Úřad

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi 2016
DatumObsahMat.ÚplataEvid.
02.01.2016 Žádost o poskytnutí materiálů ze 42. zasedání ZM dne 13.10.2010. lpo1 ne 2
04.01.2016 Žádost o zaslání kopie spisového materiálu. dsč1 ne 1
07.01.2016 Žádost o informaci ohledně zastavení nepovolené stavby. UHAaSŘ1 ne 3
07.01.2016 Žádost o informace ohledně akcie ZTO. lpo6 ne 4
08.01.2016 Žádost o poskytnutí výsledku šetření z VPD. ožp2 ne 5
08.01.2016 Žádost o informace ohledně úpravy zeleně - Ostrava-Jih. lpo2 ne 6
08.01.2016 Žádost o kopie materiálu k elektrárně Třebovice ožp1 ne 8
14.01.2016 Žádost o poskytnutí sdělení Dalkia, na jehož základě byl předládán materiál 58. lpo4 ne 7
15.01.2016 Žádost o poskytnutí zápisu z 18. schůze RM 19.4.2011, materiál č. 43. lpo3 ne 9
16.01.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci soudního sporu s LAHOS s.r.o. lpo7 ne 10
16.01.2016 Žádost ve věci soudní spor s LAHOS s.r.o. lpo10 ne 23
18.01.2016 Žádost o informace ohledně kontrolního výboru zastupitelstva. lpo5 ne 26
19.01.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně bezbariérových bytů. kp1 ne 11
22.01.2015 Žádost o poskytnutí informací ohledně cateringových služeb při jednáních zastupitelstva a rady, raut na Novoročním koncertu. kp2 ne 12
22.01.2016 Žádost o dodání kopie Dopravně provozního řádu. hs1 ne 13
22.01.2016 Žádost o informaci k listu č.j. SMO/328148/15/HS ze dne 30.09.2015 - referenční ceny tepla. lpo14 ne 14
23.01.2016 Žádost o informaci k dodatku č. 3 smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 03.07.2012. lpo13 ne 15
25.01.2016 Soubor otázek, které se týkají obyvatelstva, příspěvkových organizací, různých koncepcí a také investičních akcí. vni1 ne 21
26.01.2016 Žádost o informaci - nahlédnutí do dobropisu - vrácení finančních přeplatků za teplo za rok 2011 - 2014 pro vytápění NR a Ostrčilova. hs2 ne 17
27.01.2016 Žádost o informaci - poskytnutí smlouvy na pronájem plakátovacích ploch ve městě, kopie st. povolení. UHAaSŘ2 ne 16
27.01.2016 Žádost o zaslání kopie listin ze spisu. dsč3 ne 18
27.01.2016 Žádost o informace ke 135. zasedání ostravských radních dne 25.4.2006 - materiál č. 30. lpo11 ne 19
28.01.2016 Žádost o poskytnutí informací k čipování psů. ožp3 ne 30
01.02.2016 Žádost ve věci řešení a evidence přestupků dle z. č. 361/2000 Sb. ve dnech 21. a 27.01.2016 na ul. Petra Křičky v čase 06:00-15:00 hod a pohyb konkrétní hlídky v uvedené oblasti. mp1 ne 1MP
01.02.2016 Žádost o sdělení jaká je rozhodovací praxe DSČ při udělování zákazu činnosti ve vztahu k rychlosti jízdy. dsč2 ne 20
01.02.2016 Žádost o informace k prodloužení lhůty. lpo8 ne 22
01.02.2016 Žádost ve věci zápis z jednání fin. výboru v r. 2008 lpo9 ne 24
01.02.2016 Žádost o informace k materiálu č. 30 z 25.4.2006. lpo12 ne 25
01.02.2016 Žádost o poskytnutí informací, které se týkají přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb. vni2 ne 27
01.02.2016 Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2016. oi1 ne 28
02.02.2016 Žádost o kopie předávacího listu - Přístřešek pro auto v k.ú. Svinov. UHAaSŘ3 ne 29
03.02.2016 Žádost o informace k provozu útulku od roku 2009 do 28.01.2016 - evidence psů. mp2 ne 2MP
05.02.2016 Žádost o poskytnutí informací na následující dotazy viz příloha. pap2 ne 44
