Leden

Development Newsletter!!! leden 2013

 

Nový marketingový nástroj města Ostravy - Databáze rozvojových ploch

 

smarter

Město Ostrava patří z řady důvodů mezi nejrychleji se rozvíjející města České republiky. Potenciál dalšího vývoje představuje nejen jeho velikost, ale i strategická poloha v průsečíku hranic tří států, kvalifikovaná pracovní síla, investice do vědy a výzkumu či dopravní infrastruktury. Jako podporu při akvizici nových investorů město v rámci svých marketingových aktivit připravilo databázi rozvojových ploch. Tuto prezentuje na webových stránkách města www.ostrava.cz stejně jako na veletrzích investičních příležitostí.

Cílem města je v databázi sdružit nabídku ploch ve svém vlastnictví a napříč realitními servery a tím usnadnit potenciálním zájemcům přístup k informacím pro jejich podnikání.

Záměrem sdílení dat s realitními servery je poskytovat zájemcům z řad odborníků i širší veřejnosti na jednom místě komplexní informace o rozvojových plochách na území města, zahrnující jak lokality v majetku města, tak lokality v soukromém vlastnictví. Tím je dosaženo fungující, komplexní a systematicky řazené nabídky lokalit jako dalšího informačního kanálu pro investory.

Dané lokality je možné filtrovat dle přesně stanovených kritérií. Každá nabízená rozvojová lokalita v majetku města obsahuje informace o typu výstavby dle územního plánu města, údaje o rozloze, existenci či dostupnosti technické a dopravní infrastruktury, včetně ortofoto dokumentace apod. V databázi se nacházejí pouze pozemky o rozloze větší než 5 000 m2 a budovy s rozlohou alespoň 1 000 m2. V případě dotazů či hlubšího zájmu o konkrétní lokality kontaktujte odbor ekonomického rozvoje.

Databáze rozvojových ploch je dostupná pouze v anglickém jazyce a naleznete ji na internetových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/investor/rozvojove-plochy-mesta-ostravy.

 

 

Fond mikropůjček jako veřejná podpora malých a středních podniků

 

Fond mikropůjček umožňuje malým a začínajícím inovativním firmám získat půjčku na rozvoj inovačního projektu.

Statutární město Ostrava (SMO) a Moravskoslezský kraj (MSK) vytvořily Fond mikropůjček, jehož cílem je umožnit získání úvěrů podnikatelům vykonávajícím podporovanou ekonomickou činnost po dobu max. 3 let ode dne vzniku příslušného oprávnění k výkonu této činnosti v Moravskoslezském kraji.

Program bude vyhlášen výzvou začátkem roku 2013. Finanční alokace fondu 5 mil. Kč je zajištěna prostředky SMO a prostředky MSK v podílu 50 %.

Podpora probíhá prostřednictvím spolufinancování inovativních projektů – výzkumných a vývojových činností s realizací probíhající na území MSK. Inovativní projekty musí směřovat k vytvoření nových nebo rozšíření či zlepšování stávajících výrobků či služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly.

Finanční prostředky může podnik získat prostřednictvím úvěru (mikropůjčky) ve výši až 500 000 Kč s úročením 2 % p. a. Podmínkou je finanční spoluúčast podnikatelského subjektu na financovaném projektu ve výši minimálně 20 % objemu poskytnutého úvěru.

Splatnost úvěru je 3 roky s možností předčasného splacení bez vedlejších poplatků, u projektů s vysokou inovační přidanou hodnotou s delší dobou návratnosti může být povolen odklad splátek až o 2 roky. Úvěr bude zajištěn směnkou, vystavenou příjemcem podpory, avalovanou nejméně jednou fyzickou osobou.

Žádosti o úvěr se přijímají průběžně do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání finančních prostředků, vyčleněných pro tento program.

Podrobnější informace o Programu a podmínky žádosti naleznete na: www.rismsk.cz.

 

 

Malý svět techniky podporuje vznik technických oborů

 

svet_techniky1          svet_techniky2

Malý svět techniky v objektu nově pojmenovaném stručně U6 je třetí atrakcí v areálu industriální památky Dolní oblast Vítkovice, která se od jara loňského roku postupně zpřístupňuje veřejnosti. Nejprve přivítala návštěvníky revitalizovaná Vysoká pec č. 1, poté bývalý plynojem přestavěný na Multifunkční aulu Gong a nyní interaktivní expozice Malého světa techniky, která návštěvníkům představuje historii průmyslu v Česku.

