Statutární město Ostrava
Zastupitelstvo města, 22. jednání dne 14.04.2021
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZM_M - 1BJ1822 00889/21Informace o činnosti orgánů města35zP
ZM_M - 3BJ1822 00963/21Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 202035zP
ZM_M - 4BJ1822 00618/21Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 202025zP
ZM_M - 5BJ1822 00373/21Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 202035zP
ZM_M - 6BJ1822 00872/21Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr. Václava Kubína, vzneseného na 21. zasedání zastupitelstva města dne 3.3.202135zP
ZM_M - 7BJ1822 00901/21Informace o plnění usnesení zastupitelstva města35zP
ZM_M - 8BJ1822 00966/21Návrh na personální změnu ve Výboru pro udělování čestného občanství a cen města35zP
ZM_M - 9BJ1822 00782/21Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na investiční náklady spojené s realizací nákupu automobilového žebříku se záchrannou výškou 40 metrů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - územní odbor Ostrava35zP
ZM_M - 10BJ1822 00873/21Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Na kole dětem"35zP
ZM_M - 11BJ1822 00906/21Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč pro městský obvod Polanka nad Odrou35zP
ZM_M - 12BJ1822 01000/21Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu k 31.12.202035zP
ZM_M - 13BJ1822 00883/21Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy35zP
ZM_M - 14BJ1822 00841/21Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy ve strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov29zN1
ZM_M - 15BJ1822 00980/21Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení ev.č. 3300/2018/MJ, ve znění dodatku č. 1 - Rozvojová zóna Hrušov29zN1
ZM_M - 16BJ1822 00691/21Návrhy dodatků zřizovacích listin 26 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace účetního stavu majetku ke dni 31.12.202029zN1
ZM_M - 17BJ1822 00800/21Návrh na uzavření dodatku č. 22 ke zřizovací listině - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace29zN1
ZM_M - 18BJ1822 00809/21Návrh na projednání žádosti o prominutí pachtovného29zN1
ZM_M - 19BJ1822 00927/21Návrh na uzavření dohody o zrušení práva stavby a uzavření smlouvy o zřízení práva stavby ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 20BJ1822 00921/21Návrh na odejmutí nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 21BJ1822 00882/21Návrh na svěření majetku - komunikace a pozemky v lokalitě ul. Petra Křičky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz29zN1
ZM_M - 22BJ1822 00775/21Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 23BJ1822 00948/21Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města a návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Muglinov a v k.ú. Kunčičky, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 24BJ1822 00696/21Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 25BJ1822 00700/21Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Polanka nad Odrou29zN1
ZM_M - 26BJ1822 00832/21Návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 27BJ1822 00869/21Návrh na záměr města nesměnit a neprodat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Moravská Ostrava29zN1
ZM_M - 28BJ1822 00774/21Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 29BJ1822 00910/21Návrh prodat část pozemku parc.č. 190/134 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 30BJ1822 00974/21Návrh prodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 31BJ1822 00694/21Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 32BJ1822 00629/21Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 33BJ1822 00675/21Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 34BJ1822 00868/21Návrh na záměr města prodat části nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava (Rezidence Keltičkova) a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 35BJ1822 00785/21Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 36BJ1822 00900/21Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Bartovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 37BJ1822 00571/21Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 38BJ1822 00810/21Návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 240/30 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 39BJ1822 00817/21Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Přívoz, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 40BJ1822 00448/21Návrh na změnu společenské smlouvy obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.30zN2
ZM_M - 41BJ1822 00705/21Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko30zN2
ZM_M - 42BJ1822 00850/21Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů30zN2
ZM_M - 43BJ1822 00878/21Žádosti sportovní organizace TJ Sokol Pustkovec z.s. o předběžný souhlas se spolufinancováním investiční akce v rámci dotační výzvy Národní sportovní agentury z rozpočtu statutárního města Ostravy31zN3
ZM_M - 44BJ1822 00969/21Návrh na nevyhovění žádosti příjemci dotace FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek31zN3
ZM_M - 45BJ1822 00973/21Žádosti obchodních společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí provozních dotací na rok 202131zN3
ZM_M - 46BJ1822 00962/21Žádost o mimořádnou dotaci spolku KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s.31zN3
ZM_M - 47BJ1822 00668/21Návrh na poskytnutí čtyř investičních příspěvků právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava32zN4
ZM_M - 48BJ1822 00699/21Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. číslo 08000/2020/SOC mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 7089069232zN4
ZM_M - 49BJ1822 00918/21Návrh na poskytnutí mimořádných dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče32zN4
ZM_M - 50BJ1822 00971/21Vydání Změny č. 2b Územního plánu Ostravy34zN6
ZM_M - 51BJ1822 00987/21Zapojení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. do rozpočtu SMO35zP
ZM_M - 52BJ1822 01017/21Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o.35zP
ZM_M - 53BJ1822 00916/21Souhlas s přijetím dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 78 Energetické úspory v bytových domech III pro projekt "Regenerace bytového fondu Mírová Osada - 1. etapa (ul. Chrustova 260/8, 261/10, 262/12, 263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20, 1021/22), Ostrava"35zP
ZM_M - 54BJ1822 00976/21Návrh vložit nemovitý a movitý majetek v k. ú. Bartovice a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava do základního kapitálu společnosti SAREZA, s.r.o. (Ozdravné centrum Ještěrka)29zN1
ZM_M - 55BJ1822 00990/21Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě s předkupním právem a smlouvou o zřízení služebnosti (HOME MONT s.r.o.)29zN1
ZM_M - 56BJ1822 01010/21Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi pozemků ev. č. 3586/2019/MJ ze dne 19. 12. 2019, návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi pozemků ev. č. 3587/2019/MJ ze dne 19. 12. 2019, návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi pozemků ev. č. 3588/2019/MJ ze dne 19. 12. 2019 v SPZ Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 57BJ1822 01014/21Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 58BJ1822 01020/21Návrh na záměr města směnit pozemky, návrh na záměr města nepřevést pozemky (k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz) - ŘSD29zN1
ZM_M - 59BJ1822 00995/21Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 60BJ1822 00996/21Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu29zN1
ZM_M - 61BJ1822 01019/21Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ul. Českobratrská)29zN1
ZM_M - 62BJ1822 01009/21Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 63BJ1822 01008/21Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 64BJ1822 01012/21Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"33zN5
ZM_M - 65BJ1822 00937/21Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Plošná kanalizace Michálkovice - studie proveditelnosti" v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce"34zN6
ZM_M - 66BJ1822 00909/21Financování akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava34zN6