Statutární město Ostrava
Zastupitelstvo města, 28. jednání dne 08.12.2021
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZM_M - 1BJ1822 03602/21Informace o činnosti orgánů města35zP
ZM_M - 3BJ1822 03498/21Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 (bez rozpočtů městských obvodů)35zP
ZM_M - 4BJ1822 03487/21Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Protipovodňová opatření ve městě Ostrava" ČR - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje35zP
ZM_M - 5BJ1822 03413/21Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace ev. č. 1882/2020/KP na projekt společnosti Černá louka s.r.o. s názvem "Rekonstrukce IT, dětské hřiště - hradní nádvoří, hradní terasa Lučina s občerstvením"35zP
ZM_M - 6BJ1822 03426/21Návrh na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ev. č. 1883/2020/KP ve znění dodatku č. 1 ev. č. 1883D1/2021/KP na projekt společnosti Černá louka s.r.o. s názvem "OSTRAVACARD!!!"35zP
ZM_M - 7BJ1822 03461/21Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt Nákup a instalace klimatizace v pav. A hale NA1 společnosti Černá louka s.r.o.35zP
ZM_M - 8BJ1822 03462/21Informace o plnění usnesení zastupitelstva města35zP
ZM_M - 9BJ1822 03066/21Návrh na prominutí smluvní pokuty s příslušenstvím (ŘSD)35zP
ZM_M - 10BJ1822 03460/21Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě35zP
ZM_M - 11BJ1822 03425/21Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství35zP
ZM_M - 12BJ1822 03423/21Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy35zP
ZM_M - 13BJ1822 03517/21Schválení návrhu změny stanov spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.35zP
ZM_M - 14BJ1822 03514/21Souhlas s přijetím dotace z Norských fondů v rámci programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" na realizaci projektu "Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích - etapa B"35zP
ZM_M - 15BJ1822 03456/21Přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt " Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice"35zP
ZM_M - 16BJ1822 03319/21Návrh na uzavření Smlouvy o koupi pozemků v SPZ Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 17BJ1822 03421/21Návrh na udělení souhlasu se zcizením pozemků pro společnost OAMP HALL 2 s.r.o. a návrh na udělení souhlasu se zcizením pozemků pro společnost OAMP HALL 3 s.r.o.29zN1
ZM_M - 18BJ1822 03505/21Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace - Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.35zP
ZM_M - 19BJ1822 03483/21Návrh na udělení souhlasu se zřízením zástavního práva a zákazů zcizení a zatížení ve prospěch SITUS ASSET MANAGEMENT LIMITED29zN1
ZM_M - 20BJ1822 03469/21Návrh na uzavření dodatku č.15 ke zřizovací listině - Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace29zN1
ZM_M - 21BJ1822 03339/21Návrh na svěření a předání majetku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava (workoutové hřiště - lokalita Loděnice)29zN1
ZM_M - 22BJ1822 03464/21Návrh na svěření majetku - stavba "Cyklistické trasy O, Přívoz, Ostrava" v k.ú. Přívoz, obec Ostrava městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz29zN1
ZM_M - 23BJ1822 03415/21Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky29zN1
ZM_M - 24BJ1822 03317/21Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 25BJ1822 03497/21Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na její svěření příslušnému městskému obvodu29zN1
ZM_M - 26BJ1822 03500/21Návrh darovat nemovitou věc a zřídit věcné břemeno (služebnost) - k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 27BJ1822 03455/21Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava Ředitelství silnic a dálnic ČR29zN1
ZM_M - 28BJ1822 03479/21Návrh darování nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 29BJ1822 03449/21Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 30BJ1822 03482/21Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec29zN1
ZM_M - 31BJ1822 03419/21Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 32BJ1822 03499/21Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 33BJ1822 03506/21Žádost o mimořádnou dotaci spolku PARA HOCKEY OSTRAVA z.s.31zN3
ZM_M - 34BJ1822 03494/21Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné investiční dotace v oblasti sociální péče č. 13 na zabezpečení projektu "Osobní asistence Ostravsko" organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. z rozpočtu statutárního města Ostravy32zN4
ZM_M - 35BJ1822 03501/21Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Černá louka s.r.o. na projekt Vybavení konferenčního sálu III. NP pav. A audiovizuální technikou35zP
ZM_M - 36BJ1822 03502/21Návrh na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace ev. č. 3183/2019/KP ve znění dodatku č. 1 ev. č. 3183D1/2020/KP na projekt společnosti Černá louka s.r.o. s názvem "Úprava prostoru okolí pavilonu A, elektromobil, rekonstrukce IT, WEB stránky, pořízení nových pódií, stěhování MINIUNI a rekonstrukce hradní terasy Lučina s občerstvením"35zP
