Prosinec

Development Newsletter!!! prosinec 2010

 

Operační program Podnikání a inovace má úspěch


logo_OPPIOperační program Podnikání a inovace (OPPI) je jedním z nástrojů podpory českých podnikatelů prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie. V období 2007-2013 rozdělí OPPI mezi podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická centra 3,6 miliardy euro, tedy přes 90 miliard korun. 85 % prostředků uhradí Evropská unie, 15 % výdajů bude financovat státní rozpočet ČR. O dotaci mohou požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem pro dotační tituly OPPI je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Evropské peníze posilují konkurenceschopnost českých firem na mezinárodních trzích a přispívají k budování ekonomiky založené na znalostech. V Operačním programu Podnikání a inovace je na to připravených přes 90 miliard korun. Ty míří do různorodých oblastí – od propagace v zahraničí, přes výzkum a vývoj a následné převedení vědeckých výsledků do výroby až po výstavbu infrastruktury nutné k podnikání.

Žádosti o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace mohou podniky posílat agentuře CzechInvest už od roku 2007. Za tu dobu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v jednotlivých programech vyhlásilo už 35 výzev v hodnotě převyšující 67 miliard korun. Žádosti, které byly dosud agentuře CzechInvest zaslány, však přesahují částku 160 miliard korun.

Největší zájem z celkem třinácti tisíc registračních žádostí je o dotace na úspory energie a využívání alternativních zdrojů. Do programu Eko-energie, který tuto oblast pokrývá, podniky do konce října 2010 zaslaly 2 380 žádostí o finanční podporu v celkové hodnotě přes 40 miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak k 31. říjnu 2010 vydalo 446 oficiálních souhlasů s přidělením dotace v hodnotě 5,2 miliardy korun.

Druhým nejúspěšnějším programem je program Rozvoj, který podporuje rozvoj malých a středních podniků působících ve znevýhodněných regionech České republiky. Do tohoto programu podnikatelé zaslali 1 881 žádostí o dotaci v hodnotě téměř 13,3 miliardy korun. Do konce letošního října obdrželo oficiální souhlas s přidělením finančních prostředků 580 projektů za 4,2 miliardy korun.

Třetím nejúspěšnějším programem co do počtu zaslaných žádostí je program ICT v podnicích, který napomáhá k rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií do malých a středních firem. V programu ICT v podnicích CzechInvest od roku 2007 do 31. října 2010 registruje 1 796 žádostí o dotaci za 4,4 miliardy korun. Ke konci října 2010 ministerstvo průmyslu vydalo 473 rozhodnutí o poskytnutí dotace v hodnotě jedné miliardy korun.

Nejvíce žádostí o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace, celkem 2 043, přišlo od roku 2007 od podniků, které chtějí svůj projekt realizovat v Jihomoravském kraji. Druhý nejvyšší počet žádostí agentuře CzechInvest doručily firmy, které se rozhodly realizovat svůj projekt v Moravskoslezském kraji. Zaregistrováno tu bylo 1 790 projektů v hodnotě téměř 19 miliard korun. Oficiální souhlas se spolufinancováním z fondů Evropské unie obdrželo ke konci října 593 projektů za 4,5 miliardy korun. Celkem 184 projektů s rozhodnutím o poskytnutí dotace se realizuje v rámci programu Rozvoj. Třetí nejaktivnější jsou podnikatelé ve Středočeském kraji.

Ministerstvo průmyslu a obchodu firmám ke konci října 2010 poslalo již 7,1 miliardy korun. Avšak celková částka proplacené podpory z programu je ještě výrazně vyšší. „Vedle klasických dotací ministerstvo doposud proplatilo podnikatelům také téměř 7 miliard korun prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky na podporu, a to finančními nástroji jako jsou dotace či záruky. Celkový objem vyplacené podpory z Operačního programu Podnikání a inovace tak v říjnu překročil hranici 14 miliard korun,“ vysvětluje Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

Obchodní centra v Ostravě se rozrůstají


AVIONMěsto Ostrava se svými 150 000 m2 řadí na třetí místo v České republice v počtu obchodních ploch. V letošním roce došlo k dalšímu navýšení retail ploch v nákupních centrech, a to mimo jiné díky otevření jedenácti nových obchodů v Avion Shopping Parku Ostrava. Chystá se i rozšíření Obchodního centra Interspar v Ostravě-Dubině.

