Rekonstrukce ulice Českobratrská

Zahájení a postup prací na rekonstrukci ulice Českobratrské

13. 3. 2009

Delší Místecká a dálnice

Dnešní Místecká ulice je jednou z nejdůležitějších komunikací ve městě, spojuje centrum Ostravy s jižní částí města. Do roku 2011 by měla být prodloužena tak, aby propojila jižní část se severní, a také s Přívozem. Kvalitní čtyřproudová komunikace umožní rychlejší průjezd městem a poskytne řidičům komfortnější napojení na dálnici. V oblasti dnešní mimoúrovňové křižovatky v Přívoze u Librosu se napojí na dálnici D47, mostními estakádami přes železniční trať a areál bývalého Ostrama povede dále podél ulice Hornopolní až pod nový most na ulici Českobratrské. Mimoúrovňové křížení ve formě kruhového objezdu vznikne v místě střetu s ulicí Mariánskohorskou. S prodlouženou Místeckou úzce souvisí i výstavba II. etapy rekonstrukce Českobratrské ulice. Její první část (stavba mostu) byla dokončena v květnu loňského roku. V roce 2010 započne stavba jižního mostu, který by měl být hotov v roce 2011.


12. 5. 2008

Slavnostní otevření nového mostu v centru Ostravy

Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy – ulici Českobratrské. Řidiči mohli tento nový úsek plně využít již v neděli 11. května, slavnostně do užívání byl předán v pondělí 12. května za účasti primátora města Ostravy Petra Kajnara, náměstka primátora pro dopravu Vojtěcha Mynáře a dalších představitelů města a Moravskoslezského kraje.

Stavba nového osmisetmetrového úseku začala v roce 2006. Rekonstrukce si vyžádala demolici objektu antikvariátu na rohu Českobratrské a Nádražní ulice, přeložení kanalizace, vodovodu, plynovodu i trolejbusového vedení. Obsahovala výstavbu nové mostní estakady, vyřešena byla situace na křižovatce silnice II/479 (ul. Českobratrská) a I/56 (ul. Cihelní-Cingrova) a také současný špatný stav stávajícího mostu přes železniční trať.

Hlavním objektem stavby je zmiňovaná mostní estakáda, která mimoúrovňově kříží dosavadní prostor křižovatky s ulici Cihelní. Jedná se o objekt o délce 240 metrů s devíti mostními poli. Nová kontrukce mostu je důležitá i s ohledem na další plánované výstavby silnic. Primátor Petr Kajnar ke stavbě dodal: „Kromě napojení centra na dálnici je přínosná samotná konstrukce nového mostu, která je delší, než byla ta původní. Pod mostem tak bude možné vést prodlouženou ulici Porážkovou, která napojí Novou Karolinu až na Přívoz.“

Vzhledem k důležitosti celé silnice, byla celá stavba realizována při zachování silničního provozu s minimálním počtem výluk.

Rekonstrukce ulice se uskutečnila i díky finanční podpoře Evropské unie. Ta přispěla na stavbu částkou 182 milionů korun. Město Ostrava vyčlenilo ze svého rozpočtu 71 milionů korun. Dalších deset milionů pak investovala Ostrava do výstavby nových zastávek městské hromadné dopravy a semaforů. Moravskoslezský kraj se podílel 56 miliony korun.

I nadále budou probíhat nezbytné stavební práce, ty se ovšem již nedotknou silničního provozu a nijak neomezí řidiče při jízdě centrem města. Do konce června by měl být odstraněn starý silniční most přes železniční trať. Na jeho místě vznikne do roku 2011 nový, tzv. jižní most, který umožní odklon dopravy z centra města směrem na Frýdek-Místek a „dotvoří“ tak Českobratrskou ulici na čtyřproudou silnici.

Rekonstrukce ulice Českobratrské s sebou přináší i změny v městské hromadné dopravě. Zastávka Zimní stadion je nově přejmenována na Českobratrskou a bude přemístěna na nově zbudovaná stanoviště. Dochází rovněž k úpravě autobusových a trolejbusových tras. Na ulici Českobratrské bude zprovozněna nová zastávka MHD „Konzervatoř.“ Podrobný plánek naleznete na webu statutárního města Ostravy.


16.4. 2008

Uzavírka silnice II/479 - ulice Českobratrská

V souvislosti s pokračováním dokončovacích prací na uvedené stavbě odbor dopravy povolil dopravní omezení obecného užívání uzavírkou silnice II/479 ulice Českobratrské včetně odbočení z ulic Cihelní a Nádražní do této ulice a zamezení vjezdu do ulice Českobratrské z ulice Poděbradovy pro individuální dopravu v termínu od 18. 4. 2008  do 20. 4. 2008.

Důvod uzavírky: Pokládka nových asfaltových vrstev na komunikaci .

Úsek uzavírky: Silnice II/479 ulice Českobratrská v Ostravě od ulice Cingrovy (Cihelní) po ulici Nádražní pro individuální dopravu.

Termín uzavírky: od 16:00 hod. dne 18. 4. 2008  do 19:00 hod. dne 20. 4. 2008.

Popis objížďky: Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu:

Individuální automobilová doprava bude ve směru od Hrabůvky ze sil. I/56 – Místecké odkloněna pro směr jízdy do centra na ul. 28. října a na ul. Nádražní.

Pro směr jízdy na Slezskou Ostravu budou vozidla trasována z Místecké po ul. 28. října, ul. Na Karolíně a ul. Bohumínské

Pro směr jízdy na Přívoz a Bohumín budou řidiči vedeni po stávající trase, která je vyznačena orientačním doprav. značením (ul. Místecká, ul. Muglinovská).

Ze směru jízdy od Bohumína, popř. ze Slezské Ostravy budou řidiči informováni o uzávěře ul. Českobratrské na křižovatce ul. Českobratrská x Sokolská tř. a ul. Českobratrská x ul. Nádražní. Objízdná trasa bude vyznačená po Sokolské třídě na ul. Muglinovskou, ul. Mariánskohorskou a ul. Cihelní.

Pro směr jízdy ze sídliště Fifejdy na centrum je objízdná trasa po ul. Hornopolní, Cingrové, Místecké, ul.Vítkovické na ul. 28. října.

V souvislosti s uzavírkou ve výše uvedeném úseku nedojde ke změně v organizaci linkové dopravy zajišťované Dopravním podnikem Ostrava a.s. (lince č.99 bude umožněn průjezd přes ulici Českobratrskou v době 18. 4. 2008 16:00 – 18:30 hod, t.j. v době uzavírky). Trolejbusová doprava bude nahrazena autobusy.


17. 3. 2008

Rekonstrukce ulice Českobratrské brzy skončí

Zdařile pokračuje rekonstrukce ulice Českobratrské v centru Ostravy. Jedna z nejrušnějších komunikací dostává zcela novou podobu a směr, bude plynule navazovat na ulici Varenskou, což vyřeší provoz na jedné z nejsložitějších křižovatek ulic Českobratrské, Cihelní a Cingrovy. Uvedení do provozu se předpokládá předběžně 11. května.

Vlastnímu zprovoznění bude předcházet úplná uzavírka (cca 4 dny), během níž se přeloží trasy trolejového vedení a dokončí potřebné úpravy povrchů vozovek včetně propojení v křižovatce Hornopolní-Varenská-nová Českobratrská. Po přeložení provozu bude na již neprovozovaném úseku ulice postupně demolován stávající most, kdysi jednoznačně označovaný jako „most u stadionu“.

Řešení příjezdu do centra od jihu je připravováno posílením levého odbočení ve stávající úrovňové křižovatce Cingrova-Českobratrská do ulice Českobratrské dále k nové křižovatce Varenská-nová Českobratrská, namísto závleku z ul. Cihelní na ul. Sládkovu. Stavba probíhá podle plánu bez zásadních problémů v dopravě. Dokončení stavby jako celku je smluvně zajištěno do 30. června letošního roku, zprovoznění bude, jak jsme již zmínili, o více než měsíc urychleno, což potěší všechny řidiče.


9. 8. 2007

Českobratrská bude uzavřena

Stavební práce na komunikaci Českobratrská jsou v plném proudu a mnohdy vyžadují velkou toleranci na straně řidičů, cestujících i stavařů. V následujících týdnech tomu nebude jinak. V rámci výstavby je povolena uzavírka místní komunikace ulice Hornopolní a Varenské, ulice Poděbradovy v úseku od ulice Českobratrská po ulici Janáčkovu a místní komunikace ulice Českobratrské - jízdní pruh v úseku od křižovatky s ulicí Cihelní po ulici Hornopolní.
Termín uzavírky je od 7 hodin 11. srpna 2007 do 20 hodin 2. září 2007.

OBJÍZDNÉ TRASY
Uzavírka křižovatky ul. Varenská x ul. Hornopolní a ul. Českobratrské


Ve směru z centra města:

Objízdná trasa za uzavřený směr na sídliště Fifejdy je trasována pro vozidla do 3,5t z centra pravým odbočením z ul. Českobratrské na ul. Cihelní a po ul. Sládkově zpět na ul. Hornopolní.

Vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesáhne 3,5t, budou trasována pro směr sídliště Fifejdy na ul. Cingrovu, tř. 28. října a ul. Novinářskou.

Příjezd pro pacienty k Městské nemocnici Ostrava bude veden po ul. Cingrově a ul. Nemocniční na ul. Hornopolní.

Do uzavřeného úseku křižovatky ul. Varenská x Hornopolní bude umožněn pouze vjezd vozidlům stavby a linkovým autobusům.

Do uzavřeného úseku ul. Českobratrské za křižovatkou s ul. Cihelní bude umožněn vjezd vozidlům stavby, linkovým autobusům, zásobování sladovny a vozidlům zaměstnanců společnosti Generali.

Do úseku za křižovatkou s ul. Hornopolní bude ve směru ke křižovatce ul. Varenskou umožněn pouze vjezd vozidlům stavby, linkovým autobusům a vozidlům zaměstnanců společnosti Generali.

Průjezd vlastní křižovatkou ul. Hornopolní x ul. Varenská bude umožněn pouze vozidlům stavby a linkovým autobusům.


Ve směru Ostrava-Poruba:

Objízdná trasa bude vyznačena pro směr jízdy do centra po ul. 28. října a pro směr na Přívoz bude vedena z ul. 28. října na ul. Novinářskou a ul. Mariánskohorskou.

Auta přijíždějící k uzavřené křižovatce po ul. Hornopolní budou pro směr jízdy do centra odkloněna na ul. Cihelní a ul. Mariánskohorskou.

Pro směr jízdy do Poruby bude objízdná trasa vedena po ul. Cihelní, ul. Cingrově, ul. Senovážné na tř. 28. října.

Ul. Českobratrská x ul. Poděbradova - uzavírka ul. Poděbradovy

Objízdná trasa za uzavřený úsek ul. Poděbradovy bude ze směru od Přívozu vedena po ul. 30. dubna na ul. Nádražní.

Ze směru od ul. 28. října bude objízdná trasa za uzavřený úsek ul. Poděbradovy vedena po ul. 28. října a ul. Nádražní.

Ze směru od Vítkovic bude objízdná trasa pro směr Přívoz vedena po ul. Místecké a ul. Cihelní na ul. Mariánskohorskou.


Změny v městské hromadné dopravě zajišťuje Dopravní podnik Ostrava a.s.:

Organizace autobusového provozu:

Objízdná trasa linky č. 99 je vedena ze zastávky Náměstí Republiky po ul.28.října, vlevo na ul. Nádražní s přemístěním zastávky Úřad práce (v blízkosti křižovatky ul. Nádražní a 30. dubna), vlevo na ul. 30. dubna a dále po své trase.

Organizace trolejbusového provozu:

V pracovní dny bude náhradní autobusová doprava (dále NAD) zavedena v úseku Most Pionýrů/Most Miloše Sýkory - Náměstí Republiky/Sokola Tůmy, o víkendech a v nočních hodinách budou linky č.102, 103, 104, 105, 108, 111 a vybrané noční spoje linky 101 v celé délce nahrazeny autobusy NAD.


Přemístění zastávek:

Zastávka Úřad práce pro autobusovou linku č. 99 bude přemístěna na ul. Nádražní deset metrů před přechod pro chodce před křižovatkou ul. Nádražní a 30.dubna.


30. 5. 2007

Výstavba trolejového křížení přinese řadu změn

Úpravy trolejového vedení, které jsou součástí druhé etapy rekonstrukce ulice Českobratrská, se uskuteční od 2. do 3. června 20007 v křižovatkách ulic Hornopolní a Varenská a Hornopolní a Českobratrská.

Proto budou, podle rozsahu prací, nahrazeny spoje na trolejbusových linkách č. 101 (některé noční spoje), 102, 103, 104, 105, 108, 111 autobusy náhradní dopravy v celé délce svých tras.


23. 5. 2007

Výstavba křižovatky si vyžádala změny v hromadné dopravě

Rekonstrukce křižovatky ulic Varenská, Hornopolní a Českobratrská si vyžádala změny v městské hromadné dopravě.

1. etapa (2. fáze)

 • Doba trvání: 15. 4. - 1. 6. 2007
 • Rozsah prací: Rozšiřování komunikace Hornopolní a křižovatky na straně ulice Varenská.
 • Změny v MHD: Jde o změny na trase autobusové linky č. 50 ve směru na Ústřední autobusové nádraží (ÚAN). Stavební práce v křižovatce ulic Sládkova a Hornopolní a problematické levé odbočení ze Sládkovy na Hornopolní si vyžadují odklonění autobusové linky č. 50 ve směru jízdy na ÚAN po ulici Cihelní, na ulici Cingrova, Nemocniční, Českobratrskou, na zastávku Zimní stadion a dále pak po své trase.
 • 2. etapa

 • Doba trvání: 2. 6. - 1. 9. 2007
 • Rozsah prací: Rozšíření ulice Hornopolní, včetně výstavby nové Českobratrské od ulice Sládkovy až po starou Českobratrskou. Vybudovány budou středové ostrůvky na ulici Varenská a nová trolejová křižovatka.
 • Změny v MHD: Důvodem změn v trolejbusové dopravě bude výstavba nového trolejového křížení v budované křižovatce. Pro průjezd trolejbusů bude vedena stopa pouze v přímém směru ulice Hornopolní. Provoz trolejbusové linky č. 107 bude zastaven. Trasa linek č. 108 a 109 bude odkloněna obousměrně z ulice Varenská rovně na ulici Hornopolní, Novoveskou a dále na Sokola Tůmy.
 • Autobusová linka č. 48 bude odkloněna ze své trasy od zastávky Zimní stadion na ulici Cingrova, přes Místeckou a místní komunikaci s výstupní zastávkou ÚAN. Spoje budou pokračovat na ulici Vítkovická, na místní komunikaci (před bývalou výpravní budovu ČSAD Ostrava) a dále na nadjezd nad Místeckou, nástupní zastávku Nádraží střed, zastávku Zimní stadion a poté po své trase.
  Spoje autobusové linky č. 50 ve směru na ÚAN budou vedeny po ulici Cihelní. Zastávka Zimní stadion bude přemístěna 30 metrů před stávající vyčkávací prostor linky č. 48. Na toto místo bude přemístěna současná autobusová zastávka Sládkova. Spoje budou pokračovat na ulici Cingrova a dále po své trase. V opačném směru povede trasa rovněž přes ulici Cihelní, zastaví na přemístěné zastávce Zimní stadion a povede svou trasou k zastávce Zelená.
  Provoz linky č. 37 bude jako náhrada za trolejbusovou dopravu odkloněn po ulici Varenská, Novinářská na Novoveskou a dále po své trase.


  5. 3. 2007

  Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, II. stavba

  V souvislosti s pokračováním prací na rekonstrukci ulice Českobratrské dojde k částečné uzavírce místních komunikací ulice Hornopolní a ulice Varenské.

  Termín uzavírky:

 • I. etapa
  1. fáze od 3. března 2007 (13 hod.) do 15. dubna 2007 (12 hod.)
  2. fáze od 15. dubna 2007 (13 hod.) do 3. června 2007 (18 hod.)
 • II. etapa od 3. června 2007 (18 hod.) do 12. srpna 2007 (12 hod.)
 • I. etapa
  1. fáze
  Zahrnuje rozšíření jižní hrany vozovky ulice Hornopolní v úseku od křižovatky s ulicí Českobratrskou ke křižovatce s ulicí Sládkovou. Součástí této fáze je zrušení světelné signalizace v křižovatce s ulicí Varenskou. Rovněž se budou upravovat pěší trasy podél ulice Hornopolní.