ZM_M - 37BJ1822 03556/21Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu35zP
ZM_M - 38BJ1822 03535/21Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků35zP
ZM_M - 39BJ1822 03562/21Vydání majetku zůstavitele35zP
ZM_M - 40BJ1822 03424/21Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství35zP
ZM_M - 41BJ1822 03586/21Navýšení rozpočtu daňových příjmů roku 2021, vázání výdajů rozpočtu roku 2021 k převodu do rozpočtu roku 202235zP
ZM_M - 42BJ1822 03596/21Návrh změnit Kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení, ve znění Dodatku č. 1 - lokalita Smetanovo náměstí - ul. Vojanova29zN1
ZM_M - 43BJ1822 03573/21Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 3155/2020/MJ ze dne 23. 12. 2020 uzavřené se společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o.29zN1
ZM_M - 44BJ1822 03598/21Návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků ev. č. 0551/2009/MJ ze dne 25. 2. 2009 a návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby ev. č. 0316/2020/MJ ze dne 15. 1. 2020 v SPZ Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 45BJ1822 03599/21Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o koupi pozemků ev. č. 3586/2019/MJ ze dne 19. 12. 2019 ve znění Dodatku č.1 a návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o koupi pozemků ev. č. 3588/2019/MJ ze dne 19. 12. 2019 ve znění Dodatku č.1 v SPZ Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 46BJ1822 03594/21Návrh na udělení souhlasu se zatížením pozemků ve vlastnictví společnosti OAMP Hall 4 s.r.o. k zajištění úvěrové pohledávky MONETA Money Bank, a.s.29zN1
ZM_M - 47BJ1822 03616/21Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX, s.r.o.29zN1
ZM_M - 48BJ1822 03587/21Návrh na záměr města prodat věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Ostrčilova, projekt Ostravský mrakodrap)29zN1
ZM_M - 49BJ1822 03518/21Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 50BJ1822 03615/21Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 51BJ1822 03580/21Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 52BJ1822 03524/21Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh zřídit služebnost29zN1
ZM_M - 53BJ1822 03611/21Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 54BJ1822 03592/21Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - k.ú. Hrušov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 55BJ1822 03582/21Návrh koupit spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k.ú. Bartovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 56BJ1822 03559/21Návrh na odkoupení částí pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 57BJ1822 03566/21Návrh koupit pozemek parc.č. 733/7 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 58BJ1822 03578/21Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 59BJ1822 03589/21Návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení - k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - Nové Lauby29zN1
ZM_M - 60BJ1822 03588/21Návrh na svěření majetku - stavba "Cyklistické trasy E Hrušov - Vrbice" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava městskému obvodu Slezská Ostrava29zN1
ZM_M - 61BJ1822 03558/21Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 62BJ1822 03577/21Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Radvanice a k. ú. Bartovice, obec Ostrava, návrh na svěření pozemku29zN1
ZM_M - 63BJ1822 03605/21Žádosti obchodních společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba II. etapa a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na Rekonstrukci parkoviště F31zN3
ZM_M - 64BJ1822 03607/21Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu, Významných sportovních akcí a Významných sportovních klubů31zN3
ZM_M - 65BJ1822 03626/21Žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o prodloužení termínu použití investiční účelové dotace ev. č. 1343/2012/KZ32zN4
ZM_M - 66BJ1822 03609/21Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 0960/2021/KVA, uzavřené se spolkem Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Ostrava32zN4
ZM_M - 67BJ1822 03606/21Návrh na schválení dodatku č. 24 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace32zN4
ZM_M - 68BJ1822 03584/21Souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu "Nákup a modernizace vybavení organizace Čtyřlístek Ostrava, p. o." dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu32zN4
ZM_M - 69BJ1822 03597/21Vyhlášení dotačního programu TVOŘÍME PROSTOR na období 2022 - 2023 a informativní zpráva o 6. výzvě dotačního programu fajnOVY prostor za období 2021 - 2022 a uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy ev. č. 3050/2020/OSR33zN5
ZM_M - 70BJ1822 03551/21Žádost zapsaného spolku Zelená Hrabová o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu „Nový dřevěný altán v lesním parku Hrabovjanka“33zN5
ZM_M - 71BJ1822 03701/21Informace o cenách tepla a vodného a stočného na rok 202235zP