NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 1/2011, platné

ze dne 1. 5. 2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č.7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Nařízení města č.1/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č.7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 Rada města se usnesla dne 12. 4. 2011 vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl.1
Účel úpravy

Účelem tohoto nařízení je změna vymezení úseků neudržovaných místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků obsaženého doposud v nařízení města č.7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále jen „nařízení“).

Čl.2
Předmět úpravy

(1) Čl.1 odst.2 nařízení zní:

„Přílohou tohoto nařízení jsou:
Příloha č.1a-Moravská Ostrava a Přívoz, Příloha č.2a-Slezská Ostrava, Příloha č.3a-Ostrava-Jih, Příloha č.4a-Poruba, Příloha č.5a-Nová Bělá, Příloha č.6a-Vítkovice, Příloha č.7a-Mariánské Hory a Hulváky, Příloha č.8a-Hošťálkovice, Příloha č.9a-Nová Ves, Příloha č.10a-Michálkovice, Příloha č.11a-Radvanice a Bartovice, Příloha č. 12a-Krásné Pole, Příloha č.13a-Martinov, Příloha č.14a-Polanka, Příloha č.15a-Hrabová, Příloha č.16a-Svinov a Příloha č.17a-Plesná. V uvedených přílohách jsou vymezeny v souladu s § 27 odst.5 zákona úseky místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků na území města Ostravy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.“

(2) V čl.4 nařízení se text „č.1 až č.17 tohoto nařízení a jsou nedílnou součástí“ nahrazuje textem „uvedených rovněž v čl.1 odst.2 tohoto nařízení“.

(3) Odkaz na poznámku č.2) pod čarou v čl.4 na konci textu se označuje jako odkaz na poznámku č.1) pod čarou.

(4) Poznámka č.1) pod čarou se zrušuje.

(5) Poznámka č.2) pod čarou se označuje jako poznámka č.1) pod čarou.

Čl.3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.5.2011.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

 Bc. Aleš Boháč, v.r.
náměstek primátora