odbor platový a personální

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních   údajů

Kategorie příjemců   osobních údajů

Doba uchovávání

personální evidence   zaměstnanců zařazených do magistrátu a úřadů městských obvodů (s výjimkou   úřadů městských obvodů Ostrava - Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz,   Slezská Ostrava)

zaměstnanci

osobní údaje   související s personální evidencí zaměstnanců

zaměstnavatel

50 let

platová evidence   zaměstnanců zařazených do magistrátu a úřadů městských obvodů (s výjimkou   úřadů městských obvodů Ostrava - Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz,   Slezská Ostrava)

zaměstnanci

osobní údaje   vztahující se ke zpracování platů

zaměstnavatel

Dle druhu dokumentu:

  • 5 let
  • 10 let
  • 50 let

realizace výběrových   řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci magistrátu dle zákona   o úřednících územních samosprávných celků

uchazeč o zaměstnání   přihlášený do výběrového řízení

titul, jméno,   příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství   (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému   pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis   z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě   funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

zaměstnavatel

5 let

Evidence odměn členů   zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města

členové zastupitelstva,   členové výborů a komisí

osobní údaje   vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce

poskytovatel odměny

Dle druhu dokumentu:

  • 5 let
  • 50 let

Evidence odměn členů   zastupitelstev městských obvodů

členové zastupitelstev

osobní údaje   vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce

poskytovatel odměny

Dle druhu dokumentu:

  • 5 let
  • 50 let

zajišťování a   evidence vstupních lékařských prohlídek zaměstnanců zařazených do magistrátu   prohlídek v zařízení závodní preventivní péče

zaměstnanci

osobní údaje   související s personální evidencí zaměstnanců

kontrolní orgány

50 let

Zajišťování agendy   vzdělávání

zaměstnanci SMO

titul, jméno a   příjmení, datum  a místo narození

vzdělávací instituce

5 let