Vydání územního rozhodnutí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání územního rozhodnutí

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí. Podle záměru se jedná o:

  1.  rozhodnutí o umístění stavby
  2.  rozhodnutí o změně využití území
  3.  rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  4.  rozhodnutí o ochranném pásmu
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je postup podle § 3 nebo § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a předložení žádosti dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., a dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb.
  Podmínkou pro vydání rozhodnutí o změně využití území je postup podle § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a předložení žádosti dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. a dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  Podmínkou pro vydání rozhodnutí o ochranném pásmu je postup podle § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a předložení podkladů dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v bodě č. 6. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O územní rozhodnutí v rámci města Ostravy lze požádat u Magistrátu města Ostravy, odboru stavebně správního, s výjimkou některých staveb a zemních prací, změn využití území do 1 ha a dělení a scelování pozemků, u nichž byla pravomoc svěřena úřadům městských odvodů dle článku 21 obecně závazné vyhlášky č. 11/2000 v platném znění.   

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  S konkrétními pracovníky uvedenými v kontaktním seznamu odboru stavebně správního.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatek za vydání územního rozhodnutí je stanoven dle vyhlášky č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.  

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 87 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, činí lhůta pro vydání rozhodnutí až 90 dnů od zahájení řízení. 

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci územního řízení jsou určeni v  § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
   

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti územnímu rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury prostřednictvím odboru stavebně správního Magistrátu města Ostravy. Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v územním rozhodnutí. Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.
  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

  • podat podnět na přezkoumání pravomocného územního rozhodnutí. Podnět k němu podává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 správního řádu.
  • obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.

   

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • V případě, že fyzická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí (§ 76 stavebního zákona), bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním, dopouští se přestupku ve smyslu § 178 odst. 1 písm. a) a d), za který mu může být uložena pokuta ve výši do 500 tis. Kč
  • V případě, že právnická nebo fyzická osoba podnikající provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí (§ 76 stavebního zákona), bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním, dopouští se přestupku ve smyslu § 180 odst. 1 písm. a) a d), za který mu může být uložena pokuta ve výši do 500 tis. Kč

   

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno