Listopad 2015

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

Uvnitř listu

  2 Továrně Mobis svítí zelená

  4 Rozšíření VTP a pracovní místa

  6 Silničáři jsou na zimu připraveni

  8 Ostrava na veletrhu v Mnichově

  9 Vy se ptáte, radnice odpovídá

12 O lidech s lidmi: Lea Žůrková

15 Česko-Srbsko ve fotbale

16 Advent ve městě


Strana 1

Nové radnici je pětaosmdesát


Setkání s legendárním starostou Moravské Ostravy Janem Prokešem a jeho současníky, v podání herců Národního divadla moravskoslezského, při zasedání tehdejšího městského zastupitelstva bylo vtipným a zdařilým oživením dne otevřených dveří v den státního svátku 28. října a 85. výročí otevření největšího radničního komplexu u nás.

Zájemci si mohli prohlédnout interiéry a reprezentační místnosti této výjimečné stavby. Vedle sálu zastupitelstva a síně rady nahlédli do pracovny ostravského primátora, kde je osobně přijal a debatoval s nimi první muž města Tomáš Macura.

Zážitek z prohlídky radnice umocnila návštěva výstavy věnované osobnosti starosty Prokeše, instalovaná v  obřadní síni, nebo výjezd na vyhlídkovou věž, z níž byl nádherný výhled na podzimním sluncem zalitou moravskoslezskou metropoli.

Program na Prokešově náměstí se nesl v duchu hesla Měníme Ostravu na čistou. Zejména děti a mládež zaujala Smokemanova edukativní show, připravená Výzkumně energetickým centrem při VŠB-TU, mužskou část populace lákala prohlídka elektrobusu Ekova Electric, autobusu dopravního podniku s pohonem na stlačený zemní plyn, imisního měřicího vozu, vozu OZO na čištění kontejnerů. Pořadatelé napočítali za odpoledne více než dvanáct set návštěvníků!(bk)

Rozhovor

Ostrava připravuje pokračování rekonstrukce Domu kultury Poklad


Významnou stavbou na území Ostravy, o kterou se zajímá ostravská veřejnost, je Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě. Ostrava připravuje pokračování rekonstrukce této kulturní památky, proto jsme se zeptali prvního náměstka primátora Lumíra Palyzy na bližší detaily této rekonstrukce.

● Co je nového kolem rekonstrukce Domu kultury Poklad v Porubě?

„Stavba, kterou podle smlouvy z 11. června 2013 mělo jako vítěz výběrového řízení realizovat sdružení firem UNI­STAV, a. s., PROMINECON CZ, a. s., a Ridera STAVEBNÍ a. s, je v současné době zastavena. V říjnu roku 2014 došlo k dohodě mezi jednatelkou Pokladu a zástupci sdružení firem o ukončení smluvního vztahu. Jen připomenu, že vítěz veřejné zakázky, tedy uvedené sdružení firem, nabídl částku 144 mil. Kč oproti projektové ceně 242 miliony korun.“

● Co se stalo, že došlo k ukončení smluvního vztahu s realizátorem stavby?

„Práce na stavbě se zastavily z důvodů vážných komplikací. První velkou překážkou bylo vydání předběžného opatření Okresním soudem v Ostravě. To zabraňovalo vykonávat stavební práce na zhruba jedné šestině stavby. Příčinou byl dlouhotrvající spor mezi společností DK Poklad a jedním z bývalých nájemců o jeho dalším fungování v kulturním domě. Že se tady můžou čekat problémy, se vědělo už v době, kdy Ostrava v roce 2008 koupila obchodní společnost DK Poklad, s. r. o. Tím na Ostravu přešel majetek a také právní vztahy s nájemci, které společnost měla uzavřeny. Ostrava se musela s takovými vztahy vypořádat. Některé uzavřené smlouvy, řečeno kulantně, nebyly úplně optimální. Šlo o výši nájemného či délku smluvního vztahu. Tehdejší vedení Pokladu, včetně dozorčí rady i rady města, se snažilo situaci řešit, došlo i na výpovědi z nájmu. U jednoho z nájemců se tato situace pak promítla do soudního sporu. Ten trvá dodnes.“

● Nedala se situace řešit už dříve jinak nebo dohodou?

„Jednání se určitě vedla. V první polovině roku 2010 si Ostrava nechala dokonce zpracovat Analýzu struktury a efektivnosti obchodních společností. Týkalo se to rovněž společnosti DK Poklad, s. r. o. Analýzu provedla odborná firma Nexia AP a. s. Kromě rizik z nájemních smluv, které město jako nový vlastník společnosti včetně majetku na sebe převzalo, se v analýze uvádí, že poslední nájemce fitness centra deklaroval ochotu odejít z pronajatých prostor k 30. 6. 2010, avšak za podmínky vyplacení náhrady ušlého zisku ve výši 18 mil Kč. Tehdejší ředitel i nová jednatelka tento návrh odmítli jako nepřijatelný. Později pak byla tomuto nájemci zaslána výpověď z nájmu. Jenže vše komplikovala převzatá nájemní smlouva.  Byla uzavřena na dobu určitou 17 let a její výpověď je značně problematická. Situace se řešila, ale nebylo to jednoduché. Tyto výstupy pak převzala nová jednatelka.“

● Jak se celá věc posunula? Je nějaké řešení?

„O vypořádání s nájemcem fitness centra se vedla diskuse již od roku 2010 a podle mě se věc plánovala už při nákupu společnosti od původního vlastníka. Je to jedna z cest. Již v roce 2008 se tento problém objevil v posudku jako určité riziko. Posudek si opět nechalo udělat statutární město Ostrava. O analýze z roku 2010 jsem již hovořil. V průběhu času se vedlo hned několik jednání. Problém pak gradoval soudním sporem a předběžným opatřením. Vyšší soudy ale předběžné opatření po pěti měsících zrušily. Jednání s aktuálním vlastníkem fitness centra se vedou i v současné době. Uvidíme, k čemu se dostaneme. Diskuse se ale už vede o poměrně nižší částce, vše se musí opírat o ekonomická fakta. První znalecký posudek jsme již od vlastníka fitness obdrželi. Je škoda, že se to nepodařilo vyřešit již v době, kdy se společnost před několika lety kupovala. To ale není otázka pro mě. Vyřešit se to musí. Osobně se domnívám, že o případné výši vyplacení náhrady za ušlý zisk nakonec stejně bude rozhodovat soud.“

● Minulé zastupitelstvo nejprve odmítlo navýšení rozpočtu na rekonstrukci o vícepráce, pak je zase schválilo, a přesto došlo k ukončení smlouvy s realizátorem, co se stalo?

„Je třeba vysvětlit, že projektová dokumentace na rekonstrukci byla odbornou společností, vzešlou z výběrového řízení, zpracovávána v době provozu kulturního domu. Po zahájení prací a provedení demolic se ukázaly určité skutečnosti, které v době provozu nebylo možné předvídat. U takových staveb, jako jsou kulturní památky, se to děje. To potvrzují i odborníci. Nové skutečnosti měly nároky na zvýšení rozpočtu. O oprávněnost a hodnotu těchto prací vznikl spor. Spor byl po nějaké době překonán a finance byly v červnu 2014 rozhodnutím zastupitelstva uvolněny. Vedení společnosti DK Poklad zahájilo jednání s realizátorem stavby o jejím pokračování. Ten měl, mimo jiné, nároky na úpravu smlouvy, představu o posunutí termínu dokončení díla až o 16 měsíců, což neodpovídalo skutečné výluce v pracích. S ohledem na obsah uzavřené smlouvy a zejména na ustanovení zákona o veřejných zakázkách bylo takové posunutí termínu a další návrhy neakceptovatelné, a tak 16. října 2014 došlo k dohodě o ukončení smluvního vztahu.“

● Jaký bude tedy další postup?

„Ve spolupráci s jednatelkou Pokladu připravil investiční odbor magistrátu novelizaci projektové dokumentace. Díky tomu, že už byly provedeny demoliční práce, mohl se  zpřesnit rozsah některých prací. Kontrolu upřesnění a připomínky k novelizaci dokumentace provedla další odborná firma. Předpokládané náklady rekonstrukce a modernizace domu kultury, včetně technického vybavení, jsou ve výši 250 mil. Kč. Do výše ceny se také promítly nově zařazené položky, které v původním projektu chyběly, nebo i kurz eura, který ovlivnil cenu divadelní a jevištní techniky. Připomínám, že původní cena dle projektu byla 242 mil Kč. Očekává se, že vítěz, který ve veřejné zakázce předloží nejlepší – nejnižší cenovou nabídku, pak provede revizi již provedených prací, ty jsou ve výši cca 30 mil. korun. Pokud bude vše v pořádku, bude finanční objem již provedených prací odečten od vysoutěžené celkové ceny.“

● Změní se nějak vzhledově budova DK Poklad? A kdy se očekává ukončení realizace stavby?

„Upozorňuji, že hovoříme o kulturní památce, a tím je vše dáno. Stavba se objemově měnit nebude. Budou jen přistavena dvě úniková schodiště a nákladní rampa pro zásobování. Těsně u Pokladu vyrostou parkoviště. Pracovníci útvaru hlavního architekta města našli prostor i řešení pro parkoviště, aby se nezasahovalo do prostředí parku a ploch u blízké základní školy. Tento investiční záměr však není součástí rekonstrukce kulturního domu, bude se realizovat v návaznosti, jako samostatná stavba při dokončení rekonstrukce samotné budovy. Rekonstrukce Pokladu je koncipována jako návrat k původnímu účelu, ke kterému byl objekt ve 20. století určen. Cílem je vytvořit kvalitní prostorové vazby a příjemné prostředí pro návštěvníky. Finanční zdroje na rekonstrukci budou promítnuty do rozpočtů města v letech 2016 a 2017. Pokud půjde vše dobře, vítěze nadlimitní veřejné zakázky můžeme znát v únoru 2016. Pracovat by se mohlo začít v březnu nebo dubnu 2016, realizace se očekává v délce 60 týdnů, takže předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je jaro 2017. Soutěž již probíhá. Úzce při ní spolupracují odvětvové odbory magistrátu s vedením Domu kultury Poklad.“ (or)

Počet automatů ve městě klesne o 85 procent

Zastupitelé schválili regulaci hazardu od 1. ledna 2017


Naházet peníze do hracího automatu bude od 1. ledna 2017 složitější. Právě od tohoto data totiž vejde v platnost obecně závazná vyhláška, která reguluje a významně omezuje provozování loterií a jiných podobných her na území Ostravy. Na svém 10. zasedání ji 14. října schválilo městské zastupitelstvo.

Vyhláška zavádí podstatně širší regulaci jak z hlediska rozsahu a palety nabízených loterijních a sázkových her, tak z hlediska časového. K 30. červnu tohoto roku bylo na území Ostravy provozováno 3102 herních zařízení, z toho 412 výherních hracích přístrojů, které povoluje město, a 2690 video loterijních terminálů, které podléhají regulaci Ministerstva financí ČR. Po nabytí účinnosti vyhlášky se jejich počet sníží zhruba o 85 procent. Provoz zbylých patnácti procent hracích přístrojů bude omezen na dobu od 10 hodin dopoledne do 3 hodin ráno. Celodenní provoz bude možný pouze v kasinech.

Základem pro přípravu městské vyhlášky o regulaci loterijních a jiných podobných her byla stanoviska samospráv jednotlivých městských obvodů. Proto budou na území různých částí města platit různá pravidla.

Plošný zákaz loterijních a sázkových her bude platit v ostravských městských obvodech Vítkovice, Třebovice, Svinov, Slezská Ostrava, Proskovice, Poruba, Plesná, Ostrava-Jih, Nová Ves, Hrabová, Hošťálkovice a Polanka nad Odrou.

Plošný zákaz s výjimkou provozování kasin zavedou Mariánské Hory a Hulváky a Moravská Ostrava a Přívoz. V osmi obvodech bude provozování loterijních sázkových her povoleno pouze ve vymezených lokalitách. Jde o městské části Krásné Pole, Lhotka, Michálkovice, Nová Bělá, Stará Bělá, Petřkovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice. Povolit provozování loterijních a sázkových her ve všech restauračních zařízeních, které jsou v současné době v provozu, se rozhodl Martinov.

Redukce počtu herních zařízení o zhruba 85 procent se projeví v adekvátním snížení příjmů města. Předpokládá se, že příjmy z loterijních a jiných podobných her poklesnou ze stávajících asi 260 milionů korun na 40 milionů korun ročně. (bk)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU U NOVÉ RADNICE


Zveme vás v pondělí 30. listopadu od 15 do 18 hodin na Prokešovo náměstí


Strana 2

Pro Hyundai Mobis svítí zelená


Bariéry byly překonány a společnost Mobis Automotive System Czech může začít stavět ve strategické průmyslové zóně v Mošnově závod na výrobu světlometů, v němž by mělo do budoucna vzniknout až 900 pracovních míst.

Poslední krok k cíli udělalo ostravské zastupitelstvo, které 14. října schválilo text kupní smlouvy na pozemky v zóně, který zohledňuje postoj Evropské komise. Brusel totiž odmítl záměr prodat strategickému investorovi pozemky o celkové výměře okolo 18 hektarů za zvýhodněnou cenu 1 Kč za m2, to znamená za zhruba 180 tisíc korun. Podle nového znění smlouvy česká „dcera“ jihokorejské společnosti Hyundai Mobis Co., Ltd. odkoupí pozemky za odhadní cenu 365 korun za metr čtvereční, tedy za přibližně 69 milionů korun. Stát jí bude investici kompenzovat formou doplňkové jednorázové podpory mimo režim investičních pobídek.

Společnost Mobis Automotive Sy­stem Czech vybuduje svůj závod na výrobu světlometů pro automobilky Hyundai v Nošovicích a Kia v Žilině na základě investiční smlouvy uzavřené vloni mezi Českou republikou, Hyundai Mobis, Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostravou a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Celková hodnota investice má dosáhnout čtyř miliard korun. Stavební povolení na výstavbu závodu by mělo být vydáno začátkem prosince. (bk)

Vánoční výzdobu radnice rozsvítíme 30. listopadu


Vánoční strom a výzdoba Prokešova náměstí a Nové radnice se za účasti primátora Tomáše Macury rozsvítí v pondělí 30. listopadu v 17 hodin. Od 15 do 18 hodin bude pro veřejnost připraven kulturní program, prodejci nabídnou vánoční pokrmy a výrobky, všichni účastníci vypustí svítící balonky a dostanou malý dárek. Součástí programu bude i vyhodnocení celoměstské ankety Dobrovolník roku.

Vánoční a novoroční výzdobu radnice tradičně vybírali v internetové anketě občané, schválila ji rada města. Vítězná výzdoba společnosti S. O. S. – Dekorace dostala 985 z celkových 4427 hlasů. Firma používá technologii LED s využitím světelných efektů „flash“, které vytvářejí třpytivý efekt dekorace. Stojí necelých 1,5 mil. Kč a bude správní centrum Ostravy zdobit také během svátků v příštím roce. Vánoční výzdoba radnice a náměstí se naposledy rozsvítí 6. ledna 2016.(ph)

U pamětní desky obětem zla


Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s občanským sdružením Pant a pod záštitou statutárního města Ostravy pořádá ve středu 18. listopadu v 15.30 hodin shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Akce zaměřená zejména na mladou generaci se tradičně uskuteční u pamětní desky obětem zla ve foyer v přízemí Nové radnice. Součástí programu bude vystoupení vysokoškolského pěveckého sboru Chorus Ostrava. (hl) 

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Zprávu o hospodaření statutárního města Ostravy za první pololetí 2015 projednalo 14. října na svém 10. zasedání městské zastupitelstvo. Celkové příjmy města dosáhly za prvních šest měsíců 3635 milionů korun, to je téměř 53 procent upraveného ročního rozpočtu.

Výdaje za stejné období představovaly částku 2677 milionů korun, to znamená necelých 40 procent upraveného rozpočtu. Zadluženost města činila k 30. červnu 3660 milionů korun, v rozpočtové rezervě zůstávalo 42,5 milionu korun. „Domnívám se, že hospodaření města za první pololetí skončilo pozitivně. Neméně příznivá je i prognóza na zbytek roku,“ hodnotil primátor Tomáš Macura.

Celkem se na program dostalo téměř sedmdesát bodů. Mezi klíčová usnesení patřilo schválení návrhu kupní smlouvy na prodej pozemků v průmyslové zóně Mošnov společnosti Mobis nebo obecně závazné vyhlášky regulující provozování loterií a jiných podobných her na území města.

Zastupitelé posvětili program dodatečného poskytnutí dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, v němž zůstalo po první výzvě asi 3,5 milionu korun, na období od 1. 11. 2015 do 30. 4. 2016. Souhlasili se spolufinancováním nákupu sedmnácti vozidel pro zajištění činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů. (bk)

Aktuálně

Nádražní ulice: Motoristé se dočkají


Rekonstrukce a modernizace Nádražní ulice mezi křižovatkou s ul. 30. dubna a zastávkou Stodolní se blíží ke konci. Na listopad mají stavbaři naplánovány finální práce, konkrétně dokončení dlažeb chodníků a v prostoru staveniště v ulici 30. dubna, dodávky, montáž a nátěry zábradlí a terénní úpravy. Na komunikacích bude vyznačeno vodorovné a svislé dopravní značení, namontují se označníky zastávek MHD, automaty na jízdenky a provedou asfaltové zálivky. Vše má být hotovo do 30. listopadu. Rekonstruovaný úsek pak čeká zkušební provoz včetně návratu automobilové dopravy. Druhá etapa rekonstrukce Nádražní začne v první polovině příštího roku. Modernizován bude úsek od Stodolní po křižovatku s ulicí 28. října. (bk)

Vánoční kluziště pošesté


Vánoční kluziště na Masarykově náměstí se pošesté otevře 28. listopadu. Bruslit se bude zdarma denně od 10 do 20 hodin až do 3. ledna. Pořadatel akce společnost Sareza počítá s náklady přes 1,9 mil. Kč. Neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1,5 mil. Kč letos poprvé uhradí pouze město Ostrava, obvod Moravská Ostrava a Přívoz využije ušetřené finance na zkvalitnění a rozšíření vánočních trhů. (vi)   

O bezpečnosti v dopravě


O dopravě diskutovali odborníci 15. října v Ostravě. Mezi účastníky setkání byl náměstek primátora Ostravy Ivo Hařovský. Do rekonstrukcí komunikací letos směřovaly značné objemy financí. Přispěl k tomu tlak na dočerpání dotací z EU, nízký kurz koruny aj. Masivně se investovalo také v Ostravě. Efekt pro budoucnost je nesporný. Horší je vývoj nehodovosti. Mrtvých, těžce zraněných a hmotných škod přibývá. Na cestách se setkáváme s netolerancí a lhostejností k dodržování předpisů. Důraz je třeba klást na citelnější postihy řidičů. (liv)

Zastupitelstvo 25. 11.


Jedenácté zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014–2018 proběhne ve středu 25. listopadu. Jednání v Nové radnici začne v 9 hodin. Veřejnost může jeho průběh sledovat z galerie sálu zastupitelstva. Kompletní dokumenty z 11. zasedání ZMO budou na webu www.ostrava.cz zveřejněny po 7. prosinci. (r) 


Strana 4

Střípky

NÁVŠTĚVA GENERÁLA LETECTVA. První náměstek primátora Lumír Palyza přijal 23. října delegaci Vzdušných sil Armády ČR v čele s brigádním generálem Liborem Štefánikem (na snímku). Setkání se uskutečnilo v rámci 9. ročníku společenské akce Vzdušné síly Ostravě. Oba představitelé se poté zúčastnili pietního aktu u památníku československých letců v parku poblíž ulice 30. dubna. Program akce vyvrcholil večerním vystoupením Vojenského uměleckého souboru Ondráš a setkáním s vojenskými veterány v DK Akord v Zábřehu. (vi)

O SDRUŽENÝCH NÁKUPECH. V radnici se 1. října konal 6. ročník konference pořádané v rámci projektu Systém sdružených nákupů města Ostravy. Jednání, jehož hlavními tématy byla transparentnost nákupů, úspory dosažené díky elektronickým aukcím a výhled do budoucna, zahájil náměstek primátora Radim Babinec. Ten také předal ocenění zástupcům nejlepších organizací za rok 2014 (na snímku P. Havránka). Konference byla určena vedoucím pracovníkům organizací zřízených městem, státní správy, krajských úřadů a měst ČR. (ph)

K SVÁTKU 28. ŘÍJNA. Pietní akt u Památníku bitvy u Zborova v Husově sadu v Moravské Ostravě uspořádalo k uctění svátku 28. října město Ostrava. Památce hrdinů první světové války, kteří se zasloužili o vznik samostatného Československa, se přišli poklonit představitelé státu, kraje, Armády ČR, politických stran, veteránských a společenských organizací. Jménem města položili věnec primátor Tomáš Macura, první náměstek primátora Lumír Palyza a náměstek primátora Zbyněk Pražák. (bk)

DPO nasadil 105 autobusů na stlačený zemní plyn

Ekologická flotila v ulicích


Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy. Tak lze hodnotit investici do 105 nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), kterou realizoval Dopravní podnik Ostrava (DPO).

Celkem 90 dvanáctimetrových a 15 osmnáctimetrových vozidel nahradí asi třetinu současného „dieselového“ vozového parku dopravního podniku, přičemž výměna jednoho staršího autobusu emisní třídy Euro 0, který najede ročně 52 tisíc km, za nový s pohonem na CNG představuje roční snížení škodlivých emisí o téměř 1 tunu. První autobusy na CNG vyjely na ostravské linky MHD 6. října, celá dodávka byla zrealizována do půlky minulého měsíce.

S dodávkou autobusů s pohonem na zemní plyn úzce souvisí výstavba a zprovoznění velkokapacitní plnicí stanice CNG v areálu martinovských dílen DPO v hodnotě 55 milionů korun, která patří svými parametry k nejvýkonnějším ve střední Evropě. Díky výkonu 3 tisíce metrů krychlových v hodině dokáže obsloužit za šedesát minut 24 vozidel.

Investice do autobusů na zemní plyn a plničky CNG představuje hodnotu 768 milionů korun. Financovány jsou z 85 procent z evropských fondů z Operačního programu Životní prostředí a z 5 procent z dotace Ministerstva životního prostředí ČR. Zbylých 10 procent doplatil Dopravní podnik Ostrava. Oba projekty navazují na strategii Zelená a čistá Ostrava 2025, kterou v roce 2013 vyhlásil dopravní podnik ve snaze přispět k ekologizaci a zvýšení komfortu městské hromadné dopravy. Projekt nákupu vozidel na CNG dostal název „Přijedeme dýchat pro Ostravu“.

Slavnostního uvedení do provozu nových autobusů a plničky CNG se zúčastnili náměstek primátora Ivo Hařovský, náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana a další hosté. (bk)

Primátor Tomáš Macura diskutoval s občany o rozšíření VTP na území porubského obvodu

Projekt je šancí pro mladé a vzdělané


V Domově Slunečnice v Ostravě-Porubě se 3. listopadu (po uzávěrce našich novin) konala veřejná debata primátora Ostravy Tomáše Macury s občany o plánovaném rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP) na pozemky v obvodu Ostrava-Poruba.

Cílem setkání, kterého se zúčastnili také vedoucí odborů magistrátu a projektant stavby, bylo představení projektu rozšíření VTP a zodpovězení dotazů občanů k tomuto tématu. „V souvislosti s rozšířením VTP se v minulých týdnech objevilo množství nepravdivých informací, například, že kvůli zmíněnému projektu bude vykácen lesopark v Porubě, zbourána restaurace Myslivna nebo dojde k enormnímu nárůstu dopravy v lokalitě. Nic z toho není pravda. Setkání s občany je ta nejlepší forma, jak celý záměr lidem vysvětlit,“ zdůraznil primátor.

Při přípravě projektu, který je podporován a spolufinancován státem, město prověřilo řadu lokalit. Ukázalo se, že žádná z nich nevyhovuje, vyjma polí v blízkosti Myslivny. Vedení města se proto přiklonilo k této možnosti s tím, že budovy VTP budou navrženy citlivě k okolní krajině, areál se osází zelení. Projekt rozšíření VTP se připravuje od roku 2008 a jeho cílem je vytvořit v Ostravě podmínky, které budou splňovat nároky významných společností typu Google nebo Intel.

„Rozšíření Vědecko-technologického parku je přesně to, co Ostrava potřebuje. Díky tomuto projektu vznikne až 2 tisíce nových pracovních míst, a to v oborech založených na moderních technologiích, které nijak nezatěžují životní prostředí. Projekt současně přispěje k dalšímu rozvoji vysokého školství v Ostravě. To vše může pomoci zvrátit negativní trend vylidňování našeho města a zabránit odchodu lidí, velice často mladých a vzdělaných, kteří si zde v současné době neumějí představit svou budoucnost,“ dodal Tomáš Macura.

K rozšíření VTP primátor Ostravy vystoupí také ve čtvrtek 26. 11. na zasedání porubského zastupitelstva. (mv)


Strana 5

Věda a technika

Ekologický dopravní prostředek s know-how městské společnosti Ekova Electric

Ostravský elektrobus do Evropy


Ekova Electric a. s., dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava, se zaměřuje na výrobu vozidel s elektrickým pohonem, tedy na tramvaje a trolejbusy, provádí také jejich opravu a údržbu.

Největší zakázkou, kterou Ekova realizuje od roku 2011, je modernizace 79 tramvají pro švédský Göteborg. Sedm tramvají s možností částečného pojezdu na baterie bez trolejí firma vyrobila v letech 2014–15 ve spolupráci se společností Inekon Group. Významné zakázky, včetně tramvají Vario pro ostravský DP vyrobené ve spolupráci se společností Pragoimex, vznikly vždy ve spolupráci s obchodně-technickými partnery.

Prvním výrobkem se zcela vlastním know-how, který Ekova vyvinula v letošním roce, je elektrobus Electron. Společnost tím zúročila zkušenosti z dřívějších montáží elektrobusů ve spolupráci s firmou SOR. Několik jich jezdí v Ostravě jako jediném městě u nás na pravidelných linkách.

„Původně jsme vyvíjeli klasický elektrobus s motorem a kardanem, avšak zájem zahraničních zákazníků si vyžádal souběžně řešit i variantu s motory v kolech,“ popsal Radoslav Hanzelka, ředitel Ekova Electric. „Jedná se o nejmodernější trend v oboru elektrovozidel. Montážně jsme u nás úspěšně dokončili první prototyp, se kterým jsme se v říjnu zúčastnili největší evropské výstavy autobusů a elektrobusů v belgickém Kortrijku. Poté, co jsme elektrobus představili Ostravanům při dni otevřených dveří u Nové radnice, ho zájemci uvidí také v listopadu na pražské výstavě Czech Bus.“

V současné době v dílnách v Martinově zahajují homologaci obou prototypů elektrobusů. V Ostravě tak vzniká mimořádně zajímavý produkt se špičkovými parametry, který obstojí v náročné mezinárodní konkurenci. A to v segmentu elektrovozidel, který prožívá v současné době bouřlivý rozvoj.

Jak naznačil Radoslav Hanzelka, výrobek má předpoklady, podložené konkrétními jednáními se zákazníky, uplatnit se na trzích západní a severní Evropy. „Věříme, že v brzké době se s tímto technicky vyspělým a vzhledově atraktivním výrobkem budou moci setkat cestující v Ostravě a dalších městech u nás.“ (vi)

Trolejbusová trať se rozjede v únoru


Nově budovaný přestupní terminál Hranečník ve Slezské Ostravě spojila s centrem nová, zhruba tříkilometrová trolejbusová trať. Vede Těšínskou ulicí k slezskoostravské radnici a její výstavba spolu se stavbou pěti bezbariérových zastávek a rekonstrukcí měnírny v celkové hodnotě 60 milionů korun byla financována z 85 % z Programu švýcarsko-české spolupráce; zbylých 15 % je hrazeno z rozpočtu města.

Nová trolejbusová dráha byla předběžně uvedena do provozu 12. října za účasti velvyslance Švýcarské konfederace v ČR Markuse-Alexandera Antoniettiho. Ten vysoce ocenil věcnou a konkrétní snahu Ostravy o zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí ve městě a jménem své země přislíbil moravskoslezské metropoli další pomoc. Jeho slova slyšeli náměstek primátora pro dopravu Ivo Hařovský, náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana a další hosté.

Využití nové trolejbusové dráhy pro městskou hromadnou dopravu je úzce svázáno s postupem prací na výstavbě terminálu Hranečník. Pravidelné trolejbusové linky MHD se po ní proto rozjedou až v únoru příštího roku. (bk)

Zájemcům o provoz radniční restaurace


Rada města na své schůzi 13. října 2015 zrušila záměr propachtovat radniční restauraci a bufet v budově Nové radnice na Prokešově náměstí, který přijala letos v březnu. Rada rozhodla o novém záměru propachtovat část pozemku, jehož součástí je budova čp. 1803, a to za a) prostory radniční restaurace včetně vybavení. Zahrnuje mj. restauraci s kuchyní a zázemím, skladové prostory a zázemí pro zaměstnance, zahradní restauraci s dětským hřištěm a inventář. Za b) prostory radničního bufetu se zázemím a inventář. Podrobnosti k záměru města propachtovat výše uvedené pozemky a prostory, včetně kvalifikačních předpokladů pro žadatele, jsou uvedeny na úřední desce Magistrátu města Ostravy (http://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska). Termín: do 30. listopadu 2015. Do inventáře je možno nahlédnout na odboru majetkovém Magistrátu města Ostravy u paní Ivany Klímkové, tel. č. 599 443 451. (r)

Doprava ve městě

Další příspěvek k modernizaci a zkvalitnění dopravní sítě ve městě

Hladnovský rondel slouží motoristům


Nový kruhový objezd na styku ulic Michálkovické, Hladnovské a Keltičkovy ve Slezské Ostravě slouží od 30. října motoristům.

„Přestavba původní průsečné křižovatky na okružní přinese zlepšení plynulosti provozu a bezpečnosti na tomto frekventovaném dopravním uzlu a současně přispěje ke zkulturnění prostředí v této lokalitě,“ uvedl při této příležitosti náměstek primátora pro dopravu Ivo Hařovský. Náměstek primátora pro investice Kamil Bednář ocenil přístup dodavatelů a zhotovitelů stavby, kteří zvládli tuto investici důležitou pro modernizaci a zkvalitnění dopravní sítě v Ostravě s více než dvoutýdenním časovým předstihem a v dobré kvalitě.

Slavnostního otevření okružní křižovatky se zúčastnili také náměstek primátora pro dotace a veřejné zakázky Radim Babinec, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka, starostka Slezské Ostravy Barbora Jelonková a další.

Nový hladnovský rondel poblíž zastávky MHD Revírní bratrská pokladna má mírně elipsovitý tvar s délkou os 44,1 m  a 41 m. Jízdní pás je široký 5,5 m. Stavba zahrnovala rovněž vybudování 270 metrů nových komunikací pro pěší, zčásti v Keltičkově ulici, přechodů pro chodce a bezbariérových přístupů. Stavbaři realizovali nové trolejové vedení pro trolejbusy MHD a přeložky nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Instalovali také nové veřejné osvětlení sestávající z 22 svítidel.

Investorem stavby bylo město Ostrava a  Moravskoslezský kraj, zhotovitelem firma STRABAG a. s. Náklady ze strany města činily 16,7 mil. korun s DPH, kraj vynaložil více než 9,3 mil. korun. (bk)


Strana 6

Ne všichni uchazeči vyhověli náročným požadavkům na práci u městské policie

Uniformy pro dvacítku nováčků


Dvacet adeptů práce u Městské policie Ostrava ukončilo úspěšně závěrečnou zkouškou tříměsíční rekvalifikační kurz potřebný k získání osvědčení strážníka. Mladí muži složili 8. října slib před primátorem Tomášem Macurou a ředitelem MPO Zdeňkem Harazimem. V průběhu kurzu si osvojili znalosti právních norem potřebných pro výkon budoucího povolání, seznámili se s nařízeními a vyhláškami města. Součástí přípravy byly hodiny sebeobrany, taktická a střelecká příprava, základy kriminalistiky, psychologie, poskytování první pomoci. Čekatelé se rovněž zapojili do výkonu služby, když v rámci několika směn v hlídce se zkušeným strážníkem získávali praktické poznatky.

Tomáš Macura poblahopřál strážníkům k získání kvalifikace pro výkon služby. O náročnosti výcviku svědčí to, že ne všichni zúčastnění náročným podmínkám vyhověli. Pro město a lidi v něm žijící je bezpečnost jednou z priorit. Primátor potvrdil, že vedení radnice si uvědomuje význam městské policie a rozhodlo o navýšení jejího stavu.

Po slibu jsme se zeptali Michala ­Hrú­zy a Lukáše Procházky, kde je ve městě budeme moci potkat a jak se na novou práci těší. Dozvěděli jsme se, že jejich rajonem bude oblast Moravské Ostravy a Přívozu. V novém povolání chtějí co nejvíce přispět k tomu, aby bylo ve městě bezpečno. Nepochybují o tom, že jsou po všech stránkách dobře připraveni, nicméně vědí, že teprve praxe v terénu bude skutečnou prověrkou.   

Na veřejný pořádek v Ostravě nyní dohlíží 649 strážníků. Kromě už zmíněného centra nováčci posílí své kolegy také ve Slezské Ostravě, Ostravě-Jihu, Martinově a v operativním oddílu. (vi)

Dopravní omezení na území města


Dobrou zprávou pro motoristy je otevření opravených mostů na dálničním přivaděči I/56 Místecká nad Slovenskou ulicí. Na Místecké potrvá omezení jízdních pruhů pod železničním mostem nedaleko Rudné, včetně jednokolejné tramvajové trati, do 20. prosince. Doprava bude omezena také na místní komunikaci (MK) Halasova, most přes Místeckou, do 15. 11., na ul. Pod Bažantnicí do 16. 11., na MK Dr. Martínka do 29. 11., na ul. 17. listopadu, v úseku Průběžná–26. dubna, ve směru na Děhylov, na „staré“ Hlučínské v Petřkovicích, na MK Hrabovská a U Hrůbků do 30. 11. Opravy tramvajových zastávek na Výškovické a Horní s omezením přilehlých levých pruhů skončí do 30. 11. 2015. Odbor dopravy MMO  

Silničáři jsou na zimu připraveni


Trasy v celkové délce 385 kilometrů budou i letos v průběhu zimních měsíců udržovat ve sjízdném a bezpečném stavu zaměstnanci Ostravských komunikací (OK). K dispozici mají 22 vlastních sypačů, nasmlouvány jsou další posilové stroje.

Zimní údržba v Ostravě bude prováděna osvědčeným rajonovým způsobem. Každý sypač se postará o jeden úsek. „Celkem máme 17 rajonů. Sypač dokáže svůj úsek projet za hodinu a půl až dvě hodiny. Vyjíždíme hned, jakmile si to počasí vyžádá. Řidiči ale musí pochopit, že v první minutě nemůžeme být hned na všech bezmála 400 kilometrech, o které se staráme,“ podotkl vedoucí zimní údržby OK Pavel Król. „Připraveny máme také dva nákladní automobily s pluhy a dva traktory. V případě velkých sněhových přídělů se nám osvědčila spolupráce se soukromníky a hasičským záchranným sborem. Je nasmlouváno dalších šest nákladních aut, dvanáct traktorů s pluhy a šest vozidel hasičů.“ Po loňské zimě zůstaly Ostravským komunikacím v rezervě více než dva tisíce tun soli. Nyní jsou sklady opět plné. Mají připravených 6 tisíc tun soli, která by měla vystačit na celou zimní údržbu. Počítají také s využitím vícesložkové solanky, která účinkuje na silnicích i v extrémně mrazivých podmínkách až do minus 23 stupňů Celsia.

Až zima skutečně udeří, řidiči mohou získat informace o sjízdnosti ostravských silnic ze sněhového zpravodajství na webu společnosti OK www.okas.cz nebo ze stránek www.dopravniinfo.cz. (jm)

Nepřehlédněte

Pozor! Nahlásit vyřazené vozidlo lze bez postihu jen do konce roku 2015

Hrozí zánik auta nebo vysoká pokuta


Pokud vlastníte motorové vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu (je v depozitu) déle než 18 měsíců, může se stát, že vám úřad s ohledem na novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vozidlo vyřadí z registru. Záleží však na tom, co uděláte. Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Ostravy v ulici 30. dubna 635/35  proto upozorňuje vlastníky těch vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu před 30. červnem 2013 (jsou podle staré právní úpravy v tzv. depozitu), že musí přijít do konce roku 2015 na úřad (registr vozidel) a sdělit adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně k  1. 1. 2016 zanikne a již jej nebudete moci znovu přihlásit.

V případě dočasného vyřazení vozidla, které nastalo v době od 1. 7. 2013 do současnosti, platí rovněž povinnost po uplynutí 12 měsíců od vyřazení z provozu nahlásit údaje o vozidle (adresa umístění a účel využití vozidla).

Při nesplnění této povinnosti však nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce podle zákona, která může být do 50 000 korun. Vzhledem k tomu, že do konce roku zbývají už jen necelé dva měsíce, nenechávejte řešení na poslední chvíli.

Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Ostravy

Stalo se

PROZRADIL JI ALARM. Strážníci městské policie přijeli do obchodu, v jehož východu zvonil bezpečnostní alarm kvůli zboží, které odnášela jistá žena. Prozkoumáním se zjistilo, že měla v tašce kradený textil z jiného obchodu v hodnotě asi 700 korun a ochranný systém v předchozí prodejně na to nereagoval. Zboží musela vrátit tam, kde její krádež vůbec nezaregistrovali, pro přestupek proti majetku bylo vše oznámeno správnímu orgánu.

ZÁCHRANA PŘIŠLA. Těsně před půlnocí zaznamenal operátor tísňové linky městské policie aktivaci nouzového tlačítka seniorky z Moravské Ostravy. Vyslaní strážníci pak komunikovali s ženou přes zavřené dveře, upadla a nemohla sama vstát. Do bytu se dostali až hasiči, přijel také její syn, který se o nezraněnou matku postaral.

CHUŤ NA VÍNO? Pod bundu si láhev vína schoval návštěvník marketu v Ostravě-Třebovicích a chtěl projít bez zaplacení. Viděl ho však pracovník bezpečnostní agentury. Přivolaní strážníci muže zadrželi a vyšlo najevo, že 29letý zloděj byl za krádeže již trestán, a tak si jej převzali policisté ČR.

SKONČIL V POUTECH. Jízda na neosvětleném kole v noci je přestupek, za který strážníci zadrželi 17letého mladíka a vyzvali ho k prokázání totožnosti. Neměl doklady a ústně nahlášené údaje nebyly v evidenci. Nechtěl nastoupit do auta k prověření totožnosti a pokoušel se odejít, tak musel být předveden s pouty na rukou. Přestupek projedná správní orgán.(vz)

Nenechte se okrást!


Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se v budově městské policie v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě 25. listopadu od 16 h. Nese název „Můžete se s nimi setkat kdekoli – kapsáři jako reálná hrozba v předvánočním období“.

Strážníci vysvětlí, jak zmírnit riziko okradení v  městské hromadné dopravě, v obchodech, na poštách i na ulici. Nabídnou také informace z oblasti pomoci obětem trestných činů nebo rady, kam se obrátit s žádostí o pomoc při krádeži. Nebude chybět oblíbená sebeobrana, pro děti slouží dětský koutek. Vhodné je sportovní oblečení, sprcha k dispozici. Informace na tel. 599 414 151, 599 414 408 nebo prostřednictvím adresy info@mpostrava.cz. (vz)


Strana 7

Evropské dny handicapu

I lidé s handicapem mají právo na šťastný a plnohodnotný život

Letos o duševních onemocněních


První říjnový týden patřil v Ostravě Evropským dnům handicapu (EDH). V moravskoslezské metropoli se setkali pedagogové, psychiatři, psychologové, sociální pracovníci i zástupci státní správy z České republiky, Polska, Slovenska, Francie, Lotyšska a Ukrajiny.

Ústředním tématem jejich diskusí byla péče o děti s psychickým onemocněním. V pořadí 23. ročník EDH uspořádala Asociace Trigon za finanční podpory města. To reprezentoval na jednotlivých akcích náměstek primátora Zbyněk Pražák.

„Před třiadvaceti lety jsem měl možnost být u toho, když tento projekt, který dnes dosahuje skutečně hvězdných rozměrů, vznikal doslova na koleně jako Česko-francouzské dny,“ zavzpomínal si při této příležitosti Pražák. „Je několik důvodů, proč mám z úspěchu této iniciativy velikou radost. Zaprvé pomohla už spoustě lidí, spoustě dětí. Zadruhé proto, že pro Ostravu, která bývá vnímána jako město těžkého průmyslu, uhlí a prachu, je to velice prestižní záležitost. Zatímco zpočátku k nám jezdili francouzští odborníci učit naše specialisty, dnes my učíme lidi z jiných zemí a stáváme se centrem pomoci druhým. To je úžasná věc,“ uvedl náměstek primátora s tím, že EDH jsou pro něj srdeční záležitostí.

Téma letošního ročníku bylo aktuální a naléhavé. Psychicky nemocní lidé jsou mezi handicapovanými zvláštní skupinou. Jejich postižení není vidět, mívá kolísavý průběh a nemocní si nesou celoživotní stigma. Zejména u dětí a dospívajících představují velký problém. Asi 50 procent psychických onemocnění se projeví do 14 let věku, 80 procent do 18 let.

Křišťálový kamínek 2015

Už podesáté bylo součástí Evropských dnů handicapu předání prestižních ocenění za práci, péči a pomoc lidem s handicapem Křišťálový kamínek. Za tento rok je získali Roman Lupoměský, ředitel a zakladatel organizace Neslyšící s nadějí, Tomáš Dvořák, sportovec a propagátor sportu na vozíku, Zdeňka Faltýnková, fyzioterapeutka, ergoterapeutka a jedna ze zakládajících členů Svazu paraplegiků, a Jan Vavřička, speciální pedagog, který se věnuje práci s žáky s mentálním postižením. Ceny předal náměstek primátora Zbyněk Pražák. (bk)

Týden rané péče již poosmé


Každý rok v listopadu probíhá v celé republice osvětová kampaň Týden rané péče, jejímž cílem je informovat o situaci rodin pečujících o dítě s postižením a přiblížit veřejnosti terénní službu rané péče.

Letošní osmý ročník, který se uskuteční od 9. do 15. listopadu, se ponese v duchu oslav 25. výročí zahájení profesionální rané péče v ČR. Několik zajímavých akcí připravilo s podporou města také Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči (SPRP) Ostrava.

Už 9. listopadu se v Kavárně Atlantik uskuteční setkání Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým (9–18 hod.), 10. listopadu budou v rámci akce Raná péče po telefonu odpovídat na tel. číslech 596 112 473 a 774 567 140 na otázky pracovnice střediska SPRP (8–16 hod.), na 12. listopadu je nachystán Den otevřených dveří v Středisku rané péče SPRP na Havlíčkově nábřeží (9–16 hod.), 14. listopadu se v Coworkingovém centru Viva Ostrava v Hrabůvce uskuteční program Hravé odpoledne pro celou rodinu (15 až 18 hod.). Vstup na všechny akce je zdarma. Podrobnosti na www.ranapece.cz. (km)

Katedrála Božského Spasitele se otevírá


V neděli 22. listopadu se po rekonstrukci slavnostně otevřou brány katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Od 10 hodin bude děkovnou bohoslužbu s uložením ostatků papeže Jana Pavla II. celebrovat biskup František V. Lobkowicz. Volná prohlídka katedrály s expozicí začne ve 12 h, o tři hodiny později se chrám stane svědkem slavnostního koncertu. Mimo pravidelné bohoslužby bude po Velehradu druhý největší kostel na Moravě zpřístupněn pro veřejnost vždy od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 a 13.15 do 17.15 hodin.

Projekt obnovy zpřístupnění katedrály Božského Spasitele v letech 2014 až 2015 byl spolufinancován z dotací EU a města Ostravy, ze zdrojů Biskupství ostravsko-opavského, sbírkami mezi věřícími Ostravsko-opavské diecéze a veřejností. (vi) 

Sociální služby

Chudoba má mnoho podob


Dvě dvacetilitrové várnice gulášové polévky z kuchyně Charitního domu sv. Václava, sbírka potravin, informace o sociálních službách, společný oheň, podpisová šála, příjemný kulturní program. Asi tak by se dalo popsat happening na Masarykově náměstí, jímž 13. října vyvrcholily letošní Dny proti chudobě. Už tradiční akci pořádanou Armádou spásy a Charitou Ostrava zaštítil náměstek primátora pro vzdělávání, zdravotnictví a sociální věci Zbyněk Pražák. „Chudoba má spoustu podob. Ta absolutní, kdy lidé umírají hlady, ta se nás netýká. Ale trápí nás chudoba v jiné podobě. Je to otázka nekvalitního bydlení, vyloučených lokalit, ubytoven, otázka nezaměstnanosti,“ vysvětlil, jak chápe motto letošních dnů – Odraz chudoby v dnešní společnosti. (bk)

Úředníci byli štědří


O 75 kilo více než loni, celkem 302 kilogramy potravin shromáždili zaměstnanci Magistrátu města Ostravy 15. října při sbírce potravinové pomoci uspořádané u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Pracovníci magistrátu darovali především trvanlivé potraviny jako jsou těstoviny, cukr, rýže, mouka, luštěniny, sůl, konzervy, olej, instantní polévky či cukrovinky. Hned následující den byly potraviny předány ostravské Potravinové bance, která je bude dále distribuovat prostřednictvím organizací, které s potřebnými pracují. (zž)


Strana 8

My a svět

Mnichovský veletrh Expo Real se konal na 64 tisících m2 výstavních ploch

Přivádíme do města nové investory


Ostrava je vedle Prahy jediným českým městem, které ve své prezentaci na mnichovském veletrhu Expo Real (5.–7. 10. 2015) každoročně zachovává kontinuitu – svůj stánek o ploše zhruba 100 m2 otevřela letos již počtrnácté. Primátor Ostravy Tomáš Macura na Expo Realu potvrdil, že dlouhodobá práce s investory se městu a celému regionu vyplácejí. Podle něj se do Ostravy v nejbližší době chystá pět dalších investorů.

„V průmyslové zóně Ostrava-Mošnov úspěšně rozvíjejí své investice německá společnost Mahle Behr, jihokorejská firma Plakor a italská Cromodora Wheels. Hyundai Mobis, nově příchozí investor do průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, v následujících letech vytvoří ve výrobě 900 nových pracovních míst. Rozvoj Vědecko-technologického parku Ostrava, kdy se plánuje jeho rozšíření do sousední lokality o rozloze zhruba 15,5 ha, napovídá, že ve městě se daří také firmám z oblasti vědy, výzkumu a informačních technologií. Vybudované Národní centrum excelence IT4Innovations, které je součástí Vědecko-technologického parku Ostrava, představuje v rámci celé ČR největší koncentraci výzkumného potenciálu v oblasti informatiky a výpočetní matematiky. Jeho superpočítač Salomon je oficiálně 40. nejvýkonnějším superpočítačem na světě. Ostrava a celý Moravskoslezský kraj se tak posouvají směrem ke znalostní ekonomice a sofistikovaným investicím s vysokou přidanou hodnotou,“ vysvětluje Tomáš Macura.

Investorům na Expo Realu nabídl řadu rozvojových ploch na svém území také Moravskoslezský kraj. Ve společné expozici představili své záměry a projekty rovněž partneři z řad významných společností, které ve městě a regionu působí: developeři CTP, Multi Czech Republic, Asental Group, HB Reavis Group a advokátní kancelář PRK Partners specializující se na trh nemovitostí.

Veletrh je vždy barometrem trendů realitního trhu. Jedním z dominantních témat letošního ročníku byl koncept tzv. smart cities čili „chytrých měst“. Ten je reakcí na pokračující urbanizaci: podle analýzy OSN se totiž do roku 2050 počet obyvatel planety žijících ve městech zdvojnásobí ze současných 3 mld. na 6 mld. – a to bude klást na města budoucnosti obrovské nároky. Jedním z hlavních diskusních fór veletrhu se proto stalo Fórum o inteligentní urbanizaci. Ostrava je konceptu „chytrého města“ velmi nakloněna a podle primátora Tomáše Macury vidí velký prostor pro spolupráci s městy, která se touto cestou vydala.

Letošní Expo Real představoval šest výstavních hal o ploše 64 tisíc m2, celkový počet účastníků přesáhl 36 tisíc. (osr)

Hrabyňský kopec už řidiče nestraší


Silnice I/11, jejíž trasa se od časů císaře Františka Josefa příliš nezměnila, začala 13. října psát nové stránky své historie. Od okraje města Ostravy, v prostoru za Globusem v Plesné, ve směru na Mokré Lazce a hranice okresu Opava, byla doprava svedena na novou desetikilometrovou čtyřproudovou komunikaci.

Slavnostního otevření se za Ostravu zúčastnil náměstek primátora Ivo Hařovský, nechyběli představitelé státu, kraje, starostové okolních obcí, zástupci investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Oceňovali zvýšení bezpečnosti provozu, ale i úsporu času při cestě mezi oběma městy. Řidiči přivítali, že se vyhnou nebezpečným kopcům v Josefovicích a Hrabyni. Pro Velkou Polom a Hrabyni je významné odklonění tisíců vozidel denně a zklidnění dopravy.

Strategická dopravní spojnice krajského města se severozápadní částí moravskoslezského regionu se začala stavět v roce 2009. Díky dvouleté odmlce způsobené rozhodnutím někdejšího ministra dopravy Bárty se nový úsek I/11 podařilo dokončit až letos. Na trase je 122 stavebních objektů, z toho je čtrnáct mostů. Nejdelší má 545 metrů a je vysoký 56 metrů. Cena díla je 4,5 mld. korun, 85 procent částky hradí Evropská unie.

K všeobecné spokojenosti, především ostravských řidičů a obyvatel Poruby, stále schází napojení I/11 na Prodlouženou Rudnou. Její dostavbu brzdí majetkoprávní spory kvůli pozemkům. Komunikace by měla být hotova nejdříve na konci roku 2018. (vi) 

Životní prostředí

Nový ekologický kotel pomůže životnímu prostředí, nyní jej můžeme pořídit téměř zdarma

Ostravanům přispěje také město


Podzimní změna počasí zahájila topnou sezonu a odstartovala i každoroční smogové situace. Podle aktuálních výzkumů hrají při jejich vzniku velkou roli, kromě tradičních zdrojů znečišťování, jako jsou průmysl, doprava a přes­hraniční emise, také zplodiny z tzv. lokálních topenišť.

Občanům se nyní naskýtá unikátní možnost, jak se podílet na zlepšení životního prostředí a ještě přitom ušetřit. Město Ostrava se připojilo k projektu tzv. kotlíkových dotací a umožní lidem získat nové, ekologické kotle v podstatě zdarma – tím, že k financím z Evropské unie zprostředkovaným Ministerstvem životního prostředí a slíbenému příspěvku kraje připojí i významnou finanční částku ze svého rozpočtu.

„Ostrava umožní všem občanům, kteří mají na území města ve vlastnictví rodinný dům a k vytápění a ohřevu vody dnes ještě používají staré neekologické kotle na tuhá paliva, získat z rozpočtu města dalších 10 procent z pořizovací ceny kotle a nákladů spojených s jeho výměnou,“ upřesnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Znamená to, že výměnu stávajícího přístroje za nový, moderní kotel zvládnou občané v ideálním případě bez nutnosti použít vlastní finanční prostředky, resp. v rámci 1. výzvy jim budou vynaložené prostředky zpětně vyplaceny,“ dodala.

Ukázalo se, že každá vynaložená koruna na výměnu lokálních topenišť je až pětkrát efektivnější, než investice do další ekologizace průmyslových podniků. Výměna jednoho kotle znamená o sto kilogramů méně vypuštěného prachu ve vzduchu za rok.

Finanční podpora se týká výměny stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na pevná paliva, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Jedná se o příležitost, která se již v budoucnu nebude opakovat.

Podle platné legislativy navíc nebude možno po roce 2022 provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy, tj. občané budou nuceni výměnu stávajících neekologických kotlů podstoupit v každém případě. Znamená to, že kdo nevyužije současných štědrých dotačních programů, promarní výhodnou příležitost úspory financí.

Výzva bude vyhlášena v prosinci, příjem žádostí bude zahájen 1. února 2016 s předpokládaným ukončením 30. dubna 2016. Bude možné, po předložení požadované dokumentace a splnění podmínek, zpětně uplatnit podporu na kotle vyměněné od 15. července 2015. Více informací nejenom o finanční podpoře města na webu www.dychamproostravu.cz a telefonní lince 595 622 355. K tématu bude uspořádána řada přednášek spojených s diskusí, první se odehraje v prostorách Radnice města Ostravy 10. prosince, bližší informace budou k dispozici na webových stránkách města. (ph)

Náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.


Strana 9

Školství

Soutěž u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen: První místo pro Ostravu!

Město chce pro děti chutné a zdravé jídlo


Hezký úspěch zaznamenal ostravský magistrát v soutěži Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlášené u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen. Za aktivní přístup k problematice školního stravování, pořádání soutěží pro školní jídelny, školení a seminářů pro pracovníky školních jídelen, podporu zapojení žáků do problematiky zdravého životního stylu prostřednictvím školního stravování a další aktivity byl ohodnocen jako nejlepší v zemi a oceněn čestným prvním místem!

Porotci vyzvedli také skutečnost, že pro svoji kampaň s názvem Školní jídelny zdravě a chutně ostravský magistrát získal řadu odborníků a navázal spolupráci s dalšími partnery, například Krajskou hygienickou stanicí, Českou školní inspekcí či Divadlem loutek Ostrava. Symbolickou cenu – křišťálovou desku s pamětním listem – převzali zástupci Magistrátu města Ostravy na mezinárodní konferenci k 70. výročí školních jídelen, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 12. a 13. října v kongresovém centru Hotelu Olšanka v Praze. (bk)

Názory na rovinu a bez korektury


Od zářijového vydání máme v Ostravské radnici vymezen prostor pro rubriku Názory na rovinu a bez korektury, která je určena pro články členů Zastupitelstva města Ostravy. Její zavedení představuje další krok ke zvýšení otevřenosti a transparentnosti samosprávy. Do uzávěrky listopadového vydání městských novin jsme nicméně žádný příspěvek ze strany zastupitelů ani klubů politických stran a hnutí neobdrželi. V poslední letošní Ostravské radnici, která vyjde 11. prosince, i v dalších vydáních v roce 2016 bude rubrika zastupitelům znovu k dispozici. (r)

Na zimní období jsou připravena další lůžka a židle

Teplý kout pro lidi bez přístřeší


Také letos budou moci lidé bez domova přečkat mrazivé dny a noci v noclehárnách, azylových domech nebo nízkoprahových zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. V rámci zimního programu, jehož nositeli jsou Armáda spásy a Charita Ostrava, se jejich kapacita navýší o 54 lůžek a 120 tak zvaných volných židlí.

Zvýšený zájem o sociální služby v zimním období město kompenzuje vyššími dotacemi. Pro tento rok byla finanční podpora na realizaci zimního programu stanovena na 250 tisíc korun, z nichž byla část využita již na začátku roku. Celkem město na sociální služby spojené s pomocí lidem bez domova letos uvolnilo téměř 17,3 mil. korun. S obdobnou podporou počítá i příští rok.

V Ostravě žije podle odhadů zhruba 900 bezdomovců. Sociální služby využívá přibližně polovina z nich. V současné době mají k dispozici 406 míst v azylových domech, z nichž je 164 určeno pro muže a 242 pro ženy a ženy s dětmi. Lidé bez přístřeší mohou využívat také nocleháren s kapacitou 120 míst, nízkoprahových denních center s kapacitou 125 míst a domova se zvláštním režimem Domov Přístav s kapacitou 47 míst. Pomoc bezdomovcům se specifickými potřebami zajišťuje zařízení se zvláštním režimem Domov Přístav II, v němž je k dispozici 29 míst. (bk)

18. 11.: Den geografických informačních systémů

Data, bez kterých se neobejdeme


Den geografických informačních systémů (GIS) je celosvětová osvětově informační akce s tradicí od roku 1999, jejímž hlavním cílem je popularizovat geografii a geoinformatiku. V letošním roce připadá na 18. listopad. V České republice se Den GIS pořádá zejména na půdách univerzit a vysokých škol s cílem přiblížit problematiku GIS především žákům a studentům, seznámit je s možnostmi využití systémů v praxi.

„Technologie GIS je v rámci města používána v mnoha oblastech. Poskytuje informace o vlastnictví pozemků, průbězích inženýrských sítí, je využívána při vedení územního plánu města, cenové mapy a pasportů místních komunikací a zeleně,“ přibližuje příklady využití GIS náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Část těchto informací určených pro širokou veřejnost naleznete na internetovém mapovém portálu mapy.ostrava.cz.

V Ostravě Den GIS pořádá Institut geoinformatiky VŠB-TU. Program bude zahrnovat vytvoření vlastní mapy, tvorbu 3D modelu budovy a práci v GoogleEarth s 3D brýlemi. Informovat se můžete na e-mailu katerina.ruzickova@vsb.cz. Také katedra fyzické geografie a geoekologie přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pořádá Den GIS. Pracovníci katedry budou vysvětlovat, co jsou geoinformační technologie a v rámci praktických ukázek si budete moci vyzkoušet výhody „map v počítači”. V případě příznivého počasí předvedou funkci GPS přijímače a ukázku geocachingu. Informace získáte na e-mailu martin.adamec@osu.cz.

Josef Genserek, odd. GIS, MMO

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Omlouváme se tazatelům, na které se v tomto vydání nedostalo. Jejich podněty zodpovíme v příštích vydáních novin, zareagujeme na ně e-maily či písemně. V otázkách vás prosíme o stručnost a věcnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Zdarma pro seniory i děti

Marii Nezdařilovou z Moravské Ostravy zaujala v Ostravské radnici informace o alternativní přepravě seniorů v Ostravě a její možné podpoře ze strany města. „Mladší senioři by jistě přivítali snížení věkové hranice pro bezplatnou přepravu seniorů,“ píše paní Nezdařilová.

ZBYNĚK PRAŽÁK, náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a vzdělanost: „V programovém prohlášení koaličních stran ANO 2011, ČSSD a KDU-ČSL ve vedení města jsme se zavázali, že jedním z našich cílů je zavedení bezplatné přepravy v městské hromadné dopravě pro osoby od 65 let věku. V současnosti mohou jezdit v Ostravě zdarma lidé od 70 let. Toto opa­tření by po projednání v příslušných orgánech mohlo začít platit od začátku roku 2016. Zároveň jsme se zavázali, že bychom chtěli zavést bezplatné jízdné v MHD pro děti a mládež. Chceme tím podpořit zlepšení jejich mobility nejen pro zajištění samotné dopravy do školy, ale také ve snaze rozšířit možnosti mimoškolních kulturních, sportovních a jiných aktivit. Před několika dny jsme se s panem primátorem opět setkali se členy Rady seniorů statutárního města Ostravy, která byla z podnětu seniorských organizací a předsedy jejich koordinačního centra pana ing. Feixe ustavena primátorem v dubnu t. r. Vedle již zmiňované záležitosti týkající se zlepšení podmínek pro cestování seniorů v MHD byly diskutovány další náměty související s konkretizací ‚Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017‘ v podmínkách našeho města. Program obsahuje komplexní řešení pomoci seniorům např. v oblasti zdravotní a sociální péče, bydlení, zájmových, vzdělávacích a společenských aktivit.“ (vi)


Strana 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

FRANCOUZSKÝ PODZIM. Až do 13. listopadu pokračuje festival Francouzský podzim, který připravila společnost Alliance Française Ostrava. Od roku 1991 pořádá kurzy francouzštiny, ale nabízí také knihy, časopisy, CD aj. V rámci festivalu se uskuteční divadelní představení, koncerty, Francouzský podzim v Minikině, přednášky i výtvarná soutěž. Vše podrobně na www.alliancefrancaise.cz/ostrava.

MARIE ROTTROVÁ V GONGU. Zpěvačka Marie Rottrová, ostravská rodačka a zároveň čestná občanka města, vystoupí 18. listopadu od 19 hodin v multifunkční aule Gong na galakoncertu v doprovodu kapely Neřež. Vstupenky prodávají pobočky Ostravského informačního servisu.

ROYAL RUSSIAN BALLET. Uznávaní ruští tanečníci ze souboru Royal Russian Ballet se představí 14. prosince od 19 hodin v aule Gong v Dolních Vítkovicích. Přijíždějí s klasickým baletem Labutí jezero P. I. Čajkovského. Představení nastudoval jeho umělecký ředitel a věhlasný baletní mistr Michail Bezzubikov. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal a v pobočkách OIS.  

NĚMECKÝ BALETNÍ PODZIM. Projekt Německý podzim přináší spolupráci baletního souboru NDM se zahraničními partnery.  Stěžejní je balet Chaplin, který setkání zakončí premiérou 19. listopadu v Divadle J. Myrona v choreografii Maria Schrödera. Z jeho domovské scény Leipziger Ballet vystoupí v roli Chaplina tanečnice Amelie Waller. Součástí akce je workshop a besedy.

BEAT UP VYSTAVUJE V RADNICI. Taneční skupina Beat Up Ostrava, která má studio v Mariánských Horách, Tovární 7, zve na výstavu o své bohaté činnosti, která je do 1. prosince otevřena ve vestibulu Nové radnice. Největší taneční základna v regionu, taneční skupina roku, účastníci mistrovství světa, mistři ČR ve street dance a choreografiích dokazují, že mladí lidé mohou trávit čas zajímavě a s nadšením.

NA HLUBINĚ NORMA. Prostory v rekonstruovaných objektech bývalého dolu Hlubina se zaplňují. Ve dnech 13. a 14. listopadu se tu představí nový festival s názvem Norma, který mapuje současné autorské činoherní a pohybové divadlo s akcentem na syntézu divadla a výtvarného umění. Dva festivalové dny jsou rozděleny na polský a český program. Zkušební ročník se koná v prostorách Starých a Nových koupelen a multifunkční aule Gong. Vznik festivalu iniciovaly Galerie města Ostravy/PLATO a pražské divadlo Studio Hrdinů. Podrobnosti na www.festivalnorma.cz.

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE ZVE. Výstava In signum z děl členů stejnojmenného sdružení profesionálních výtvarníků začne 26. listopadu vernisáží (17 h) a potrvá do 15. ledna. Představí nejnovější tvorbu A. Gavlase, K. Hercíka, H. Albrechtové, E. Damborské, M. Filipové, I. Kadlecové, L. Kovalové, D. Markové, V. Návrata, K. Pavlicové a Z. Vysloužila. Galerie ve slezskoostravské radnici je otevřena od úterý do pátku (10–11.30, 12.30–17 h). V pořadu Večer s osobností přijede 11. listopadu v 18.30 h na Slezskou herečka a režisérka Jana Janěková, 30. listopadu ve stejném čase vystoupí v Humorně nepoučném večeru Jirka Sedláček a jeho host cestovatel a sládek Petr Turovský.

MUSICA PURA POPRVÉ. Především lidovou hudbu z celého světa nabídne první festival s názvem Musica pura od 26. do 29. listopadu v Domě kultury města Ostravy. Vedle tuzemského folkloru se představí např. flamenco nebo koncert rumunského cimbalisty Maria Predy, ale i další špičková tělesa a sólisté. Na zahajovacím koncertu vystoupí poprvé těleso z hudebníků ostravských cimbálových muzik a také profesionální hudebníci z Janáčkovy filharmonie Ostrava, jak potvrdil ředitel festivalu Jan Rokyta. Samotný Preda bude hvězdou závěrečného galaprogramu. Více na www.musicapura.cz.

ČINOHRY I OPERY. Dům kultury města Ostravy v bohatém listopadovém programu nabízí například 17. 11. koncert slovenské zpěvačky Kristíny a 24. 11. recitál folkaře Karla Plíhala.  S představením Vše o mužích vystoupí 13. 11. pražské Studio Dva, těšit se můžeme na talk show Miroslava Donutila (16. 11.) a další hostující umělce i divadla. Z Metropolitní opery zazní přímý přenos opery Lulu skladatele A. Berga 21. listopadu, záznam dramatu Othello stradfordské královské shakespearovské společnosti s českými titulky pak 27. 11. Podrobný program na www.dk-moas.cz.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY. Moravskoslezská vědecká knihovna zve na výstavu Vzpomínka na mistry exlibris, která nabídne díla M. Alše, A. Brunovského, F. Duši, O. Janečka, O. Kulhánka, F. Kupky, J. Lady, K. Lhotáka, J. Mánesa, J. Váchala, J. Trnky a mnoha dalších od 11. listopadu až do 10. ledna 2016.

DŮM KNIHY KNIHCENTRUM. Besedy a autogramiády: jak viděl spisovatel František Mandát severní Koreu (11. 11.), herečka Markéta Hrubešová vaří Ret­tigovou (18. 11.), spisovatelka Markéta Harasimová a její thriller Vražedná vášeň (26. 11.) vždy v 16 h.

LISTOPAD V AKORDU. Do Domu kultury Akord můžete 24. listopadu zajít na Besídku Divadla Sklep 2015 s Davidem Vávrou, Milanem Šteindlerem aj. Oblíbená ostravská folková kapela Tempo di vlak a její hosté budou koncertovat 19. listopadu. Herci Divadla Palace Zuzana Kajnarová-Říčařová, Kamil Halbich aj. přijedou do Zábřehu 3. prosince s crazy komedií Únos!? Kompletní program najdete na www.dk-akord.cz.

TŘI OBZORY JANA OBŠILA. Výstavu maleb, scénografií a církevního umění malíře a scénografa Jana Obšila (1908–1983), mj. autora obrazu Ostravská madona, můžete vidět v Ostravském muzeu do 30. listopadu. Je otevřena v pracovní dny (9–17 h), v soboty (9–13 h), neděle (13–17 h). 

DŮM UMĚNÍ. Eduard Ovčáček (1933) se narodil v Třinci a svou práci soustřeďuje stále do tohoto regionu. Ostravská Galerie výtvarného umění má rozsáhlou sbírku jeho děl. V kabinetu grafiky nabízí až do příštího září grafické Ovčáčkovy práce, které se budou postupně střídat.

ZVEME NA KONCERTY. Tvůrčí centrum Ostrava pořádá letos už 41. ročník festivalu Hudební současnost. Na koncertě 10. listopadu v Janáčkově konzervatoři vystoupí sbor Canticum Ostrava a Ostravské učitelky pod vedením Jurije Galatenka. 1. prosince se pak představí Isha Trio z Brna i další interpreti opět v sále konzervatoře.

Mezinárodní loutkový festival Spectaculo Interesse zná vítěze

Hlavní cena Francouzům


Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interes­­se, který v Ostravě skončil 9. října, ocenil ty nejlepší z osmnácti soutěžních inscenací divadelních souborů z jedenácti zemí světa.

Tříčlenná odborná porota ve složení Nina Malíková (ČR), Ida Hledíková (Slovensko) a Szilárd Boráros (Maďarsko) udělila hlavní cenu francouzské loutkářské společnosti Compagnie Philip­­pe Genty za inscenaci Zigmund Folies. Ocenění předal první náměstek primátora Ostravy Lumír Palyza.

Další, Cena Františka Řezníčka, připadla Eleně Volpi z Lutkovno gledališče Maribor (Slovinsko) za přesvědčivý autorský přístup v inscenaci Praktické rady slušně vychovaným dětem. Cenu věnovala vdova po vynikajícím fotografu paní Danuše Řezníčková.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka putuje do Španělska souboru Agrupacion Senor Serrano za dramaturgicko-výtvarný koncept inscenace A House in Asia. Za dva roky se uskuteční už 12. bienále festivalu, který má dobré jméno nejen v Evropě. (d)

Dvě kola s kouzlem minulosti


Máte rádi staré motocykly? Pokud ano, nabízí se vám nevšední příležitost. Už 7. listopadu bude v pavilonu C na výstavišti Černá louka otevřena stálá expozice čtyř desítek historických strojů.

Pocházejí z 20. až 70. let minulého století a Moravskoslezskému kraji je daroval akademický malíř a náruživý sběratel Miroslav Rybička. Stojí za zmínku, že v předsálí výstavní místnosti najdete i archiv technické dokumentace a starých čísel kdysi oblíbeného časopisu Svět motorů, do nichž můžete nahlédnout. Expozici připravily Ostravské výstavy. Ostrava spolu s touto městskou společností přispěla na její zřízení částkou 600 tisíc korun. Motorky jsou k vidění denně od 10 do 17 hodin. (bk)

Recenze

Publikace věnovaná památce zakladatele edice Karla Jiříka

Nad 29. sborníkem OSTRAVA


Archiv města Ostravy představil 15. října v ústřední pobočce městské knihovny nové vydání sborníku OSTRAVA s pořadovým číslem 29 a podtitulem Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Publikace byla in memoriam věnována Karlu Jiříkovi (1930–2015), který v redakční radě působil od vzniku edice v roce 1962.

Knížka obsahuje sedmnáct textů rozšiřujících dosavadní znalosti o vývoji města, historických událostech, životě v něm, v období od konce 17. století do současnosti. Čtenáře jistě zaujme příspěvek Mečislava Boráka líčící dramatický příběh Židů z Československa, včetně ostravských občanů, kteří po útěku z Protektorátu v letech 1939–40 neskončili „v zemi zaslíbené Palestině“, ale v britské internaci na ostrově Mauricius v Indickém oceánu.

Gabriela Pelikánová popisuje životní příběh Eduarda Šebely, báňského odborníka, mecenáše Domu umění, propagátora turistiky a lyžování v Beskydech. Milan Palák zachytil umělecké počátky Václava Bednáře, slavného operního pěvce, mariánskohorského rodáka, jehož 110. výročí narození si letos připomínáme.

Impulsem k úspěšné spolupráci archeologa, antropologa a archivářek byla identifikace kosterních ostatků vyzvednutých v rámci archeologického výzkumu v ulici Puchmajerově (v minulosti hřbitov u kaple sv. Lukáše) v roce 2007. Na jejím základě se Zbyněk a Irena Moravcovi, Jaroslava Novotná a Michal Živný pokusili podrobněji zmapovat tragický osud Mariany Máchové, dcery ostravského velkoměšťana, jež zemřela ve svých dvaceti letech v roce 1837.

Sborník OSTRAVA 29 vychází v omezeném nákladu 350 výtisků. Obsah a resumé příspěvků najdete (také v angličtině) na adrese: http://amo.ostrava.cz/cs/publikace/ostrava-29. (vi)

Ostrava nabídne přehlídku šesti inscenací všech městských divadel

Na podzim vždy do Prahy


Ostravská divadla se rok co rok vždy na podzim prezentují pražskému publiku na přehlídce Ostrava v Praze!!! Představení se odehrají ve Státní opeře, na jevištích divadel Na Vinohradech, Komedie a v Celetné. Letos od 4. do 15. listopadu představují šest inscenací v nastudování Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna, Divadla loutek Ostrava a Divadla Petra Bezruče.

To poslední jmenované nabízí psychologické drama Petrolejové lampy se Sylvií Krupanskou a Lukášem Melníkem v titulních úlohách. Režie se v Divadle Petra Bezruče ujal Martin Františák. Opera Národního divadla moravskoslezského přichází s dílem Sergeje Prokofjeva Ohnivý anděl v režii Jiřího Nekvasila. Se dvěma inscenacemi míří do Prahy i soubor činohry – tragikomedií německé autorky Felicie Zellerové Rozhovory s astronauty, která si s velkým smyslem pro humor bere na paškál fenomén au pair, a také s dramatickým zpracováním románu Hermana Kocha Večeře, které  pojednává o rodičích a jejich způsobech, kam až lze zajít pro ochranu svých dětí. Komorní scéna Aréna uvede cenami ověnčenou hru Slyšení ze života nacistického válečného zločince Adolfa Eichmanna. Dětem zahraje soubor ostravského divadla loutek pohádku Vlku, dobré chutnání.(k)

Pianista Ghindin opět v Ostravě


Do Ostravy opět zavítá a s Janáčkovou filharmonií si zahraje jeden z nejtalentovanějších a nejoriginálnějších pianistů současnosti – Alexander Ghindin. Před rokem nabídl ostravskému publiku Rachmaninovův Klavírní koncert č. 1, v sále Domu kultury města Ostravy 12. a 13. listopadu v 19 h uvede jeho druhý koncert. Ten můžeme slyšet v řadě filmů, například Slaměný vdovec (orig. The Seven Year Itch, 1955, režie Billy Wilder), v němž se Marilyn Monroe nechá prostřednictvím hudby svádět. Mimochodem, z tohoto filmu je proslulá scéna s „Monroe-efektem“, kdy vítr z metra zvedá Marilyn sukně. A ještě jedno malé tajemství. Frank Sinatra ve své písni Full Moon and Empty Arms kompletně okopíroval vedlejší téma ze třetí věty toho koncertu.

Součástí večera je rovněž Janáčkova Balada Blanická a Prokofjevova Symfonie č. 3. To vše pod taktovkou Stanislava Vavřínka. (k)

,Slyšení‘ putuje jako klenot


Inscenace hry Tomáše Vůjtka Slyšení Komorní scény Aréna zažívá vítězné tažení po českých i zahraničních divadelních přehlídkách. O účast této inscenace projevilo zájem několik festivalů nejrůznějšího zaměření. Inscenace měla v režii uměleckého šéfa Komorní scény Aréna Ivana Krejčího svou českou premiéru letos v únoru a postupně se stala vývozním artiklem nejmenší ostravské scény.

V říjnu se představila v Klicperově divadle v Hradci Králové na 12. ročníku přehlídky s názvem Čekání na Václava. Na Festivalu divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně zazářila 5. listopadu a 12. listopadu má namířeno na přehlídku Ostrava v Praze!!! Přímo z Prahy se osazenstvo Slyšení vydá k ,sousedům‘ a 14. listopadu herce čeká pohostinské vystoupení na Festivalu slobody 2015 v Bratislavě. Poslední přehlídkou, které se Slyšení zúčastní, bude festival Ein Stück: Tschechien 2016/ Kus Česka 2016 v Berlíně. (at)


Strana 12

O lidech s lidmi

Zdraví lidé se občas diví, že nezvládají polovinu toho, co já, říká tanečnice na vozíku Lea Žůrková

Bílá holubice tančí i s polámanými křídly


Nemůžeš chodit, můžeš tančit! Mot­­to občanského sdružení Bílá holubice zní možná trochu nadneseně, je však pravdivé. Dosvědčují to četná vystoupení jeho tanečního souboru, v němž se z velké části angažují lidé se zdravotním postižením, stejně jako pocity samotných handicapovaných účinkujících.

„Já když tančím, zapomenu na všechno. Na bolest, utrpení, každodenní problémy. Soustředím se jen a jen na tanec a mám z toho moc krásný pocit,“ svěřuje se například Lea Žůrková, jedna z tanečnic upoutaných na invalidní vozík.

V souboru působí tři roky, od doby, co si manžel našel práci v Ostravě a přistěhovali se sem. Bílou holubici si vyhledala sama na webu a dala jí dokonce přednost před divadlem, které od mládí miluje.

„To proto, že v této organizaci je nějaká taková síla, která se nedá popsat slovy, dá se ale vycítit. Jsou zde fakt skvělí lidé, je tady pochopení, soudržnost nejenom na scéně, ale i mimo ni,“ vysvětluje tanečnice, o níž je známo, že přijde na vystoupení, i když má zrovna polámaná žebra. Fanfarónství v tom ale není, jde o smíření se s realitou.

„Někde v šesti letech mi lékaři diagnostikovali onemocnění zvané osteogenesis imperfecta, lomivost kostí. Léky na to bohužel nejsou, existuje jen podpůrná léčba,“ vypráví Lea Žůrková a popisuje život, který je dlouhou šňůrou bolesti a úrazů, které ji před pěti lety posadily na vozík.

„Co vím od maminky, poprvé jsem si zlomila nohu, když mi byly dva roky. Pak už jsem měla něco zlomeného stále, nejvíc o prázdninách,“ usmívá se smutně s tím, že berle a invalidní vozík se pro ni časem staly povinnou výbavou.

Přes svoji křehkost se ale nedala zlomit a snaží se žít svůj život, jak nejlépe to jde. Její velkou láskou je divadlo. Ve svém rodném Starém Městě pod Sněžníkem se stala členkou amatérské divadelní scény Šok a založila i žákovské divadlo Slůňata, které vedla až do odchodu do Ostravy. Protože se vyučila krejčovou, šila pro ně také kostýmy a vyráběla dekorace.

Všimli si jí dokonce i divadelníci z Ústí nad Orlicí, kteří ji obsadili do role Tey Elvstedové v dramatu Henrika Ibsena Heda Tesman Gabler. Bohužel opět měla úraz a dvě poslední představení dohrávala na vozíčku.

„Těch zájmů a zálib mám víc. Ráda například poslouchám hudbu, zejména folkovou. Líbí se mi třeba Václav Fajfr, s nímž jsme kamarádi, a samozřejmě Jarek Nohavica, se kterým vystupujeme na adventních koncertech. Mám dvě děti, dvaadvacetiletého syna a sedmnáctiletou dceru, takže jsou tu rodinné a školní akce a povinnosti. Ráda chodím do divadla, do společnosti, na koncerty, plesy, a když na to přijde, tak si jdu zafandit na hokejové Vítkovice,“ říká s tím, že teď jí už ale musí pomáhat manžel.

„A snažím se také cvičit, abych posilovala svalový krunýř. Bez toho bych už nejspíš byla ležák,“ dodává.

V současné sobě ji však pohlcuje především činnost v Bílé holubici. Představuje to jednou týdně trénink se skupinou, jedou měsíčně s celým souborem a samozřejmě vystoupení – teď v říjnu jich měla například osm. Vystupuje v Ostravě a okolí, ale také třeba v Brně, Kutné Hoře, Zlíně, Olomouci, Praze, Ústí nad Labem a v dalších městech. Svého angažmá přesto v žádném případě nelituje.

„Prostě mě to baví, navíc vždy jsem měla touhu po tancování, jenomže stejně jako sport či tělocvik jsem ho měla zakázané. O to víc si to teď užívám,“ přiznává Lea Žůrková. Otázku, kolik času a hlavně úsilí tanci věnuje, neřeší.

„Víte, občas po vystoupení za mnou přijdou zdraví, silní lidé a diví se, že nezvládají ani polovinu toho, co já. Ale já bych toho chtěla dělat ještě víc,“ říká.    Bohuslav Krzyžanek

Nemůžeš chodit, můžeš tančit!

Bílá holubice je občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem. Bylo založeno v roce 2006. Jeho hlavním posláním jsou aktivity spojené s integrací dětí a mladých lidí s tělesným handicapem, a to prostřednictvím spolupráce s profesionálními umělci.

V současné době jsou členy sdružení zejména mladí tělesně handicapovaní lidé, kteří se věnují výrazovému tanci. Ten jim pomáhá se sociálním začleněním do společnosti a zároveň jim poskytuje náplň volného času. Účastí na veřejných představeních a aktivní spoluprací při jejich vzniku získávají potřebné sebevědomí pramenící z poznání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké.

Tanec jí pomáhá nemít špatné myšlenky

S názory členů tanečního souboru občanského sdružení Bílá holubice se můžete seznámit také na internetových stránkách organizace. Nás zaujal příspěvek tanečnice Nikoly Vlochové:

„Vždy byl můj sen nějakým způsobem tančit, jelikož mám handicap a pohybuji se na invalidním vozíku, nevěřila jsem, že se mi tato možnost někdy otevře. Najednou přišla příležitost si tento krásný sen splnit! Balet je tanec, při kterém se pohybujete, jak vám dovolí tělo. Balet mě hrozně moc naplňuje, pomáhá mi nemít špatné myšlenky, uvolnit se, být šťastná a mít energii. Když tančíte, je to něco úžasného, a ještě když máte kolem sebe tanečníky, kteří vás v tom vedou, které máte moc ráda, tak je to neuvěřitelné taneční pouto, které chce neustále tančit a nechce se vám přestat.“


Strana 13

Z archivu města

Majitel tiskáren Ernst Hebling patřil k významným osobnostem města na přelomu 19. a 20. století

Ostravský Němec tiskl i české knihy


K dalším významným představitelům „černého řemesla“, tedy tiskařům, a také k uznávaným knihkupcům v Moravské Ostravě patřil Ernst Hebling. Narodil se 1. prosince 1845 v Olomouci v rodině zámečnického mistra Aloise Heblinga a Anny Slatošové. V Olomouci absolvoval gymnaziální studia, vyučil se knihkupcem, praxi získal mj. v Brně a německých Brémách. V roce 1869 se natrvalo usadil v Ostravě, aby se zde o deset let později oženil s Františkou Kročkovou, dcerou prvního městského lékaře Nikodéma Kročka, s níž měl sedm dětí.

Ernst Hebling nejprve provozoval v Moravské Ostravě na hlavním náměstí pouze knihkupectví, papírnictví a dílnu, ve které vyráběl sešity, poznámkové bloky, různé typy krabic, papírových obalů a dokonce kočárky pro panenky. Kromě toho byl také zástupcem lipské pojišťovny. V roce 1882 obdržel koncesi k provozování litografické dílny od okresního hejtmanství v Místku, kterou potvrdilo ministerstvo vnitra ve Vídni, a odkoupil tiskárnu v Místku od Aloise Jeltsche. Heblingova usilovná snaha o získání tiskařské koncese v Moravské Ostravě byla dlouhou dobu bezvýsledná.

Podle tehdejšího okresního hejtmanství v Místku dostačovala ve městě jediná živnost toho druhu, kterou od roku 1873 provozoval Reinhard Prokisch v domě na Hlavním náměstí. Ten od roku 1876 vydával týdeník Mährisch-schlesischer Grenzbote, jehož odpovědným redaktorem byl Franz Wattolik, autor několika prací o dějinách Moravské Ostravy. Po Prokischově smrti prodala jeho manželka knihkupectví Juliu Kittlovi a tiskárnu Adolfině Heroldové, od které ji v roce 1883 získal právě Wattolik. O čtyři roky později se po Wattolikově úpadku konečně Heblingovi podařilo tiskárnu a Mährisch-schlesischer Grenzbote převzít. Zanedlouho mu byla ministerstvem vnitra udělena knihtiskařská koncese. Zmíněný list nahradil od 5. ledna 1900 vycházející deník Ostrauer Tagblatt. Zároveň nadále provozoval filiálku v Místku.

Hebling se sice otevřeně hlásil k německé národnosti, ale nevystupoval protičesky. Tiskl také české knihy a další tiskoviny, např. Kytičku z básní vlasteneckých Karla Jaromíra Bukovanského, plakáty českých divadelních představení, plesů, pohlednice a kromě německých novin český list Přítel dělníků a „týdeník ku hájení české národnosti“ Ostravice, první české noviny vycházející v Moravské Ostravě. O Heblingově národnostní toleranci svědčí, že v jeho tiskárně pracoval na počátku své kariéry pozdější známý ostravský tiskař Rudolf Vichnar, výrazně se angažující v českém národním hnutí.

Nejen podnikání, ale také funkce předsedy německého moravskoostravského pěveckého spolku a účinkování v ochotnickém divadle patřily mezi Heblingovy aktivity. V květnu 1906 získal povolení k výstavbě dvouposchoďového domu s tiskárnou a obytnými místnostmi na rohu Kostelní ulice a Havlíčkova nábřeží č. p. 101, v místě dnešního hudebního klubu Barrák a prodejny Hudební svět. V listopadu téhož roku proběhla kolaudace, které se však již Ernst Hebling nedožil, neboť 7. září 1906 zemřel. Kromě obsáhlých nekrologů v Ostrauer Tagblatt a Ostrauer Zeitung želel jeho odchodu i český tisk. Např. týdeník Ostravan uvedl, že „v majetku jeho sice byl Ostrauer Tagblatt, ale tam mívaly a mají vliv živly, jež nemohl ani p. Hebling zmoci.“

Po jeho smrti převzala živnost manželka Františka. O tom, že provozovat tiskařské řemeslo nebylo vůbec jednoduché, svědčí finanční potíže, do kterých se vdova dostala. V dokumentech okresního úřadu v Moravské Ostravě se dochovaly záznamy o několika exekucích kvůli nesplaceným pohledávkám. Jen v roce 1914 firma čelila pěti exekučním příkazům. Definitivní konec tiskárenského podnikání rodiny Heblingů nastal v roce 1916, kdy objekt i s tiskařským zařízením získala v dražbě stavební firma Ulrich a Schön, která jej obratem prodala Adolfu Luserovi. Knihtiskařská koncese pro firmu Hebling byla z živnostenského rejstříku vymazána. Františka Heblingová nadále provozovala ve stejném domě už jen obchod s papírem a psacími potřebami.   Martin Juřica


Strana 14

Psí útulek


Útulek pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích, Provozní 4A, tel. č. 599 455 191, jehož zřizovatelem je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, nabízí psy k osvojení. Otevřeno má kromě pondělí denně od 10 do 17 hodin. Aktuální nabídku s fotografiemi pejsků a stručným popisem najdete na webu http://utulekostrava.cz. Komu není lhostejný osud psů čekajících v útulku na nového pána, mohou navíc přispět libovolnou finanční částkou až do 31. 7. 2017 na účet č. 110189-1649297309/0800 u České spořitelny. Děkujeme všem, kteří na konto veřejné sbírky přispěli.(r)

Pro ohrožená zvířata

Slonímu samci Calvinovi náročná operace nohy nepomohla, musel být utracen

Ostravská zoo poslala první čtvrtmilion


Zastupitelstvo města Ostravy schválilo převedení 250 tisíc korun, první části sbírky vyhlášené ostravskou zoologickou zahradou loni v dubnu, na konto německého Leibnizova výzkumného institutu. Ten se zabývá studiem působení kyseliny laurové na organismus slonů, zejména pak možnou souvislost mezi touto kyselinou a sloním herpes virem, tj. nemocí, která je pro slony smrtelná a na kterou doposud neexistuje účinná vakcína ani lék. Největší část peněz pochází z ,mincotočů‘ v pavilonu slonů a v pavilonu afrických zvířat – bezmála 345 tis. korun. Zbývající část financí pak lidé zaslali na speciální bankovní účet, složili v hotovosti v zoo, přispěli odesláním dárcovských SMS nebo koupí speciálních upomínkových předmětů.

Jak zdůraznil ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas, díky této dotaci na výzkum nemocí vyhubením ohrožených zvířat zahrada napomáhá jejich přežití a zachování pro další generace, což je jedním z nejdůležitějších poslání moderních zoologických zahrad.

Před několika týdny zaznamenala zoo další úspěch. Od 14. října, kdy městské zastupitelstvo schválilo její další návrh, se Zoo Ostrava zapojila do mezinárodního systému podpory záchrany ohrožených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím projektu Koruna ze vstupu. „Díky tomuto systému budeme moci podporovat ochranářské projekty realizované přímo v místě výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin, a to jak v České republice, tak kdekoliv jinde ve světě,“ uvedl ředitel Petr Čolas. S ohledem na přibližně půlmilionovou roční návštěvnost se výše této podpory bude pohybovat okolo 500 tisíc korun ročně.

Bohužel ne vše se v práci zoo daří. V poslední době musela řešit problémy indického slona Calvina, který v mládí prodělal infekci neštovic, jež způsobila zakřivení jeho levé přední nohy. S věkem se toto postižení zhoršovalo a způsobilo, že Calvin začal více zatěžovat pravou přední končetinu. V důsledku se na přetěžované pravé noze vytvořil velký absces, který si ovšem Calvin odmítal nechat ošetřit. Proto byl 25. srpna uspán a ošetření rány proběhlo v narkóze. Přes nákladnou dvouměsíční léčbu se však absces dále rozšiřoval, proto po konzultaci s kolegy ze zahraničí se zoo rozhodla pro eutanázii; naděje na Calvinovo uzdravení byly už nulové.

Calvin patřil v Evropě mezi nejúspěšnější samce. Během svého života zplodil 14 mláďat, z nichž 11 přežilo. Dvě z nich – samičky Rashmi a Sumitra – jsou v Zoo Ostrava. (k)

Aréna v rytmu disco tance


Světovou taneční soutěž World Street Dance Show a World Disco Dance pod hlavičkou mezinárodní organizace IDO hostila poslední zářijový víkend Ostrava Aréna ve Vítkovicích. Divákům se představily dvě tisícovky tanečníků ze 16 zemí světa.

V medailovém hodnocení obsadilo první místo Slovinsko, druhé skončilo Česko, třetí bylo Slovensko. Hostitelské zemi pomohly k úspěchu také medaile získané pořádajícím tanečním studiem DIDEDAnce Ostrava. Zlato vybojoval reprezentant ČR Adam Mrowiec, navíc člen malé „stříbrné“ skupiny ve věkové kategorii Mini. Ač bude Adamovi teprve sedm a tančí jen tři roky, sbírá úspěchy jak na běžícím pásu. Vloni se jako člen malé skupiny Darlings stal vítězem Světového poháru, letos získal v duu s Lucii Krivčíkovou také titul mistra republiky.  (liv)

Památkový ústav na Fifejdách


Ostravské územní pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) sídlí od září v budově bývalého Okresního sociálně-zdravotního ústavu v ulici Odboje na Fifejdách. Přestavba osmdesát let starého památkového objektu vybudovaného ve funkcionalistickém stylu, v posledních letech opuštěného a chátrajícího, přišla na 82 milionů korun. Dům sloužil během své existence různým zdravotnickým institucím, ale za války také gestapu. Teď bude sloužit jako zázemí pro odborné pracovníky NPÚ, jako dokumentační pracoviště, archiv, odborná knihovna památkové péče, a také jako depozitář archeologických nálezů, v němž budou uloženy nálezy ze záchranných archeologických výzkumů na území Moravskoslezského kraje. V objektu nechybí prostory pro pořádání přednášek a výstav, počítá se i s obnovou pietního místa připomínajícího oběti nacistické okupace.

Objekt byl ve správě NPÚ od roku 2005. Jeho adaptací získala Ostrava opravenou kulturní památku dokládající meziválečný rozmach ostravské architektury a také nové místo kulturních a populárně vědeckých aktivit. (bk)

Na dovolenou za prarodiči


Nezapomenutelná dovolená – takový je název již 4. výstavy plné vzpomínek, která bude probíhat do 29. listopadu v prostorách Ostravského muzea. Návštěvníci budou mít možnost nejen prostřednictvím fotografií a jiných předmětů zavzpomínat na to, jak trávili svůj volný čas na jejich „nezapomenutelné dovolené“ naši prarodiče. Veřejnost se bude moci současně seznámit s ukázkami reminiscenčních technik uplatňovaných v rámci ostravských sociálních služeb pro seniory. Pořadateli projektu jsou odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy, Ostravské muzeum a Slezská diakonie SILOE Ostrava ve spolupráci s mnoha sociálními a charitními organizacemi.  (mp)


Strana 15

Po patnácti letech půjdeme v Ostravě na mezistátní fotbal Česko–Srbsko v přípravě na Euro 2016

Slavnostně otevřeme městský stadion


Česká fotbalová reprezentace, účastník mistrovství Evropy 2016 ve Francii, zahájí přípravu na šampionát 13. listopadu ve 20.30 hodin přátelským zápasem proti Srbsku. Tým trenéra Pavla Vrby se představí divákům v rámci slavnostního otevření rekonstruovaného Městského stadionu ve Vítkovicích. V Ostravě uvidíme mezistátní fotbal po patnácti letech! Srbové se sice na Euro 2016 nekvalifikovali, ale jejich fotbal má na starém kontinentu stále dobrý zvuk. Ivanovič patří k oporám zadních řad Chelsea, Kolarov Manchesteru City. Hráči jako Nastasič, Ljajič, Gudelj a další oblékají dres předních německých, španělských nebo italských klubů.

S Jugoslávií, předchůdcem Srbska, se českoslovenští a čeští fotbalisté střetli 34krát. Po Maďarsku a Rakousku jde o našeho nejčastějšího soupeře! Bilance hovoří pro nás: 19 výher a 11 porážek. Dosud jediná konfrontace Česka a Srbska je stará devět let. Naši v Uherském Hradišti podlehli soupeři 1:3 a pokazili Pavlu Nedvědovi jeho rozlučku.

Ostrava, díky minulým úspěchům Baníku a Vítkovic, tradiční fotbalové město, bude mezistátní zápas A mužstev hostit potřinácté. Poprvé se hrály hymny před zápasem na vítkovickém stadionu v říjnu 1949. ČSR porazila Polsko 2:0 góly Preise a Pažického a potěšila 38 tisíc diváků. Od roku 1977 se hrálo sedm zápasů na Bazalech. Stadion Baníku zažil také bitvy s Walesem (1:1) v kvalifikaci o MS 94 a demolici Malty (6:1) v boji o ME 96. Naposledy na Slezské Česko hrálo v srpnu 2000 a prohrálo se Slovinskem (0:1). Přesto je ostravská dvanáctizápasová mezistátní bilance kladná: 9 vítězství, 2 remízy, tři prohry, skóre 26:13. Komu přinese štěstí 13. díl fotbalového příběhu? (vi)

Máte tip na sportovce roku?


