Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Půda

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 09:53 - Radomír Panna
Jeden z našich nejvýznamnějších přírodních zdrojů. Zemědělská půda – respektive zemědělsky využívaná půda – je část povrchu země, která je využívána v zemědělství či pastevectví. Jedná se tedy o ornou půdu, zahrady, louky, pastviny, chmelnice, vinice, ovocné sady a také půdu, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Zemědělská půda je většinou charakterizována určitou vrstvou úrodné půdy zvané ornice. Z ekonomického pohledu jsou v České republice půdy rozděleny podle jejich kvality do bonitovaných půdně-ekologických jednotek.

Členění půd podle druhu

V Ostravě, s ohledem na průmyslový charakter území, převažuje půda nezemědělská (zastavěné a ostatní plochy), která je zastoupena cca 61 %. Z celkové rozlohy města Ostravy tvoří zemědělská půda tvoří přibližně 39 % (asi 3 % rozlohy zemědělské půdy Moravskoslezského kraje.

Kovy v městských půdách

Jsou definovány jako půdy městských aglomerací, které nemají zemědělské využití a v profilu je přítomna vrstva o mocnosti menší než 0,5 metru obsahující výplňový materiál nebo antropogenní navážky (1). V půdním profilu musí být patrné projevy mimozemědělské aktivity, která byla iniciována člověkem, ovlivňující složení a genezi půd (2).