15.02.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně kanalizace z ČOV, Krásné Pole. ožp11 ne 107
16.02.2016 Informace k jednacímu řádu, organizačnímu řádu. lpo15 ne 31
16.02.2016 Žádost o zaslání kompletní spisové dokumentace. dsč4 ne 32
18.02.2016 Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., počty uložených blokových pokut od 2009-2012. mp3 ne 3MP
21.02.2016 Info o prodloužení lhůty. lpo16 ne 33
23.02.2016 Poskytnutí informace o vydaných rozhodnutích ve věci výstavby Prodloužené mostní v Ostravě-Hrabové. ožp5 ne 34
23.02.2016 Žádost o poskytnutí rozhodnutí ve věci výstavby Prodloužené mostní v Ostravě-Hrabové. UHAaSŘ34 ne 35
23.02.2016 Informace k přílohe č. 8 ze zasedání zastupitelů dne 26.6.2002 lpo17 ne 38
24.02.2016 Žádost o informace k pozemku parc. č. 472, zapsaném na LV 1375, k.ú. Přívoz. ožp4 ne 36
24.02.2016 Informace k pozemku parc.č. 472, zapsaném na LV 1375, k.ú. Přívoz. UHAaSŘ4 ne 37
25.02.2016 Poskytnutí informace o cenových podmínkách nakládání se tříděným komunálním odpadem. ožp6 ne 42
26.02.2016 Informace o nákladech a rozsahu HW a SW za roky 2013, 2014, 2015. it1 ne 39
27.02.2016 Skutečnosti tvrzené v listu Dalkie ČR a jeho příloze z 24.5.2005. lpo24 ne 43
29.02.2016 Informace k prodloužená Mostní v O.- Hrabová. od1 ne 40
01.03.2016 Žádost o informaci ke spisu S-SMO/084257/13/DSČ. dsč5 ne 41
06.03.2016 Žádost o poskytnutí listu výrobce tepla doručený1.6.2005, materiál č. 33 ze 101. zasedání rady. lpo19 ne 45
09.03.2016 Žádost o informace k rámcové smlouvě. lpo18 ne 46
09.03.2016 Žádost o seznam všech došlých faktur obci v období 2010 - 2015. ofr1 ne 50
10.03.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně rychloměru , který se nachází na ulici Sokolská třída x Českobratrská. od2 ne 58
14.03.2016 Informace k prodeji pozemků, k.ú. Poruba-sever. maj1 ne 47
14.03.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci obchodního střediska Odra ve Výškovicích. UHAaSŘ35 ne 48
15.03.2016 Žádost o informace ohledně prostředků vynaložených  na výsadbu zeleně a kácení. ožp7 ne 49
18.03.2016 Žádost o informace k územnímu řízení pro výstavbu na Jurečkově ulici. UHAaSŘ5 ne 53
21.03.2016 Žádost o poskytnutí kopie auditní zprávy - VZ - provedení forenzního auditu u Městské nemocnice Ostrava p.o. iak2 ne 51
22.03.2016 Žádost o poskytnutí územního rozhodnutí č. 63/10. UHAaSŘ6 ne 54
23.03.2016 Žádost o informaci k uchovávání datových zpráv. vni3 ne 52
23.03.2016 Žádost o poskytnutí kopie forenzních auditů městských společností. iak1 ne 55
23.03.2016 Žádost o poskytnutí informací v souvislosti se zákonem o střetu zájmů. vni4 ne 65
24.03.2016 Dotazy ke zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů § 14. kp4 ne 56
24.03.2016 Žádost o komplexní informace a oficiální dokumenty sloužící jako podklad pro novelizaci vyhlášky SMO č. 9/2012. ožp8 ne 64
28.03.2016 Termín jednání s výrobci tepla- materiál č. 33 pro 101.schůzi RM v r. 2005. lpo22 ne 59
30.03.2016 Žádost o inf. ke studii výstavby kruhového objezdu v oblasti tzv. Frýdlantských mostů. UHAaSŘ8 ne 57
30.03.2016 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR č. 63/10 ze dne 8.4.2010. UHAaSŘ7 ne 60
02.04.2016 Podnět z r. 2014 - převod části DPO na Ekovu Electric. lpo23 ne 63