Město Ostrava ve spolupráci s Ostravskou tělovýchovnou unií připravuje nominace na nejlepší sportovce města Ostravy v roce 2015. V kategoriích: sportovec roku, nejlepší sportovní kolektiv, talent roku, nejlepší hendikepovaný sportovec, sportovní legenda.

Své tipy mohou podávat ostravské tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, trenéři, funkcionáři, sportovci, ale také občané v elektronické podobě na adresu otu@otu.cz. Korespondenční adresa je Ostravská tělovýchovná unie, nám. Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava. Uzávěrka pro návrhy je 15. ledna 2016. Dosavadní vítězové ankety Ostravský sportovec roku v hlavních kategoriích – 2007: Denisa Ščerbová-Rosolová (atletika), expedice Leopolda Sulovského na K2. 2008: Václav Svěrkoš (fotbal), volnostylaři Sokola Vítkovice. 2009: Kateřina Cachová (atletika), florbalisté 1. SC WOOW Vítkovice. 2010: Jakub Štěpánek (hokej), hokejisté HC Vítkovice Steel. 2011: Denisa Rosolová (atletika), hokejisté HC Vítkovice Steel. 2012: Barbora Závadová (plavání), házenkářky DHC Sokol Poruba. 2013: Jana Slaninová (atletika), volejbalisté VK Ostrava. 2014: Barbora Závadová (plavání), florbalistky 1. SC Vítkovice. (vi)

Kam za sportem

FOTBAL. Po utkání s Plzní (8. 11., 17) se FC Baník utká na městském stadionu s Jihlavou (28. 11.) a Spartou (5. 12.) vždy v 17 h.

HOKEJ. Extraligový program HC Vítkovice Steel v Ostrava Aréně: Třinec (13. 11., 17), Pardubice (17. 11., 15.30), Zlín (24. 11., 17), Olomouc (29. 11., 15.30), Liberec (4. 12., 17), Mladá Boleslav (8. 12., 17).

BASKETBAL. Program mužů NH Ostrava: Opava (11. 11.), Ústí n. L. (25. 11.), Pardubice (28. 11.), Kolín (5. 12.), Nymburk (11. 12.) vždy v 17.30 h. Termíny SBŠ Ostrava v lize žen: Trutnov (8. 11.), Slavia (13. 12.) vždy v 15 h. Oba kluby hrají v Bonver Aréně.

VOLEJBAL. Zápasy mužů VK Ostrava v extralize: Karlovarsko (7. 11.), Kladno (21. 11.), Zlín (5. 12.) v hale Sareza v Hrušovské ulici. Ženy TJ Ostrava se v extralize utkají s: Olympem (7. 11.), Olomoucí (17. 11.) a Zlínem (5. 12.) v hale ve Varenské ulici. Začátky v 17 h.

FLORBAL. Extraliga mužů: Vítkovice v. Ml. Boleslav (15. 11., 17.15), FBC-O­trokovice (17. 11., 18), Vítkovice–Bohemians (21. 11., 18), FBC–Sparta (22. 11., 18), FBC–Vítkovice (29. 11., 18), Vítkovice–Vinohrady (6. 12., 18). Extraliga žen: FBC–Židenice (15. 11., 15), Vítkovice–Elite (17. 11., 16), FBC–Vítkovice (22. 11., 14.30). FBC hrají v hale v Muglinově, Vítkovice na Dubině.  (vi)

Běháme v Komenského sadech


Novou pětikilometrovou běžeckou trasu Free Run pro veřejnost otevřeli 8. října v Komenského sadech. Projekt Mattoni a Run Czech, který našel místo už ve dvou desítkách měst ČR, podpořily město Ostrava a obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Běžecká stezka vede střídavě po asfaltu a trávě od hlavního vchodu do sadu z Vítězné ulice (naproti Památníku Rudé armády), parkem k Muglinovské ulici, kolem řeky Ostravice za Novou radnici a zpět. Podobné dráhy mají za cíl využít stávajícího běžeckého boomu, propojit zkušenější běžce s těmi, kteří kouzlo aktivního pohybu objevují. Podle průzkumu běhá čtvrtina populace mezi 15 a 65 lety aspoň jednou týdně. Také na ostravské dráze budou pod vedením zkušených koučů probíhat pravidelné tréninky. Více na www.freeruns.cz.

Premiérového běhu se zúčastnili primátor Tomáš Macura, starostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová, vicemistryně světa v atletice Taťána Netoličková, senátor Leopold Sulovský a řada rekreačních běžců. (vi)

Maratonci v cizině


Závodníci MK Seitl a TJ Liga 100 se zúčastnili maratonu v našem partnerském městě Drážďany. Na trati 42,190 km si nejlépe vedl D. Šindelek. V kategorii nad 50 let doběhl v čase 2:50:54 h na druhém místě. P. Sedlák skončil mezi 40letými čtrnáctý. Nejlepším v půlmaratonu byl P. Juřica (+35), závod dokončili J. Kuncek, M. Hlavinka a M. Metzová. V minimaratonu na 4200 m vyhrála kategorii (50+) D. Budinská.

Žáci ze ZŠ Volgogradská, A. Kučery, Mitušova a Polanka startovali potřetí na Mezinárodním maratonu míru v Košicích. Kluci a holky absolvovali minimaraton, za což získali pamětní medaili. Ostravští školáci s pedagogy využili pobytu v metropoli východního Slovenska, která je partnerským městem Ostravy, také k prohlídce místních památek i k účasti na akcích doprovodného programu. (jh, jg)

Pozvánka

Město, jeho obvody a organizace zvou na desítky kulturních, lidových, společenských i prodejních akcí

Zastavte se a přivítejte adventní čas


První adventní neděle připadne už na 29. listopadu, rozsvítí se první svíčka na věnci a na mnoha veřejných místech také vánoční stromy. Kromě shonu je to čas na setkání s přáteli, návštěvy koncertů a dalších adventních akcí. Událostí bude na mnoha místech našeho města opravdu hodně, stačí si vybrat.

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ. Na Masarykově náměstí v centru Ostravy se vánoční strom rozsvítí v 17 h 29. listopadu. Už od 16 h tu pobaví muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, k večeru pak P. Kolář s kapelou. 30. 11. vystoupí školní a folklorní soubory, 2. a 3. prosince další soubory. Začnou také vánoční trhy, letos rozšířené i na Jiráskovo náměstí. Každodenně se na náměstí uskuteční zábavný program nabízející např. koncerty. 1. 12. budou děti z MŠ zdobit malé stromky, 5. 12. v 18 h bude mikulášský ohňostroj, 10. 12. diskotéka s losováním a odměnou.

KLUZIŠTĚ BUDE! Společnost Sareza s finanční podporou města opět letos otevírá oblíbené vánoční kluziště na Masarykově náměstí. Od 29. 11. do 3. 1. 2016 bude otevřeno denně.

OSTRAVSKÉ VÝSTAVY. Na výs­ta­višti Černá louka se od 4. do 6. prosince konají vánoční esoterické trhy zaměřené na zdraví.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. V hradní galerii bude 5. prosince otevřen (denně 10–18 h do 8. ledna) 15. ročník výstavy betlémů. V jejím rámci proběhnou ve dnech 7.–10. a 14.–15. prosince tvůrčí dílničky pro nejmenší s výrobou vánočních ozdob (rezervace míst na tel. č. 723 982 003 nebo katrin.tomanova@cerna-louka.cz). Velký vánoční jarmark s programem zaplní hrad o stříbrné sobotě a neděli 12. a 13. prosince (10–18 h). 

SLEZSKÁ OSTRAVA. Tradiční vypouštění balonků s přáním Ježíškovi (všichni je dostanou zdarma), bohatý program i občerstvení se uskuteční před radnicí 4. prosince od 15.15 h.

OSTRAVA-PORUBA. Tradiční vánoční jarmark začne 11. prosince v 16.30 h na Alšově náměstí. Každý následující den je o zábavu také postaráno, vystoupí řada souborů, divadelních spolků, bude se promítat pro děti. Jarmark skončí 22. prosince programem od 16.30 h. Obvod také pořádá setkání porubských seniorů 1. prosince od 15 h v sále Střední školy prof. Z. Matějčka. Podrobný program na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba.

OSTRAVA-JIH. Vánoční strom splněných přání se rozsvítí před DK Akord 29. prosince v 17 h, o hodinu dříve už začne program. Mikulášská nadílka 6. prosince v 10 h v KD K-TRIO bude odpoledne doplněná rozsvícením stromu už od 14 h. Více informací na www.dk-akord.cz  a www.kzoj.cz.

TŘEBOVICE. Rozsvícení vánočního stromu v Třebovicích se bude konat v pátek 4. prosince v 16.30 h v ulici V Mešníku u budovy zdravotnického střediska. Vystoupí Dětský soubor Heleny Salichové, přijdou i Mikuláš s čertem. Adventní koncert zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 16 h, v kulturním domě Altán pak adventní koncert žáků ZUŠ 8. prosince v 16.30 h.

POLANKA NAD ODROU. Mikulášská zábava v prostorách Dělnického domu v Polance se uskuteční 4. prosince od 20 h. Vánoční a řemeslný jarmark se koná 21.–22. listopadu v Dělnickém domě vždy od 9 – 16 h, vánoční strom se rozsvítí 1. prosince v 17 h před radnicí,  14. prosince v 18 h  zazní adventní koncert učitelů v Husově sboru, 16. prosince v 16.30  pak adventní koncert žáků ZUŠ v koncertním sále školy. Další koncert, tentokrát dechovky, bude 19. prosince v 18 h v kině Retrostar. Vánoční mše Antonína Hradila v kostele sv. Anny se uskuteční 28. prosince v 16.30 h.

PROSKOVICE. 27. listopadu se koná vánoční jarmark v sále restaurace U Psoty ve spolupráci se základní školou, kreativním klubem a dobrovolnými hasiči.

LHOTKA. Vánoční koncert se koná 11. prosince v 16.30 h v kapli sv. Urbana, vystoupí děti.

HOŠŤÁLKOVICE. Advent zahájí 27. listopadu v 16 h v ZŠ akce dětí spojená s prodejem výrobků žáků školy s vánoční tematikou. Mikuláš bude nadělovat 5. prosince v sále kulturního domu, další pak 6. prosince tamtéž i s aukcí dětských obrázků.

STARÁ BĚLÁ. Sdružení zahrádkářů obce pořádá vánoční výstavu 27.–29. listopadu od 8 do 17 h v klubovně zahrádkářů u kostela, vánoční výstava 24.–29. listopadu se koná na Gregárku, tj. Mitrovická 3/198. Skauti Stará Bělá pořádají 28. 11. od 15 h Adventní dílnu v areálu ZŠ, v Katolickém domě se 6. prosince v 15 h koná divadelní představení k svátku sv. Mikuláše. 

VÍTKOVICE. Vánoční strom se na nám. J. z Poděbrad rozsvítí 2. 12. v 16 h, vystoupí dětské sbory. V Českém domě bude Mikuláš nadělovat 4. 12. v 16.30 h. Vánoční koncerty jsou na radnici 8. 12. v 17 h v radnici a 10. 12. v 18 h v kostele sv. Pavla. O vánočních zvycích bude M. Palowská z Ostravského muzea přednášet v 16 h v Domě u šraněk 15. prosince.

MICHÁLKOVICE. Mikulášská nadílka začne v 15 h 5. prosince v kulturním domě, o dva dny později se na náměstí v 17 h rozsvítí vánoční strom. V místní pobočce knihovny nabídnou koncert žáci 9. prosince v 16.30 h, tamtéž 11. prosince v 16 h koncert R. Marcalíkové a M. Pluhařové. Adventní koncert s Evou Dřízgovou-Jirušovou se uskuteční v Husově sboru 13. prosince v 15 h.

KRÁSNÉ POLE. Adventní koncert v kostele sv. Hedviky se koná v 15 h 29. listopadu, 13. prosince tamtéž pak biblické písně A. Dvořáka v 17 h. Před budovou radnice zazní zpěv 9. prosince v 18 h v rámci celostátní akce Česko zpívá koledy.

PUSTKOVEC. Vánoční strom se slavnostně rozsvítí 4. prosince v 16 h před kostelem sv. Cyrila a Metoděje.

PŘIJĎTE NA HRADIŠŤAN. Mikulášský koncert skupiny Hradišťan a Jiřího Stivína se uskuteční 2. prosince v 19.30 h v evangelickém kostele v Ostravě.

SOUZNĚNÍ. Festival Souznění se pořádá v závěru každého roku na několika místech Ostravska. Přímo v Ostravě nabídne 13. prosince dopoledne mši v mariánskohorském kostele, odpoledne pak v Domě kultury města Ostravy zazní slavnostní galakoncert s Kamilem Střihavkou, souborem Klas z Kralic na Hané, slovenskou Ľudovou hudbou Stana Baláža a Folklorní skupinou Ráslavičan, doplňkem budou umělecká řemesla a kulinářské speciality ve vestibulu DKMO.

HOLUBICA-NOHAVICA. Tak se jmenuje 4. ročník koncertu Advent na trůnech 6. prosince v 19 h v Domě kultury města Ostravy s hostujícím J. Nohavicou, pořádá ho občanské sdružení Bílá holubice. Podporuje integraci občanů s postižením. Během koncertu bude možné poslat dárcovskou DMS.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Každoroční celostátní akce se uskuteční na Masarykově nám. 9. prosince v 18 h, soutěží se, které z měst má největší počet nadšených zpěváků.

DĚTI DĚTEM. Koncert s tímto názvem pořádá občanské sdružení Madleine 8. prosince v 19 h v ostravském evangelickém kostele. Vystoupí Iva Bittová a její hosté. (ok, vi)