odbor investiční

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchovávání

Nájemní smlouva

pronajímatel

titul, jméno a příjmení,   datum narození, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování   písemností

u jiných subjektů   obchodní firma nebo název, IČO, jména a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

orgány města

5 let od doby ukončení   platnosti smlouvy

Smlouva o výpůjčce

vlastník

titul, jméno a příjmení,   datum narození, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování   písemností

u jiných subjektů   obchodní firma nebo název, IČO, jména a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

orgány města

5 let od doby ukončení   platnosti smlouvy

Smlouva o věcném břemeni

Vlastník (povinný)

titul, jméno a příjmení,   datum narození, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování   písemností

u jiných subjektů   obchodní firma nebo název, IČO, jména a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

orgány města

5 let od doby ukončení   platnosti smlouvy

Získání nabídek uchazečů   k zakázkám malého rozsahu (do 300 tis. Kč) a kompletní dokumentace k VZ

FO, PO v postavení   zájemce o VZ

titul, jméno a příjmení,   datum narození, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování   písemností

u jiných subjektů   obchodní firma nebo název, IČO, jména a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

orgány města

1 rok od doby ukončení zakázky   nebo po dobu trvání záruky

příprava materiálů města   pro orgány města

organizace

název organizace, sídlo   organizace, IČO, DIČ, jméno, příjmení statutárního zástupce

orgány města

uchovávání kopií po dobu   trvání funkčního období