04.04.2016 Žádost o informace ohledně parkovacích míst. od3 ne 61
04.04.2016 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč9 ne 62
08.04.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč6 ne 66
08.04.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč7 ne 67
09.04.2016 Žádost o materiály z RM z 28.1.2015. lpo20 ne 68
12.04.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč8 ne 69
12.04.2016 Žádost o poskytnutí zprávy o činnosti právní komise v r. 2007-2009 a 2011, materiál  č. 18 z 19.4.2011 a zápis z jednání 19.4.2011.  lpo27 ne 74
13.04.2016 Informace k přehledu zakázek. od5 ne 70
14.04.2016 Žádost o poskytnutí informace o softwaru pro vedení spisové služby. it2 ne 71
15.04.2016 Žádost o informace ohledně spisové služby. it3 ne 72
15.04.2016 Žádost o poskytnutí seznamu organizací, kde je zřizovatelem statutární město Ostrava. vzkú1 ne 73
15.04.2016 Žádost o informaci ve věcí aktuální platné smlouvy na poskytování bezp. služeb v Městské nemocnici a Ústř. hřbitově. lpo21 ne 75
15.04.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci změny stanov Ostravských komunikací. lpo25 ne 76
15.04.2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci dotace DP Ostrava a.s. od4 ne 79
15.04.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně volebních okrsků. vni5 ne 83
16.04.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci dozorčí rady DPO. lpo28 ne 77
16.04.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně poskytování právní pomoci. lpo29 ne 78
18.04.2016 Žádost o vyhotovení kopie rozhodnutí. ožp9 ne 82
19.04.2016 Žádost o poskytnutí informací - dodavatel tepla - seznam odběratelů k 31.12.2007. lpo30 ne 81
20.04.2016 Žádost o poskytnutí informace - počet psů sloužících u MP. mp4 ne 4mp
20.04.2016 Žádost o informaci ve věci "Ohňostroje v letech 2012-2016". kp3 ne 80
23.04.2016 Žádost o kopii darovací smlouvy uzavřené na základě usn. RM č. 8923/138 z 16.5.2006. lpo31 ne 84
25.04.2016 Žádost o poskytnutí dvou vyjádření dle rozhodnutí č. SMO/052016/16/LPO. lpo26 ne 85
25.04.2016 Žádost o informaci k č.j. SMO/036391/10/Správ.  UHAaSŘ10 ne 86
28.04.2016 Žádost o výsledky forenzních auditů v DP Ostrava, Ekova Electric, Ostravské komunikace, Vítkovice Aréna a SAREZA.  lpo32 ne 87
29.04.2016 Žádost o kopii rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ve spojení s usnesením krajského soudu v Ostravě, na která odkazuje usnesení č.j. SMO/157692/16/KP. žú1 ne 88
01.05.2016 Žádost o informace k veř. zakázce 216/2009 - poskytování právní pomoci. lpo33 ne 89
02.05.2016 Žádost o informaci ve věci vydaných loveckých lístků cizincům. ožp10 ne 93
04.05.2016 Žádost o informaci kolik ÚR o umístění stavby týkajících se výstavby nákupních či obchodních center v letech 2010-2015. UHAaSŘ9 ne 96
06.05.2016 Žádost o informace o činnosti Útulku pro psy. ožp13 ne 92
09.05.2016 Žádost o informace k uložené pokutě od ÚOHS k VZ S451/14, S604/13 a S842/14.  vzku2 ne 90
09.05.2016 Žádost o vyjádření k dotazům viz příloha. ofr2 ne 91
11.05.2016 Žádost o informace o připravované rekonstrukci Náměstí Republiky v Ostravě. UHAaSŘ11 ne 94
11.05.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci "Terminál Hranečník".  od6 ne 95
12.05.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně umístění reklamy na pozemku. UHAaSŘ13 ne 103
