Odbor strategického rozvoje

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:
599443344
Spadá pod:

Ing. Tomáš Macura, MBA

Řeší:

Významným odborem magistrátu města Ostravy, který vytváří a usměrňuje podmínky ekonomického rozvoje města, podílí se na realizaci vybraných strategických projektů a řídí činnost pracovních týmů, je odbor strategického rozvoje. V rámci svých tří oddělení se věnuje širokému spektru činností a aktivit.

Oddělení projektů města navrhuje a rozvíjí projekty a strategické cíle města. Pracují zde projektoví manažeři, kteří koordinují pracovní týmy složené z odborníků jednotlivých odborů magistrátu včetně externích specialistů, podílejících se na realizaci daných projektů.

Oddělení strategií má na starost širokou agendu od tvorby strategií přes mezinárodní spolupráci až po dotační poradenství. Poskytuje metodickou podporu a poradenskou činnost nositelům projektů věcně příslušným odborům, městským obvodů a organizacím města. Na oddělení vzniká strategický plán města Ostravy, dále pak energetická koncepce města nebo koncepce Smart City, aj., a to včetně implementace, monitoringu a trvalé aktualizace (analytické i návrhové části). Oddělení strategie má dále na starost realizaci Strategie Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI), v roli nositele ITI ostravské aglomerace zabezpečuje řízení této strategie a zajišťuje jednotný a věcně správný postup realizace strategie a finančního nástroje ITI. Výkon činnosti zprostředkujícího subjektu ITI pro vybrané operační programy (IROP, OPVVV a OPPIK) zajišťuje odbor vnitřních věcí, oddělení Zprostředkující subjekt ITI. Všechny tyto činnosti městu umožňují využití nemalých evropských investic.

Součástí odboru je rovněž oddělení marketingu, které propaguje realizované projekty mající význam pro investory. Oddělení různými aktivitami rovněž podporuje rozvoj cestovního ruchu ve městě. Zaměřují se na atraktivní a zviditelnění Ostravy pro investory, domácí i zahraniční návštěvníky.

Kontakty

Ing. Václav Palička
vedoucí odboru
Helena Stoszková, DiS.
asistentka vedoucího odboru
Mgr. Jiří Hudec
vedoucí oddělení strategie
PhDr. Adéla Koudelová, DiS.
vedoucí oddělení marketingu
Bc. Jan Ševčík, DiS.
vedoucí oddělení projektů