odbor legislativní a právní

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.
Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů  Doba uchovávání
Zakládání a evidence smluv uzavřených SMO vedená v písemné podobě a v elektronické podobě Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených se Statutárním městem Ostrava Titul, jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností) Orgány města 5 let
Kontakt na členy zastupitelstva města Členové zastupitelstva města Titul, jméno a příjmení, RČ, bydliště, zaměstnavatel, tel., e-mail, Pro vnitřní potřebu, v omezeném rozsahu i pro veřejnost 5 let
Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.) Fyzické osoby v postavení korespondentů Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností) Orgány města 5 let