Červen

Development Newsletter!!! červen 2014

 

Ostrava má nový územní plán

 

logo

Od 21. května platí v Ostravě nový územní plán, který nahradil svého předchůdce po dvaceti letech. Pracoval na něm Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy.

Územní plán Ostravy (ÚPO) reaguje na nový stavební zákon, který městům ukládá své dosavadní územní plány upravit podle metodiky nové legislativy. Novým územním plánem nedochází k zásadním změnám v urbanistické koncepci města. Změny se dotýkají jeho dopravního řešení a především vymezení podmínek výstavby v jednotlivých městských funkčních zónách jako je bydlení, průmysl, rekreace apod.

„Ostrava je městem stabilizovaným a proto se zásadní změny v dlouhodobě sledovaných, např. urbanistických koncepcích v územním plánu neprojevily," sděluje Cyril Vltavský, vedoucí architekt města.

ÚPO by měl účinněji napomáhat ochraně obrazu města, podporovat citlivé dostavby městských proluk a také chránit stávající zástavbu před necitlivou a škodlivou výstavbou.

S jeho podobou i zmíněnými podmínkami se můžete seznámit na odboru útvaru hlavního architekta, stavebním úřadu magistrátu i všech stavebních úřadech městských obvodů nebo na webových stránkách https://uzemniplan.ostrava.cz/index.php

 

 

Ostrava se rozvíjí díky dotacím z EU

 

Statutární město Ostrava (SMO) od roku 2007 intenzivně podporuje projekty spolufinancované z externích zdrojů. K nejvýznamnějším patří finanční prostředky poskytované Evropskou unií v rámci operačních programů. Celkové náklady těchto projektů dosáhly k 30. dubnu 2014 celkem 12 mld. Kč s dotacemi ve výši 8,5 mld. Kč. Rozdíl těchto částek je financován z rozpočtu města Ostravy.

Ke stavbám dotovaným Unií patří revitalizace přednádražního prostoru a dopravní terminál ve Svinově, objekty na řece Ostravici a cyklostezky kolem ní, revitalizace Komenského sadů, rekonstrukce Trojhalí Karolina, dopravní stavby jako např. prodloužená a nová ulice Porážková s trolejbusovou tratí aj. Zoo Ostrava, která byla dlouhodobě podfinancována, dostává také významný prostor v rámci jednotlivých Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM). V současné době se staví Pavilon Evoluce a Safari. Dalšími významnými zpracovateli a předkladateli projektů ke spolufinancování jsou městské obvody.

logo_EU_ROP

SMO bylo nejúspěšnější při čerpání z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, kde bylo získáno 2 196 mil. Kč a následuje Integrovaný operační program 542 mil. Kč, Operační program životní prostředí 670 mil. Kč a Operační program podnikání a inovace 281 mil. Kč. Z národních programů je to jednoznačně program na podporu revitalizace území dotčeného těžbou administrovaném ministerstvy financí a průmyslu a obchodu, kde byly získány dotace ve výši necelých 3,8 mld. Kč.

Vedení města Ostravy se rozhodlo řešit ve volebním období 2010-2014 negativní dopady znečištěného ovzduší a zlepšení ekologické stability území pomocí masivní výsadby nové zeleně, řešena byla taktéž problematika snižování energetické náročnosti budov.

Celkové náklady těchto projektů, spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), činí 569 mil. Kč, výše dotace činí 370 mil. Kč.

Pozadu nezaostávají ani městské obvody, které se zaměřily především na projekty snižování energetické náročnosti budov s celkovými náklady 1 mld. Kč a dotací 501 mil Kč.

Celkové náklady všech projektů městských obvodů spolufinancovaných z OPŽP činí 1,2 mld. Kč, míra dotace je ve výši 670 mil. Kč.

 

 

S investory mluvíme jejich řečí

 

Město Ostrava v rámci dlouholeté spolupráce s mezinárodní studentskou organizací AIESEC se nově zaměřilo na odborné stáže zahraničních studentů ve prospěch získání nových podnikatelských kontaktů a investičních příležitostí.

