Poplatek z ubytovací kapacity

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek z ubytovací kapacity

 2. Základní informace k životní situaci

  Správu místního poplatku z ubytovací kapacity vykonává Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen (správce poplatku) na základě obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 18/2013.

   

  Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

  Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

  Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

   

  Poplatku nepodléhá:

  - ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

  - ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

  - ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,

  - ubytovací kapacita v zařízeních, k nimž náleží vlastnické právo statutárnímu městu Ostrava,

  - ubytovací kapacita v rodinných a bytových domech.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

  Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

  Ubytovatel odvede peněžní prostředky dle splatnosti uvedené v obecně závazné vyhlášce.

  Pokud tak neučiní, správce poplatku vyzve ubytovatele k předložení ubytovací knihy ke kontrole a vyměří poplatek za příslušné období.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplnit formulář Registrace k poplatku z ubytovací kapacity:

  jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

  Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, kancelář č. 361 v době úředních hodin:

   

  Kateřina Hlavenková
  agenda místních poplatků - komunální odpad, ubytovací kapacita
  599443435 361 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz.

  Kolaudační rozhodnutí pro daný stavební objekt nebo jeho část.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Registrace k poplatku z ubytovací kapacity, který je také k dispozici v kanceláři č. 361 - oddělení daní a cen.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazba poplatku

  Poplatek činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč.

  Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný čtvrtletně vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

  Správní poplatek

  400 Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

   

  Způsob úhrady poplatku:

  -  v hotovosti na pokladně Magistrátu města Ostravy, kancelář č. 101:

   

  - převodním příkazem na účet statutárního města Ostravy vedený u České spořitelny a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, pobočka Ostrava, číslo účtu: 30015-1649297309/0800.

   

  - poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty, s.p.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Poplatník je povinen do 15-ti dnů splnit ohlašovací povinnost. Ve stejném termínu je povinen nahlásit veškeré změny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vedení evidenční knihy.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyplněný formulář je možno zaslat na adresu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - obecně závazná vyhláška č. 6/2013  o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 18/2013

  - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí lze podat dle ustanovení § 109 zákona  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a to u správce poplatku.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s pracovnicí oddělení daní a cen.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno