odbor ochrany životního prostředí

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel   zpracování osobních údajů

Subjekt   údajů

Rozsah   osobních údajů

Kategorie   příjemců osobních údajů

Doba   uchovávání

správní   řízení

účastníci   řízení

 jméno, příjmení, datum narození, trvalý   pobyt, popř. adresa pro doručování

 obchodní firma nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

 

účastníci   řízení, dotčené správní orgány, celní úřad,

 

 

50 let

Vydávání samostatných závazných   stanovisek v ochraně ovzduší

 

Vydávání koordinovaných a   nekoordinovaných závazných stanovisek

 

Vyjádření, sdělení

žadatel

jméno, příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování, u jiných

 

obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační   číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které   jsou jejich statutárními zástupci

Žadatelé, stavební úřady, dotčené   správní orgány

 

 5 let

Příprava materiálů - příspěvek města   na výměnu kotlů na pevná paliva v rámci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském   kraji“

žadatel

jméno, příjmení, datum narození,   trvalý pobyt

nejsou

10 let

Poskytování bezúročných zápůjček za   účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu   „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

žadatel

jméno, příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, číslo účtu, rodné číslo

nejsou

10 let

vedení evidence vydaných osvědčení   podle § 54 odst. 4 až 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,   ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby, fyzické osoby   podnikající, právnické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo, číslo účtu

nejsou

5 let

vedení přehledu informací o ochraně   přírody a krajiny podle § 72 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a   krajiny, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby, fyzické osoby   podnikající, právnické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo, číslo účtu

nejsou

10 let

předávání dokumentace o památných   stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle   § 47 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění   pozdějších předpisů

fyzické osoby, fyzické osoby podnikající,   právnické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo, číslo účtu

Agentura ochrany přírody a krajiny   České republiky

5 let

vedení evidence registrovaných   významných krajinných prvků (§ 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a   krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

fyzické osoby, fyzické osoby   podnikající, právnické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo

nejsou

10 let

soustřeďování údajů a jejich zasílání   do evidence odnětí zemědělské půdy dle ust. § 3b odst. 4 zákona č. 334/1992   Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby, fyzické osoby   podnikající, právnické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo

Ministerstvo životního prostředí

15 let

vedení rejstříku honebních   společenstev dle ust. § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění   pozdějších předpisů

honební společenstva

jméno příjmení, adresa trvalého   bydliště honebního starosty, místostarosty a dalších členů honebního výboru

rejstřík je veřejně přístupný

10 let

vedení evidence zemědělských   podnikatelů dle ust. § 2f odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve   znění pozdějších předpisů

zemědělští podnikatelé

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo

Ministerstvo zemědělství

10 let

vedení evidencí dle zákona č. 99/2004   Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně   mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),   ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby, právnické osoby

jméno, příjmení, datum narození,   adresa trvalého pobytu, podpis, identifikační číslo, zdravotní způsobilost,   bezúhonnost, státní příslušnost

nejsou

5 let

vedení evidencí a statistik dle zákona   č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby, právnické osoby

jméno, příjmení, datum narození,   adresa trvalého pobytu, podpis, identifikační číslo, zdravotní způsobilost,   bezúhonnost, státní příslušnost

Krajský úřad Moravskoslezského kraje -   Ministerstvo zemědělství

20 let

soustřeďování údajů lesní hospodářské   evidence a jejich zasílání do centrální evidence podle § 9 odst. 3 písm. a)   zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve   znění pozdějších předpisů

fyzické osoby, fyzické osoby   podnikající, právnické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů   Brandýs nad Labem

5 let

zajištění zpracování a předávání   lesních hospodářských osnov podle § 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o   změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby, fyzické osoby   podnikající, právnické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů   Brandýs nad Labem

5 let

vedení evidence lesních stáží podle§   38 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů   (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   rodné číslo, trvalý pobyt, adresa pro doručování, státní příslušnost, podpis,   zdravotní způsobilosti, bezúhonnost

nejsou

10 let

vedení evidence nájmů a výpůjček   pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 12 odst. 2 zákona č. 289/1995   Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění   pozdějších předpisů

fyzické osoby, fyzické osoby   podnikající, právnické osoby

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, adresa pro doručování, podpis, identifikační číslo

nejsou

5 let

Vodoprávní evidence dle  vyhlášky   č. 7/2003 Sb. ve znění  vyhlášky č. 619/2004 Sb.

občané   žádající o:

udělení   souhlasu,
  stavební povolení vodního díla,
  povolení změny stavby,
  povolení k užívání vodního díla,
  schválení provozního  a manipulačního řádu,
  prodloužení platnosti rozhodnutí,
  povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
  povolení k vypouštění odpadních vod,
  vydání  povolení k některým činnostem a jeho změnu.

 

titul, jméno a příjmení, datum   narození, trvalý pobyt, datum narození, rozhodnutí

správce   povodí – Povodí  Odry,s.p.

Ministerstvo zemědělství

10 let