Kang Ei-SungSpolečnost AIESEC Ostrava do regionu za poslední rok přivedla celkem 12 zahraničních stážistů z různých zemí, kteří pracují buď ve vzdělávacích, obchodních nebo průmyslových firmách. Jedním z nich je také stážista Eui-Sung Kang z Korejské republiky, který pracuje na Odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Stážista pomáhá se zjišťováním nových investičních příležitostí, vyhledáním nových business kontaktů, zpracováním marketingových průzkumů a především pak zvyšuje povědomí o Ostravě, potažmo celém Moravskoslezském kraji a jeho rozvojovém potenciálu v asijských zemích.

Pan Eui-Sung Kang, který pochází ze Soulu, je jazykově velmi dobře vybaven a plynně mluví korejsky, čínsky, anglicky, ale také německy, rusky a nyní se učí česky. Stážista komunikuje s investory přímo v korejském, čínském či anglickém jazyce, což má velmi pozitivní efekt ve vnímání Ostravy asijskými investory.

Město Ostrava a jeho korejský stážista se zúčastnili několika jednání se zástupci zahraničních firem i institucí například v rámci Česko-čínského obchodního a investičního fóra, Česko-tchajwanské podnikatelské rady a dále pak i Korejsko-českého semináře. Věnovali se trendům v oblasti chemického průmyslu, energetiky či obecné politice podpory výzkumu a vývoje. Hlavním cílem byla užší spolupráce mezi Českou republikou a Korejskou republikou v těchto průmyslových odvětvích. Ostrava díky tomu navázala spolupráci také s Agenturou pro podporu podnikání a investic KOTRA v Korejské republice.

 

Co o sobě Eui-Sung Kang  prozradil …

Kang„… pocházím ze Soulu v Jižní Koreji. V roce 2012 jsem absolvovaI na univerzitě Konkuk v oboru Právo na bakalářském stupni. Dříve jsem již cestoval, a dva roky jsem prožil mimo domov, a to v Číně, Nizozemí nebo Německu. Proto mluvím více jazyky a dobře se adaptuji, rozumím jiným kulturám a dobře se přizpůsobuji jiným zvykům. Mnoho mých přátel z Koreje běžně hovoří třemi jazyky, korejsky, anglicky a čínsky. Proto tuto jazykovou výbavu nepovažuji za velkou výhodu a snažím se jazykové znalosti rozšiřovat. Hovořím také trochu německy, rusky a už také česky. Mám lingvistické vlohy. Učit se další jazyk mne baví, a proto se stále zdokonaluji. Ve svém volném čase pak hraji fotbal nebo se na něj alespoň dívám. Fotbal mě baví, v Koreji ho hraji pravidelně. Sport mne také posiluje a rozvíjí.

Rád se setkávám s různými lidmi, rád komunikuji. Samozřejmě bývá obtížné rozumět a mluvit s mnoha lidmi z různých zemí, přizpůsobit se. S každou další příležitostí objevuji další přízvuky a zlepšuje se mé vnímání a to mne na tom baví. Nyní pracuji na oddělení marketingu investičních příležitostí a turismu Odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Náplní mé práce je v prvé řadě rozvoj vztahů s Koreou a propagace města Ostravy v Koreji. Hyundai působí nedaleko Ostravy, ale i mnoho dalších korejských firem má pobočky přímo v Ostravě nebo v kraji. Především jejich dobré zkušenosti s Ostravou jsou pobídkou pro další nové investory, kteří by do regionu mohli přijít. Udělám, co budu moci, abych během doby co zde budu pracovat, přispěl k rozvoji dobrých vztahů s investory."

 

 

Známe Dům roku 2013 i Stavbu dvacetiletí

 

Statutární město Ostrava každoročně vybírá a oceňuje stavby, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na území města v hodnoceném období, a to formou soutěže o titul Dům roku. Do letošního jubilejního 20. ročníku soutěže mohli investoři přihlásit novostavby nebo rekonstrukce budov dokončené v letech 2012 a 2013.

Concept_HouseRada města na základě doporučení poroty udělila prestižní titul „Dům roku“ stavbě Concept House na Opavské ulici v Ostravě Porubě“. Projekt je dílem architektů Davida Kotka, Kateřiny Holenkové, Jana Müllera a Projektstudia EUCZ Ostrava. Dodavatelem stavby byla Owlet Gastro s. r. o. Ostrava. Bližší informace o projektu naleznete v květnovém vydání Development Newsletteru.

V pořadí druhým vyhodnoceným dílem této stavební architektonické soutěže je stavba „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ podle návrhu architekta Václava Filandra.

GongK jubileu soutěže uspořádalo město na svých webových stránkách internetovou soutěž o Stavbu dvacetiletí. Do soutěže byly zařazeny všechny ostravské Stavby roku od založení soutěže v roce 1994. Nejvíce hlasů získala Multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích (stavba roku 2012), před Rekonstrukcí vlakového nádraží ve Svinově v roce 2007.

 

Česká republika obsadila druhé místo v žebříčku Best to Invest

 

Best to InvestČeská republika získala v USA další prestižní ocenění a umístila se na druhém místě žebříčku Best to Invest amerického časopisu Site Selection. V kategorii východoevropských států předběhla Polsko i Maďarsko. Do skupiny spadalo například i Turecko nebo Rusko.

O umístění států rozhodoval zejména počet investičních projektů, a to jak úplně nových, tak expanzí těch stávajících. Na výsledku České republiky se podílela i agentura CzechInvest, která spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2013 zprostředkovala celkem 108 projektů, které přinesou do tuzemské ekonomiky téměř 48 miliard korun a pomohou vytvořit přes 10,5 tisíce nových pracovních míst. První příčku obsadilo sousední Slovensko.

Hodnocení navazuje na letošní úspěch českých měst v rámci srovnání evropských měst a regionů z hlediska jejich atraktivity pro přímé zahraniční investice, kde se město Ostrava zařadilo do TOP 10 investorsky nejatraktivnějších měst východní Evropy.

V kategorii západních evropských států se vítězem stalo Irsko, na druhém místě skončilo Spojené království. Hodnotitele zajímal jak počet vytvořených míst, tak počet investičních projektů nebo infrastruktura státu společně s výší daní a nákladů na podnikání.

Kompletní výsledky soutěže najdete zde.

 

 

Britský den v Ostravě podpoří MSP v rozvoji jejich podnikání

 

Ve čtvrtek 12. června se uskuteční akce s názvem Britský den v Ostravě. Akce je zaměřená na pomoc malým a středním firmám v rozvoji jejich podnikání.  Britský den bude zahájen v 9,30 hod. interaktivními semináři a přednáškami v prostorách Dolní oblasti Vítkovice.

Hlavním cílem přednáškové (denní) části Britského dne v Ostravě je podpora SMEs firem v rozvoji jejich podnikání, aby se tyto společnosti dokázaly lépe prosadit mezi konkurencí firem nejen v České republice, ale třeba i ve Velké Británii. Program zahrnuje prezentace odborníků z obchodního prostředí Velké Británie, příběhy úspěšných společností na britském trhu a praktické rady pro firmy, které by rády expandovaly na zahraniční trhy, především pak na trh Spojeného království. Všechny prezentace v rámci Britského dne v Ostravě budou pouze v českém jazyce.

Britský den bude zakončen slavnostní večerní recepcí s rautem a programem od 19 hodin v Multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovice.

British_ChamberAkci pořádá Britská obchodní komora v České republice pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Petra Kajnara, hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, za podpory agentury CzechInvest, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj a Oddělení obchodu a investic Britského velvyslanectví. Akci podpořily i přední firmy jako například Vodafone, Deloitte či Citibank a mnoho dalších, jež svými příspěvky pomohou k rozvoji podnikání.

Pro registraci na Britský den v Ostravě, prosím, klikněte ZDE.

www.britishchamber.cz

 

 

Představujeme privátní podnikatelské kluby Business for Breakfast

 BforB

Business for Breakfast (BforB) je moderní marketingový nástroj, který využívají podnikatelé pro získávání nových obchodních příležitostí na základě doporučení a referencí. Jedná se o první a největší síť podnikatelů v ČR setkávajících se za účelem budování důvěry a vzájemné podpory. BforB využívá 13tiletých zkušeností s referenčním marketingem, aktuálně funguje přes 210 byznys klubů v 5ti zemích světa.

V Ostravě fungují 3 privátní kluby, kde se již 3 roky pravidelně schází šest desítek lokálních podnikatelů, aby sdíleli své zkušenosti, informace a ověřené kontakty, které se následně obrací v byznys. Výsledky spolupráce si průběžně měří a aktivně pracují na jejich zlepšování. Podnikatelé se schází v pravidelných dvoutýdenních intervalech ve středy, čtvrtky a pátky.

Tyto kluby jsou určeny obchodníkům, majitelům firem a profesionálům, kteří chtějí aktivně spolupracovat s dalšími stejně zaměřenými lidmi a hledají příležitosti pro rozvoj svého podnikání.

Cílem byznys klubů je propojit úspěšné podnikatele lokálně i v rámci celé ČR a pomoci jim vytvářet a rozvíjet dlouhodobé vztahy se zárukou kvality jednání a doporučení.

Více informací, jak se do aktivity zapojit, naleznete na stránkách Business for Breakfast www.bforb.cz.

 

 

ABB a její globální Operační centrum v Ostravě

 

ABBSpolečnost ABB, přední světová skupina působící v oblasti energetiky a automatizace, u příležitosti 12 let fungování na trhu slavnostně otevřela nové prostory svého Operačního centra v Ostravě.

Do nových prostor, které se nacházejí v Parku Nová Karolina v samotném centru města, se přesouvá nejen divize Procesní automatizace a její Operační centrum, ale i ostatní jednotky ABB z lokality Na Rovince včetně servisního a obchodního oddělení divize Systémy pro energetiku, obchodního oddělení divize Automatizace výroby a pohony a Zákaznického kontaktního centra ABB. Tyto jednotky se do nové budovy přestěhovaly v březnu.

ABB_openingNové sídlo nabídne lepší zázemí pro další rozvoj společnosti ABB v regionu. Disponuje přibližně 3 000 m2 kancelářských prostor a dalšími 250 m² plochy pro testování, servis a školicí prostory ABB University.

Ostravské Operační centrum zaměstnává více než 200 lidí, kteří zajišťují inženýring pro jednotky ABB především v Evropě. V uplynulých dvou letech se počet zaměstnanců centra více než zdvojnásobil. Toto jedinečné centrum pro procesní automatizaci v Evropě nabízí skvělé uplatnění pro studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Žilinské univerzity a pro další odborníky, kteří mají zájem pracovat v mezinárodní technologické společnosti.

Investice do globálních výrobních, inženýrských a servisních závodů, například právě do Operačního centra v Ostravě, je pro ABB dlouhodobou prioritou. O přínosu této strategie hovoří i úspěchy českých inženýrů a význam ostravského centra pro evropské průmyslové zákazníky.

Operační centrum ABB v Ostravě se zabývá především vývojem softwarových aplikací pro průmysl, programováním automatizačních systémů, informačními technologiemi (IT) a jejich zabezpečením, projektováním a oživováním pohonů a projektováním elektrických systémů NN i VN, konstrukcí strojních zařízení a jejich komponentů a také řízením dodavatelského řetězce a opatřováním zdrojů.

Středisko disponuje několikaletými zkušenostmi v oblasti inženýringu a uvádění do provozu a nabízí jak kompletní portfolio inženýrských služeb, tak individuální řešení pro kontinuální a dávkovou výrobu, od návrhu až po samotné zhotovení. Divize ABB Procesní automatizace má dvě taková centra, jedno právě v Ostravě a druhé v Indii.

