Červenec - srpen

Development Newsletter!!! červenec - srpen 2014

 

Moody’s a Standard & Poor’s potvrdily rating Ostravy jako stabilní

 

logo_Moodyslogo_SP

Rostoucí zájem investorů o Ostravu jako místo k podnikání souvisí i s vysokým hodnocením města ratingovými agenturami. Hodnocení úvěrové spolehlivosti statutárního města Ostravy provádí každoročně dvě nezávislé globální světové ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s.

Mezinárodní ratingová agentura Moodys Investors Service potvrdila Ostravě dne 16. června 2014 stávající dlouhodobé ratingové hodnocení: A2.Krátkodobý rating nám agentura neudělila vzhledem k tomu, že máme směnečný program a ostatní závazky s dobou splatnosti delší než 13 měsíců. Výhled ratingu ale hodnotí jako stabilní, což znamená, že nepředpokládají, že by ve střednědobém horizontu mohlo dojít ke změně jejich hodnocení při zachování naší současné finanční politiky,“ řekl náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík.

Mezi silné stránky Ostravy patří podle Moody´s dlouhodobě uplatňovaná konzervativní rozpočtová politika, která se následně odráží v solidních provozních přebytcích i po negativním dopadu změny rozpočtového určení daní, a dobře zvladatelná úroveň dluhové služby i přes její očekávané navýšení v roce 2014. Slabšími stránkami města naproti tomu jsou relativně vysoká investiční aktivita v posledních dvou letech a očekávané oslabení úrovně jeho hotovostních rezerv.

Agentura Standard & Poors udělila městu Ostrava v květnu 2014 kvalitní dlouhodobé a krátkodobé úvěrové hodnocení na úrovni A+/A-1. Obě udělená hodnocení představují ve slovním vyjádření vyšší střední kvalitu. Známka udělená pro krátkodobý rating agenturou Standard & Poor’s (A-1) znamená ve slovním vyjádření velmi dobrou schopnost města plnit své finanční závazky.

Ratingová agenturaOcenění (rating)Výhled
Moody´s A2 stabilní
Standard & Poor´s A+/A-1 stabilní

 

www.ostrava.cz

 

 

Do Mošnova míří korejská společnost Hyundai Mobis

 

logo_MobisMošnovská průmyslová zóna se po téměř deseti letech od svého vzniku dočká dalšího velkého investora. Tím bude jihokorejská společnost Hyundai Mobis ze skupiny Hyundai Motor Group, která vyrábí automobilové díly převážně pro svou mateřskou firmu. Ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov chce postavit závod na výrobu světlometů. Průmyslové provozy by měly být připraveny k výrobě v roce 2016. Investor se zavázal v první fázi vytvořit až 900 nových pracovních míst.

Město Ostrava nabízí investorovi přibližně 18 ha pozemků za zvýhodněnou cenu v rámci investičních pobídek, a to až na úroveň 1 Kč/m2. O konkrétní kupní smlouvě, která je zatím důvěrným dokumentem, by měli rozhodovat ostravští zastupitelé na svém zářijovém zasedání.

„Snížení kupní ceny za pozemky znamená podporu města pro investora v hodnotě asi 65 milionů korun. Jihokorejský výrobce zde v nejbližších letech investuje 2,5 miliardy korun. Hlavně se ale jedná o nová pracovní místa. Předpokládám, že další pracovní místa na sebe pak navážou subdodavatelské firmy, konstatoval primátor Kajnar s tím, že jen na výplatách sociálních dávek by tato konkrétní mošnovská investice měla státu ušetřit ročně nejméně 180 milionů korun.

Společnost Mobis nejde do neznámého prostředí. V Moravskoslezském kraji již působí její pobočka, vyrábějící nápravy a přístrojové desky pro vozy automobilky Hyundai, a to přímo v nošovické průmyslové zóně.

Ve dvousethektarové průmyslové zóně Mošnov v těsné blízkosti mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava působí již několik firem. Vedle společnosti MAHLE Behr Ostrava to je firma Plakor či Cromodora Wheels, které se rovněž zabývají výrobou pro automobilový průmysl. Výhodou zóny je kromě sousedícího letiště a blízkosti dálnice také nově realizované železniční napojení.

 

 

Dostavba Severního spoje odlehčí dopravě

 

Jde o významné komunikační propojení centra krajského města a Ostravy-Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné. Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Výhledově budou na Severní spoj napojeny i Hošťálkovice.

První už realizovaný úsek Severního spoje propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D1 a slouží jako dálniční přivaděč. Nyní firma Dopravoprojekt Ostrava zpracovala pro Ostravu investiční záměr na výstavbu dalšího úseku této významné komunikace, který povede od mimoúrovňové křižovatky na dálnici D1 směrem na Třebovice a Martinov.

Stavba by měla být realizována ve dvou etapách. V rámci první etapy se počítá s výstavbou spoje v profilu dvoupruhové komunikace, která bude za okružní křižovatkou napojena na ulici Provozní v Třebovicích. Ve druhé etapě bude silniční těleso v úseku od mimoúrovňové křižovatky na dálnici D1 po okružní křižovatku dobudováno jako čtyřproudová komunikace. Od okružní křižovatky bude druhá větev Severního spoje pokračovat dál na sever až k ulici Průběžné v Martinově, kde se napojí na ulici Martinovskou. Celková délka druhé části Severního spoje bude činit 4,17 km. Na celém tomto úseku se bude nacházet okolo 120 stavebních objektů. Celkové náklady na výstavbu komunikace jsou odhadovány na téměř 1,4 miliardy korun.

Podle připraveného harmonogramu je na léta 2014 a 2015 naplánováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. proces EIA) a zhodnocení vlivu plánované komunikace na městské obvody, jimiž bude procházet. Další léta jsou vyhrazena na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, získání územního rozhodnutí a vydání příslušných stavebních povolení. Pak přijde doba na zpracování prováděcí projektové dokumentace a vypsání veřejné soutěže na zhotovitele stavby. S vlastní realizací Severního spoje se počítá v letech 2019 až 2020.

Základní parametry trasy Severního spoje:

  • Celková délka trasy: 4,17 km
  • Počet stavebních objektů: okolo 120 (z toho 20 silničních, 7 mostních, zbytek tvoří přeložky inženýrských sítí a ostatní stavební objekty)
  • Odhadovaná celková cena: 1,383 miliardy Kč bez DPH (cena I. etapy - 537,4 miliónu, cena II. etapy - 642,4 miliónu Kč).

Severni_spoj 

Podrobnější informace zde.

 

 

Ostrava je stále zelenější

 

Mezi nejvýznamnější priority města Ostravy patří bezesporu ochrana životního prostředí a ovzduší. Vedení města Ostravy řeší negativní dopady znečištěného ovzduší a zlepšení ekologické stability území pomocí masivní výsadby nové zeleně za desítky milionů korun. V měsíci červnu byla dokončena velká část z těchto projektů, přesněji šest z devíti. Jde o tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz, celkem se jedná o více než 100 tisíc stromů a 300 tisíc keřů na 152 místech v celkové rozloze víc než 100 hektarů. Zeleň mimo jiné významně sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší.

Projekty můžeme rozdělit do tří kategorií:

I.

Jedná se především o projekty „Izolační zeleně", která bude plnit funkci tzv. „zeleného filtru", jenž má funkci clony oddělující obytné plochy s průmyslovými areály nebo frekventovanými komunikacemi.
V červnu byla dokončena výsadba zeleně v rámci projektů „Izolační zeleň města Ostrava – projekty 01, 02, 03" a „Zelená osa Vítkovic". Realizací projektů dojde ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek o cca 53,5 tun/rok - prostřednictvím vysazení téměř 19 tisíc kusů dřevin na celkové ploše skoro 70 ha. Celkové náklady na realizaci projektů činí 37 286 tis. Kč, z čehož dotace činí 32 492 tis. Kč s DPH. Součástí projektů je i následná péče o vysazenou zeleň, kterou budou provádět zhotovitelé po dobu 5 let od dokončení výsadby zeleně. Všechny projekty jsou spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí. Realizaci projektů izolační zeleně prováděla firma AWT Rekultivace a. s. a projekt Zelená osa prováděla společnost H-REKULTIVACE, a. s.

Právě také startuje zatím poslední část projektů izolační zeleně s pořadovým číslem 04. Do prosince 2014 bude vysazeno dalších 1 519 stromů a 6 192 keřů s celkovými náklady 9,1 milionu korun s dotací 90 % z OPŽP.

II.

V roce 2014 byla také zrealizována výsadba zeleně na území lesoparku Bělský les v oblasti opuštěného areálu bývalých kasáren. V konečné fázi bude v regenerovaném území lesoparku Bělský les vybudována naučná stezka včetně mobiliáře zahrnujícího nové altány a lavičky. Hotovo by mělo být do letošního října.

Tím ale výsadba zeleně v Ostravě nekončí.

III.

Posledním projektem, který je v současné době připravován, je „Revitalizace městské zeleně". Předmětem projektu jsou pěstební opatření a výsadba nové zeleně na vybraných lokalitách v městské zástavbě (parková zeleň) a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest (les Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko, Bělský les). Zahájen bude v září a ukončen v květnu 2015 s celkovými náklady 18,1 milionu korun a dotací z OPŽP ve výši 75 %.

zelenzelena

 

 

Představujeme společnost Railsformers, s. r. o. - inovační firmu Moravskoslezského kraje

 

logo_Railsformers

Společnost Railsformers, která se zúčastnila soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje, se již několik let zabývá vývojem internetových aplikací a informačních systémů. Vývojáři společnosti Railsformers se zaměřují na různé projekty v prostředí internetu - sociální sítě, komunitní portály, řídící a jiné komplexní systémy.

Komplexní informační systém pro řízení bezpečnostních agentur HEAD umožňuje okamžitě a efektivně spravovat činnosti agendy bezpečnostní agentury, jako jsou např. komplexní přehled mezd, skladů, plánovaní lidských zdrojů, monitoring stabilních objektů, elektronická strážní kniha apod. Aktuálně je aplikace pilotována společností Čechymen a.s.

