Další milion korun na estetizaci veřejného prostoru podle projektů z řad veřejnosti

2. 10. 2018. Dotační program s názvem „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Město jej vyhlásilo již dvakrát a loni i letos na něj vyčlenilo v rozpočtu vždy 5 milionů korun. Celkem bylo podpořeno již 23 projektových záměrů v celkové výši 7 milionů korun. Protože alokace druhého ročníku programu „fajnOVY prostor“ nebyla vyčerpána, bylo vyhlášeno jeho další kolo s částkou 1,889 milionu korun k rozdělení.

Žádost o dotaci ve stanoveném termínu podalo deset subjektů. Zájem měli o téměř 2,6 milionu korun. Grantová komise navrhla podpořit pět projektových záměrů v celkové hodnotě 1,104 milionu korun. Jedná se o zajímavé nápady řešení veřejného prostoru nejen v centru města, ale také například ve Staré Bělé a v Heřmanicích. Byla bych ráda, kdyby se estetizaci veřejného prostoru věnovalo i budoucí vedení města a kdyby se i v rozpočtu pro příští rok alokovalo pro dotační program  fajnOVY prostor znovu alespoň pět milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zatímco v prvním ročníku byla výše dotace na jeden projekt až milion korun a žádat o finanční podporu mohly i firmy a instituce včetně vysokých škol, nemocnic apod., pro druhý ročník byla maximální výše dotace stanovena na 500 tisíc korun a žadateli mohou být pouze fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace apod.).

Nejvyšší část z celkově alokované částky, a to půl milionu korun, poskytneme na záměr zpřístupnění farské zahrady v Ostravě-Heřmanicích veřejnosti. Cílem projektu celkově za více než dva miliony korun je podpořit místní komunitní život, vytvořit jedinečné veřejné místo pro setkávání, odpočinek, společenské, kulturní i sportovní akce návštěvníků všech věkových skupin. Celý prostor zahrady bude otevřený, přehledný a bezpečný, tak jak to při podpoře vybraných projektů požadujeme,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Přehled žadatelů a jejich projektů:

 

Žadatel

Název projektu

Celkový rozpočet (Kč)

Požadováno (Kč)

Návrh (Kč)

1

Helebrant Ivo

Venkovní třída v Parku Čs. letců

443 000

443 000

230 000

2

Nováček Ladislav

Obnova kříže manželů Sikorových z roku 1898 ve Staré Bělé

86 000

86 000

86 000

3

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Předzahrádka červeného kříže - vstupní brána lokality u Náměstí   republiky

296 000

296 000

0

4

Ondřej Turoň Arch.

Náměstí na Hlubině

210 000

190 000

190 000

5

Provoz Hlubina z.s.

Pasáž velkoměsta

118 000

118 000

98 000

6

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

Zpřístupnění farské zahrady v Ostravě-Heřmanicích veřejnosti

2 110   000

500 000

500 000

7

Vaverová Romana

Areál Bělský les - soubor slunečních hodin

262 000

262 000

0

8

Vzájemné soužití o.p.s.

Obnova dětského koutku Liščináček

148 000

148 000

0

9

Ing. Jaroslav Prokop

Pamětní bronzová deska, věnovaná památce Karla Kryla

56 000

56 000

0

10

Šárka Prášková

Relaxační zahrádka Fifejdy

500 000

500 000

0

                                                celkem

4 229 000

2 599 000

1 104 000

Celkem čtyři projekty nebyly podpořeny buďto z formálních nedostatků nebo proto, že nesplnily podmínky dotačního programu – nejčastěji do nich nebyla dostatečně zapojena místní komunita.

Každý projektový záměr musí ještě před schválením radou a zastupitelstvem města podpořit minimálně 15 obyvatel starších 15 let podpisem na podpisový arch. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Výzva totiž usiluje o zapojení aktivních obyvatel do rozvoje města a spoluutváření městského prostoru. Obyvatelé přirozeně vytvářejí a rozvíjí komunity okolo vybraného projektu, což vede k většímu a smysluplnému využívání prostoru, ale také k předcházení vandalismu a celkovému navýšení kolektivní bezpečnosti ve městě. Takovým úspěšným příkladem typického komunitního projektu je přírodní park Hrabovjanka, který byl zpřístupněn letos.

Nutný je také souhlas majitele pozemku, aby bylo odborné komisi při hodnocení zřejmé, že je projekt realizovatelný a neexistuje žádná překážka při jeho realizaci.

Celé znění podmínek pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na www.ostrava.cz v sekci dotace a na www.fajnovyprostor.cz. Na příslušných odkazech jsou zveřejněny také seznamy podpořených a nepodpořených projektů z druhého ročníku prvního kola dotačního programu.