ABB má kolem 150 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 300 lidí.

www.abb.cz

 

 

ArcelorMittal postaví v Ostravě za 1,5 miliardy nový kotel

 

MittalOstravská huť ArcelorMittal investuje 1,5 miliardy korun do nového fluidního kotle, který nahradí současné čtyři uhelné kotle a výrazně sníží škodlivé emise prachu a plynů. Jde o největší investici podniku od výstavby minihutě v 90. letech minulého století. Nová technologie začne fungovat v polovině roku 2016.

kotelVýstavba kotle je jednou ze tří investic do ekologizace a modernizace výroby celkem za tři miliardy korun. Smyslem těchto investic je dlouhodobě zajistit nepřetržitý a energeticky náročný proces hutní výroby a zároveň průběžně snižovat ekologickou zátěž. Ostravský ArcelorMittal díky těmto investicím splní nejpřísnější ekologické požadavky.

ArcelorMittal Ostrava a. s. je největší hutní podnik v České republice. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7 500 zaměstnanců. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě: www.arcelormittal.cz/pdf/20-05-2014.pdf 

 

 

AVION získal prestižní ocenění Superbrands 2014

 

Mezi ty nejlepší ve svém oboru se zařadila značka AVION, která v letošním roce získala světově uznávané ocenění Superbrands Award. Ocenění je udělováno na základě preferencí spotřebitelů a rozhodnutí odborné poroty těm nejsilnějším a nejvýznamnějším značkám na trhu.

Avion

Mezinárodní program Superbrands vznikl před více než patnácti lety ve Velké Británii. Má za cíl upozornit na mimořádně silné značky a prezentovat je jako příklady pro všechny ostatní, kteří by se rádi rozvíjeli a inspirovali od těch nejlepších. V současné době je cena Superbrands Award uznávaná v 88 zemích světa.

 

 

Jubilejní setkání podnikatelů českých, polských a slovenských firem

 

Dne 18. června 2014 se uskuteční XX. JUBILEJNÍ SETKÁNÍ PODNIKATELŮ České, Polské a Slovenské republiky v Ostravě. Akci pořádá Česko-polská obchodní komora.

Je to právě 20 let, které uplynuly od prvního setkání tohoto typu. Na setkání podnikatelů jsou zváni zástupci českých, polských a slovenských firem, poslanci a senátoři, zástupci ministerstev, diplomacie a samospráv všech tří zemí. Setkání se uskuteční v prostorách Magistrátu města Ostravy a Zahradách Generálního konzulátu Polské republiky.

Součástí letošního setkání budou panelové debaty a konference, jejíž motto zní „Vyhodnocení, potenciál a výzvy v česko-polsko-slovenské hospodářské spolupráci“. Obsahovým cílem panelů a konference je zhodnocení hospodářské spolupráce ve vybraných oblastech. Zájmem organizátorů je rovněž poukázat na perspektivy a příležitosti této vzájemné spolupráce v následujícím období.

Setkání budou předcházet dvoustranná jednání českých a polských firem, kde se očekává účast minimálně 25 polských firem z různých oborů podnikání, které mají zájem najít obchodní partnery v ČR.

Více informací o obou akcích naleznete na webu Krajské hospodářské komory www.khkmsk.cz

 

 

Podporujeme drobné živnostníky

 

Loni v září byl spuštěn unikátní projekt s názvem Obchodníci v Porubě, jehož cílem je podpora drobných živnostníků majících svůj kamenný obchod nebo provozovnu na území městského obvodu Poruba.

Hlavním výstupem projektu je internetová interaktivní mapa na adrese www.obchodniciporuba.cz, která nabízí nejen informace o sortimentu a službách, které jsou na území obvodu poskytovány, ale lidé se na stránkách dozvědí třeba i to, jaké plány mají jednotliví podnikatelé do budoucna či zajímavosti z jejich činnosti a historie. Jednotlivé obchody a služby jsou řazeny celkem do 14 kategorií. Každá kategorie je v mapě zobrazena formou piktogramu. Prezentace na portále je bezplatná.

Projekt Obchodníci v Porubě je jedním z projektů realizovaných v rámci velkého projektu s názvem Rozvoj MA21 v městském obvodu Poruba podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR.

www.obchodniciporuba.cz