Development Newsletter!!! prosinec 2016

Ostrava je pro firmy atraktivní destinací

 

Ostrava je moderním centrem pro sdílené podnikové služby a v pořadí třetím nejatraktivnějším městem České republiky, které si vybírají firmy pro své působení. Takto představil metropoli Moravskoslezského kraje 23. listopadu v Nová Karolina Parku na zahájení setkání Business Services in Ostrava primátor Tomáš Macura.

„Silná vůle, energie a naslouchání moderním trendům, to je Ostrava dneška. Ostrava může být sebevědomá díky své industriální minulosti, technickému a technologickému know-how, které je předáváno po generace, dobře pracujícím lidem a vysoce kvalitnímu akademickému zázemí. Rozumíme tomu, co firmy chtějí, a tomu, co můžeme sami poskytnout. Tím nejlepším důkazem je důvěra jak domácích, tak zahraničních investorů,“ prohlásil Macura.

     A    B

Centra sdílených služeb jsou společnosti, které externě nahrazují nějakou část firmy, která si jejich služby najímá, aby nemusela mít na danou odbornou oblast vlastní zaměstnance. Nejčastěji se jedná o služby IT, personální, právní nebo účetní. Počet těchto společností stále roste, předpokládá se jejich meziroční nárůst až o 20 procent. Ostrava má pro přilákání firem, které se těmto službám věnují, dobré předpoklady. Má vzdělané mladé lidi, dostatek office center i levnější pracovní sílu.

K největším představitelům center sdílených služeb v Ostravě patří společnosti Tieto s 2200 zaměstnanci, Okin s téměř 1000 zaměstnanci, Moneta Money bank s 800, Siemens se 600 zaměstnanci a další.

V rámci diskusního panelu se debatovalo nad otázkami, proč se Ostrava stává skvělým místem k podnikání a proč by si firmy měly volit pro svůj business právě toto město. Hovořilo se také o pobídkových nástrojích pro Ostravu společnosti CzechInvest a asociace ABSL.

Souhrn informací k podmínkám podnikání v Ostravě (v angličtině) ke stažení zde. 

 

Ostravská městská lanovka by se mohla začít stavět v roce 2020

 

 

 lanovka_2

Černou louku s hlavními turistickými cíli v Ostravě může v budoucnu propojit městská lanovka. Její trasa by spojila centrum například s ostravskou Zoo anebo Dolní oblastí Vítkovice (DOV). Rychlý a ekologický dopravní prostředek by byl další turistickou atrakcí Ostravy. Cílem návrhu je propojit půl milionu návštěvníků ZOO s milionem těch, kteří v průběhu jednoho roku navštíví Dolní oblast Vítkovice a přilákat další. Přestupní stanice by měla vyrůst v blízkosti Černé louky, tedy v docházkové vzdálenosti od centrálního Masarykova náměstí.

Studie proveditelnosti, kterou si vedení města nechalo zpracovat, vyhodnotila jednotlivé varianty a možnosti. Projekt byl na základě jejího doporučení rozdělen do 3 samostatných úseků, přičemž hlavní trasa, tedy propojení DOV se ZOO, by měla stát zhruba 611 miliónů korun a doba jízdy mezi těmito turistickými atraktivitami by měla trvat 11 a půl minuty.

Další trasa kabinkové lanovky by mohla propojit území Nové Karoliny s DOV a třetí uvažovaná trasa by mohla vést přímo nad zoologickou zahradou. Lanovka s kapacitou 8-10 osob v  kabince by měla hodinovou kapacitu 800 osob s možným navýšením limitu až na 1600 osob za hodinu. Na plánované trase by zvládla převýšení až 120m.