Developer Avion Shopping Parku, společnost Inter IKEA Centre Group (IICG), otevřela ve čtvrtek 11. listopadu v ostravském Avionu dalších jedenáct nových obchodů o výměře 2 086 m². Kvůli rozšíření obchodního centra musel být v rámci první etapy rekonstrukce zredukován Albert Hypermarket z 15 300 m2 na 6 500 m2. V současné době zákazníci v Avionu naleznou 157 obchodních jednotek.

„Ostatní nevyužité prostory najdou své nájemce již v příštím roce, kdy bude rozšíření centra pokračovat. Na ploše zhruba 4 750 m2 přibude dalších 29 obchodů, 200 parkovacích míst a vznikne tak nabídka až 150 nových pracovních míst. Investice do projektu Sever jen do roku 2011 přesáhne 470 mil. korun, z toho zhruba 70 mil. Kč stála rekonstrukce právě otevřené části centra,“ popisuje rozšíření ostravského Avion Shopping Parku projektový manažer projektu Andrea Aujeska.

Avion v příštím roce otevře i novou jižní část centra, jejímiž hlavními nájemci se stanou obchodní dům s nábytkem KIKA a úspěšný francouzský sportovní řetězec Decathlon, který právě vstupuje na český trh. Prodejna Decathlon bude svou rozlohou více než pět tisíc čtverečních metrů největší v České republice. Cílem firmy je provozovat v Česku třicítku prodejen v horizontu deseti let. Samotná KIKA bude třípodlažní o celkové rozloze 13 700 čtverečních metrů. Kromě toho zde vznikne takzvaný strip mall, který bude vyhrazen nájemcům z řad prodejců sportovních potřeb nebo nábytku, Decathlon zabere přes polovinu.

Společnost IICG spravuje víc než 1 000 000 m2 prodejní plochy v třinácti zemích Evropy. Cílem společnosti je tuto plochu v průběhu následujících let zdvojnásobit a rozšířit svoje působení až do Číny.

O další 4 000 m2 obchodních ploch se rozšíří také Interspar v Ostravě-Dubině. Po dostavbě tam přibude prodejna nepotravinářského zboží se skladem, technickým a sociálním zázemím.
Záměr na rozšíření obchodního centra nyní prochází posuzováním vlivu na životní prostředí. Dostavba bude trvat zhruba rok a podle dokumentace EIA se s dokončením počítá v říjnu příštího roku.

 

 

Projekt CERADA – posilování partnerství výzkumných institucí a průmyslových podniků


Od jara roku 2009 jsou vzdělávací a rozvojové instituce Moravskoslezského kraje zapojeny do mezinárodního projektu CERADA (Central European Research and Development Area). Projekt je realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského společenství a probíhá od března 2009 do dubna 2011.

Projekt je zaměřen na vytváření mezinárodního partnerství institucí působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, na mapování regionálních výzkumných kapacit pro potřeby firem především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu a na vzdělávání odborníků z vědeckovýzkumných institucí a podniků.

Cílem projektu je mimo jiné usnadnit spolupráci firem a vysokých škol při realizaci konkrétních výzkumných a vývojových aktivit. Toho bylo dosaženo zpracováním profilů vědeckých pracovišť vysokých škol a dalších vědeckovýzkumných institucí v kraji. Tyto profily obsahují všechny důležité informace o nabídce výzkumných pracovišť pro podnikatelskou sféru, především informace o jejich zaměření, laboratorním a dalším vybavení, o úspěšně realizovaných výzkumných projektech, a také reference z oblasti spolupráce s podnikatelskou sférou a se zahraničními partnery. Profily jednotlivých výzkumných pracovišť jsou k dispozici na internetových stránkách projektu cerada.org, kde jsou také pravidelně aktualizovány.

