Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Dotační programy

Poslední změna: Pondělí 21.11.2016 11:54 - Gacka Michal
Dotace poskytují územně samosprávné celky v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dotací jsou peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel.

Programem na poskytování dotací je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem programu.

Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Na dotaci není právní nárok, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

Žádost o dotaci obsahuje alespoň:

 1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 2. požadovanou částku
 3. účel, na který chce žadatel dotaci použít
 4. dobu, v níž má být dosaženo účelu
 5. odůvodnění žádosti
 6. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci:
  1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
  2. osob s podílem v této právnické osobě
  3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu
 7. seznam případných příloh žádosti
 8. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.