Září

Development Newsletter!!! září 2012

 

Ostrava na EXPO REAL

 

Invitation

 

Město Ostrava se ve dnech 8. až 10. října již pojedenácté představí na veletrhu investičních příležitostí EXPO REAL v Mnichově. Své ambice a rozvojové projekty bude prezentovat na ploše více než 80 m2.

Ostrava chce do města investory přitáhnout skrze hesla:

MYSLETE CHYTŘE. MYSLETE AMBICIÓZNĚ. MYSLETE PROSTĚ JINAK. EXPANDUJTE V OSTRAVĚ!

THINK SMARTER. THINK BIGGER. THINK DIFFERENT. OSTRAVA – START UP AND GROW!

 

smarter

 

Stáhněte si Press Kit  k veletrhu a přesvědčte se, že atraktivita Ostravy spočívá v její vlastní jedinečnosti, důvěryhodnosti a v dlouhodobě dynamickém a udržitelném rozvoji.

V čele ostravské delegace stanou čtyři náměstci primátora. Partnery při prezentaci města na veletrhu jsou CTP, Global Networks, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava, PRK Partners a RPG Real Estate Management.

Součástí prezentace města na veletrhu bude i doprovodný program. Akce pro potenciální investory se na ostravském stánku uskuteční 9. října v 16 hodin. K příjemné atmosféře ostravského stánku po celou dobu veletrhu jako každoročně přispěje ochutnávka piva Ostravar a míchaných nápojů.

Přijměte naše pozvání na stánek města Ostravy!

 

 

Ostrava – „A“ rated City

 

Vysoké ratingové hodnocení agentur Standard&Poors a Moody´s, které Ostravu hodnotí známkami A+, resp. A2 dokazují, že město je díky svému aktivnímu přístupu jedním z nejatraktivnějších cílů směřování investic, a to nejen v rámci ČR, ale také v rámci středoevropského regionu.

A+Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's v letošním roce zlepšila ratingové hodnocení dlouhodobých úvěrových závazků města Ostravy ze stupně A/stable/A-1 na A+. Hodnocení krátkodobých závazků zůstává na stupni A1. Agentura ocenila dosavadní přístup statutárního města Ostravy, a vyjádřila současně důvěru ve stabilní finanční vývoj veřejných financí města do roku 2014.

Ke zlepšení vedlo také přehodnocení jejího dosavadního názoru na dopady připravované reformy rozpočtového určení daní. Oproti původně předpokládanému snížení příjmů o 912 milionů bude rozpočet novelou zákona krácen „jen“ o 158 milionů.

„V době ekonomické krize, kdy jsou ratingy spíše snižovány, je to pro město výborná zpráva, která znamená, že je Ostrava v dobré finanční kondici. Zvýšení ratingu je hlavně pozitivním signálem pro banky a finanční instituce. Konkrétně to pro nás znamená výhodnější přístup k externím finančním zdrojům, např. nižším úrokům. Dobrá pověst znamená dobrou cenu,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík.

A2Ratingová agentura Moody´s udělila v červnu tohoto roku Ostravě známku A2, kterou zohledňuje její dlouhodobě uplatňovanou rozpočtovou politiku, která se následně odráží v dobrých výsledcích hospodaření, solidních provozních přebytcích a vysokých finančních rezervách. V porovnání s ostatními subjekty se Ostrava vyznačuje také nízkou úrovní zadluženosti.

StableOstrava je díky kvalitním rozvojovým projektům a své jedinečné industriální minulosti dynamickým cílem v srdci Evropy, který je s úžasnou atmosférou průmyslových lokalit, kvalitními službami a rozvinutou infrastrukturou ideálním místem pro investory.

www.ostrava.cz

  

 

Vědecko-technologický park Ostrava se bude rozšiřovat

 

VTPVědecko¬technologický park (VTP), který se nachází za areálem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, čeká další rozšiřování. Město na tyto účely získalo 206 milionů korun, které mu přidělila vláda České republiky. Jde o část prostředků, které v minulých letech ušetřilo státu město Ostrava při budování Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov. V loňském roce Ostrava vládu požádala o jejich převod právě na projekt rozšíření Vědecko-technologického parku. Další peníze chce čerpat z evropských dotací.

Pro další rozvoj VTP je vyčleněna plocha o rozloze zhruba 26,5 hektaru. Realizace projektu je rozčleněna do tří etap, přičemž ta první by se měla stavět v letech 2013 a 2014. Peníze od státu mají být využity na vybudování technické infrastruktury, kanalizace, komunikace a výkupy pozemků. Kromě toho chce město stavět také dvě nové budovy, které přijdou na 338 milionů korun. Zde se využije evropských dotací. Další objekty už by v areálu měli budovat soukromí investoři.

„Je naprosto nezbytné připravit v blízkém okolí Vysoké školy báňské vhodné plochy pro nové investice, které umožní využití potenciálu univerzity v souvislosti s vědecko-výzkumnými činnostmi a projekty, především s vazbou na projekt IT4Innovations. Rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava bude dlouhodobou záležitostí. Jeho realizaci plánujeme v letech 2014 až 2025,“ uvedl primátor Petr Kajnar. „Vítáme rozhodnutí vlády, neboť prospívá nejen rozvoji regionu, ale je také plně v souladu s platnou Strategií konkurenceschopnosti České republiky, která rozvoj podobných projektů předpokládá.“

www.vtpo.cz

 

 

Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava nabízí ucelené portfolio služeb

 

CPICentrum podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (CPI VŠB–TUO) vzniklo v březnu 2012 s cílem podpořit komercializaci vybraného know-how univerzity. Služby CPI jsou proto primárně zaměřeny na akademickou obec, využít jej však mohou i jiné výzkumné organizace či podniky.

Mezi služby, které CPI poskytuje, patří například poradenství v oblasti řízení právních rizik v projektech a při realizaci podnikatelských aktivit. Konkrétně se jedná o podporu při řešení nastavení partnerských smluv v projektech, ochranu vloženého know-how či poradenství při zahajování podnikatelských aktivit (např. vznik univerzitních spin-offs). Ukazuje se totiž, že častou kritickou překážkou bránící efektivní realizaci hospodářské aktivity v oblasti vědy a výzkumu je nedostatečné právní zázemí. Důsledkem je buď nečinnost z důvodu obavy z možných negativních dopadů učiněných kroků (např. „odcizení know-how“, „nemožnost vymáhat podíl na zisku“), nebo naplnění těchto obav z důvodu předchozí absence právní podpory. S tím úzce souvisí problematika ochrany předmětu duševního vlastnictví, kde CPI poskytuje podporu například formou patentových rešerší.

Druhý velký balík služeb Centra podpory inovací je zaměřen na podporu rozvoje podnikání a podnikavosti studentů, případně i dalších zájemců o podnikání. Jedná se jak o využití prostor v podnikatelském inkubátoru, který VŠB-TUO provozuje, tak může jít o nabídku kvalitního „zrcadla“ prvotním představám či podniknutým krokům. V tomto ohledu CPI pro další období plánuje rozjezd nových produktů, jako je například Green Field, tzv. start-up akcelerátor: v průběhu několika měsíců projdou vybraní zájemci intenzivní přípravou vedoucí k založení start-up firmy. Pokud se totiž správně načasuje propojení zajímavé business myšlenky a entusiasmu na straně jedné, s know-how v oblasti podnikání na straně druhé, může dojít k zásadnímu urychlení rozjezdu a stabilizace nové firmy.

Další významnou aktivitu CPI představují popularizační projekty, které se snaží představit žákům ZŠ, studentům SŠ, jejich rodičům i pedagogům vědu a techniku zábavnou formou. V některých případech jsou zaměřeny přímo na propagaci studijních oborů VŠB-TUO, v některých případech z nich mají prospěch samotní jednotlivci (o prázdninách uskutečněné tábory „Týden na univerzitě“).

CPI_budovaMartin Duda, ředitel CPI, vysvětluje provázanost komplexních služeb: „Kdokoliv se poctivě zabývá otázkou inovací, uzná, že klíčovým faktorem úspěchu jsou nejen motivovaní a vzdělaní lidé, ale že neméně důležitými charakteristikami jsou také kreativita, smysl pro týmovou spolupráci či zájem o danou oblast. Začít tyto vlastnosti rozvíjet na vysoké škole je pozdě, bohužel nižší úrovně školského systému tuto úlohu vzdělávání/výchovy neplní, navíc jsem přesvědčen, že je v zájmu univerzity hledat si své talenty co nejdříve. Je to samozřejmě vize, možná pro někoho spíše sci-fi, ale myslím, že stojí za to pokusit se o vytvoření takovéhoto příběhu: na začátku se díky našim aktivitám (jako je například soutěž Kids and Science či letní tábory TECH CAMP) podaří probudit v nadějném žáku zájem o prohlubování jak technických vědomostí, tak spolupráce s naší školou, na konci pak bude úspěšný zaměstnanec školy, jehož vynálezy budou škole generovat nezanedbatelné příjmy. Před tím, než k tomu ale dojde, bude tento pracovník potřebovat získat prostředky na svou činnost, k čemuž mu může napomoci naše projektová podpora, a také mu bude muset někdo pomoci s některými aspekty komercializace například z důvodu, ať si jeho nápad nepřivlastní někdo jiný“.