     lanovka_1    lanovka_3

K dispozici máme výsledky studie proveditelnosti, které ukázaly, že projekt je životaschopný a může postoupit do další fáze. Zároveň již ale víme, že lanovka nebude primárně součástí městské hromadné dopravy, ale bude převážně turistickou atrakcí, a proto na ní nebudeme moct čerpat žádné dotace. To znamená, že s ohledem na náklady na projekt je poměrně málo pravděpodobné, že by do něj město investovalo samo. Souběžně s dalšími fázemi přípravy projektu budeme tedy i hledat investora, který by posléze projekt převzal anebo se kterým bychom jej realizovali společně,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Lanovka by vyřešila v tuto chvíli složité dopravní propojení mezi Zoo a Dolní oblastí Vítkovice a omezila průjezd automobilů centrem města. Jedná se o rychlý a ekologický dopravní prostředek, který může sloužit občanům, ale je to především lákavá atrakce pro zvýšení zájmu turistů o Ostravu.

Městská lanová dráha by zároveň navázala na ostravskou historii, kdy obyvatelům města nad hlavami jezdívaly vozíky uhelné lanové dráhy jako každodenní kolorit života. „Jde o projekt, který by měl spojit obyvatele města i jeho části. Také by měl propojit historii se současností a současnost s budoucností. Lanová dráha by mohla být vlajkovou lodí nové Ostravy budoucnosti," dodal primátor.

Studii by měli nyní posoudit radní města a také ostravští zastupitelé. Pokud projekt získá jejich souhlas, budou zahájeny další administrativní úkony vedoucí ke změně územního plánu a ke zpracování dalšího stupně projektové dokumentace včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Výhodou je, že město vlastní naprostou většinu pozemků, nad nimiž by trasa vedla, s výjimkou krátkého úseku s rodinnými domy před zoologickou zahradou.

Město v této fázi přípravy spojilo své síly s místními lidmi, pro které je lanovka srdeční záležitostí. Jsou mezi nimi jak občané, tak i známé osobnosti - aktivní podporu vyjadřuje i ostravský bard Jarek Nohavica.

 

Historická městská jatka čeká rekonstrukce

 

     jatka_1    jatka_2

V historickém objektu městských jatek, které Ostrava před časem získala do svého vlastnictví, se připravuje stavebně - historický průzkum. Vést by ho měl Národní památkový ústav. Průzkum by měl ukázat, které prvky objektu jsou z pohledu historické hodnoty klíčové.

Aktuálně v objektu probíhá stavebně - technický průzkum, který má například ukázat, kudy vedou inženýrské sítě. Připravuje se také architektonická soutěž. Město chce vyhlásit takzvanou vyzvanou architektonickou soutěž, při níž bude přímo osloveno několik vybraných tuzemských i zahraničních architektonických kanceláří, které mají s podobným druhem rekonstrukcí zku­šenost. Na základě vyhodnocení prv­ního kola soutěže, které by mohlo pro­běhnout v únoru 2017, pak budou vy­brány dva až tři vítězné návrhy, jejichž autoři zpracují podrobnější podklady pro druhé kolo soutěže. To by mohlo být podle aktuálních předpokladů vy­hodnoceno v dubnu příštího roku, na­čež by mohla být vítězi soutěže zadána veřejná zakázka na přípravu kompletní projektové dokumentace.

Objekt městských jatek v centru města vznikl v roce 1881. V roce 1994 ale městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pozemky o rozloze dvou hektarů i s objektem jatek odprodal společnosti Bauhaus za víc než 38 milionů korun. Společnost v těsné blízkosti jatek postavila svůj hobbymarket. Město před časem oba objekty za 80 milionů korun odkoupilo. Oba objekty by měly sloužit pro kulturní účely.

„Našim cílem je vrátit jatkám co nejvíc jejich původní vizuální podobu a současně přizpůsobit objekt spolu s jeho okolím k využití pro kulturní účely, zejména pro oblast výtvarného umění,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Podle posledního znaleckého posudku je hodnota areálu přes 90 milionů korun. Město odhaduje náklady na renovaci jatek na 100 milionů.

