kancelář primátora

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel zpracování   osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních   údajů

Kategorie příjemců   osobních údajů

Doba uchovávání

Příprava materiálů   pro udělení cen města

Kandidáti na ocenění   cenou města

titul, jméno a   příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo účtu

orgány města

5 let

Příprava smluv a   platby

Fyzické osoby

titul, jméno a   příjmení, datum narození, trvalý pobyt

orgány města

5 let

Žádost o užití znaku   města

žadatel

titul, jméno a   příjmení, trvalý pobyt

orgány města

5 let

Osobní údaje o   vlastnicích vhodných věcných prostředků (VP), které lze využít pro potřeby   obrany státu dle zákona č. 222/1999   Sb., zákon o zajišťování obrany České republiky a Vyhlášky MO č. 280/1999 Sb., vše ve znění pozdějších   předpisů

1) právnické osoby

a) příjmení, jméno,   rodné číslo, telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby;

b) příjmení, jméno,   rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo osoby odpovědné za dodání   VP

 

Krajský úřad MSK,   Krajské vojenské velitelství Ostrava, SMO

 

 

 

5 let

2) fyzické osoby

Příjmení, jméno, rodné číslo, místo   trvalého pobytu, telefonní číslo

Krajský úřad MSK, Krajské vojenské   velitelství Ostrava, SMO

5 let

Evidence osobních údajů fyzických   osob, které lze určit za stavu ohrožení nebo válečného stavu k pracovní   povinnosti nebo výpomoci a evidence osobních údajů zdravotnických pracovnic,   dle zákona č. 222/1999 Sb., zákon   o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby

Příjmení, jméno, rodné číslo, místo   trvalého pobytu, telefonní číslo

Krajský úřad MSK, Krajské vojenské   velitelství Ostrava, SMO

 

 

 

5 let

Evidence členů orgánů krizového řízení   SMO dle zákona č. 240/2000 Sb.,   zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění   pozdějších předpisů

fyzické osoby

Příjmení, jméno, titul, zaměstnavatel,   místo trvalého pobytu, telefonní číslo

Krajský úřad MSK,   HZS MSK, SMO

 

5 let

Údaje o fyzických osobách, které mají   přístup k utajovaným informacím dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní   způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  prováděcí vyhlášky k OUI.

fyzické osoby

Jméno, příjmení, rodné příjmení,   titul, den, měsíc, rok a místo narození, adresa místa trvalého pobytu, státní   občanství, telefonní číslo, údaje z občanského průkazu (pasu).

Národní bezpečnostní úřad

 

 

 

 

 

5 let

Údaje o PO nebo PFO, kterým může být   uložena povinnost dle zák. č. 241/2000 Sb.,
  o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých   souvisejících zákonů a vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a   provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

1) právnické   osoby

jméno, popřípadě jména, a příjmení   osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy u dodavatele nezbytné   dodávky

Krajský úřad MSK,   HZS MSK, SMO

 

 

 

5 let

 

2) fyzické   osoby

jméno, příjmení, datum narození, místo   trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování písemností, telefonní číslo

 

Krajský úřad MSK, HZS   MSK, SMO

 

5 let