Zkoušky řidičů taxislužby

Zastupitelstvo města se usneslo dne 12. 12. 2007 vydat v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č.14/2007, o podmínkách provozování taxislužby na území města Ostravy, která nabývá účinnosti dne 7.1.2008.
Podle uvedené obecně závazné vyhlášky může držitel koncesní listiny pro obor taxislužba s platností na území města Ostravy provozovat taxislužbu pouze s řidiči, kteří složili zkoušku ze znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru.
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy (dále jen MMO OD) jako dopravní úřad podle § 2 odst. 20 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů vydal oznámení o vyhlášení termínů zkoušek.
Bližší informace a tiskopis Přihlášky ke zkoušce řidičů taxislužby obdržíte na MMO OD č.dveří 287, kde je k nahlédnutí rovněž obecně závazná vyhláška , zkušební řád a otázky.