odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.
Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba uchovávání
Příprava materiálů pro poskytnutí dotací   v oblasti sociální péče, zdravotnictví, podpory osob s handicapem,   prevence kriminality a protidrogové, rodinné politiky, uzavřené smlouvy Žadatel   o dotaci Titul,   jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Orgány   města 5 let
Přehled: žadatelů o dotaci, příjemců dotací v oblasti   v oblasti sociální péče, zdravotnictví, podpory osob s handicapem,   prevence kriminality a protidrogové, rodinné politiky Žadatel   o dotaci, příjemce dotace Titul,   jméno a příjmení, město trvalého pobytu Orgány   města 5 let
Poskytování finančních darů oceňovaným dárcům krve Příjemce   daru Jméno,   příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP, podpis Orgány   města 10 let
Poskytování průtokové dotace z MSK Dětskému centru Domeček,   příspěvková organizace, na činnost ZDVOPu Nezletilé   děti Jméno,   příjmení, datum narození Orgány   města 10 let
Vydání lékařských předpisů označených modrým pruhem Oprávněná   případně pověřená osoba Jméno,   příjmení, číslo OP, podpis Orgány   města 10 let
Jmenování ředitelů PO a stanovení jejich platů  Ředitel   PO Jméno,   příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně další údaje Orgány   města 5 let
Zprostředkování osvojení a pěstounské péče Žadatelé   o zprostředkování nezletilé děti, zákonní zástupci, opatrovník Jméno,   příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní   stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, opis rejstříku   trestu, příp. další údaje Krajský   úřad 15 let
Výkon sociálně-právní ochrany dětí Rodiče,   zákonní zástupci, opatrovník, nezletilé děti, osoby odpovědné za   výchovu, osoby blízké  Jméno,   příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní   stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezl., výše   příjmu,  příp. další údaje Státní   orgány a instituce, školská a zdrav. zařízení, rodiče, zákonní zástupci,   opatrovník, zmocněnci zákonných zástupců, nestátní neziskové organizace 15 let
Dohody o výkonu pěstounské péče Osoby   pečující, nezl. děti Jméno,   příjmení, dat. narození, trvalý pobyt Osoby   pečující, úřad práce 15 let
Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve   znění pozdějších předpisů Stěžovatel,   příp. další osoby Jméno,   příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, dle charakteru stížností   poměry stěžovatele, příp. údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje Stěžovatel,   příp. další orgány dle charakteru stížnosti 5 let
Kontrolní činnost dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole   (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů  Kontrolovaná   osoba, příp. další osoby dle předmětu kontroly  Identifikační   údaje kontrolované osoby a kontrolní skupiny, jméno, příjmení, datum narození   ve vazbě na předmět kontroly, příp. další údaje Kontrolní   orgán, kontrolovaná osoba   5 let
Správní řízení o stanovení úhrady za stravu a péči § 74 odst. 2   zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Účastník   správního řízení Jméno,   příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. další údaje potřebné   pro rozhodování v dané věci  Účastník   správního řízení 5 let
Odvolací řízení a řízení o mimořádných opravných prostředcích ve   věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění Příjemce   důchodu,další osoby, o kterých to stanoví zákon Jméno,   příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další   údaje potřebné pro rozhodování v dané věci  Účastníci   správního řízení 5 let
Zajištění komplexní sociální práce Osoby   nacházející se v nepříznivé sociální situaci Jméno,   příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další   údaje Vyjmenované   osoby 5 let
Řízení ve věci přestupků a jiných správních deliktů   v působnosti odboru Účastník   přestupkového řízení Jméno,   příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu,   příp. další   údaje Účastník   přestupkového řízení 5 let
Řízení o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní   službu Účastník   správního řízení Jméno,   příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně další údaje Účastník   správního řízení 40 let