Fórum k Rámci konkurenceschopnosti města Ostravy

Připravit cestu ke zvýšení konkurenceschopnosti Ostravy a identifikovat klíčové oblasti pro její rozvoj - to jsou hlavní cíle projektu Rámec konkurenceschopnosti Ostravy 2012-2020, který si nechal zpracovat Magistrát města Ostravy společností EEIP s garancí profesora Michala Mejstříka.

V prostorách hotelu Park Inn v Ostravě se 25. ledna konalo fórum k Rámci konkurenceschopnosti města Ostravy. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci vedení města i kraje, významných společností a také školství z regionu.  Jedním z hlavních cílů bylo přestavit projekt Rámec konkurenceschopnosti Ostravy 2012-2020, který si nechal zpracovat Magistrát města Ostravy společností EEIP s garancí profesora Michala Mejstříka.

Ostrava má slibný potenciál se stát centrem nejrychleji rostoucího regionu České republiky a dobrý základ v podobě celé řady kvalitních dokončených či rozpracovaných rozvojových projektů, takové je hlavní zjištění studie. K dosažení úspěchu je ale nutné projekty lépe propojit a využít jejich vzájemných synergií.

 

kajnar„V předchozích dvaceti letech se Ostrava v mnohém změnila. Dokázala překlenout nelehké období hospodářské restrukturalizace, kdy šachty a hutě, ona nedílná součást samotné existence, této metropole, byly uzavírány. Ostrava se dokázala s touto proměnou vypořádat na výbornou. Nyní nás čeká úkol neméně složitý. Najít svou budoucnost. Strategie, která je prezentována, má sloužit k diskusi. Jsem proto rád, že pozvání na diskusní fórum přijali nejvýznamnější podnikatelé, ekonomové, univerzitní rektoři a politici. Jejich účast svědčí o tom, že jsou si tohoto úkolu vědomi,“ uvádí k cílům strategie primátor města Ostravy Petr Kajnar.

„Již nyní probíhá v Ostravě několik slibných projektů podporující její konkurenceschopnost. Příkladem mohou být projekty IT4 Innovations nebo Dolní oblast Vítkovice. Na Ostravsku působí řada silných, exportně orientovaných podniků, což je dobrý základ pro globální konkurenceschopnost. Nicméně nelze usnout na vavřínech a je třeba tyto projekty dále rozvíjet a zachytit globální trendy,“ uvádí garant projektu, profesor Michal Mejstřík. Dodává, že tato aktivita navazuje na vládou schválenou Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, která se zabývá konkurenceschopností české ekonomiky a která je dávána za vzor pro země OECD.

Studie identifikovala 6 základních pilířů konkurenceschopnosti Ostravy, na něž je třeba se zaměřit: Životní prostředí a kvalitu života, Vzdělanost, Dopravu a infrastrukturu, Zaměstnatelnost, Sociální inkluzi a Inovace. Různé pilíře mají různou váhu v různých městech, a stejně tak je tomu i u Ostravy. Z historických důvodů se v případě Ostravy jeví v krátkodobém horizontu jako nejvýznamnější pilíře konkurenceschopnosti Životní prostředí a kvalita života, Zaměstnatelnost a Sociální inkluze. V dlouhodobém horizontu by měla růst úloha pilířů Inovace, Doprava a infrastruktura, a především pilíře Vzdělanost. „Ostrava v současnosti řeší dilema vysoké industrializace a kvality životního prostředí. V našem projektu stavíme maximálně do souladu úroveň zájmy průmyslu a občanů Ostravska, tzn. aby byly podporovány aktivity zlepšující kvalitu společenského i podnikatelského ekosystému v Ostravě, což je nutný předpoklad pro její dlouhodobý rozvoj,“ uvádí  Petr Teplý, hlavní manažer projektu.