Dle průzkumu z roku 2012 nabízí komplexní informační systém pro bezpečnostní agentury pouze jediná společnost na světě, která může společnosti Railsformers konkurovat, ale i ta plní jen částečně specifické potřeby bezpečnostních agentur. Vzhledem ke skutečnosti, že pilotní implementace probíhá se společností Čechymen a. s., která sídlí v Moravskoslezském kraji, bude mít následná aplikace tohoto informačního systému pozitivní socioekonomický dopad, dojde ke snížení ekologického dopadu díky maximální elektronizaci všech předávacích protokolů.

Společnost Railsformers úzce spolupracuje s VŠB-TU Ostrava a Vysokou školou podnikání a. s.

Více informací o firmě na stránkách www.railsformers.com.

 

 

Brokerage Event Horizon 2020 – Research, Development and Innovation

 

logo

Akce "Brokerage Event Horizon 2020 – Research, Development and Innovation" má pomoci podnikatelům, vysokým školám, výzkumným organizacím nalézt vhodného projektového partnera v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Akce informuje o možnostech podpory z programů HORIZONT 2020 a COSME - program na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Seminář a dvoustranná jednání se uskuteční dne 2. září 2014 v Nové aule VŠB-TU Ostrava. Účast je zdarma.

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK:

 
Uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2014

 

Pozvánka s programem 2. 9. 2014 Ostrava

 

 

Setkání startupů a investorů v Moravskoslezském kraji

 

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s investory zve na 1. setkání investorů a začínajících podnikatelů StartUp Harvest. Akce se uskuteční ve dnech 18. a 19. září 2014 v areálu Dolních Vítkovic.

Pokud máte chuť zúčastnit se této jedinečné akce v roli diváka či předstoupit před investory jako začínající firma a představit svůj jedinečný projekt nebo se zapojit jako investor, neváhejte a přihlaste se!!!

Přihlášení a více informací na http://startupharvest.com

 

 

Start-upy ze zemí Visegrádské čtyřky mají možnost prezentovat se v Rotterdamu

 

banner

Agentura CzechInvest a ambasády zemí Visegrádské čtyřky v Nizozemsku organizují konferenci V4 Startups in the Netherlands. Setkání se uskuteční dne 25. září 2014 v Erasmus Centre for Entrepreneurship v nizozemském Rotterdamu. Organizátoři chtějí představit inovativní malé a střední podniky ze zemí Visegrádské skupiny v Nizozemsku.

Z každé země budou vybrány společnosti, které se budou moci následně prezentovat před investory, novináři a start-upovou komunitou. Akce je ideální pro začínající firmy hledající nový kapitál, partnery nebo kontakty v zemích Beneluxu.

Účast na zahraniční konferenci je zdarma, zájemci se mohou registrovatdo 15. září 2014. Start-upy, které se chtějí aktivně prezentovat, se mohou hlásit na tomto odkazu.

Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách konference.

 

 

Industriální stopy

 

logo_stopyPlatforma průmyslového dědictví Industriální stopy uspořádá v pátek 29. srpna 2014 mezinárodní konferenci INDUSTRIÁLNÍ STOPY / ČTVRT STOLETÍ POTÉ. Akce proběhne v multifunkčním prostoru Gong v Dolních Vítkovicích. Účast přislíbila řada předních odborníků i zástupců ministerstev – například resortů kultury, pro místní rozvoj nebo obchodu a průmyslu.

Kontext a zaměření příspěvků, rozdělených do hlavních tematických bloků, dávají akci výjimečný charakter. Hovořit se bude například o novém památkovém zákonu a jím vyjádřené ochraně průmyslového dědictví, možnostech zásahů do stavební struktury industriálních objektů ve světle zahraničních příkladů, Výzkumné centrum průmyslového dědictví nabídne přehled více či méně vydařených projektů konverzí, do debaty o ekonomicko-politických souvislostech destrukce průmyslového dědictví zasáhnou i čelné osobnosti právního či mediálního světa.

Konferenci doplní o den později exkurze po Ostravě a okolí.

Více informací, včetně přihlášek, naleznete na webu na www.industrialnistopy.cz.

 

 

Vědeckotechnické parky, firmy a studenti se setkávají na Spoluprace.org

 

Společnost vědeckotechnických parků ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest spustila nový internetový portál.

Studenti nosící v hlavě nápad na nadějný projekt, vědeckotechnické parky a vysoké školy s výzkumným zázemím a také firmy hledající změnu a inovaci. Pro ně je určen nový portál www.spoluprace.org, jehož cílem je posílit vzájemnou spolupráci a usnadnit komunikaci mezi studenty, vysokými školami, podniky a institucemi podpory inovačního podnikání, jakými jsou především vědeckotechnické parky. Vysoké školy nebo i samotní studenti tu mohou hledat partnery pro své nápady a projekty, podnikatelům může zase spolupráce s nimi přinést do společnosti inovativní ovzduší, ať už ve formě stážistů či účasti na projektech.

Server Spoluprace.org vznikl v rámci projektu SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol) a je financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více o projektu SPINNET si můžete přečíst zde.