 

Ostrava úspěšně čerpala evropské dotace

 

Integrovaný plán rozvoje města v těchto dnech končí. Evropské peníze, které proměňovaly Ostravu v letech 2007 až 2015, dosáhly částky téměř 2,4 miliardy korun. Mezi největší projekty, které až z 85 % financovaly právě prostředky z unie, patří dopravní uzly a terminály, cyklostezky, pavilóny v Zoo i některá sportoviště anebo kulturní zařízení.

„Celkem 29 realizovaných projektů bylo rozděleno do dvou oblastí – Magnet regionu a Pól rozvoje. Zatímco dotační prostředky se vyšplhaly na téměř 1,59 miliardy korun, město spolufinancovalo zbylých téměř 760 milionů. Ostrava se částkou vyčerpaných dotací na projekty řadí na špičku v České republice," řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Dohromady jde o částku, která výrazně proměnila nejen centrum Ostravy. Jedná se třeba o kilometry cyklostezek, jen ty v okolí Ostravice stály přes 100 milionů, dále o nejdražší pavilon v historii ostravské Zoo, Pavilon evoluce stál víc než 140 milionů, přístavbu Divadla loutek za více než 60 milionů korun a Atletickou halu za zhruba 260 milionů korun. To jsou jen některé ze staveb, které zatraktivnily Ostravu a obohatily obyvatelům i návštěvníkům města čas věnovaný relaxaci, zábavě anebo každodenní život.

Pozn. Ke konci daného období, tj. ke konci r. 2015 činila celková výše všech financovaných projektů pro rozvoj města zhruba 9,5 mld. korun.

 IPRM

www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/projekty-mesta-ostravy/projekty-mesta-ostravy/iprm-2013-integrovany-plan-rozvoje-mesta

 

Strategické partnerství města a univerzit

 

partnerstviŘemeslný inkubátor, nová budova fa­kulty umění a centrum zdravého po­hybu. Takové jsou konkrétní pro­jekty, jejichž základ lze spatřo­vat v Memorandu o spolupráci mezi městem Ostravou, Vysokou ško­lou báňskou-Technickou univerzitou a Ostravskou univerzitou.

Nejblíže k naplnění má projekt řemeslného inkubátoru, který vzniká jako komplex veřejně přístupných ře­meslných dílen v ob­jektu kompresorovny Dolu Hlubina. Společná iniciativa VŠB-TUO, města a občanského sdružení Hlásím se k továrně má být uvedena do provozu v polovině roku 2017. Bude nabízet profesionálně vybavená pracoviště pro práci se dřevem, kovy, textilem, kůží, papírem, keramikou, elektropříslušen­stvím i 3D technologií.

Projekty Ostravské univerzity – výstavba nové budovy fakulty umění a centra zdravého pohybu – jsou ve fázi příprav. Objekt fakulty umění by měl vzniknout na Černé louce a vedle vzdě­lávací funkce by měl plnit i roli nového kulturního centra Ostravy. Jeho sou­částí by měl být komorní sál či výstavní galerie. Centrum zdravého pohybu by poskytlo univerzitě chybějící sportovní zázemí a současně by rozšířilo nabídku sportovních a rekreačních aktivit pro obyvatele města.

 

 

Rekonstrukce Nádražní ulice skončila

 

Druhá etapa kompletní rekonstrukce a „zklidnění“ Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi 28. října a Stodolní skončila. Automobilová doprava byla obnovena 10. prosince a o den později začaly fungovat i rekonstruované tramvajové zastávky Elektra. Stejně jako na Stodolní jsou i za­stávky Elektra zálivové, to znamená, že chodci při nastupování do tram­vaje nemusejí vstupovat do vozovky.

