Oddělení Zprostředkující subjekt ITI

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Integrovaná teritoriální investice (ITI) je nástroj investičního plánování, určený pro silně urbanizované území, které mají klíčový význam pro region z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti. Více informací naleznete zde.
Statutární město Ostrava je Nositelem ITI ostravské aglomerace a působí rovněž jako orgán zajišťující výkon zprostředkujícího subjektu ITI (dále jen ZS ITI) pro vybrané operační programy (IROP, OPVVV a OPPIK), a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s řídicím orgánem daného operačního programu. Statutární město Ostrava zabezpečuje funkci ZS ITI v přenesené působnosti prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení Zprostředkující subjekt ITI.

 

Hlavní činnosti ZS ITI:

  • zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje jim informace vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území
  • navrhuje soubor kritérií pro výběr projektů, včetně ověřování souladu integrovaných projektů s integrovanou strategií rozvoje území, které předloží ke schválení příslušnému řídicímu orgánu
  • vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací
  • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů
  • provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno
  • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech

 

Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 17.00 hod
úterý 8.00 - 15.30 hod
středa 8.00 - 17.00 hod
čtvrtek 8.00 - 16.00 hod
pátek 8.00 - 13.00 hod

Kontakty

Ing. Petra Sojková
vedoucí oddělení Zprostředkující subjekt ITI