Září

Development Newsletter!!! září 2011

 

Důvěryhodnost České republiky roste. Už jsme před Itálií a Slovenskem

 

logo_SPVe středu 24. srpna mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's zlepšila ratingové hodnocení České republiky. U dlouhodobých závazků v cizích měnách došlo ke zlepšení o dva stupně z A na AA-. V případě dlouhodobých závazků v domácí měně zvýšila agentura hodnocení z A+ na AA. Výhled ČR označila za stabilní.

Uprostřed dluhové krize, která už skoro potopila Řecko, ohrožuje Evropskou měnovou unii a trápí dokonce i USA, jde Česká republika proti hlavnímu proudu. Agentura Standard & Poor's nečekaně zlepšila ratingové hodnocení Česka.

„Je to další pozitivní zpráva o tom, jak je hodnocena důvěryhodnost České republiky a snaha vlády směřovat k vyrovnaným veřejným rozpočtům. V dnešní turbulentní době se jedná spíše o výjimku, mnohým dalším státům je naopak rating snižován," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek a upozornil, že agentura ve svém hodnocení přihlédla i k předloženým reformám systémů veřejných financí.

Česká ekonomika je podle Standard & Poor’s charakteristická zejména nízkou úrovní zahraničních půjček, silným bankovním sektorem a převážně nezávislou centrální bankou, která udržela index spotřebitelských cen i úrokové sazby na nízké úrovni. „Naše hodnocení ČR odráží obezřetně spravovanou a vyváženou ekonomiku,“ uvádí zpráva ratingové agentury.

Agentura zohlednila také řadu reformních návrhů, jejichž přijetí předpokládá. Jedná se pak především o reformu sociálního systému, která navrhuje snížení výdajů vzhledem k demografickým změnám. Zpráva agentury předpokládá přijetí těchto reformních změn.

Hlavním důvodem lepšího ohodnocení Česka je však změna kritérií při stanovování ratingů směrem k většímu důrazu na politické a ekonomické směřování národní vlády. Tím se agentura řídí od počátku letošního července.
Česká republika se tak ocitla na úrovni Japonska, Číny či Saúdské Arábie a získala lepší rating než Polsko, Slovensko či Itálie. Z postkomunistických zemí má lepší rating už jen Slovinsko.

Statutárnímu městu Ostrava byl agenturou Standard & Poor’s potvrzen rating na velmi vysoké úrovni A/A-1 a rovněž mezinárodní ratingovou agenturou Moody´s Investors Service byl v červenci 2011 potvrzen A2 dlouhodobý a P-1 krátkodobý rating domácí a zahraniční zadluženosti.

Více na www.standardandpoors.com a www.moodys.com.

 

 

Real Estate Report Ostrava

 

Statutární město Ostrava připravilo v rámci svých marketingových aktivit na podporu rozvoje investičních příležitostí v Ostravě novou službu nejen pro zájemce z řady investorů. Již několikátým rokem odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy vydává dokument s názvem Real Estate Report Ostrava.

Tento dokument pojednávající o realizovaných a připravovaných projektech na území města je určený zejména investorům a zástupcům podnikatelské sféry, ale i širší veřejnosti. Jedná se o informativní materiál, jehož účelem je poskytnout zájemcům aktuální informace o rozvojových aktivitách v Ostravě a prezentovat dynamický vývoj v oblasti investic na území města.

Novinkou v daném materiálu jsou aktivní prolinky u každého z uvedených projektů, které odkazují na nově vytvořenou mapovou vrstvu v rámci geografického informačního systému města.

Zájemci si tak jednoduchou formou mohou zobrazit požadovaný projekt v mapě a lépe se tak zorientovat v přehledu projektů na území Ostravy.

Real Estate Report Ostrava je připravován pouze v anglickém jazyce a je členěn na jednotlivé kapitoly zahrnující velké multifunkční projekty, projekty administrativních budov, hotelů, hromadného a individuálního bydlení, nechybí ani nákupní a logistická centra, prezentace průmyslových zón a další typy developerských projektů.

Dokument je možné stáhnout z webových stránek města, sekce Podnikatel, odkaz Dokumenty.
Mapovou vrstvu naleznete na stránkách http://gisova.ostrava.cz/mapweb/realestate

 

 

Dotace z EU zpřístupní Dolní oblast Vítkovice

 

K ambiciózním projektům v Dolní oblasti Vítkovice přibyl další, který umožní dotáhnout komplexní řešení areálu Národní kulturní památky Vítkovice. Výstavba parkovišť, prohlídkových ploch a naučných tras zpřístupní areál pro turisty a návštěvníky. Bude k tomu zapotřebí 80 milionů korun, přitom 65 milionů korun zajistí dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Zbylých 19 % nákladů uhradí žadatel, zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice.

Investice jde na výstavbu dvou parkovišť, prohlídkových ploch, komunikací mezi jednotlivými objekty, sadové úpravy, inženýrské sítě a turistické značení. V areálu vznikne prohlídková trasa po stopách výroby železa ve vysoké peci, tzv. vysokopecní okruh, a trasa druhotného zpracování plynů po plynojemu a energetické ústředně, nazvaná jako technologický okruh.

Před pecí bude upraven travní povrch s mobiliářem pro prohlídku zachovaných potrubních tras spojujících pec, plynojem a ústřednu. Přibude nástupní plocha pro prohlídku pece a plocha před odlévací plošinou, která umožní výhled na monument pece a vozů na dopravu surového železa a struskových pánví. Počítá se s označením všech památkových objektů, naučná trasa bude opatřena informačním systémem s tematickými cedulemi a rozcestníky. Zmíněná doprovodná infrastruktura má být hotova do července 2012.

„Všichni nabízejí zážitky, my chceme navíc nabídnout i sílu našich kořenů a unikátnost historie a umožnit tak vytvořit pro návštěvníky i novou cestovatelskou zkušenost,“ říká Jiří Michálek, předseda předsednictva sdružení Dolní oblast Vítkovice.

V areálu už nyní probíhá rekonstrukce vysoké pece, plynojemu a energetické ústředny, která je financována evropskými penězi z Integrovaného operačního programu. Sdružení rovněž plánuje výstavbu expozice Světa techniky z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a vybudování moderního Energocentra z Operačního programu Podnikání a inovace.

DOV

Více informací na www.dolnioblastvitkovice.cz/

 

 

Investment and Business Forum 2011

 

logo_IFOSdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 12. ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. září 2011. Konference bude i letos uspořádána v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Letošní ročník mezinárodní konference Investment and Business Forum 2011 (IFO) se zaměří na perspektivy a scénáře rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vlivu rozvojových aktivit na kvalitu života v regionu. IFO je místem pro prezentaci rozvojových záměrů regionu a diskusi vrcholových představitelů veřejné správy na národní, regionální i místní úrovni s podnikatelskou veřejností a dalšími sektory ovlivňující udržitelný rozvoj.

Program konference bude orientován na udržení a rozvoj zaměstnanosti v regionu formou rozvoje spolupráce průmyslu s výzkumnými centry v kontextu strategických priorit Evropské unie, České republiky a kraje. Dále bude zahrnuta problematika bezpečnosti, která je předpokladem prosperity regionu.

Nosnými tématy jsou představení pilotního projektu v České republice – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, projednání efektivní spolupráce podnikatelské a akademické sféry formou bilaterálních jednání, strategie řešení bezpečnostní problematiky v kraji aj.

Součástí této akce, ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, je 2. výroční konference projektu AutoNet se zaměřením na udržitelnost automobilového průmyslu, která podporuje výstupy konference IFO a naplňuje její cíle.
Účast potvrdili zástupci OECD, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí, experti z NATO, Evropské komise, národních a regionálních institucí.

