Obecně závazná vyhláška č. 6/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 6/2022,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 20.04.2022 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 19/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se mění a doplňuje takto:

 

(1)   V Čl. 5 odst. 2 písm. b) se slovo „to“ nahrazuje slovem „tato“.

 

(2)   V Čl. 7 se za odst. 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které zní:

„(3) Od poplatku je osvobozeno statutární město Ostrava, kterému poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města Ostravy.

 (4) Od poplatku je osvobozen cizinec požívající dočasné ochrany podle zákona č. 65/2022 Sb.,
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.“

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se nově označují jako odstavce 5 a 6.

 

    

          Čl. 2 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora