Červenec, srpen

Development Newsletter!!! červenec, srpen 2012

 

Vývoj retailového trhu v Ostravě

 

Přinášíme vám informace o vývoji velkoplošných obchodních projektů na území města za období let 2011 – 1. pol. 2012.

mapaZa poslední rok a půl bylo v Ostravě dokončeno 6 projektů výstavby velkých marketů. Jejich přehled uvádějí tabulka a mapa níže. Největším dokončeným obchodním centrem za dané období se stalo Forum Nová Karolina investora Multi Development Czech Republic a.s. s kolaudací v březnu 2012 a výměrou 97 000 m2. Následuje severní a jižní rozšíření AVION Shopping Parku Ostrava o více než 27 000 m2 na současnou celkovou plochu obchodního centra 84 500 m2. Otevřen byl také obchodní projekt OSTRAVA RETAIL POINT nacházející se v těsné blízkosti Tesco Třebovice o výměře téměř 11 000 m2 či HORNBACH v městské části Vítkovice. Do provozu byl uveden také Multifunkční dům Ostrava–Dubina společnosti HVB Leasing Czech Republic, s.r.o.

V současné době není v Ostravě žádný velký retailový projekt ve fázi výstavby, několik obchodních center se však připravuje. Jedním z nich je například nákupní centrum Géčko, které vznikne v těsném sousedství hypermarketu Globus v Ostravě-Plesné, se kterým vytvoří jeden celek. Výstavba bude zahájena v poslední čtvrtině letošního roku a dokončena má být o rok později. Bude pokračovat další rozšiřování nákupní galerie AVION Shopping Parku Ostrava, a to v jeho severní části, kde vznikne 24 nových obchodních jednotek v rámci projektu Nový AVION.

Dalšími z připravovaných projektů jsou MAKRO Pustkovec, které je v současné době ve fázi zpracování dokumentace k územnímu řízení, projekt AUPARK Ostrava nebo nákupní centrum společnosti SIKO.

 

Přehled velkoplošných marketů na území města Ostravy za období 2011 – H1/2012

Přehled rozestavěných marketů

Přehled připravovaných staveb marketů

Přehled marketů, které byly dokončeny a uvedeny do provozu

Přehled záměrů, jejichž příprava byla přerušena nebo zastavena

-

Obchodní centrum GÉČKO

Forum Nová Karolina

 

Obchodní a administrativní centrum Moravská Ostrava

 

Shopping park AVION – projekt Nový Avion

Shopping park AVION – rozšíření sever – 1. a 2. etapa

OC Ostrava-Bělský les

 

MAKRO Pustkovec

 

Shopping park AVION – rozšíření jih

OSTRAVA RETAIL POINT – II. etapa

 

AUPARK Ostrava

OSTRAVA RETAIL POINT

 

 

SIKO

HORNBACH Vítkovice

 

 

 

Multifunkční dům Ostrava–Dubina

 

  

  

Administrativní budova Nordica Ostrava přivítá dalšího nájemce

 logo_Right_power

Společnost Skanska úspěšně podepsala nájemní smlouvu na pronájem kanceláří v budově Nordica se společností RIGHT POWER, a. s. Holdingová společnost RIGHT POWER je poskytovatelem služeb v oblasti dodávky elektřiny a energetického poradenství na Slovensku a v České republice. Společnost si od září 2012 pronajme 730 m2 kancelářských ploch a 30 parkovacích míst. V rámci konsolidačních aktivit holdingu RIGHT POWER tak přesune své dceřiné společnosti RIGHT POWER TRADING, s.r.o., BICORN, s.r.o. a ENIGEN s.r.o. na jediné místo.

„V souvislosti s konsolidací v rámci holdingu RIGHT POWER chceme centralizovat pracovníky z několika budov do jedné lokality, abychom zvýšili pružnost každodenního pracovního styku," řekl Michael Landau, vedoucí organizační složky RIGHT POWER, a. s. „Zároveň jako firma, která se mimo jiné zabývá energetickým poradenstvím velmi oceňujeme budovu, která umožňuje snížit spotřebu energie o 30 % oproti českým standardům,“ dodal Landau. Nordica Ostrava je první kancelářskou budovou v České republice s certifikací programu Green Building od Evropské komise pro energeticky úsporné budovy.

„Zájem společnosti RIGHT POWER o naši zelenou budovu nás velmi potěšil. Skutečnost, že jsme se nyní dostali přes hranici 50 % obsazenosti budovy, nás těší o to více, že situace na ostravském realitním trhu je velmi složitá,“ říká Alexandra Tomášková, Leasing Manager Skanska Property Czech Republic. „Věříme, že kombinací individuálního přístupu ke klientovi a zajímavého produktu se nám podaří oslovit i další nájemce,“ dodává Tomášková.

logo_SkanskaBudova Nordica Ostrava nabízí pronajímatelnou plochu zhruba 12 000 m2. Kromě společnosti RIGHT POWER jsou jejími dalšími nájemci společnosti OKIN GROUP, UniCredit Leasing CZ, Grafton Recruitment a United Energy Coal Trading. Společně mají pronajato 6 143 m2 plochy. Vedle kanceláří a maloobchodních prostor disponuje budova také 129 parkovacími stáními ve dvou podzemních patrech.

Více informací na www.skanska.cz a www.rightpower.sk.

 

 

Rozvojová zóna Hrušov – aktuální situace

 

Statutární město Ostrava je investorem veřejně prospěšné stavby „Gravitační odvodnění Hrušova“, která je součástí budování Rozvojové zóny Hrušov. Projekt řeší přípravu technické infrastruktury tohoto území. Jeho stěžejní částí je navýšení terénu pokleslého vlivem důlní činností o místy až 3,5 metru. Provedení terénních úprav v režimu veřejně prospěšné stavby je však podmíněno vlastnictvím všech dotčených pozemků.

Celková odhadovaná výměra území určená pro asanaci je cca 34,7 ha. Statutární město Ostrava v této oblasti již vlastní cca 82 % území. Vlastníky zbývajících 18 % nemovitostí jsou fyzické osoby (cca 7 % pozemků, celkem 4 listy vlastnictví), dále právnické osoby (10 %, rovněž 4 listy vlastnictví) a také stát či státní instituce (1 %, celkem 3 subjekty).

Statutární město Ostrava v minulosti vykoupilo většinu pozemků za cenu 400 Kč za m2. Majetkové vztahy v lokalitě jsou ale komplikované a požadavky jednotlivých vlastníků se od sebe značně liší. Z důvodu sjednocení postupu u výkupní ceny a ve snaze zamezit jakékoli diskriminaci nebo naopak zvýhodňování jednotlivých subjektů byl na počátku roku 2012 zpracován nezávislý znalecký posudek, který stanovil cenu v místě a čase obvyklou na částku 372 Kč/m2.

Následující jednotný postup města Ostravy tak bude následující: vykoupení nemovitostí na základě dohody za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, pokračování s přípravou projektové dokumentace a po nabytí právní moci na územní rozhodnutí zahájení kroků směřujících k vyvlastnění nemovitostí u vlastníků, u kterých nebylo možné dosáhnout dohody.

S realizací projektu gravitačního odvodnění se počítá od roku 2014.

Rozvojová zóna Hrušov představuje při nedostatku míst v již existujících průmyslových zónách ve městě velmi významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí ve směru na Polsko a Slovensko. V platném územním plánu je plocha vymezena pro lehký průmysl, omezena je podmínkou realizace asanace, která má statut veřejně prospěšné stavby (možnost vyvlastnění pozemků). Na ploše cca 35 ha se předpokládá vytvoření minimálně 1 500 - 2 000 nových přímých pracovních míst.

www.ostrava.cz

 

 

Ostrava získala v období 2007 – 2012 z dotací více než 9,5 miliardy korun

 

Město Ostrava využívá na své projekty dotace z různých fondů Evropské unie prostřednictvím jednotlivých operačních programů ČR, finančních mechanismů EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a dotačních titulů financovaných z ostatních zdrojů mimo Evropskou unii.

Od 1. ledna 2007 k datu 15. května 2012 Ostrava získala z dotací EU a mimo EU celkem 9 562 442 tisíc korun. V některých dotačních titulech byla až stoprocentně úspěšná.

