odbor majetkový

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

 Doba uchovávání

nájemní smlouva

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,   pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou   jejich statutárními zástupci

orgány města

 5 let

smlouva o výpůjčce

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

orgány města

 5 let

kupní smlouva

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,   pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou   jejich statutárními zástupci

orgány města

 10 let

darovací smlouva

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,   pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou   jejich statutárními zástupci

orgány města

 10 let

směnná smlouva

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,   pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou   jejich statutárními zástupci

orgány města

 10 let

smlouva o věcném břemeni

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,   pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou   jejich statutárními zástupci

orgány města

 5 let

nájemní smlouva

žadatel o pronájem bytu

jméno, dat. narození, r.č., adresa trval. bydliště

orgány města, správce domů

 5 let

evidence žadatelů o byt zvol. určení

žadatel o pronájem bezbariérového  bytu

jméno, dat. narození, bydliště, r.č., zdravotní stav   (diagnóza)

orgány města, Krajský úřad, MOb

 5 let

Pachtovní smlouva

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

orgány města

 5 let

Právo stavby

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

orgány města

 5 let

Národní správa – přenesená působnost

fyzické a právnické osoby

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval.   bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

5 let

Centrální evidence správních řízení

účastníci řízení

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.   adresa pro doručování

 

Odbory magistrátu MMO

 5 let

Převodní smlouvy (majetek nezapisovaný do KN)

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné   číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

orgány města, odbory Magistrátu města

po  dobu trvání vlastnictví –   živostnosti majetku

Dohody a souhlasy
  (plné moci, uznání dluhu, o splátkách, finančním vyrovnání)

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné   číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

orgány města, odbory Magistrátu města

 5 let

Oběh účetních a  daňových dokladů vyplývající   z uzavřených smluvních vztahů

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné   číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

orgány města, odbory Magistrátu města

 5 let

10 let