13.05.2016 Žádost o informace ve věci OC Odra ve Výškovicích. UHAaSŘ12 ne 101
14.05.2016 Žádost o informace ohledně cen tepla. lpo34 ne 99
16.05.2016 Žádost o zaslání části spisového materiálu S-SMO/067533/15/DSČ. dsč10 ne 97
16.05.2016 Informace ke studii provozování zastávek. od7 ne 120
17.05.2016 Žádost o zaslání části spisového materiálu S-SMO/294398/15/DSČ.  dsč11 ne 98
18.05.2016 Žádost o informace ve věci st. povolení na druhou nádrž pro zasněžování Vaňkova kopce, Horní Lhota. ožp12 ne 108
19.05.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně Sportovního a rekreačního zařízení města Ostravy, s.r.o. ŠaS1 ne 100
19.05.2016 Informace dle kterého zákona se postupovalo v případě řízení na přestavbu obch. centra Odra ve Výškovicích.  lpo38 ne 102
25.05.2016 Žádost o výsledky forenzního auditu u Městské nemocnice Ostrava. lpo35 ne 104
25.05.2016 Žádost o kopie dohod o plné moci z voleb. období 2006-2010. lpo36 ne 105
26.05.2016 Žádost o poskytnutí smluv, jež se týkají natáčení televizních reportáží. kp5 ne 106
30.05.2016 Žádost ve věci OC Odra v Ostravě Výškovicích. UHAaSŘ16 ne 113
31.05.2016 Žádost o zaslání kopie ze spisového materiálu sp. zn. S-SMO/273595/14/DSČ. dsč12 ne 111
31.05.2016 Informace ve věci Soudní spor mezi New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. a RE GROUP, a.s. lpo39 ne 117
01.06.2016 Žádost o informace k výběrovému řízení na obsazení funkčního místa v rámci MMO VŘ č. 32/2016. PaP3 ne 109
01.06.2016 Žádost ve věci OC Odra v Ostravě Výškovicích. UHAaSŘ17 ne 114
02.06.2016 Žádost o informace ve věci stížnosti Ing. Iva Večeři. UHAaSŘ18 ne 115
03.06.2016 Žádost o inf. - nový Územní plán Ostrava.  UHAaSŘ14 ne 112
08.06.2016 Informace o komisích pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy. kp6 ne 116
08.06.2016 Informace ke smlouvám s euroAWK, s.r.o.  lpo37 ne 118
08.06.2016 Informace o plánované rekonstrukci obchodního centra "Hlubiňák" v O.-Jih, vč. zrušení podchodu. oi2 ne 119
11.06.2016 Žádost o poskytnutí citací. lpo40 ne 121
14.06.2016 Žádost o poskytnutí auditorské zprávy z auditu na Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih za r. 2014 a 2015. ofr3 ne 123
15.06.2016 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč13 ne 122
15.06.2016 Žádost o poskytnutí vyjádření k průběhu řešení oznámeného přestupku. ožp14 ne 130
16.06.2016 Žádost o informace ve věci ztráty spisu. vni6 ne 128
20.06.2016 Žádost o poskytnutí 50 závazných stanovisek- umístění nebo odstranění zařízení na nemovitosti nacházející se v památkové zóně.  UHAaSŘ15 ne 124
20.06.2016 Žádost o inf. - upřesnit záměr územ. plán Ostravy, poz. p.č. 2070/1-3, 2070/18-19....k.ú. Mor. Ostrava. UHAaSŘ19 ne 125
20.06.2016 Informace k vydanému Územnímu rozhodnutí č. 63/10. UHAaSŘ36 ne 129
21.06.2016 Žádost o informace týkající se bezpečnosti podchodu pod ulicí Horní v Ostravě-Hrabůvce (statistika přestupků za rok 2014 a 2015). mp5 ne 5MP
21.06.2016 Žádost o kopie dokumentů k podzemní těsnící stěně kolem Lagun. ožp16 ne 126
23.06.2016 Žádost o zaslání části spisu sp. zn. S-SMO/111252/16/DSČ. dsč14 ne 127
26.06.2016 Žádost o informace k místnímu referendu Ostrava-Jih. lpo41 ne 134
28.06.2016 Žádost o poskytnutí archiválie z r. 2006. lpo42 ne 137