Největších úspěchů Centrum podpory inovací však dosáhlo v dotačním managementu. Příkladem za všechny je významný projekt Národního superpočítačového centra IT4Innovations. V portfoliu jsou ale i další projekty v řádu stovek mil. Kč financovaných z evropských dotací. Aktuálně také CPI vykonává funkci Regionální kontaktní organizace pro 7. Rámcový program v Moravskoslezském kraji.

http://cpi.vsb.cz

  

 

Představujeme společnost - OKIN Business Process Outsourcing

 

OKINOKIN Business Process Outsourcing (OKIN BPO) se sídlem v Ostravě patří mezi největší poskytovatele outsourcingových služeb v České republice.

Pro své klienty společnost zajišťuje tzv. Business Process Outsourcing, který spočívá v převzetí interních podnikových činností administrativního charakteru, jako jsou účetnictví, fakturace, vymáhání pohledávek, zpracování mezd, správa databází apod. Mezi poskytované služby patří také podpora prodejních týmů, zákaznický servis, technická podpora nebo dohledová centra. Klienti OKIN BPO díky tomu nejen ušetří nemalé finanční náklady, ale také se mohou mnohem více soustředit na svůj hlavní business.

Společnost na Ostravsku, kde je její hlavní sídlo, zaměstnává pět set osmdesát odborníků, v pražské pobočce pracuje více než padesát zaměstnanců. OKIN BPO prostřednictvím zajišťování služeb pro největší telekomunikační společnost na světě poskytuje své služby do celé Evropy, na Blízký východ i africký kontinent. Z tohoto důvodu je uvnitř firmy mateřským jazykem angličtina a denně její zaměstnanci s klienty komunikují také v dalších osmi jazycích (mj. německy, francouzsky, italsky, španělsky, slovensky apod.). Zaměstnání v OKIN BPO je výbornou příležitostí pro start pracovní kariéry absolventů vysokých škol i špičkových profesionálů z oboru IT. Denní praxe s využitím cizích jazyků i uplatnění nabytých teoretických znalostí z oblasti účetnictví a IT přímo v praxi je pro mnoho lidí motivujícím faktorem stejně jako možnost kariérního růstu. V OKIN BPO není neobvyklé, že se řadoví zaměstnanci mohou vypracovat do manažerských pozic. Společnost se proto pravidelně účastní ostravského veletrhu pracovních příležitostí Kariéra. Pro ty, kdo chtějí zkusit přátelskou atmosféru přímo ve firmě, pořádá OKIN BPO pravidelně dny otevřených dveří s názvem Job Fair, kde návštěvníky a zájemce o zaměstnání seznamuje nejen s běžným provozem, jednotlivými týmy a stylem jejich práce, ale také s atraktivním pracovním prostředím v zelené budově Nordica. Příští Job Fair se bude konat již 18. října.

 

Služby světového formátu z centra Ostravy

Umístění administrativního centra v Ostravě si OKIN BPO zvolila zcela záměrně. Roli při tom hrála dobře vybudovaná infrastruktura i dostatečný počet zkušených a talentovaných lidí s jazykovými dovednostmi. Již od samotného počátku působení a dalšího rozvoje tak firma přispívá k přeměně Ostravska z průmyslového centra na významnou oblast pro poskytování služeb. Své služby navíc poskytuje z prostředí zelené budovy Nordica, jedné z největších a nejmodernějších ekologicky šetrných budov ve střední Evropě, která získala od Evropské komise certifikát GreenBuilding.

OKIN BPO je součástí skupiny OKIN GROUP, která je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě. Na českém trhu působí již osmnáctým rokem. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Divize obsluhuje stovky objektů, především administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center. Dceřiná společnost OKIN EDUCA navíc poskytuje služby v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Skupinu v roce 2009 rozšířila společnost OKIN CLEANING, která nabízí úklidové služby. Celá OKIN GROUP má v současnosti více než 1 500 zaměstnanců a působí v ČR, na Slovensku, Ukrajině, ve Švédsku, Bulharsku, Rumunsku a v Polsku.

www.okinbpo.com

 

 

Investment & Business Forum 2012

 

IFOVe dnech 25. – 26. září se uskuteční 13. ročník mezinárodní konference "Investment & Business Forum" v Aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Motto letošního ročníku: „SPOLEČNĚ KE KONKURENCESCHOPNOSTI A ZAMĚSTNANOSTI".