V oblasti vzdělávání byly v rámci projektu připraveny tréninkové kurzy, jejichž zaměření bylo připraveno na základě konkrétních potřeb podnikatelů, intermediárních institucí, jako jsou klastry, rozvojové agentury, vědeckotechnologické parky, a také vysokých škol. Konkrétní požadavky na vzdělávání v kompetencích, potřebných pro realizaci a řízení vědeckovýzkumných a inovačních aktivit, byly zjištěny prostřednictvím mapování těchto potřeb, které proběhlo v roce 2009. Samotné vzdělávací a tréninkové aktivity jsou realizovány v letech 2010 a 2011.

Důležitým výstupem projektu je také analýza inovačního prostředí jednotlivých regionů včetně relevantních strategických dokumentů, které se tímto tématem zabývají, a umožnění přenosu nejlepších praktik v této oblasti mezi regiony zapojenými do projektu.

Řídícím partnerem projektu je ostravská Agentura pro regionální rozvoj, za Moravskoslezský kraj se dále účastní Moravskoslezský automobilový klastr a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava prostřednictvím katedry regionální a environmentální ekonomiky. Celkem je do projektu zapojeno 13 partnerských institucí – univerzit, vědeckotechnologických parků, technologických center, rozvojových agentur a klastrů ze čtyř středoevropských regionů – Moravskoslezského a Zlínského kraje, Slezského vojvodství v Polsku a slovenského Žilinského samosprávného kraje. Přidruženým partnerem projektu je britská vzdělávací a konzultační společnost PERA.

loga_CERADA

Více informací o projektu CERADA naleznete na webových stránkách www.cerada.org.

 

 

Výzva 2.3 – Podpora využívání brownfields


V úterý 7. prosince 2010 bude z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko vyhlášena již třetí výzva v rámci osy 2 - Podpora prosperity regionu, oblasti 2.3 – Podpora využívání brownfields. Výzva bude zaměřena na regeneraci ploch typu brownfields a jejich přípravu pro budoucí využití.

logo_ROPPodpora bude zaměřena na regeneraci nemovitostí a pozemků typu brownfields, jejichž plocha bude po regeneraci z více než 50 % využita pro neprůmyslové účely. To znamená, že podpora nebude poskytnuta brownfields, jejichž následné využití bude pro technologická centra, výzkum a vývoj, strategické služby a pro odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (dále jen OKEČ) 10 – 37. Bude podporována regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím využitím pro veřejné služby, veřejná prostranství, obchod a služby. Podporována bude i regenerace, která bezprostředně nesměřuje k dalšímu investičnímu využití území (např. pro dočasné ozelenění, dokud se pro ně nenajde jiné ekonomické využití).

Podpora se týká následujících aktivit:
•  Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů.
•  Podpora majetkoprávního řešení lokalit.
•  Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků.
•  Odstranění ekologických zátěží – pouze v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která spadá do působnosti OPŽP (o závažnosti zátěže bude rozhodovat MŽP na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením žádosti o financování z ROP).
•  Vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území na hranici pozemku.
•  Regenerace objektů (pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech).
Nebude podpořena výstavba nových objektů, pouze příprava plochy pro prodej nebo regenerace objektu pro další využití. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 mil. korun, celková alokace na výzvu činí 124 mil. korun.

Oprávněnými žadateli v dané oblasti podpory jsou Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce a dobrovolné svazky obcí, státní podniky, nestátní neziskové organizace, či společný podnik veřejného a soukromého sektoru.

Výzva bude probíhat od 7. 12. 2010 do 19. 4 .2011.

Více informací o dané výzvě naleznete na stránkách Úřadu regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz.

