Prosinec

Development Newsletter!!! prosinec 2012

  

Forum a IQ Ostrava oceněny v soutěži Best of Realty

 

KarolinaSoutěž Nejlepší z realit - Best of Realty 2012 letos udělovala ceny v pěti základních kategoriích: rezidenční projekty, nová administrativní centra, rekonstruované kanceláře, obchodní centra a hotely.

Mezi obchodními centry zvítězilo Forum Nová Karolina v Ostravě, které bylo oceněno za vytvoření nové, architektonicky unikátní a velkoryse pojaté destinace pro nákupy i trávení volného času a položení základu nové čtvrti na území bývalého průmyslového areálu. Developerem je společnost Multi Development.

IQDruhé místo mezi administrativními centry pak získala budova IQ Ostrava Office Park nizozemského developera CTP. Umístění získala za odvážný developerský počin, který svým kvalitním řešením architektury a zelení v parteru společně s vodními plochami oživuje širší centrum Ostravy. Porota ocenila i komerční úspěšnost projektu.

Úspěch ostravských projektů doplňuje Jan Světlík, majitel a předseda představenstva skupiny Vítkovice Machinery Group, který získal cenu Award for Excellence za rozvoj Dolní oblasti Vítkovice. Cenu uděluje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Kompletní přehled projektů oceněných ve 14. ročníku soutěže „Best of Realty“ najdete na webových stránkách www.bestofrealty.cz.

 

 

Moravskoslezsko se připravuje na evropské investice po roce 2014

 

Pro starosty, manažery měst a lidi zapojené do čerpání evropských fondů v Moravskoslezském kraji připravila Regionální rada Moravskoslezsko program Chytřejší kraj. Reaguje tak na široký zájem o směřování investic kohezní politiky v regionu v nadcházejícím období let 2014 - 2020.

Program bude realizován prostřednictvím koordinovaných projektů, jejichž nositeli jsou signatáři „Memoranda o spolupráci k přípravě pro programové období 2014 – 2020“. Těmi jsou Úřad regionální rady ROP Moravskoslezsko, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Partneři v Memorandu mimo jiné deklarovali uplatňování širokého partnerského přístupu s cílem „včas a v potřebné kvalitě připravit region na budoucí účelné využití finančních prostředků strukturálních fondů od roku 2014, které výrazně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu.“ Co to v konkrétní praxi znamená?

„Každý systém a jeho procesy, sebelépe myšlené a projednané, mohou obstát na papíře, ale mnohem složitější život mají v realizační fázi. A uskutečnění závisí na lidech, principech a pravidlech, kterými se řídí. Proto je naším hlavním cílem připravit pro budoucí plánovací období především lidi, jejich znalosti, kompetence, dovednosti a ochotu k týmové spolupráci. S připravenými lidskými zdroji, dobrým plánem a efektivními nástroji bude mít kraj konkurenční výhodu, která se vyplatí všem jeho obyvatelům,“ komentuje program jeho koordinátor Daniel Konczyna z Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Program stojí na třech pilířích. Pilíř Kompetence zítřka, jehož garantem je Regionální rada Moravskoslezsko, má za cíl informovat o průběhu příprav a novém nastavení operačních programů a prostřednictvím konferencí a pracovních skupin posílit sdílení znalostí a koordinaci partnerů v regionu při přípravě projektových záměrů. Vzdělávací semináře zvýší kompetence a dovednosti lidí a zaměstnanců v implementačním systému evropských investic v oblastech strategického řízení a důsledného monitoringu efektivního dosahování výsledků ve svých aktivitách. Projekt počítá s rozpočtem ve výši 4,5 milionu korun.

Druhý z pilířů nazvaný Pilotní ověřování, který má k dispozici 11,2 milionu korun, se soustředí na přípravu nových nástrojů financování umožňujících integrované přístupy a multifondové financování. Jedním z nich jsou integrované teritoriální investice, kdy za spolupráce všech velkých měst v širší ostravské aglomeraci vznikne plán se společnými prioritami a projekty. Společný akční plán zaměstnanosti a vzdělávání zase představuje integrované řešení pro trh práce v Moravskoslezském kraji. Garanty příprav těchto nástrojů jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (pro SAP) a Regionální rada ROP Moravskoslezsko (pro ITI).

Předmětem třetího pilíře Plánu pro investice je mapování absorpční kapacity a připravenosti regionu pro nové investiční priority strategie Evropa 2020 a vytvoření akčního plánu a rámce pro evropské investice v kraji, vycházející z potřeb a priorit koncepčních rozvojových dokumentů Moravskoslezského kraje. Projekty v rámci tohoto pilíře připravují Moravskoslezský kraj a Agentura pro regionální rozvoj, a.s. za celkem 4,3 milionu korun.

„V přípravách na budoucí období jsme oproti jiným krajům o dva kroky vpředu. Chytřejší kraj je program, který připraví lidi a organizace na čerpání peněz po roce 2014. Zároveň pomůže s přípravou klíčových plánů a zavedení nástrojů, díky kterým peníze opravdu přijdou. To vše na základě získané znalosti a nejnovějších poznatků dle návodu Evropské unie,“ tvrdí Libor Chlebiš, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Chytrejsi_kraj

www.chytrejsikraj.cz

 

 

Integrované teritoriální investice pro území ostravské aglomerace v období 2014 - 2020

 

Již v současném programovacím období 2007 – 2013 je nutné se intenzivně zabývat úvahami, jakým způsobem se bude realizovat strukturální politika v nadcházejícím období 2014 - 2020. Evropská komise již v říjnu 2011 přijala legislativní návrhy nové kohezní politiky pro období 2014+. Jedním ze sjednocujících nástrojů budoucnosti mají být integrované územní investice, tzv. ITI, jakožto součást širšího projektu „Chytřejší kraj“.

Moravskoslezský kraj se svými pěti statutárními městy patří mezi největší příjemce strukturální pomoci v současném programovém období prostřednictvím svých integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Zástupci těchto měst již zahájili diskuzi k budoucí formě čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů.

Hlavním smyslem je vytvořit jádro ostravské aglomerace, ve kterém leží všech pět statutárních měst a vytvořit integrovanou strategii rozvoje, která bude zacílena na prioritní oblasti rozvoje tohoto území. Nástrojem k integrované realizaci územních strategií jsou integrované územní investice (integrated territorial investments - ITI), které umožňují naplánovat a realizovat investice ve vymezeném území komplexně bez ohledu na to, ze kterého operačního programu nebo prioritní osy jsou financovány.

ITI bude strategický dokument (malý operační program), který bude identifikovat témata, problémové oblasti, výsledky, výstupy, dopady a hlavně objem potřebných finančních prostředků. Cílem je tedy využít ITI pro rozvoj měst v ostravské aglomeraci a tím přispět k větší efektivitě investic v Moravskoslezském kraji. Realizace projektu ITI probíhá v období 1. 9. 2012 – 30. 6. 2014.

Na integrované územní investice ve městech bude vyčleněno minimálně 5 % prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Navíc tyto prostředky bude možné kombinovat i s neinvestičními prostředky Evropského sociálního fondu (ESF) a s prostředky Fondu soudržnosti. V porovnání se současnými IPRM bude ve schváleném ITI zaručena alokace pro město z více operačních programů. Integrované územní investice nebudou výhradně omezeny pouze na katastrální území měst, ale budou zahrnovat i jejich funkční okolí. ITI musí být definovány v partnerské smlouvě a operačních programech, které bude schvalovat Evropská komise.

Více o projektu ITI naleznete na webu www.chytrejsikraj.cz.

 

 

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová patří mezi nejlepší podnikatelské nemovitosti dvacetiletí

Investor_roku

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová získala třetí místo v soutěži Investor a Podnikatelská nemovitost dvacetiletí. Soutěž uspořádala agentura CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Název soutěže vyplývá z faktu, že agentura CzechInvest láká investory do České republiky již dvacet let.Hrabova

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je jednou z nejzásadnějších podnikatelských nemovitostí města Ostravy. Rozkládá se na ploše 110 hektarů a sídlí v ní 45 společností. Největšími společnostmi jsou CTP Invest, s.r.o., která pronajímá a spravuje prostory pro dalších 43 společností, dále pak společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o., která se zabývá výrobou karoserií a PEGATRON CZECH, s.r.o. zabývající se výrobou počítačů. Jednotlivé společnosti dosud vytvořily přes 7 000 přímých pracovních míst.

Nejlepší podnikatelskou nemovitostí posledního dvacetiletí se stala průmyslová zóna v Nošovicích, která byla Moravskoslezským krajem připravena pro významného světového výrobce automobilů, firmu Hyundai Motor Manufacturing Czech. Její zkušební provoz byl zahájen v listopadu 2008 a v dubnu následujícího roku začala automobilka vyrábět. Zóna, ve které pracuje 4 000 lidí, zároveň získala titul za mimořádný přínos pro českou ekonomiku.