  2. fáze
  Provoz bude obousměrně veden v severní polovině vozovky ulice Hornopolní. Na ulici Varenské budou zabrány krajní jízdní pruhy v délce 100 m a provoz bude veden obousměrně ve vnitřních jízdních pruzích. Z ulice Varenské bude dočasně zrušeno levé odbočení na ulice Hornopolní. Na ulici Hornopolní bude ve směru z centra na ulici Varenskou zrušeno levé odbočení s výjimkou MHD. Na křižovatce ulic Hornopolní a Sládkovy bude na ulici Hornopolní ve směru od centra zamezeno levému odbočení na ulici Sládkovu v pracovní dny od 6 do 18 hod. Do oblasti sídliště bude možné odbočení v křižovatce ulic Varenská a Sládkova ve směru k ulici U Stadionu.

  Objízdná trasa za zrušená levá odbočení bude vedena po ulici Hornopolní, Novinářské a Varenské.

  II. etapa
  Provoz bude veden po jižní polovině vozovky ulice Hornopolní. Omezení dopravních směrů v křižovatce ulic Hornopolní a Varenská je shodné jako ve 2. fázi I. etapy.

  Od doby vypnutí světelné signalizace v křižovatce ulic Hornopolní a Varenská bude provoz operativně řešen Policií ČR.


  5. 11. 2006

  Omezení užívání silnice II/479 - ul. Českobratrské v centru Ostravy

  Od 5. listopadu 2006 do 30. června 2007 dojde k uzavírce jednoho jízdního pruhu a pravých odbočení ze silnice II/479 ulice Českobratrské do ulic Poděbradova a Nádražní ve směru od ulice Cingrova (k Bauhausu bude vjezd umožněn dopravní obsluze a zákazníkům). Současně bude i nadále uzavřeno levé odbočení z ulice Poděbradova na ulici 28. října v křižovatce u DP Ostrava pod Frýdlantskými mosty.
  Důvodem je zajištění přístupnosti centra pro veškerou veřejnou dopravu omezenou v trase ulice Českobratrské její probíhající rekonstrukcí .


  27. 10. 2006

  Převedení na novou (náhradní) komunikaci

  V souvislosti s dokončením výstavby účelové komunikace mezi ulicemi Poděbradova a Soukenická bude v termínu od 5. listopadu 2006 (16 hodin) do 19. května 2008 (5 hodin) veškerá doprava ze silnice II/479 ulice Českobratrské převedena na tuto novou účelovou komunikaci.
  Důvodem je uvolnit staveniště pro výstavbu pilířů P6-P8 a opěru B (mostního objektu SO 202) včetně výstavby celého mostního objektu a pro nový objekt komunikace ulice Českobratrské v úseku mezi místní komunikací Poděbradovou a novým mostem přes trať ČD, komunikaci Porážkovou a silnici I/56 ulici Cihelní.


  18. 10. 2006

  Demolice budovy Artfóra v říjnu 2006

  Rekonstrukce Českobratrské ulice je v plném proudu. Komunikaci musela ustoupit také budova Artfóra. Pohled na demolici je z 16. října 2006.

  10. 8. 2006

  Dopravní uzavírka pravých odbočení

  Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy povolil zvláštní užívání silnice II/479 ulice Českobratrské včetně dopravního omezení uzavírkou pravých odbočení směrem k Bauhausu, do ulic Poděbradova a Nádražní. Komunikace Českobratrská bude uzavřena v těchto částech od 13 hodin dne 13. srpna 2006 do 14 hodin dne 5. listopadu 2006.

  Objízdné trasy jsou vyznačeny dopravním značením a soustavou informačních tabulí, které navedou řidiče na náhradní přístupové trasy po ulicích Cingrova (Místecká), 28. října, Poděbradova (Nádražní, Bauhaus).
  Změny v městské hromadné dopravě:

  Autobusová linka č. 99 bude vedena od zastávky Výstaviště po 28. října, silnici II/479 28. října, na silnici I/56 Cingrova, dále na komunikaci Českobratrská, Hornopolní, na Nemocniční, na komunikaci Odboje, Červeného kříže, Janovského, opět na silnici II/479 28. října, na Poděbradova, na 30. dubna a dále už po své stávající trase.

  dopravazmeny.jpg

  Přemístění zastávek linky 99:

  • "Bauhaus" - ruší se.
  • "Městská nemocnice" - přemístěna do protisměru za oznamovací značku Výjezd hasičských vozidel.
  • "Červený kříž" a "Nám. Republiky" - přemístěny do protisměru.