Hlavními partnery konference jsou město Ostrava, Moravskoslezský kraj, ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Projekt AutoNet.

Podrobné informace ke konferenci včetně programu získáte na www.ifo.cz/

 

 

Představujeme projekt Komunitní centrum

 

Projekt Komunitního centra zajišťuje bezproblémový chod a bezbariérový provoz pro lidi s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou nesoběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby.

Komunitní centrum je komplexní zařízení, které bude poskytovat pobytové i ambulantní služby osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Zařízení obdobného typu dosud na území našeho kraje není. Příprava projektu byla vyvolána zejména poptávkou budoucích klientů a jejich rodičů.

Výstavba Komunitního centra je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se o největší evropskou investici z ROP Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v letech 2007 – 2013. Původně činily předpokládané celkové finanční náklady na stavbu téměř 150 milionů korun, po veřejné soutěži byla tato částka snížena na necelých 100 milionů korun včetně DPH, procentuálně k tomu se sníží i evropská dotace, která původně činila zhruba 80,5 milionu korun. Projekt dofinancovává ze svých zdrojů město Ostrava, které bude v plné výši financovat výstavbu jednoho z apartmánových domů.

O realizátorovi stavby rozhodla Rada města Ostravy na svém jednání dne 14. června na základě doporučení hodnotící komise. Z celkem devíti podaných nabídek firem byla vybrána společnost ALPINE Bau CZ s. r. o.

Zařízení na evropské úrovni, které vznikne v souladu s hlavními principy transformace pobytových zařízení, jimiž jsou humanizace, individualizace a integrace sociálních služeb, zaměstná až 39 lidí. Svým klientům nabídne ubytovací služby – domov (18 míst), odlehčovací služby (pro 6 klientů) a ambulantní služby – denní stacionář pro 54 osob.

 

BUDOUCÍ PODOBA CENTRA

Komunitní centrum Ostrava bude tvořeno dvěma základními provozy: stacionářem s denním provozem a bydlením s podporou, ve kterém budou respektována práva uživatele na vlastní soukromí.

Apartmánové bydlení

KC1je umístěno do tří obytných bloků, vzájemně propojených spojovací chodbou – koridorem. Každý blok je tvořen šesti obytnými buňkami po jednom lůžku a sedmou buňkou se dvěma lůžky pro odlehčovací službu, společnými prostory (kuchyně, jídelna, obývací část), hygienickým zařízením s asistencí, kanceláří a zázemím personálu. U každého apartmánového domu bude vybudován klidový prostor – obytné atrium, které bude přístupné z jednotlivých pokojů a umožní venkovní relaxaci v chráněném prostředí se zelení. Interiér je navržen ve třech barevných variantách, různými barvami budou od sebe odlišeny jednotlivé bloky. Obyvatelé si budou moci vybrat z barevné kombinace v zelenočervených odstínech nebo zelenožlutých barvách povrchů podlah a tomu odpovídající barevnost stěn. Nábytek bude jednotný, hlavní důraz je kladen na praktičnost, správné výškové umístění a kvalitu materiálů.

Prostor apartmánu je rozdělen na vstupní část, koupelnu s WC a obytnou místnost s kuchyňským koutem.

Apartmány jsou mezi sebou odděleny zahradou se vstupy z jednotlivých buněk a společného prostoru. Spojovací chodba se samostatnými vstupy na západní straně propojuje všechny apartmány a navazuje na vstupní halu denního stacionáře. Z propojovacího koridoru se vstupuje do společenské části s kuchyňkou, dále do chodby, ze které jsou přístupny jednotlivé pokoje a zázemí apartmánových bloků. Společenská část obsahuje obývací pokoj, jídelnu a přípravnu jídla.

KC2    KC3

 

Denní stacionář

V levé části od vstupní haly se nachází denní stacionář pro těžce tělesně postižené ve věku 16 - 64 let. Stacionář jim má umožnit seberealizaci mimo domov a zajistit pravidelné a odborné rehabilitace. V objektu bude multifunkční společenský prostor s jídelnou a kuchyňkou, rehabilitační provozy, tělocvična, chráněné dílny, hygienické zázemí a šatny. Uprostřed všech provozů denního stacionáře je umístěno atrium se zelení a možností posezení a relaxace.

KC4     KC5

Projekt Komunitního centra Ostrava představuje vytvoření vnitřního prostoru přízemní stavby pavilonového bydlení a denního stacionáře, má za úkol ověřit možnosti menšího zařízení rodinného typu se sociálními službami pod jednou střechou. Vytváří bezbariérové prostředí, které je z hlediska možnosti dobrého pohybu a orientace příjemné a vstřícné pro všechny klienty bez rozdílu postižení.

logo_projekt_KC

Více o projektu naleznete na www.ostrava.cz v sekci Podnikatel – Strategické projekty města.

 

 

Představujeme společnost U&SLUNO – českou firmu se světovou působností

 

logo_U-SlunoSpolečnost U&SLUNO a.s. patří k předním poskytovatelům informačních technologií a souvisejících poradenských služeb. Její aktivity a produkty jsou zaměřeny zejména na oblast řízení a podpory optimálního fungování veškerých firemních činností, ať se jedná o manažerské a řídící postupy, centrální a obchodní procesy nebo logistické a distribuční operace. Soustředí se na zvyšování jejich efektivity a zároveň hledá cesty vedoucí ke snížení nákladů na jejich provoz. U&SLUNO tak pomáhá svým zákazníkům zvýšit konkurenceschopnost na trhu a v rámci jejich podnikání také dosáhnout maximálního výkonu a tržeb.

Společnost U&SLUNO byla založena roku 1991 a od svého počátku je ryze českou firmou. V letošním roce slaví 20 let úspěšného působení na trhu. Zkušenosti a znalosti, které za tuto dobu získala z vedení a realizací mnoha projektů lokálního i mezinárodního rozsahu, kvalitní produkty, profesionální přístup při spolupráci jak se zákazníky tak i s partnery, a zejména tým špičkových specialistů, to vše je základem vysoké úrovně služeb, které po celou dobu její existence poskytuje svým zákazníkům.

Firma U&SLUNO je pevně spjata s Moravskoslezským krajem a zejména pak s městem Ostrava, které si zvolila jako zázemí pro svoji činnost. Na počátku zde byl pro toto rozhodnutí zcela praktický důvod - Ostrava a její okolí byla a stále je bydlištěm zakladatelů společnosti. Později se ale ukázalo, že město nabízí technologicky zaměřené firmě mnohé výhody, a to zejména ve vysoké koncentraci odborníků, jak programátorů tak i konzultantů, které rostoucí společnost ve svém týmu nutně potřebuje. Systém interního vzdělávání zajišťuje, že nabyté dvacetileté know-how je předáváno dál, nastupujícím mladým a dynamickým absolventům univerzit a odborných škol. Právě na spolupráci s univerzitami, především technického směru, je založeno dlouhodobé posilování a rozvoj odborného týmu společnosti. V současné době U&SLUNO zaměstnává 98 pracovníků v průměrném věku 35 let, z nichž 80 % má univerzitní vzdělání.

Dalším klíčovým prvkem podnikání je i dlouhodobá spolupráce s partnery. U&SLUNO je členem mnoha profesních organizací, jako jsou Hospodářská komora, sdružení GS 1, Česká Logistická Asociace, ICT Unie a další. V rámci členství ve Svazu obchodu České a Slovenské republiky se společnost stala leaderem regionální kanceláře pro Moravskoslezský kraj.

V současné době U&SLUNO působí zejména na trzích České republiky, Slovenska, Chorvatska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Ruska. Kromě již zmiňovaného sídla v Ostravě má pobočku v Praze, dceřinou firmu v Bratislavě a trvalé zastoupení na Ukrajině. Ostrava je tak vzhledem k aktivitám společnosti v těchto zemích strategicky umístěna ve středu všeho dění a díky kvalitnímu leteckému a automobilovému spojení je výhodným dopravním uzlem. V Ostravě také provozuje Mezinárodní kompetenční centrum, ze kterého poskytuje vysoce kvalitní servisní služby na několika úrovních podpory a řídí a řeší požadavky zákazníků v konkrétních zemích celé Evropy.

Mezi zákazníky společnosti se řadí mezinárodní obchodní řetězce jako Ahold a Tesco, maloobchodní prodejci spotřebního zboží jako DATART INTERNATIONAL, ALPINE PRO, 101 Drogerie, lokální potravinářské řetězce CBA Slovakia, COOP Jednota, PRIOR Czech Republic a TERNO Slovensko, velkoobchodní prodejci JAS ČR a UTC, ale také logistická centra DLC Napajedla a mnoho dalších.

Více informací o společnosti naleznete na www.u-sluno.eu.

 

 

Soutěž Podnikatelská nemovitost roku 2010

logo_Podnikatelska_nemovitost 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlásila jedenáctý ročník soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2010.

Do soutěže mohou být nominovány všechny podnikatelské nemovitosti, které odpovídají kritériím jednotlivých kategorií:

  • Podnikatelská nemovitost - zóna roku
  • Podnikatelská nemovitost - High-tech nemovitost roku
  • Brownfield roku

Zvláštní kategorie:

  • Manažer podnikatelské nemovitosti

Přihlásit můžete podnikatelskou nemovitost, jejíž příprava se uskutečnila v období od začátku roku 2010 do konce roku 2010 nebo na kterou v daném období oznámil investici alespoň jeden investor z některého z oborů zpracovatelského průmyslu či strategických služeb a technologických center.

Regenerovaný brownfield musí splňovat podmínku ukončení regenerace v roce 2010, popřípadě nové využití v oblasti nejen zpracovatelského průmyslu či souvisejících služeb v tomto období.

Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 15. září 2011 na adresu agentury CzechInvest.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v říjnu 2011.
Více informací, přihlašovací formuláře a další přílohy naleznete na stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org.

 

 

Ostravská univerzita má nové Environmentální centrum

 

Nové laboratoře, posluchárny, pracovny pro učitele a prostory pro studenty. To vše je součástí nového Environmentálního centra (ENC) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, které vyrostlo ve Slezské Ostravě.

„Hlavním cílem centra je posuzovat nové technologie s ohledem nejen na jejich ekonomický přínos, ale také na jejich vliv na životní prostředí. To má vzhledem ke koncentraci průmyslu velký význam. Kromě toho je úkolem ENC zvýšení podílu studentů na výzkumu a inovacích, zlepšení úrovně přípravy budoucích vědecko-výzkumných pracovníků a zdokonalení schopnosti absolventů aplikovat nejnovější vědecké výsledky přímo do praxe," vysvětlil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

V nově vybudovaných prostorách přírodovědecké fakulty vznikla nová laboratoř fyzikální chemie povrchů, laboratoř biochemických analýz a spektrálně optických metod, laboratoř ekofyziologie fotosyntézy, laboratoř molekulární biologie, laboratoř mikrobiologie a toxikologie, laboratoř ekologie živočichů a laboratoř ekologie rostlin. Využití budovy pro výuku a výzkum ENC bude rozděleno přibližně půl na půl. Samotné zařízení budovy přijde na zhruba 40 milionů korun, mezi nejvýznamnější položky patří přístroj pro termickou analýzu s hmotovou detekcí nebo elektronové mikroskopy. Celkově má projekt ENC stát přibližně 66 milionů korun.

Environmentální centrum sdružuje odborníky z kateder biologie, chemie a fyziky. „Hlavní přínos vidím právě v propojení výzkumů několika pracovišť Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity," řekl vedoucí centra Roman Maršálek.