Více informací o soutěži a umístění najdete na www.czechinvest.org.

 

 

Nová transformovna umožní další rozvoj Ostravy

 

Bezmála půlmiliardová investice umožní pokrýt rostoucí požadavky na odběry energie plynoucí z rozvoje průmyslových a obchodních zón v Ostravě. Nový uzel distribuční sítě o kapacitě 110/22 kV vznikl v Ostravě – Porubě u výpadovky směrem na Klimkovice, v těsné blízkosti logistického parku ProLogis a Průmyslového parku Poruba. Jde o jednu z nejvýznamnějších letošních akcí společnosti ČEZ Distribuce na Ostravsku.

Cílem investice je především zvýšení kapacity distribuční soustavy v lokalitě, tzn. pokrýt nové požadavky na připojení a současně zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávky stávajícím zákazníkům a tím jim umožnit další rozvoj. Součástí stavby je i prostorová rezerva pro další možné rozšíření areálu nové transformovny v případě budoucí potřeby navýšení odběrů energie.

tranformovnaZe stávajících odběratelů, kterým nová transformovna a související investice do sítí umožní navýšit odběry, se jedná např. o Fakultní nemocnici Ostrava, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a logistický park u transformovny. K novým připojením dojde např. v souvislosti s realizací stavby Superpočítačového centra v blízkosti VŠB-TU Ostrava, rozšířením Vědecko-technologického parku v Pustkovci, obchodní zóny podél ulice Opavská, či Průmyslové zóny Nad Porubkou.

Současně s výstavbou transformovny probíhal i rozsáhlý modernizační projekt distribučních sítí v dané lokalitě. Jeho stěžejní částí byl přechod vedení, která budou zaústěna v nové rozvodně, na vyšší napěťovou hladinu 22 kV (ze stávajících 10 kV). Přechod zajistí dlouhodobě vyšší spolehlivost a kvalitu dodávek.

 

 

Představujeme společnost Comdata spol. s. r. o.

 

logo_Comdata

Skupina Comdata pokračuje ve své zahraniční expanzi - dne 6. listopadu otevřela v Ostravě svou první českou pobočku, v administrativním komplexu Orchard.

Comdata Czech bude poskytovat podporu pro zákazníky v České republice, zejména v oblasti procesů pro telekomunikační sektor. Jejím hlavním zákazníkem bude společnost Vodafone Czech Republic. V současné době zaměstnává ostravské Vodafone call centrum okolo 50 pracovníků a tento počet se do konce března 2013 zvýší na 100 zaměstnanců. Během prvního roku provozu počítá s nárůstem až na 200 pracovních pozic a rozvojem činností backoffice a vymáhání pohledávek. Investici pomohla zprostředkovat agentura CzechInvest.

Skupina Comdata, referenční partner v oblasti služeb a BPO (Business Process Outsourcing), tak proniká na domácí trh lokálních společností, jako je Vodafone Czech Republic a před ním Telecom Argentina, se zvyšující se efektivitou. Ta je zapříčiněna zejména tím, že se skupina Comdata soustředí na nové směry obchodních činností v rozvíjejících se zemích, které ukrývají obrovský potenciál.

„Zahájení činnosti společnosti Comdata Czech je důležitým krokem v historii Skupiny," říká Andrea Tonoli, ředitel Comdata Czech. „Díky knowhow a technickým znalostem z našich vlastních řad, moderní infrastruktuře a s použitím nových technologií bude naše nová pobočka v Ostravě silnou inovativní a dynamickou jednotkou a symbolem průmyslového a technologického rozvoje celé České republiky."

Comdata je přední italská outsourcingová společnost pro Kontaktní centra, Help Desk, Back Office, služby správy úvěrů a dokumentů. Poskytuje také služby plánování, technologické know-how a dovednosti pro zavádění modelů a technologií pro štíhlou operativu provozu. Má více než 6 000 zaměstnanců a ve fiskálním období 2011 - 2012 dosáhla obratu 246 milionů EUR.

www.comdata.it

 

 

Tieto a Aditro spolupracují na e-commerce řešeních pro magistráty a krajské úřady

 

Společnosti Tieto a Aditro uzavřely strategické partnerství pro řešení e-commerce. Cílem spolupráce je získat vedoucí postavení na trhu cloudových řešení e-commerce, určených pro magistráty a krajské úřady. Výhody plynoucí z těchto řešení zahrnují především lepší sledování nákupů a tedy i lepší řízení veřejných rozpočtů.