V prvním bloku konference se bude diskutovat na téma Konkurenceschopnost a zaměstnanost, druhý panel bude obsahovat přednášky na téma Konkurenceschopnost a průmysl, třetí a poslední část prvního dne bude zaměřena na Konkurenceschopnost a vzdělávání.

K výše uvedeným tématům budou probíhat panelové diskuze, které se zaměří na výměnu zkušeností a hledání optimálního řešení identifikovaných problémů. Na konferenci vystoupí řada expertů a představitelů zejména zahraničních institucí, které podobné projekty úspěšně řešily v minulosti.

Druhý den konference se uskuteční tzv. kulaté stoly na témata „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti“ a „Integrace VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzity – vytvoření výzkumné univerzity“ a také exkurze do Dolní oblasti Vítkovice jakožto úspěšného projektu využití unikátních výrobních zařízení ke vzdělávacím a společenským aktivitám. Jedná se o unikátní a pilotní projekty v České republice, jejichž realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje s dopadem na celou ČR. Konference je také zdrojem inspirace pro další společné aktivity v období do roku 2020, k nimž bude patřit i společný akční plán k rozvoji zaměstnanosti a vzdělávání.

Pořadatelem konference je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, záštitu nad konferencí převzal předseda vlády České republiky, ministr práce a sociálních věcí, ministr pro místní rozvoj, hejtman Moravskoslezského kraje a primátor statutárního města Ostravy.

www.ifo.cz

 

 

Evropské příležitosti regionu

 

Dne 18. září 2012 se v prostorách Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě uskuteční již 6. ročník konference Evropské příležitosti regionu. Hlavním tématem konference je příprava na budoucí programovací období 2014 – 2020 s podtitulem „Moravskoslezsko 2014 – 2020: Jak na to chytře".

Tématy budou nové nástroje a priority kohezní politiky Evropské unie, aktuality z příprav na nové programovací období z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj, představen bude také projekt Chytřejší kraj, jehož cílem je zajištění co nejlepších pozic regionu v budoucím programovacím období. Součástí konference budou odpolední workshopy zaměřené na nové finanční nástroje jako alternativy dotačního způsobu financování, na problematiku místních akčních skupin a stále aktuálního komunitního plánování.

Konference se koná v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice, součástí programu bude pro zájemce také prohlídka celého areálu s průvodcem.

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím do 12. září registrujte na webových stránkách konference

http://konference.dobra-rada.cz v sekci Registrace, ve které naleznete všechny potřebné instrukce.

EPR

   

 

Brokerage Event 2012

 

logo_ARRAgentura pro regionální rozvoj, a.s. pořádá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Moravskoslezským automobilovým klastrem, o.s. tzv. Brokerage Event 2012. Uskuteční se ve středu 19. září v Hotelu Imperial Ostrava.

Tématem letošního setkání bude „Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích“. Cílem akce je poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu zkušeností a poznatků v konkrétní výzkumné problematice – tentokráte zaměřené na oblast ekologické dopravy.

Účastníci se dozvědí o možnostech ekologické dopravy ve městech, jak z hlediska různých využitelných technologií, tak i z hlediska možností získání finančních zdrojů na ekologickou dopravu, a to nejen z pohledu regionálního (vystoupením zástupců tří statutárních měst), ale i z hlediska odborníků ze zahraničí (Itálie, Velká Británie).
Akce je určena především zástupcům firem z automobilového průmyslu, municipalit, vysokých škol a výzkumných ústavů.

Program s pozvánkou

Registrace online možná na webu ARR. Účast na akci je zdarma.

 

 

Mezinárodní dvoustranná jednání firem „BUSINESS RENDEZ-VOUS“ Ostrava

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje uspořádá v pátek 12. října akci s názvem BUSINESS RENDEZ-VOUS.Rendes-vous

Cílem akce je poskytnout účastníkům jedinečnou příležitost navázat mnoho kontaktů během jediného dne a na jednom místě. Zájemci z řad podnikatelů, vysokých škol, technologických center, výzkumných organizací tak mohou získat užitečné kontakty pro svůj současný či budoucí business. Čím dříve se přihlásí, tím déle bude jejich nabídka či poptávka propagována, a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se na akci přihlásí také odpovídající nový partner.

V loňském roce se dvoustranného jednání zúčastnilo 113 zástupců firem a inovačních center z České republiky, Slovenska, Polska a Německa.

Datum konání: pátek 12. 10. 2012, 8:00 – 17:00
Místo konání: Ostrava - Mamaison Business & Conference Hotel Imperial
Účastnický poplatek: ZDARMA
Přihlášky: na www.khkmsk.cz nejpozději do 28. 9. 2012.