24.06.2016 Žádost o informace ve věci tramvajové zastávky. od8 ne 132
03.07.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci "Dalkia - seznam odběratelů, průměrné ceny tepla". lpo43 ne 136
04.07.2016 Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu. dsč15 ne 131
07.07.2016 Žádost o informace ohledně výstavby parkovacího domu v prostoru OC Odra na Výškovické ulici. UHAaSŘ20 ne 142
08.07.2016 Žádost o poskytnutí informace ohledně mostu nad Polaneckou spojkou. od11 ne 133
08.07.2016 Žádost o poskytnutí všech listin, jenž jsou obsahem spisu. dsč16 ne 138
08.07.2016 Žádost ve věci Slova žádosti. lpo44 ne 144
13.07.2016 Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu. dsč17 ne 139
13.07.2016 Žádost o zaslání všech listin, které jsou obsahem spisu S-SMO/168345/16/DSČ. dsč18 ne 140
14.07.2016 Žádost o informace ve věci "Úprava "Hlubiňáku" a jeho okolí, vč.zrušení podchodu". oi3 ne 141
15.07.2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci vyplácení odměn. pap4 ne 143
18.07.2016 Žádost ve věci OC Odra Výškovice. UHAaSŘ21 ne 145
18.07.2016 Žádost ve věci OC Odra Výškovice. UHAaSŘ29 ne 146
20.07.2016 Žádost o poskytnutí informace k osvědčení pro řidiče občany třetích států. dsč22 ne 156
21.07.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci OC Odra ve Výškovicích. UHAaSŘ25 ne 147
22.07.2016 Žádost ve věci smlouvy o poskytování právní pomoci. lpo45 ne 153
22.07.2016 Žádost ve věci ČOV v k.ú. Koblov ve vlastnictví společnosti Rychstav PPM, s.r.o. ožp17 ne 164
25.07.2016 Žádost ve věci povolení veř. účelová komunikace. od10 ne 148
25.07.2016 Žádost o seznam povolených DČOV za období 01/2013-06/2016. ožp18 ne 157
25.07.2016 Žádost o umožnění nahlédnutí do dokumentů. kp8 ne 163
26.07.2016 Žádost ve věci tiskové zprávy. kp7 ne 149
27.07.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč19 ne 150
27.07.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč20 ne 151
27.07.2016 Žádost o zaslání písemného materiálu. dsč21 ne 152
29.07.2016 Žádost ve věci závazný právní názor. lpo46 ne 168
01.08.2016 Žádost o sdělení realizovaných úkonů v objektu a vně kasin Bonver na území města, kdo byl oznamovatelem a zda se události týkaly činnosti provozoven. mp6 ne 6MP
01.08.2016 darovací smlouva dle usne. č. 8923/138. lpo47 ne 171
02.08.2016 Žádost o poskytnutí informací ke smlouvě o právu provést stavbu 15/1347/OMJ. lpo48 ne 154
02.08.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč25 ne 155
03.08.2016 Dotaz k územnímu rozh. č. 63/10, Obchodní centrum Odra. UHAaSŘ22 ne 158
04.08.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč23 ne 161
04.08.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč24 ne 162
09.08.2016 Žádost o souhlas se změnou. maj2 ne 165
09.08.2016 Žádost o sdělení, kdy nabylo SMO k pozemku vlastnické právo. maj3 ne 166
09.08.2016 Žádosti o informace ohledně stadionu Bazaly (kupní cena, kolik reklam bylo na oplocení, roční výnos,... maj4 ne 167
10.08.2016 Žádost o doplňující informace k minulé žádosti - stadion Bazaly- žádost o kopii smlouvy včetbě dodatků. maj5 ne 169
11.08.2016 Žádost o poskytnutí kopií protokolů. ožp19 ne 170
11.08.2016 Žádost ve věci dodatek č. 4 z 3.7.2002. lpo49 ne 182
13.08.2016 Žádost o informace ve věci Dalkia z 1.6.2005. lpo52 ne 173
15.08.2016

Žádost ve věci zaslání mapy.

od9 ne 175
15.08.2016 Žádost o sdělení výše fin. prostředků na pomoc obětem trestných činů 2014-2016. svz1 ne 177
15.08.2016 Žádost ve věci materiál č. 33 pro 101. zasedání radních. lpo50 ne 185
16.08.2016 Žádost ve věci kopie forenz. auditů - Městská nemocnice Ostrava, Ova Cloud, Dům kultury města Ostravy, DK Akord, OVANET, DPO, Vítkovice Aréna, Sareza, Ostravské komunikace, Ekova electric. lpo51 ne 174
16.08.2016 Žádost o poskytnutí informace o výši platu, odbor DSČ. pap5 ne 179
16.08.2016 Žádost o poskytnutí informace o výši platu, Ing. Monika Procházková, odbor DSČ. pap6 ne 180
17.08.2016 Žádost o kontakty na zmocněnce kandidátů politických stran, hnutí a koalic do senátních voleb 2016.  vni7 ne 172
18.08.2016 Žádost o poskytnutí prezenční listiny z veřejného ústního jednání - OC Odra v O.-Výškovicích. UHAaSŘ24 ne 193
20.08.2016 Žádost ve věci smlouvy o vystavení bankovní záruky dle rozhodnutí rady č. 313/6 ze 14.1.2003. lpo53 ne 187
22.08.2016 Žádost o poskytnutí informace "Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. vzku3 ne 176
23.08.2016 Žádost o informace ve věci rámcové smlouvy o poskytování práv. pomoci k VŘ 216/2009. lpo54 ne 192
24.08.2016 Žádost o sdělení, jakým způsobem probíhá ze strany MPO dohled nad dodržováním zákonnosti na Dvorní ulici v Ostravě-Porubě. mp7 ne 7MP
24.08.2016 Žádost o informace o Haldě Heřmanice. ožp20 ne 178
24.08.2016 Žádost o informace ohledně pověření vedením el. systému spisové služby před rokem 2010. UHAaSŘ23 ne 194
25.08.2016 Žádost o informace ve věci dílčí požadavky na plnění smlouvy z 11.11.2009 lpo55 ne 183
30.08.2016 Žádost o poskytnutí informace o platu, odbor DSČ. pap7 ne 181
31.08.2016 Žádost o kopie odpovědi na žádost o prověření porušování Zákona o obcích a Jednacích řádů. lpo88 ne 184
01.09.2016 Žádost o poskytnutí informace o seznamu učitelů registrovaných autoškol, vedených u Magistrátu města Ostravy. dsč26 ne 186
01.09.2016 Žádost o poskytnutí kopií smluv s eCENTRE a kopie smluv s jinými subjekty, jejichž předmětem je zastupovat SMO jako zadavatele v zadávacích řízeních. lpo57 ne 188
01.09.2016 Žádost ve věci rámcové smlouvy o poskytování právní pomoci od r. 2000. lpo60 ne 189
02.09.2016 Žádost o informace k listu ze 24. května 2005. lpo56 ne 190
06.09.2016 Dotaz k zemědělským pozemkům, k.ú. Hošťálkovice. ožp21 ne 205
07.09.2016 Žádost o informace ve věci Domu na Žofínské 13. maj6 ne 191
08.09.2016 Žádost o poskytnutí fotokopie dokladů ze spisu. ožp23 ne 197
09.09.2016 Žádost o poskytnutí fotokopie dokladů ze spisu. ožp22 ne 196
11.09.2016 Žádost o informace ve věci "forenzní audit v DPO a Ekova Electric". lpo58 ne 195
12.09.2016 Žádost o informace ve věci "forenzní audit SAREZA". lpo59 ne 198
12.09.2016 Žádost ve věci rekonstrukce veřejného osvětlení, oblast Srbská-Jičínská. oi4 ne 199
15.09.2016 Žádost o zaslání části spisu. dsč27 ne 200
15.09.2016 Žádost o sdělení informací k elektronické aukci na VZ na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pod č.j. SMO/353551/16/HS. hs3 ne 201
16.09.2016 Žádost o statistiky k bezpečnostní situaci (Ostrava-Vítkovice, Tavičská, Erbenova, Obránců míru, Zengrova). mp8 ne 8MP
19.09.2016 Žádost o informaci ve věci stavebního úřadu. od12 ne 204
19.09.2016 Žádost ve věci dotazu na cyklotrasu kolem obchodního centra Odra na Výškovické ulici. oi5 ne 206
20.09.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně měření rychlosti a dodržováním dopravních předpisů v katastru města Ostrava. mp9 ne 9MP
20.09.2016 Žádost o sdělení důvodů, které vedly ke stažení materiálu M-90 z 19.zasedání ZM-návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věci. lpo84 ne 203
21.09.2016 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč28 ne 202
21.09.2016 Žádost o informaci jakými podnikatelskými oprávněními, za jakých podmínek a v jakých provozovnách, disponuje Statutární město Ostrava. žú2 ne 207
26.09.2016 Žádost ve věci kolik řidičských průkazů skupiny B bylo vydáno v roce 2015 a to ve věkových kategoriích 18-30 let, 40-60 let a 60 let a více a jakou částku muselo město Ostrava financovat vydáním těchto řidičských průkazů. dsč29 ne 208
29.09.2016 Dotaz, kteří současní zastupitelé mají od kdy jaké funkce v orgánech kterých společností s majoritní účastí SMO, v městské radě a jaké její komisi a v kterém výboru zastupitelstva. lpo64 ne 209
29.09.2016 Žádost ve věci smlouva č. 0554/2003/MJ. lpo61 ne 213
30.09.2016 Poskytnutí informace - počet útulku pro psy na území města Ostravy. ožp27 ne 210
30.09.2016