Tři osy konkurenceschopnosti Ostravy

Na základě všech šesti pilířů byly definovány tři osy resp. směry pro rozvoj konkurenceschopnosti Ostravy: Inovace pro zdravou a čistou Ostravu, IT4Innovations Ostrava a Ostrava mezinárodní. V rámci těchto os bylo následně doporučeno implementovat celkem 14 projektů. Základními kritérii pro výběr projektů byly tyto parametry: využití stávajících projektů, zapojení podnikatelské sféry k zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti projektů, projekty s potenciálním využitím intervencí z EU fondů, zapojení veřejnosti, měřitelnost výsledků projektů a možnost realizovat jednotlivé prvky projektu po částech. Budoucí kroky by měly maximálně využít a rozvíjet stávající aktivity a rozpracované projekty spíše než začínat další velká díla. „Ostrava má v současnosti rozpracovánu celou řadu inspirujících projektů – např. již zmíněné IT4 Innovations či Dolní oblast Vítkovice – v našich projektech navrhujeme, jak tuto infrastrukturu pro rozvoj naplnit a co nejlépe využít pro zvýšení konkurenceschopnosti města i regionu“, upřesňuje dále Petr Teplý.

Významná pozornost je v rámci os věnována lidským zdrojům, jejich rozvoji, vzdělávání a interakci. Inspirující prostředí a dostupné prostory pro vzájemné setkávání mezi různými skupinami lidí (odborníci, studenti různých oborů, umělci, zahraniční specialisté apod.) jsou důležitými faktory, které přispívají ke zvýšení inovačního potenciálu v určité lokalitě. Historické zkušenosti ukazují, že velká část inovací, na jejichž základě vznikly převratné produkty a služby se nezrodila ve sterilním prostředí laboratoří, ale v kavárnách, veřejných knihovnách apod., při setkání osob z různých profesí a s různým zaměřením. Vytvoření a udržování takovýchto maximálně přístupných prostor ve městech a jejich naplnění neotřelými vzdělávacími a kulturními aktivitami je jedním z klíčových prvků budování tzv. „knowledge city“ – tedy města založeného na znalostech, myšlenkách a inovacích. V tomto ohledu má Ostrava díky projektu Dolní oblast Vítkovic velmi dobrý základ infrastruktury pro tuto důležitou počáteční fázi formování inovačního ekosystému.

Předkládaná studie chce vyvolat kvalifikovanou diskuzi nad tématem budoucího rozvoje Ostravska. Její závěry jsou k dispozici nejen odborné i laické veřejnosti, nýbrž i veřejným institucím s cílem získat všeobecnou shodu. Důkazem je i fórum uspořádané k tomuto tématu. „Naše studie ukazuje možný směr budoucího vývoje Ostravy, který vychází z příkladů dobré praxe u nás i v zahraničí. Implementace navrhované strategie bude vyžadovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru, aby bylo dosaženo robustního řešení v dlouhodobém horizontu,“ uzavírá profesor Michal Mejstřík.


 

V následujícím odkazu přinášíme elektronický formulář, prostřednictvím kterého přijímáme Vaše náměty a připomínky:

Diskuse otevřená odborníkům, laikům i veřejným institucím

 


 

Ke konkurenceschopnosti Ostravy hovoří osobnosti:

 

 


 

Dokumenty a studie:

1. Studie EEIP, a.s.

2. Příloha ke studii EEIP, a. s.

 


Fórum k Rámci konkurencechopnosti města Ostravy

V prostorách hotelu Park Inn v Ostravě se 25. ledna konalo fórum k Rámci konkurenceschopnosti města Ostravy. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci vedení města i kraje, významných společností a také školství z regionu.  Jedním z hlavních cílů bylo přestavit projekt Rámec konkurenceschopnosti Ostravy 2012-2020, který si nechal zpracovat Magistrát města Ostravy společností EEIP s garancí profesora Michala Mejstříka.

Přípěvky přednesené na fóru:

1. Petr Kajnar, primátor města Ostravy

2. Michal Mejstřík, garant projektu

3. Dalibor Madej, náměstek primátora města Ostravy

4. Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

5. David Sventek, ROP Moravskoslezsko

6. Ivo Vondrák, rektor VŠB-TUO

7. Jan Lata, Ostravská univerzita

8. Jan Světlík, Vítkovice, a.s.

9. Petr Lukasik, gen. ředitel Tieto Czech

10. Martin Babuška, CzechInvest

11. Michal Holubec, Letiště Ostrava, a.s.

12. Petra Chovanioková, Agentura pro regionální rozvoj Ostrava

13. Petr Chládek, Jihomoravské inovační centrum

 

Záběry z fóra, 25. leden, Ostrava

konkurence - mejstrik konkurence - kuta konkurence.vondrak