   


  18.7.2006

  Vizualizace: Rychleji a pohodlněji po nové Českobratrské


  17.7.2006

   

  Průjezdnost opravovaného úseku ulice Českobratrská se sníží zhruba o 20 procent

  "Modernizace jedné z hlavních komunikačních tepen Ostravy byla odstartována, potrvá do poloviny roku 2008 a její celkové náklady se budou pohybovat kolem 309 mil. Kč. Půjde o mimořádně náročnou stavbu, ale věřím, že občané budou tolerantní, a i přes některá dopravní omezení se podaří situaci úspěšně zvládat nejen technicky," řekl náměstek primátora Jaromír Horák s tím, že město, ačkoli není investorem akce, bude operativně rozhodovat o detailech jednotlivých uzavírek, změnách světelné signalizace i tras pro pěší. Průjezdnost opravovaného úseku se sníží zhruba o 20 procent, což představuje potřebu přesunout průměrně 230 aut za hodinu ve špičce mimo Českobratrskou ulici.
  "Pokud mne paměť neklame, už v říjnu 1988 byla podepsána smlouva na realizaci této stavby. Ano, i tenkrát se hovořilo o čtyřech etapách. Všechno se vyvíjelo, jak se vyvíjelo a já po dlouhých 18 letech držím v ruce opět smlouvu, kterou získala na základě veřejné obchodní soutěže naše firma. Takže pachatel se vrací na místo činu a já mohu jen říci - staveniště bylo předáno dnes 17. července 2006. Práce ve velkém rozsahu včetně avizovaných dopravních omezení budou odstartovány až v září demolicí objektu bývalého Artfora," uvedl Pavel Vítek, ředitel ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.


  17.7.2006

  PREZENTACE STAVBY

  je dostupná v následujících dokumentech: WORD (8072 kB) PDF (2145 kB)


  17. 7. 2006

  KRAJ ZAHAJUJE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM OSTRAVA REKONSTRUKCI ULICE ČESKOBRATRSKÁ

  Začátkem srpna bude zahájena jedna z největších modernizací silnic v Ostravě - po téměř 30 letech se dočká rekonstrukce frekventovaná tepna v centru města - Českobratrská. Náklady na modernizaci byly vyčísleny na 309 milionů korun. Moravskoslezský kraj část zaplatí a jako vlastník komunikace získá na projekt příspěvek Evropské unie ve výši 182 mil. Kč. Ostrava přispěje z městského rozpočtu 71 milionů korun.
  Opravy potrvají do června 2008 a realizovány budou v etapách tak, aby dopad na dopravu v centru města byl co nejmenší. Zhotovitelem stavby jsou ODS-Dopravní stavby Ostrava.
  Rekonstrukce 800 metrů silnice:
  • dočká se rozšíření, nových chodníků
  • vyřešena bude situace na křižovatce silnic II/479 (ul.Českobratrská) a I/56 (ul.Cihelní - Cingrova) v centrální části města a současně špatný stavební stav stávajícího mostu přes trať ČD
  • rozsah stavby je dán křižovatkou ulic Českobratrská a Nádražní a křižovatkou ulic Varenská a Hornopolní.
  Hlavním objektem stavby je severní mostní estakáda, která bude mimoúrovňově křížit stávající prostor křižovatky s ul. Cihelní. Jde o objekt v délce 240 m s devíti mostními poli, který bude plošně založen při respektování požadavků na stavební činnost v poddolovaném území.
  Silnice bude v úseku Nádražní - Poděbradova a vyústění u křižovatky s ul. Varenskou čtyřpruhová. Most zůstane jako dnes šířkově dvojpruhový s tím, že rozšíření do plné šíře umožní až navazující stavba silnice I/56.
  Stavba zahrnuje celkem 61 stavebních objektů. Vedle zmíněné mostní estakády jde o objekty pozemních komunikací (ul. Českobratrská, Hornopolní, Poděbradova, Soukenická, provizorní komunikace pro dočasnou přeložku dopravy), opěrnou zeď, chodníky, schodiště, přeložky inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, elektro a sdělovací kabely, plynovod) a trolejového vedení, protihluková opatření, demolice objektů (bývalý antikvariát na křižovatce Českobratrská a Nádražní a původní mostní objekt) a úpravy světelné signalizace.
  Realizace stavby tohoto rozsahu bude mít dopad na organizaci dopravy v centru města, ale částečně i na dopravu tranzitní. ,, Společnou snahou Moravskoslezského kraje i města Ostravy je proto zachovat provoz na ulici Českobratská po celou dobu výstavby s výjimkou nezbytných krátkodobých uzavírek směrovaných do období víkendů, kdy bude doprava převedena na objízdné trasy. Tedy tak, aby dopad na řidiče i chodce byl co možná nejmenší ," shodují se primátor města Aleš Zedník a náměstek hejtmana kraje Pavol Lukša.
  Město Ostrava bude operativně rozhodovat o detailech uzavírek a omezení. Počítat je třeba také se změnami ve fungování světelné signalizace, s dočasnými změnami tras pro chodce a dojde i k lokálním úpravám provozu městské hromadné dopravy. Průjezdnost daného úseku silnice se sníží zhruba o 20 %.
  Informace budou průběžně aktualizovány a veřejnost je najde na webu města Ostravy i na webu kraje (www.ostrava.cz, www.kr-moravskoslezsky.cz).
  Stavba je rozdělena do čtyř následujících částí:

  1. část stavby

  Doba trvání: 1. - 7. měsíc od zahájení (1. 8. 2006 - 31.1.2007)
  Rozsah prací:
  • demolice domu č.p. 314 - Artforum (práce proběhnou v měsíci září - dočasně dojde ke zrušení dvou přechodů pro pěší v křižovatce ulic Českobratrská a Nádražní, po dobu demolice objektu a přepojování trakčního vedení bude částečně omezen silniční provoz a trolejbusové linky nahrazeny autobusy)
  • výstavba provizorní komunikace podél objektu Bauhausu, na níž bude dočasně převeden provoz (termín realizace 1.8. - 22.10.2006, pro propojení kanalizace úplná uzávěra od 28. 9. do l. 10. 2006, pro uvedení provizorní komunikace do provozu částečná uzávěra 21. 10.-22.10. 2006)
  • přeložky inženýrských sítí v ul.Nádražní (2 dny v měsíci září uzavírka severní části ul. Nádražní se zachováním provozu tramvají)
  • rozšíření severní části ul. Českobratrské, tj. směrem ke konzervatoři (1. 8. 2006 - 22. 10. 2006)
  • dostavba jižní části ul. Českobratrské v úseku Nádražní - Poděbradova (2 dny uzavírka jižní části ul. Nádražní, provoz tramvají zachován) - po dokončení prací bude ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Poděbradova již v definitivní podobě 23. 10. 2006 - 31.1. 2007)

  2. část stavby

  Doba trvání: 8. - 15. měsíc od zahájení (1. 2. - 31. 8. 2007)
  Rozsah prací:
  • rozšíření a úprava křižovatky Hornopolní - Varenská, západní část (omezení provozu do dvou jízdních pruhů)
  • úpravy ul. Hornopolní, východní část (provoz převeden již na hotové úseky komunikace)
  • dokončení střední části ul. Varenské (provoz po dokončených úsecích komunikace)

  3.část stavby

  Doba trvání: 9. - 20. měsíc od zahájení (částečné časové překrytí s 2.částí stavby)
  Rozsah prací:
  • uvolňování staveniště od stávajících zařízení a inženýrských sítí pro zahájení stavby mostního objektu
  • výstavba pilířů a opěr mostní estakády včetně přilehlých částí nové komunikace a stavby ul.Nové Soukenické (po celou dobu stavby mostu zrušeno pravé odbočení z ul.Českobratrské na ul.Cihelní)
  • dokončení nosné konstrukce mostu a jeho napojení (po dobu prací uzavření ul.Cihelní v úseku Českobratrská - Sládkova, doprava vedena po objízdné trase)
  • převedení provozu do nové trasy

  4.část stavby

  Doba trvání: 20. - 23. měsíc od zahájení
  Rozsah prací:
  • demolice provizorní komunikace, demolice stávajícího mostu přes železnici, dokončovací práce (nedojde k zásadnímu ovlivnění silničního provozu, nezbytná výluka na železnici)

  5.část stavby

  Doba trvání: v průběhu 3. a 4.části stavby
  Rozsah prací:
  • rekonstrukce trolejbusové točny u sladovny a realizace některých přeložek na ul.Hornopolní (rovněž zde nebude silniční provoz významnějším způsobem ovlivněn).

  Obrazová příloha

  priloha.jpgpriloha1.jpg