Žádost o poskytnutí těchto informací:

  • které činnosti vykonáváte na základě v kterém ustanovení zákona o obcích, dle kterého uděleného zmocnění
  • poskytnout informace obsažené v materiálu VZ 8 na 29.RM ohledně rekonstrukce venkovního osvětlení ulic Jičínské a Srbské
lpo65 ne 211
01.10.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci činnosti městského obvodu.  lpo62 ne 219
03.10.2016 Žádost o zaslání části spisu. dsč30 ne 212
04.10.2016 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč31 ne 214
05.10.2016 Žádost o informace k rámcové smlouvě č. 0099/2005/LPO. lpo66 ne 215
10.10.2016 Žádost o poskytnutí informace ohledně čestného občana města.

lpo63

ne 216
10.10.2016 Žádost o poskytnutí materiálu M43 z 4.10.2016.

lpo85

ne 217
11.10.2016 Žádost o poskytnutí materiálu RM dle usn. č. 03896/RM1418/59.

lpo67

ne 218
12.10.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu.

dsč32

ne 220
17.10.2016 Žádost ve věci platné smlouvy o poskytování právních služeb.

lpo76

ne 221
17.10.2016 Žádost ve věci soupis - OC Odra ve Výškovicích

UHAaSŘ27

ne 224
17.10.2016 Žádost ve věci čestného prohlášení ohledně ÚR č. 63/10.

UHAaSŘ26

ne 225
18.10.2016 Žádost ve věci audio záznam ze ZM dne 22.6.2016.

lpo70

ne 222
18.10.2016 Žádost ve věci audio záznam ze ZM 14.9.2016.

lpo71

ne 223
19.10.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu

dsč33

ne 230
21.10.2016 Žádost ve věci jednání ZM 19.10.2016 - podnět - projednání a materiál z RM.

lpo72

ne 226
22.10.2016 Žádost o informace ohledně zřízení předkupního práva na pozemky na Karolině

lpo73

ne 227
23.10.2016 Žádost o informace ve věci - řešení kterých problémů ve vztahu k Dalkii se podílel.

lpo69

ne 228
25.10.2016 Žádost o informace ve věci komplexní informace o prodeji pozemků v lokalitě nám. E. Beneše.

lpo68

ne 229
27.10.2016 Žádost o poskytnutí kopie pravomocného rozhodnutí.

dsč34

ne 231
27.10.2016 Žádost o poskytnutí zápisu z jednání 26.7.2005.

lpo74

ne 233
28.10.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně cen tepla před dubnem 2011.

lpo75

ne 234
31.10.2016 Žádost o inf. - kolik bylo vydáno změn v územ. pl. města Ostravy, který byl vydán usnesením č. 2462/ZM1014/32, ze dne 21.5.2014.

