Rozpočet města Ostravy na rok 2017 přináší vyšší investice, snížení dluhu i rekordní dotace městským obvodům

14. 12. 2016. Vyšší očekávané příjmy spolu s úsporami z letošního roku umožnily sestavit ambiciózní rozpočet města na rok 2017.

Růst ekonomiky spolu se změnou zákona o rozpočtovém určení daní stojí za očekávaným nárůstem daňových příjmů města Ostravy v roce 2017 o 469 mil. Kč proti roku 2016. Vyšší výnos ze sdílených daní tak umožní kompenzovat jak očekávaný pokles příjmů z hazardu v důsledku náběhu účinnosti nové protiloterijní vyhlášky města (- 80 mil. Kč), tak i předpokládané snížení kapitálových příjmů, tj. nižších předpokládaných prodejů nemovitostí (- 124 mil. Kč). Rozpočet města na rok 2017 je tak tvořen celkovými příjmy ve výši 7 094 mil. Kč, což je o 246 mil. Kč více, než v roce předchozím.

Běžné výdaje města jsou navrženy v celkové výši 5 871 mil. Kč, což je o 269 mil. Kč více než v roce 2016. Největší podíl na jejich růstu, a to o 185 mil. Kč, má posílení dotací a rezerv pro městské obvody, které v příštím roce dosáhnou nejvyšší částky v dosavadní historii města, a to 1192,858 mil. Kč. Vedení města tak reaguje na oprávněné požadavky starostů a pokračuje v posilování rozpočtů městských obvodů.

V rámci běžných výdajů města v roce 2017 bylo dále nutno najít 106 mil. Kč na navýšení mzdových prostředků zaměstnanců veřejné správy a příspěvkových organizací z důvodu legislativních změn. Nejvyšší podíl z této částky připadá na nárůst platů v Městské nemocnici Ostrava. Zvýší se také výdaje na dopravní obslužnost města, a to o 51 mil. Kč. Tyto prostředky se projeví ve změně tarifů (odstranění zónového systému ve městě) a v dalším zatraktivnění městské hromadné dopravy.

Na druhé straně pokračovala další redukce zbytných běžných výdajů a výsledkem jsou úspory ve výši 126 mil. Kč.  Krácení se týká prakticky všech jednotlivých odborů magistrátu (zejména v oblasti nakupovaných služeb), ale také grantových schémat. Další úspory běžných výdajů budou dosaženy v platbách daní a placených úrocích, a díky elektronickým aukcím při nákupu energií.

Kapitálové výdaje města jsou pro rok 2017 navrženy ve výši 2 126 mil. Kč. Plánovaná částka je vyšší než v roce 2016 o 884 mil. Kč a je nejvyšší za celou řadu posledních let.

V kapitálovém rozpočtu je připraveno 450 mil. Kč na modernizaci Městské nemocnice Ostrava v rámci účelově vytvořeného fondu. Částka 310 mil. Kč je vyčleněna na strategické rozvojové projekty města. Na rekonstrukci Domu kultury Poklad v Porubě je v roce 2017 určeno 130 mil. Kč, na rekonstrukci tramvajových mostů Plzeňská cca 90 mil. Kč, na cyklostezky 72 mil. Kč, na estetizaci prostoru před Komerční bankou v centru města cca 8 mil. Kč a na opravy komunikací dalších 80 mil. Kč.  Pokračuje zrychlené budování chybějící kanalizační a vodovodní sítě ve městě a její obnovy, na tento účel je v rozpočtu vyčleněno dalších cca 300 mil. Kč.

Rozdíl mezi celkovými plánovanými příjmy 7 094 mil. Kč a celkovými plánovanými výdaji 7 997 mil. Kč představuje částku 993 mil. Kč. Jde o tzv. financování, které je z rozhodující části tvořeno uspořenými, účelově rezervovanými prostředky převedenými z roku 2016.

Rozpočet na rok 2017 počítá s dalším snížením zadluženosti Ostravy, které je již nyní nejnižší mezi velkými městy v ČR, a to o dalších 451 mil. Kč na 2 582 mil. Kč. Snižování zadluženosti města zvyšuje jeho finanční stabilitu a vytváří dobré výchozí podmínky pro budoucí financování rozvojových projektů. Pro ilustraci, dluh Ostravy dosáhl rekordní výše v roce 2013, a to 6 604 mil. Kč.

Konzervativní přístup v rámci hospodaření města letos pozitivně ohodnotila také ratingová agentura Moody´s Investor Service, která po dlouhých 10 letech zlepšila ratingové hodnocení Ostravy na aktuální známku A2 s pozitivním výhledem.