odbor strategického rozvoje

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.
Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů  Doba uchovávání
příprava materiálů města pro orgány města organizace název organizace, sídlo organizace, IČO, DIČ, jméno, příjmení statutárního zástupce Orgány města 5 let
Agenda platu ředitele příspěvkové organizace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů ředitel příspěvkové organizace

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště

ředitel, orgány města 5 let
Agenda Nositele ITI ostravské aglomerace vyplývající z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020  žadatel o dotaci, příjemce dotace

identifikační údaje subjektů, statutárních zástupců, pověřených osob a žadatelů v rozsahu definovaném v projektovém záměru, popř. IS MS2014+

 
orgány města, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo práce a sociálních věcí
10 let
Přehled žadatelů o dotaci a příjemců dotací v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě žadatel o dotaci, příjemce dotace

titul, jméno a příjmení, město trvalého pobytu

 orgány města 5 let
Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě, uzavřené smlouvy  žadatel o dotaci

titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

 orgány města 5 let