Expoziční část nabízí podobně jako učebny interaktivní seznamování s technickými exponáty. „V atmosféře vědecko-fantastických knih Julese Verna porozumí malí i velcí návštěvníci nejrůznějším technologickým postupům, které nemají šanci nikde jinde naživo vidět," uvedl ředitel Světa techniky Jakub Švrček. „Romány Julese Verna a jeho technické nápady se táhnou jako nit celým výstavním prostorem. Spojnicí mezi tímto spisovatelem a námi je navíc i to, že se narodil v roce 1828, tedy ve stejný rok, kdy byly založeny Vítkovice.“ Mezi nejzajímavější věci, které na lidi v U6 čekají, patří podle něj například motor stíhačky MiG 21, parní stroj, železniční stanice nebo třeba obří ponorka Nautilus z románu Julese Verna.

Hlavním cílem projektu je představit žákům, studentům a rodičům s dětmi historii průmyslu a technického pokroku na území České republiky. Počítá se přitom s maximálním zapojením návštěvníků do technické hry. Exponáty jsou rozestavěny volně v prostoru, všem přístupné, aby si je příchozí mohli osahat i vyzkoušet.

„Svět techniky nám může pomoci získat mladé lidi pro technické obory. V poslední době zájemců o techniku stále ubývá, a to je zejména pro náš průmyslový region špatně. Expozice ukáže svět techniky dětem už od mladšího věku, mohou se s ní nenásilně sžít. Ale je zaměřená i na dospělé. Na řadu věcí a technologií už jsme si zvykli, aniž bychom věděli, jak fungují. Teď je můžeme detailně poznat," řekl rektor VŠB - Technické univerzity Ivo Vondrák, jehož kolegové se na vzniku interaktivních exponátů také podíleli.

Vítkovický areál má už dnes moderní výukovou část, kde jsou tři učebny vybavené tablety, 3D televizory a interaktivními tabulemi. Všechny výukové hodiny, které jsou připraveny ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky, navazují na školní osnovy. Přinášejí však zcela jiný pohled na výuková témata a využívají originálních prvků, například v podobě originálních animací a simulací. Model slavné ponorky a další exponáty v duchu Julese Verna jsou součástí projektu proměny Dolních Vítkovic na kulturní, společenské a vzdělávací centrum.

Celkové náklady na projekt Malého světa techniky činily cca 120 mil. korun; 90 mil. korun z této částky bylo vyčleněno na přípravu projektu a realizaci stavby, zbylých 30 mil. korun činily náklady na samotnou obsahovou náplň (interaktivní expozici). Město Ostrava podpořilo projekt v letech 2010 -2012 částkou 10 mil. korun.

U6

http://svet-techniky-ostrava.cz

 

 

Zrekonstruované Svinovské mosty a nový nástupní terminál MHD jsou v provozu

 

Město Ostrava a Moravskoslezský kraj dokončily hlavní stavební práce na Svinovských mostech (silniční i tramvajové) a na novém nástupním dopravním terminálu MHD. Dne 21. prosince 2012 byly zrekonstruované mosty a nový nástupní dopravní terminál MHD uvedeny do provozu.

Cílem projektu je vytvořit dopravní terminál nadregionálního významu, který propojuje a integruje železnici, individuální automobilový provoz, dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou. Nástupní dopravní terminál MHD dostal podobu nové jižní a severní věže s eskalátory, výtahy a příčnou chodbou. Projekt navazuje na již realizovanou rekonstrukci nádražní haly ČD ve Svinově včetně okolního prostoru. V jeho rámci vznikly také dvě okružní křižovatky na ulici Bílovecké, sjezd z ulice Opavské a křížení s prodlouženou částí Peterkovy ulice. Součástí dopravní infrastruktury jsou rovněž nové chodníky a veřejné osvětlení.

„Otevření nového dopravního terminálu je pro Ostravu důležitým milníkem. Kromě řady výhod představuje také moderní a vysoce estetickou vstupní bránu do města pro cestující přijíždějící po železnici. Jsem velmi rád, že se podařilo obnovit dopravu s tříměsíčním předstihem,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Nositelem projektu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ jsou město Ostrava a Moravskoslezský kraj, zhotovitelem díla pak Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa, tedy firmy IMOS Brno, a. s., a SDS EXMOST spol. s r. o. Práce na projektu byly zahájeny v červenci 2011, původní termín zprovoznění terminálu byl 96 týdnů, tedy jaro 2013. Celkové stavební náklady představují 416,3 mil Kč včetně DPH. Prostředky města Ostravy tvoří 304,3 mil Kč s DPH (z toho dotace ROP Moravskoslezsko je 91,98 %, čili 280 mil. korun) a prostředky Moravskoslezského kraje tvoří 112 mil. korun s DPH (dotace ROP 70 %, čili cca 78,4 mil. Kč). Předpoklad úspor získaných v rámci výběrového řízení je 49,3 % z původních nákladů, které byly vyčísleny na 796 milionů korun včetně DPH.

