Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

 2. Základní informace k životní situaci

  S nebezpečnými odpady může původce (tj. právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Žádost jménem právnické osoby podává statutární orgán nebo ten, kdo je k tomu statutárním orgánem zmocněn.
  • Žádost jménem fyzické osoby oprávněné k podnikání podává tato osoba sama anebo každý, kdo prokáže své oprávnění za tuto osobu jednat.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, která musí obsahovat:

  • u právnické osoby – obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, – u fyzické osoby podnikající – jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
  • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
  • kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
  • seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.), se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi (viz bod 6.).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí , Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Ing. Pavlína Bařinová
  specialista pro správní řízení na úseku odpadového hospodářství
  599442471 323 / Nová Radnice
  Ing. Sylva Gärtnerová
  specialista pro správní řízení na úseku odpadového hospodářství
  599442331 325 / Nová Radnice
  Bc. Michal Kozub
  specialista pro správní řízení na úseku odpadového hospodářství
  599443326 324 / Nová Radnice
  Ing. Jaroslava Malečíková
  specialista pro správní řízení na úseku odpadového hospodářství
  599443334 325 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s předepsanými náležitostmi uvedenými v bodě 6) lze zaslat. 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou předepsány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí nebo ty osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je nařízeno. Zpřístupnění nemovitosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokuta do výše 50 mil. Kč za nakládání s nebezpečnými odpady bez souhlasu nebo v rozporu s ním. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno