytnutí zápůjčky spolku Svatováclavský hudební festival, z.s.32zN4
ZM_M - 85BJ1822 01866/22Informativní zpráva o financování příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací v sociální oblasti v roce 202232zN4
ZM_M - 86BJ1822 01849/22Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci dotačního programu TVOŘÍME PROSTOR33zN5
ZM_M - 87BJ1822 01906/22Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rozšíření ul. Hlučínská před křižovatkou s ul. Slovenskou"34zN6
ZM_M - 88BJ1822 01917/22Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v souvislosti s výstavbou Rezidenčního projektu Kostelní - Biskupská34zN6
ZM_M - 89BJ1822 01904/22Informativní zpráva o aktuálním stavu přípravy projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy34zN6