Poslední práce na mostech a pozemních objektech za cca 50 mil. Kč. budou ukončeny na jaře 2013.

Svinov1          Svinov2

 

 

Spuštění nového inovačního webu

 

RIS_MSKInovace jsou dnes hybnou silou v jakémkoliv oboru lidské činnosti a jsou základem úspěchu každého podnikání. Podniky s inovativními výrobky či službami přinášejí do regionu nejen nová pracovní místa či finanční prostředky, ale také zlepšují obraz Ostravy jako celku.

Nový inovační web www.rismsk.cz umožňuje právě těmto podnikům, ale také dalším zájemcům zjistit, jaké jsou možnosti financování inovací, a to nejen pro podniky, ale také pro studenty či vědce. Web dále informuje, jaké jsou ve městě a v celém Moravskoslezském kraji vědecko-výzkumné kapacity a klíčové výzkumné projekty, kde je možno získat prostory na podnikání či kterých akcí v oblasti inovací se můžete zúčastnit.

www.riskmsk.cz

 

 

Semináře pro podnikatele

 logo_ARR

V průběhu měsíců leden a únor pořádá Agentura pro regionální rozvoj, a.s. následující semináře pro podnikatele.

Dne 17. 1. 2013 se bude konat seminář s názvem Inovace od začátku. Jedná se o celodenní seminář, jehož cílem je začátečníkům poskytnout základní informace a přehled v oblasti inovací krok za krokem. Během semináře bude kladen důraz na praktické příklady.
Více informací zde

Dne 22. 1. 2013 se pak uskuteční seminář s názvem Inovační akademie, aneb dejte šanci své inovaci. Půldenní seminář je určen malým a středním podnikům, živnostníkům, studentům i dalším zájemcům, kteří vidí v inovacích svoji obchodní příležitost. Přináší inspiraci a návody, jak inovace řídit, tipy a triky renomovaných manažerů, nové informace o možnostech financování projektů.

Program s pozvánkou

V únoru, konkrétně 26. - 27. 2. 2013, proběhne dvoudenní bezplatný seminář Technology foresight, jehož cílem je poskytnout účastníkům aktuální a kompletní přehled v oblasti inovací. Seminář je určen osobám se základními - středně pokročilými znalostmi v oblasti inovací. Po absolvování semináře účastník obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Posledním seminářem budou Veřejné zakázky komplexně od A do Z, který se uskuteční 28. 2. 2013. Jedná se o jednodenní seminář s cílem poskytnout účastníkům aktuální a kompletní přehled v oblasti realizace veřejných zakázek krok za krokem. Během semináře je kladen důraz na praktické příklady. Po skončení semináře účastníci mají možnost konzultací s lektorem. Seminář je určen osobám se základními - středně pokročilými znalostmi v oblasti veřejných zakázek.

Více informací zde.

 

 

Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na třetí trhy

 

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) připravila společně s partnery brožuru nazvanou „Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na třetí trhy“. Brožura je stručným elektronickým průvodcem pro léta 2012 a 2013. Slouží především jako rozcestník na jednotlivé druhy podpor.

Evropská unie, její instituce a agentury poskytují širokou podporu evropským malým a středním podnikům (MSP). Ta je dostupná v různých formách, jako jsou granty, půjčky a v některých případech záruky buď přímo nebo prostřednictvím programů řízených na vnitrostátní nebo regionální úrovni, jako jsou strukturální fondy Evropské unie. Malé a střední podniky mohou také těžit z opatření ve formě různých programů a podpor podnikání poskytovaných členskými státy EU.

Stručný průvodce, který připravila Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, vychází z informačních zdrojů Evropské komise. Klade si za cíl představit, co nabízí evropské instituce malým a středním podnikům. Obsahuje přehled stávajících programů a podpor s odkazem na jejich internetové stránky, kde lze nalézt konkrétní a podrobné informace. Údaje v publikaci odpovídají stavu ke konci září 2012.

Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na třetí trhy