Obecně závazná vyhláška č. 11/2011

Tisk

ZRUŠENO
 

Obecně závazná vyhláška č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy

Zastupitelstvo města se usneslo dne 7.12.2011 vydat podle § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2 písm. e), l) a n) a  § 50 odst. 4  zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy:

 

Čl. 1 Určení místa

(1)    Výherní hrací přístroje definované v § 2 písm. e) zákona o loteriích (dále jen „výherní hrací přístroje“), interaktivní videoloterní terminály definované v § 2 písm. l) naposledy uvedeného zákona (dále jen „interaktivní videoloterní terminály“) a lokální loterní systémy definované v § 2 písm. n) téhož zákona (dále jen „lokální loterní systémy“) je zakázáno provozovat na  veřejně přístupných místech, kterými se rozumí herny, pohostinská zařízení a další místa, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, v těchto lokalitách:

-  na území celého městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
-  na území celého městského obvodu Polanka nad Odrou,
-  v městském obvodu Poruba na ulici Hlavní třída, Alšově náměstí a Nezvalově náměstí,
-  v městském obvodu Vítkovice na Mírovém náměstí, náměstí Jiřího z Poděbrad, na ulici   Halasova a ulici Jeremenkova,
- v městském obvodu Svinov na ulici Peterkova č.p. 79 a 132 (nádraží Svinov).

 

Čl. 2 Určení času

Na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městského obvodu Vítkovice mohou být výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a lokální loterní systémy provozovány pouze v době od 10:00 hodin do 22.00 hodin.

 

Čl. 3 Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy a obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy.

 

Čl. 4 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík, v.r.
náměstek primátora