Na uvedených stránkách máte možnost se rovněž přihlásit na seminář k brzy vyhlášené výzvě, který se uskuteční v pátek 10. prosince od 9:00 – 12:00 hodin v místě sídla Úřadu regionální rady.

 

 

Představujeme projekt - Dům služeb a školicí středisko energetických úspor

Pasivni_budova

Ostravská společnost Intoza, s.r.o., poskytující komplexní služby ve stavebnictví, zahájila výstavbu unikátní administrativní budovy. Jedná se o stavbu v pasivním standardu, která bude sloužit jako vzorový dům pro širokou i laickou veřejnost.

Tato budova bude sloužit nejen jako firemní sídlo, ale také k pořádání seminářů, školení a propagaci stávajících a nových technologií v oblasti energetických úspor. K realizaci tohoto projektu se firma rozhodla v roce 2009 a zahájila projektovou přípravu. Zadáním bylo navrhnout solitérní energeticky pasivní administrativní budovu s kapacitou 55 stálých zaměstnanců a jednacím sálem pro 25 osob. Projektovou dokumentaci zpracovala firma ATOS-6, spol.s r.o., Stavebně projektová kancelář. Autorem návrhu je Ing. arch. Radim Václavík.

Stavba, jejíž výstavba započala v letošním roce, je umísťována na pozemcích ve vlastnictví společnosti INTOZA v Ostravě – Hulvákách. Dům se školicím střediskem je koncipován v duchu filosofie firmy, zabývající se energetickými úsporami, jako vzorová energeticky pasivní stavba. Základní modulový rastr se opakuje ve čtyřech podlažích nad sebou, takže budova má objem čtyřpodlažního podélného kvádru s plochou střechou o rozměrech podstavy 23 m x 15 m a výšce 15,4 m. Prostorově je budova uspořádána do jednoduchého rastru 2x4 pole, vycházející z potřeb flexibilního dispozičního řešení, jednoduché konstrukce a kompaktního tvaru budovy.

Aby objekt splnil kriteria pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem a prosklené plochy v tomto plášti jsou minimalizovány. Otvíravá okna jsou tedy navržena spíše z psychologického hlediska. Veškeré výplně v plášti budovy jsou navrženy s konstrukčním řešením pro pasivní stavby tj. zasklením kvalitním trojsklem a profilem pro pasivní domy. Před přílišným tepelným ziskem ze slunečního svitu v létě a pro omezení nočních tepelných ztrát v zimě jsou okna opatřena účinným venkovním stíněním s regulací. Detaily provedení stavební části jsou řešeny tak, aby v plášti budovy byly eliminovány veškeré tepelné mosty, způsobující úniky tepelné energie.

Při vytápění objektu je počítáno s veškerými zisky tepla z pobytu osob a z kancelářské techniky. Bilance spotřeby tepla ke krytí ztrát, hlavně v zimním období v noci, je doplněna teplovodním vytápěním. Dále jsou tepelné ztráty minimalizovány umělým větráním s velmi účinnou rekuperací v nejmodernějších větracích a rekuperačních jednotkách. Teplo pro ohřev vody do hygienického zařízení a pro vytápění v zimě je v letním období získáváno ze slunečních kolektorů a ukládáno do zásobníku. Chlad v letním období je získáván z reverzního tepelného čerpadla a ukládán do zásobníku chladu a využíván ve větracích jednotkách. V zimním období je z tohoto tepelného čerpadla získáváno teplo pro teplovodní vytápění. Bivalentním zdrojem pro ohřev vody je elektrická energie. Řízení vnitřního prostředí budovy z hlediska optimálního stavu a stability kvality bude automatizováno řídicím systémem s nejmodernějšími prvky a flexibilním programem.

Koncepce a navržené provedení jako energeticky pasivní dům řadí tuto stavbu v současnosti ve své kategorii mezi unikátní minimálně v České republice. Dispoziční uspořádání je podřízeno možnosti názorné ukázky užití současných poznatků a jejich aplikace v energeticky pasivních stavbách.