„Ohlédneme-li se zpět, zavedení e-commerce do magistrátů či krajských úřadů bylo poměrně nákladné a náročné na zdroje a přínosy e-commerce se projevovaly pomaleji. Nové služby a zkušenosti společností Tieto a Aditro tento proces velmi usnadňují a umožňují dosáhnout finančních úspor rychleji. Další výhodou je rozšíření možností sledování nákupů prostřednictvím statistik a tudíž i lepší finanční management," vysvětluje Magnus Högvall, ředitel služeb společnosti Aditro.

Kombinace odborných znalostí společnosti Tieto v oblasti integrace IT a cloudových služeb a zkušeností společnosti Aditro s finančními podnikovými procesy a informační logistikou zkvalitní služby dodávané zákazníkům z řad magistrátů a krajských úřadů a podstatně zjednoduší jejich každodenní práci. Společnost Tieto bude především zodpovědná za technickou infrastrukturu a služby pro sdílení klíčových podnikových informací i za nástroje a procesy potřebné pro zapojení třetích stran.

Společnost Tieto je hlavním poskytovatelem IT služeb společnosti Aditro od roku 2006. Obě společnosti jsou předními dodavateli služeb nákupních procesů, fakturačních procesů a elektronické fakturace pro švédskou samosprávu.

„Uvědomujeme si, že zákazníci požadují efektivnější a jednodušší řešení e-commerce. Společně budeme schopni těmto požadavkům plně vyhovět," řekl Lennart Larsson, marketingový ředitel společnosti Tieto.

O společnosti TietoTieto

Tieto je přední severoevropská IT společnost poskytující služby v oblasti IT a produktového inženýrství. Vysoce specializovaná IT řešení a služby doplněné silnou technologickou základnou vytvářejí hmatatelné obchodní výhody pro místní i celosvětové zákazníky této společnosti. S téměř 18 000 experty se stává přední společností nabízející integrace služeb - www.tieto.com.

O společnosti Aditro

logo_AditroAditro je předním dodavatelem řešení a služeb pro řízení lidských zdrojů, mezd a financí. Prostřednictvím nových e-commerce řešení pomohou společnosti Tieto a Aditro svým zákazníkům optimalizovat pracovní procesy. Komplexní nabídce služeb společnosti Aditro důvěřují tisíce zákazníků, kteří jsou obsluhováni více než 1 300 profesionály ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku a Estonsku. Během více než půlstoletí své existence si Aditro vybudovalo a upevnilo přední pozici mezi poskytovateli řešení HRM a FRM v severských zemích. Společnost má bohaté know-how a zkušenosti se zjednodušením pracovních procesů, které poskytne firmám větší prostor pro jejich další rozvoj - www.aditro.se.

   

 

CzechAccelerator 2011 – 2014 otevírá již 5. výzvu

logo_CzechAccelerator

Od 19. listopadu 2012 až do 14. února 2013 je otevřena další, v pořadí již pátá výzva v projektu CzechAccelerator 2011–2014 agentury CzechInvest. Hlásit se do ní mohou inovativní české podniky, které pro své současné i budoucí podnikatelské plány a projekty hledají nové zkušenosti, strategické i investiční partnery a obchodní kontakty v zahraničí. Špičkové technologické inkubátory v pěti destinacích budou pro odvážné společnosti otevřeny v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013.

Mezi destinace patří západní a východní pobřeží USA, Švýcarsko, Izrael a Singapur. V každé z nich čekají účastníky CzechAcceleratoru benefity v podobě pronájmu kancelářských prostor, účasti na networkingových akcích a možnosti čerpání finanční podpory na poradenské služby v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, mentoringu a coachingu. V rámci CzechAcceleratoru je hrazeno rovněž cestovné do destinace a příspěvek na ubytování, který byl již v předešlé výzvě navýšen. Každý účastník absolvuje před odjezdem právní a marketingové školení zaměřené na praktické informace pro pobyt v cílové destinaci.

Projekt CzechAccelerator je podporován díky Operačnímu programu Podnikání a inovace. Dosud se ho účastnilo dvacet čtyři společností. Mohou se do něj hlásit společnosti působící v oborech: biotechnologie, ICT, life sciences, zdravotnická technika, čisté technologie, nanotechnologie a přesné strojírenství. Kandidáti musí vlastnit či vyvíjet inovativní produkt, který má šanci uspět na globálním trhu.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.czechaccelerator.cz