V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP) podala Ostrava do letošního května 49 žádostí o dotaci v celkové požadované výši 2 943 780 tis. Kč, a to s 92 % úspěšností. Mezi nejvýznamnější počiny, které jsou již realizovány, patří integrovaný plán rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje“, který zahrnuje například projekt Cyklostezky Ostravice. Dalším významným integrovaným plánem rozvoje města je IPRM „Ostrava – Magnet regionu“. Příkladem projektů, zahrnutých do tohoto programu, je například již zrealizovaná Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava nebo právě probíhající Revitalizace Komenského sadů.

Mezi důležité strategické projekty města zařazené do ROP můžeme rovněž zmínit společný projekt města a kraje „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov – II. Etapa“ či výstavbu Komunitního centra v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách.

V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) podalo město Ostrava 15 žádostí o dotaci v celkové výši 422 945 tis. Kč. Žádosti byly 100 % úspěšné. Příkladem projektů je například další Integrovaný plán rozvoje města (Ostrava má celkem tři) „Budoucnost Vítkovic“, díky němuž byla rekonstruována již řada domů a komunikací v tzv. vyloučených lokalitách městského obvodu Vítkovice.

V rámci Operačního programu Životní prostředí podala Ostrava 65 projektů v celkové výši dotace 852 716 tis. Kč. Žádosti byly úspěšné z 67 %. Jako příklad jmenujme projekt „Ekotermo Jih", který je v realizaci a týká se především zateplování budov.

K dalším významným operačním programům patří také OP Lidské zdroje a zaměstnanost, kde bylo do 15. května 2012 podáno 27 žádostí o dotaci v celkové výši 112 329 tis. Kč s úspěšností 70 %.

Schválena je rovněž žádost o dotaci v rámci OP Podnikání a inovace na projekt „Multifunkční budova III a IV ve Vědecko-technologickém parku Ostrava“ s předpokládanou výší dotace až 300 mil. Kč.

Kromě již zmíněných schválených projektů je připravena řada dalších, a to z Programu švýcarsko-české spolupráce, který je zaměřen na životní prostředí a infrastrukturu. Schválena je již žádost na projekt „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ nebo „Výstavba trolejbusových tratí v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“.

www.ostrava.cz

 

 

Představujeme projekt CzechLink

 

Zájem nalézt investora a dlouhodobého partnera pro rozvoj podnikání u českých firem stále roste, stejně tak jako zájem zahraničních subjektů investovat volné finanční prostředky do již existujících podniků. Projekt kapitálových účastí CzechLink si klade za cíl toto propojení usnadnit.

Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky.

Projekt CzechLink spadá do aktivit agentury CzechInvest, která aktivně vyhledává zahraniční investory prostřednictvím celosvětové sítě zahraničních zástupců a sektorových specialistů, kteří zajišťují každodenní kontakt s investory. Hodnotící tým CzechInvestu vypracuje prospekt vaší společnosti. Tento standardizovaný materiál bude po podepsání písemné dohody o mlčenlivosti volně k dispozici pro nabídku vhodným investorům s již konkrétním investičním záměrem.

Za účast v projektu nejsou vybírány žádné poplatky. Více informací o projektu včetně přihlášky naleznete na stránce www.czechinvest.org/czechlink.

 

 

Představujeme společnost ABB

 

logo_ABBCentrální evropské servisní středisko pro servis motorů a generátorů a repase robotů společnosti ABB vyrostlo na ploše o velikosti cca 8 000 m2. Z toho 6 000 m2 zabírají čistě výrobní plochy, zbytek tvoří kanceláře a přilehlé prostory jako například šatny nebo jídelna. Investice více než 100 milionů Kč zahrnovala stavbu nové haly i modernizaci a nákup nových technologií pro zlepšení a zefektivnění výrobního i administrativního prostoru.

Centrální evropské středisko, jehož výstavba začala v srpnu 2011 a bylo zkolaudováno letos v dubnu, spojuje na jedné ploše dvě servisní jednotky ABB, a to Servis motorů a generátorů a Repasi robotů. Umožňuje zefektivnění administrativy, možnost sdílení personálu i harmonizaci procesů nejen ve výrobě.