UHAaSŘ28

ne 232
07.11.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci úspory energie.

od13

ne 235
09.11.2016 Žádost o informaci ve věci ceny tepla.

lpo77

ne 236
11.11.2016 Žádost o poskytnutí informace k počtu vozidel za rok 2015 v obvodu Ostrava-Poruba. dsč35 ne 237
14.11.2016 Žádost o informaci ve věci likvidace srážkové a odpadní vody z nemovitosti pana Jakuba Řepky,k.ú. Poruba.

ožp24

ne 247
16.11.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu.

dsč36

ne 238
16.11.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu.

dsč37

ne 239
16.11.2016 Žádost ve věci audiozáznamu ze ZM 16.11.2016.

lpo79

ne 242
16.11.2016 Žádost o kopie dokumentů k výstavbě tramvajové trati v Ostravě - Porubě.

lpo78

ano 245
16.11.2016 Informace k přestupku STK Tajga s.r.o.

ožp25

ne 251
20.11.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně soudního sporu s Amadeus Real.

lpo86

ne 243
21.11.2016 Žádost ve věci obchodní centrum Odra Výškovice.

UHAaSŘ33

ne 240
22.11.2016 Žádost o informaci - Plavecký areál Čapkárna.

ŠaS2

ne 241
22.11.2016 Žádost o informaci ohledně Nadregionálního biokoridoru NRBK 3-3 (Opava).

UHAaSŘ30

ne 244
27.11.2016 Žádost o poskytnutí materiálu č. 36 ze ZM 16.11.2016 - ceny tepla.

lpo80

ne 248
28.11.2016 Žádost o informace z oblasti sportu.

ŠaS3

ne 246
29.11.2016 Žádost o poskytnutí kopie smlouvy k psovi.

ožp26

ne 249
30.11.2016 Žádost o zaslání části spisového materiálu.

dsč38

ne 250
30.11.2016 Žádost o informace ohledně OC Odra ve Výškovicích.

UHAaSŘ31

ne 257
30.11.2016 Žádost ve věci smlouvy o svěření správy nemovitosti - Přemyslovců 224/63, Ostrava-Mar. Hory.

lpo81

ne 261
01.12.2016 Žádost ve věci sběrný arch - OC Odra ve Výškovicích.

UHAaSŘ32

ne 258
02.12.2016 Žádost o poskytnutí informací ohledně VTP Ostrava.

osr1

ne 260
05.12.2016 Žádost ve věci materiálu č. 40 ze ZM 19.10.2016 - vyjádření pro Policii ČR.

lpo82

ne 255
06.12.2016 Žádost o poskytnutí informace k VZ o sdružených službách dodávky elektrické energie pro SMO a městské organizace pro rok 2017.

hs4

ne 252
07.12.2016 Žádost o poskytnutí informací ve věci parkování.

od14

ne 264
08.12.2016 Žádost o poskytnutí těchto informací: popis pracovní činnosti (pracovní náplň, platová třída) pracovního místa a funkce.

pap8

ne 253
08.12.2016 Žádost o zaslání části spisového materiálu.

dsč39

ne 254
12.12.2016 Žádost o poskytnutí statistik trestné činnosti.

vni8

ne 266
14.12.2016 Žádost o zaslání informace o platu a odměnách zaměstnance a výpis jeho případu, které řešil v rámci řízení za rok 2016.

dsč40

ano 256
14.12.2016 Žádost o info ve věci podnětu ze dne 30.10.2016.

lpo83

ne 263
16.12.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu.

dsč41

ne 259
19.12.2016 Žádost o zaslání spisového materiálu.

dsč42

ne 262
22.12.2016 Žádost o poskytnutí záznamu k materiálu č. 4 na 20. ZMO 19.10.2016.

lpo87

ne 265