Do činnosti ENC je kromě dvanácti vědců zapojeno také množství studentů magisterských a doktorských studijních programů. Centrum je součástí projektu, na kterém Ostravská univerzita spolupracuje s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.

Více informací na http://prf.osu.cz/enc/

 

 

Observatoř konkurenceschopnosti

logo_observator_konkurenceschopnosti 

Observatoř konkurenceschopnosti je cenným nástrojem strategického plánování, který prostřednictvím řeči čísel a statistických dat může pomoci řadě řídících pracovníků při formulaci jejich strategických plánů, ale také mnoha dalším aktérům regionálního rozvoje.

Úlohou Observatoře konkurenceschopnosti v Moravskoslezském kraji je reagovat na specifické požadavky strategického plánování krajského úřadu a orgánů místních samospráv a poskytovat monitoring oblastí strategického zájmu. Hraje rovněž aktivní roli v publikování informací o regionu v podobě, která přehledně, periodicky a v rozsahu „executive summary“ poskytuje aktuální informace o vývoji regionální ekonomiky a dalších oblastí rozvoje kraje, rozdělené do čtyř hlavních kapitol: Podnikání, Lidé, Území, Inovace.

V každé tematické oblasti lze nalézt ucelený dokument se všemi indikátory i komentáři nebo si lze otevřít pouze zjednodušenou tabulkovou a grafickou verzi k určité podoblasti.

Více informací o projektu včetně statistik naleznete na http://arr.cz/cs/observator-konkurenceschopnosti.

 

 

Inovativní vzdělávací programy

 

V průběhu září 2011 bude zahájena pilotáž čtyř inovativních vzdělávacích programů, které Agentura pro regionální rozvoj Ostrava vytvořila v rámci projektu „MSK – Moravskoslezsko synonymum konkurenceschopnosti“.

Cílem projektu, jehož realizace začala již 1. dubna 2010, je podpořit zvýšení kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání dospělých a zvýšit konkurenceschopnost vybraných profesí a zaměstnavatelů z řad malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji.

Zájemci se mohou již nyní přihlásit k účasti na vybraných vzdělávacích modulech či celých blended learningových vzdělávacích programech, kterými jsou:

  • Podnikatel/ka a podnikatelské minimum;
  • Veřejné zakázky v prostředí EU;
  • Environmentální minimum;
  • Projektové řízení, dotace, žádosti.

Účast není zpoplatněna.

Tento projekt, který byl podpořen v 1. výzvě globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzděláváni pro konkurenceschopnost.

Bližší informace získáte na stránkách ARR www.arr.cz.

 

 

Exportní seminář v Ostravě

logo_Export

V ostravském hotelu Imperial se 21. září od 9 do 15 hodin uskuteční exportní seminář na podporu českých exportérů. Akci pořádají Hospodářská komora ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Cílem exportních seminářů je podpora konkurenceschopnosti malých a středních firem a zvýšení podílu exportních aktivit těchto firem ve všech regionech České republiky. Mimo jiné tento projekt přispěje k postupnému zvyšování exportu, k jeho větší teritoriální a oborové diverzifikaci a následně konkurenceschopnosti českých firem i české ekonomiky jako celku na globálních trzích.

V rámci projektu je uspořádáno 8 exportních seminářů ve vybraných regionech ČR, v červnu 2011 proběhly 3 semináře, na které naváže série dalších 5 seminářů v září 2011. Po regionálních seminářích se bude konat 31. října celorepubliková exportní konference v Praze, která bude vycházet z poznatků získaných mezi účastníky regionálních seminářů a bude zaměřena i na státní strategie podpory exportu.

Přihlášení je možné do 14. září na webu www.khkmsk-registrace.cz. Účast na semináři je bezplatná.
Zde si také můžete stáhnout Program semináře.