Rekonstrukce Nádražní ulice byla jednou z největších investic města realizovaných během posledních dvou let. Práce byly rozděleny do dvou etap. První skončila v prosinci 2015 a týkala se úseku od ul. 30. dubna po ul. Stodolní. Druhá, která zahrnovala zhruba 800metrový úsek od ul. Stodolní po ul. 28. října, začala na jaře 2016 a byla dokončena 30. listopadu. Celkové náklady rekonstrukce byly vyčísleny na 171,5 mil. Kč s DPH. Náklady na realizaci první etapy dosáhly 89, 6 milionů, náklady na druhou etapu 81,9 mil. korun. První etapa rekonstrukce byla spolufinancována z dotací EU, a to ve výši 55,64 mil. Kč. Náklady na druhou etapu hradilo město. S úpravami dalších částí komu­nikace směrem k hlavnímu nádraží město v současné době nepočítá.

     Nadrazni_1    Nadrazni_2


 

 

Architektonická soutěž na revitalizaci Umělecké

 

Město Ostrava vyhlásilo ke dni 14. prosince otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě. Umělecká ulice, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra.

Jedná se o ideovou soutěž, jejímž cílem je najít nejoptimálnější využití a tvář tohoto místa. Soutěž zároveň ověří širší vazby v území, zejména řešení zásobovací a statické dopravy, a zohlední přístavbu Domu umění Bílý stín a ukončenou rekonstrukci Nádražní ulice.

Zájemci o účast v soutěži naleznou soutěžní podmínky a podklady na internetových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz v sekci Architektonické soutěže nebo na stránkách České komory architektů www.cka.cz. Datum odevzdání soutěžních návrhu je stanoveno na 15. 2. 2017 do 14:00 hodin.

 Umelecka

Území, na které je soutěž vypsaná, navazuje na jeden z hlavních pěších vstupů do historického jádra města, Zámeckou ulici. Pozemky v místě jsou v majetku města. Návrhy by měly zahrnovat například i rozmístění případných výtvarných děl, městského mobiliáře osvětlení či zeleně. Návrhy bude posuzovat porota složená nejen z představitelů města, ale především z architektů. První cena je spojená s odměnou 100 000 korun.

Ostrava se nedávno rozhodla, že vyhlásí hned několik architektonických soutěží. Vyřešit mají například budoucí podobu prostranství náměstí Msgre Šrámka u opravené Katedrály Božského Spasitele v centru města nebo podobu historických jatek. Architekti by měli navrhnout i vzhled nové lávky přes řeku Ostravici, která by propojila turisty vyhledávanou Dolní oblast Vítkovic s centrem města a cyklostezkami kolem Ostravice.

 

DPO se chystá koupit tramvaje Stadler

 

Dalším příspěvkem k ekologizaci a modernizaci vozového parku Dopravního podniku Ostrava (DPO) bude nákup 40 středně-kapacitních nízkopodlažních tramvají s klimatizací. Dodá je švýcarská firma Stadler Bussnang AG. Jde o první velkou zakázku na tramvaje v novodobé historii Česka za posledních deset let, kterou nevyhrál tuzemský výrobce.

Za to, že v příštích dvou letech městu dodá 40 tramvají, žádá 1,22 miliardy korun. Většinu částky Ostrava uhradí z dotací. Firma nabízí lepší technické vybavení a vyšší uživatelský komfort, mimo jiné nižší hlučnost uvnitř vozů, než stávající tramvaje, které po Ostravě jezdí. Dodává je do celé Evropy. Stadler se do soutěže přihlásil s tramvají, kterou vyrábí ve svém výrobním závodě v Bělorusku a s kterou nedávno uspěl v soutěži pro ruský Petrohrad.

Přesný termín, kdy DPO podepíše smlouvy na dodávku švýcarských tramvají, zatím není znám. DPO obdrželo k této zakázce námitky, které mají odkladný účinek. „Tento krok ze strany druhého účastníka tendru není nic, co bychom neočekávali. Věříme ale, že se nám s námitkami podaří úspěšně vypořádat a s vítězným uchazečem budeme moci uzavřít smlouvu“, sdělil k záležitosti předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Celkem Dopravní podnik Ostrava ve snaze o snižování zátěže na životní prostředí z dopravy a zvyšování komfortu pro cestující plánuje nakoupit v nejbližších 5 letech až 160 nových vozidel. Mělo by mezi nimi být 30 středněkapacitních a 30 velkokapacitních tramvají, 50 autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), 40 elektrobusů a 10 parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi.