Budova má být dokončena v červnu příštího roku a stát by měla 32 milionů korun. Pro více informací přejděte na www.intoza.cz.

 

 

Představujeme společnost - OHL ŽS


logo_OHL ZSOHL ŽS, a.s. je dynamická, multiprofesní firma s téměř šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice. Společnost je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční Skupiny OHL.

OHL ŽS, a.s. realizuje stavební projekty nejen v České republice, ale i v zahraničí. V roce 2009 dosáhly celkové tržby společnosti 12,6 miliardy Kč, z toho tržby mimo Českou republiku tvořily téměř 22 % všech výnosů. Společnost působí například na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Bulharsku, Černé Hoře, Ázerbájdžánu, Ruské federaci a v Polsku.

Akciová společnost OHL ŽS realizovala řadu významných staveb, například modernizaci železničních koridorů, výstavbu budovy Národní technické knihovny v Praze, rekonstrukci a dostavbu areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, výstavbu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně, výstavbu Auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, výstavbu závodu Zpracování matečných louhů ve Stráži pod Ralskem a řadu dalších.

V současnosti má OHL ŽS, a.s. dva oborové závody zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství. Jednotlivé divize společnosti sídlí vedle Ostravy také v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích a Chomutově. Ostravská divize vznikla 1. července 1999 a v současnosti zaměstnává 84 pracovníků. Zaměstnanci divize nyní například rekonstruují ve Fakultní nemocnici Ostrava pavilon radioterapeutické kliniky v areálu Poruba a staví novou budovu Fakulty eletrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava.

Více informací o společnosti naleznete na www.ohlzs.cz.

 

 

Radní vybrali firmu na rekonstrukci Svinovských mostů


Revitalizace Svinovského přednádražního prostoru je projektem sdružených zadavatelů statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Společná investiční akce je štědře dotována z evropských fondů.

Odborná hodnotící komise, sestavená k veřejné zakázce (VZ) na generálního dodavatele stavby, nyní určila jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem IMOS Brno a SDS Exmost a toto pořadí schválila rada města i kraje. Vůči výběrovému řízení k VZ se však odvolaly společnosti Subterra a. s. a Skanska a. s. Nebudou li v protestu úspěšné, je reálné, že stavba bude zahájena ještě v lednu 2011.

Svinov_mostyPrimátor Ostravy Petr Kajnar (ČSSD) upřesnil, že rozhodující pro výběr vítězné firmy byla nejnižší cena. „Nechali jsme vypracovat dva odborné posudky, které došly k závěru, že je reálné za tuto cenu zakázku zhotovit v požadované kvalitě," tvrdí Kajnar. Generálního dodavatele stavby radní vybírali ze sedmi přihlášených zájemců. Realizační cena, kterou nabízejí vítězné firmy, je mnohem nižší než projektová. Zatímco náklady stavby byly v projektové dokumentaci stanoveny na necelých 800 mil. Kč, vítězná nabídka byla o více než 50 % nižší.

Součástí revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově bude přesun autobusových zastávek pod mosty, kde dojde k vybudování nového bezbariérového přestupního terminálu s eskalátory a výtahy.

 

 

Projekt InNOBorder posílí česko-slovenskou spolupráci ve výzkumu a vývoji


InNOBorder (Innovation Through Border – Inovace přes hranice) je novým projektem na podporu rozvoje inovačního potenciálu česko-slovenského příhraničí. Projekt získal finanční podporu z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jeho hlavním cílem je aktivizovat podporu inovativním podnikům a institucím ve všech příhraničních regionech SR a ČR a vytvořit lepší podmínky pro vzájemnou spolupráci těchto subjektů vedoucí k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti tohoto území.

Za Moravskoslezský kraj je partnerem projektu Agentura pro regionální rozvoj, a. s., dalšími partnery jsou INOVA NOVA, n. o. (vedoucí partner; Trnavský kraj), Slovenské centrum produktivity (Žilinský kraj), Slovenská obchodní a průmyslová komora Trenčín (Trenčianský kraj), Obchodní a hospodářská komora Uherské Hradiště (Zlínský kraj) a Krajská hospodářská komora Jižní Moravy.

Aktivity projektu budou zahrnovat zejména analýzu inovačního potenciálu regionů a navržení optimálního rozvoje inovací v příhraničních regionech s cílem koordinace společného postupu a návrhu pilotních projektů. Velmi důležitou cílovou skupinou projektu budou podnikatelské subjekty, které budou formou seminářů a workshopů informovány o široké škále metod intenzifikace inovačních procesů prostřednictvím principů a nástrojů „open innovation“, „technology foresight“, klastrové spolupráce a networkingu či jiných forem spolupráce podnikatelského a akademického sektoru. Budou také organizována specializovaná školení pro podnikatele v oblasti řízení inovačních procesů, tzv. Školy inovací pro podnikatele. Velký důraz bude kladen na zintenzivnění přeshraničního transferu technologií a know-how mezi podniky, univerzitami a výzkumnými ústavy prostřednictvím organizování specializovaných akcí (podnikatelské a inovační kluby, kooperační akce), propagace inovačního potenciálu zapojených regionů a výměny zkušeností v této oblasti.

Hlavními výstupy, které v rámci projektu vzniknou, budou návrhy na aktualizaci regionálních inovačních strategií, doporučení pro přeshraniční vývoj inovací v regionech projektu do roku 2020 a manuál o možnostech, způsobech a formách zavádění inovací do praxe a kooperace průmyslu s univerzitami. Díky všem těmto aktivitám dojde k postupné harmonizaci politik výzkumu a vývoje zapojených regionů a k nastartování nových společných výzkumných a vývojových projektů v česko-slovenském příhraničním prostoru.

 

logo_InnoBorder

logo_ARR_vetsi

 

Dvoustranná jednání„BE2WEEN@TERRATEC/ENERTEC 2011“


Ve dnech 25. – 26. ledna 2011 se v rámci mezinárodních veletrhů TERRATEC - veletrh environmentálních technologií a služeb (www.terratec-leipzig.de) a ENERTEC – veletrh energie (www.enertec-leipzig.de) uskuteční dvoustranná jednání.

Jednání se budou konat vždy od 9:30 do 17:00 hodin v německém Lipsku. Zaměřena budou na environmentální technologie a služby a energetickou efektivnost. Tyto obory budou diskutovány včetně svých podoborů: technologie odpadních vod, dodávka vody, odpadové hospodářství, recyklace, měření procesů, kontrolní a analytické technologie, konzervace půdy, dodávka energií, energetické technologie, energetické služby, obnovitelné zdroje energie (vč. bioenergií) atd.

Jednacím jazykem bude angličtina, v případě zájmu účastníků je možné zajištění bezplatného tlumočení schůzek.

Akci, která je zdarma, podpořily ACC1Ó - institut pro podporu podnikání a konkurenceschopnost Katalánska a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Obě instituce jsou partnery poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK.

Přihlášky na dvoustranná jednání je možné podávat do pátku 10. prosince (následně si budete moci on-line vybrat schůzky s přihlášenými subjekty).

Přihlášku, harmonogram schůzek i seznam dosud přihlášených firem naleznete na internetových stránkách www.b2match.com/enertec.

 

 

Setkání s regionálními partnery


Ve čtvrtek 9. prosince se v ostravském hotelu Imperial uskuteční setkání s regionálními partnery, tentokrát na téma „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 - Stav realizace“.

Na programu semináře bude představení zprávy o realizaci Strategie, příspěvek Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje k naplňování Strategie EU 2020, tisková konference pro novináře, a také prezentace úspěšných projektů v rámci realizace Strategie.

Seminář se koná pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. a Agentury pro regionální rozvoj, a.s.

Účast na semináři je zdarma. Zájemci o účast si zde mohou stáhnout Program s pozvánkou, uzávěrka přihlášek je do 2. prosince 2010.

Více informací na www.arr.cz.