Servisní hala přinese do budoucna další nové pracovní pozice. Očekává se nárůst ze současných 72 na 120 zaměstnanců v rámci jednotky Servis motorů a generátorů a u jednotky Repase robotů pak z 20 na 35, obojí ve výhledu do roku 2016.

ABBABB je přední světovou firmou působící v oblasti energetiky a automatizace. „Jsem hrdý na to, že středisko otevíráme právě v České republice, v Ostravě. Jedná se o strategické rozhodnutí, které nám umožní ještě více posílit naše postavení na trhu coby společnosti se skutečně silným servisním zázemím,“ uvedl Hannu Kasi, generální ředitel společnosti ABB a dodal: „Ostravské servisní středisko je jediné tohoto typu v Evropě a svým významem zasahuje i do ostatních kontinentů. Vytváří se zde standardy i nástroje, které jsou následně používány v dalších certifikovaných závodech ABB po celém světě.“

ABB má 124 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí ABB již od roku 1970 a v současné době má téměř 3 000 zaměstnanců.

www.abb.cz

 

 

J&T BANKA vrátí Ostravě proslulou kavárnu Elektra

 

logo_JT_bankJ&T Banka představila svůj záměr s prostory proslulé kavárny Elektra. Ostravané se tak mohou těšit na J&T Banka Café, která v prostoru zaniklé prvorepublikové kavárny vznikne. Zcela unikátní koncept banko-kavárny, který v sobě pojí svět financí s elegantní a architektonicky velmi zajímavou kavárnou, dává Elektře zcela nový rozměr a přenáší její odkaz do 21. století. Kromě posezení s obchodními partnery, přáteli či rodinou nad šálkem výborné kávy, tak zde půjde vyřídit potřebné bankovní operace. V novém kabátě se kavárna představí v průběhu letošního léta.

Celková rekonstrukce byla zahájena po mnohých konzultacích s městem Ostrava, zejména městskou částí Moravská Ostrava a v dělné spolupráci s památkáři, s cílem navázat na původní architektonický styl a udělat z Elektry kavárnu ve vídeňském stylu, ovšem s použitím soudobějších detailů i klasických a trvanlivých materiálů. „I přes zachování a obnovení všeho co je možné a doložitelné dle původního konceptu z roku 1926, však nepůjde o žádné retro, ale o soudobě interpretovanou, bez zbytečných okras, aplikovanou klasiku,“ uvádí k rekonstrukci architekt Petr Hrůša. Elektra, která v Ostravě sloužila před sto lety jako zábavní kavárenský prostor pracující veřejnosti etablované z řad horníků, pak dnes bude nabízet potěšující sváteční kavárenské prostředí široké veřejnosti, společenským elitám a klientům J&T.

K tomu, aby námět vyšel naplno, je uzpůsoben také interiér a materiály v něm použité. Dřevěné obložení a zábradlí je z kvalitního exotického dřeva merbau, litá teracová podlaha bude připomínat jemně zrnitou palladiánskou litou dlažbu a bar bude řešen v původním autorském charakteru interiéru s plastickým výrazem jednoduchého pultu z carrarského mramoru. „Část prostoru, zejména na galerii a v menší části přízemí, bude věnována pohodlí návštěvníků ve stylu evokujícím klubovou atmosféru,“ uzavírá architekt Petr Hrůša.

kavarna1          kavarna2

 www.jtbank.cz

 

 

Soutěž „BEST OF REALTY“ vyhlašuje 14. ročník

 

logo_soutezSoutěž „Best of Realty - Nejlepší z realit“ v tuzemsku považovaná za nejprestižnější ve svém oboru otevírá již svůj 14. ročník.

O nominaci na ocenění titulem „Best of Realty - Nejlepší z realit 2012“ se až do pondělí 3. září 2012 mohou ucházet tuzemské stavby dokončené a zkolaudované po 1. lednu 2011. Dějištěm slavnostního galavečera, na němž budou ve středu 7. listopadu 2012 vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům, se stane stejně jako vloni sál České národní banky na Senovážném náměstí v Praze. Soutěž reaguje na aktuální vývoj českého realitního trhu, na němž se daří industriálním nemovitostem, a rozšiřuje se o další kategorii: Průmyslové a skladové areály.

www.bestofrealty.cz