DPO provozuje v Ostravě téměř 100 linek. K letošnímu dubnu měl ve vozovém parku 290 autobusů, 262 tramvají a 63 trolejbusů. Z toho bylo 258 autobusů, 111 tramvají a 58 trolejbusů nízkopodlažních.

www.dpo.cz  www.stadlerrail.com

 

 

Job Air Technic postaví v Mošnově hangár na opravy letadel

 

Job_Air_logoSpolečnost Job Air Technic (JAT) postaví na letišti v Mošnově druhý hangár na opravy letadel za 250 milionů korun. Počet svých zaměstnanců chce z nynějších 202 postupně zdvojnásobit na 400.

Nový hangár by měl být stavebně propojen se stávajícím hangárem a stavět by se měl začít v květnu a do konce příštího roku by měl být hotov. První z hangárů přišel na více než miliardu korun a má rozměry 146 krát 80 metrů. Nový hangár bude zhruba poloviční. Součástí nového hangáru bude i technické zázemí jako dílna na opravy kompozitů a interiérová dílna, klempírna nebo baterkárna. V místě propojení obou hangárů pak bude centrální sklad, který bude obsluhovat oba hangáry.

hangarDíky novému hangáru získá firma prostory pro opravu menších letadel, takže ve větším hangáru bude dost místa pro opravy větších strojů. JAT má oprávnění pro opravy letadel typu Boeing 737 nebo Airbus A320. Nyní usiluje o získání oprávnění pro větší letouny Airbus A330, očekává, že jej dostane ve druhém čtvrtletí příštího roku. Díky doletové vzdálenosti do dvou a půl hodiny může firma získávat zakázky prakticky z celé Evropy i Blízkého východu.

Firma chce nabírat okolo 50 zaměstnanců ročně a už teď je hledá i v cizině mimo Evropskou unii. „Díváme se i na studenty, kteří nejsou z leteckých učilišť, ať to jsou automechanici, elektrikáři, klempíři. Budeme se jim snažit nabídnout možnost získání průkazu leteckého mechanika,“ řekl ředitel JAT Daniel Barč.

www.jobair.cz

 

Ostrava v hledáčku světové medicíny

 

WHO_banner

Po Frankfurtu, Helsinkách, Londýnu, Budapešti a Parmě se Ostrava stane dějištěm události světového významu. Od 13. do 15. června 2017 bude hostit konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO). Do města se sjede několik stovek delegátů a odborníků z celého světa. Hlavními tématy budou zdraví a životní prostředí.

Očekává se, že všech 54 členských států Evropského regionu WHO bude delegovat své zástupce v tomto termínu do Ostravy – ministry zdravotnictví a životního prostředí těchto států. Předcházející konference, konané v italské Parmě v roce 2010, se zúčastnilo přibližně 800 návštěvníků, z toho okolo 50 ministrů resortů zdravotnictví a životního prostředí.

Výstupem akce bude přijetí  deklarace všemi ministerskými delegacemi (očekává se její název „Ostravská deklarace“). Deklarace se svými výstupy bude platná dalších šest let pro moderní pojetí řešení dopadů životního prostředí na zdraví v rámci celého evropského regionu.

Jedním z výstupů bude také zdůraznění úlohy krajů, regionů a municipalit při implementaci politik, očekává se proto i větší  zapojení politiků a autorit v místě konání akce, tedy Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Zvažováno je např. setkání čelních představitelů regionálních vlád vybraných zemí, či primátorů a starostů měst pro paralelní diskuse na toto téma.

 

 PF