Výsledky hlasování na zasedání č. 201707 - 28. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 20.09.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.09.2017 48 46
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.09.2017 49 47
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 27. zasedání zastupitelstva města 49 47
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 51 51
5 3. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o. na projekt modernizace IC Přívoz 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 22.100 Kč paní M.B., patronce 5. ročníku charitativního závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2017 (MHCM) 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Zvýšení neinvestiční účelové dotace - dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3. 1. 2017 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 6. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2017 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 7. - Změna k "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" včetně podmínek pro projekt "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 8. - Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu "Ostrava (Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice" 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 9. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí roku 2017 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 10. - Stížnost občana 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 11. - Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 - RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 12. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "RS - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa" v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2017 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 13. - Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Komunitní centrum ­ VŠICHNI SPOLU" 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 67. - Návrh změny stanov a odvolání členů dozorčí rady v obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 50 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 68. - Souhlas s uzavřením "Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko" v rámci projektu "Zpřístupnění Odry a Olše" 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 69. - Výzva k podání nabídek na využití rozvojového území Hrušov 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
19 70. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 50 49
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou v bodě 3))
20 71. - Návrh na změnu usnesení č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017 - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 50 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
21 14. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 9 na zabezpečení projektu "Fandíme rodině" z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 0709/2017/SVZ) s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
22 15. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
23 16. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2017 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
24 73. - Informativní materiál o vývoji platů v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
25 72. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora, Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
26 17. - Žádost o změnu realizátora projektu podpořeného dotací v oblasti kultury 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
27 18. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury společnosti BIO ILLUSION s.r.o. 50 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
28 74. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté i víceleté projekty v oblasti kultury pro léta 2018 - 2020 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
29 75. - Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
30 76. - Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s. o navýšení neinvestiční účelové dotace a rozšíření účelu použití 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
31 19. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ostravské univerzitě 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
32 20. - Žádost FC Vítkovice z.s. o rozšíření podmínek použití poskytnuté dotace na realizaci projektu Turnaje fotbalového klubu FC Vítkovice 1919 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
33 21. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
34 77. - Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
35 78. - Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
36 79. - Návrh Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
37 80. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo výběrového řízení 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
38 81. - Memorandum o vzájemné spolupráci k rekonstrukci stadionu Bazaly a vybudování "Klubové akademie Ostravy" 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
39 82. - Žádosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
40 23. - Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvkové organizace a dodatkem č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Národní divadlo moravskoslezské, příspěvkové organizace 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 24. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava - Jih 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 25. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Proskovice 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 26. - Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves, městskému obvodu Vítkovice, městskému obvodu Slezská Ostrava a odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 27. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 28. - Návrh darovat část pozemku p.p.č. 460/72 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 29. - Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 1779/ZM1418/27 v bodě 2) ze dne 21. 6. 2017, návrh na záměr města prodat a neprodat části nemovitých věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 30. - Návrh na odejmutí movitých věcí - ikon ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, svěření těchto ikon k hospodaření dodatkem č. 5 ke zřizovací listině Ostravskému muzeu, p. o. 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 31. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 32. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava městskému obvodu Poruba 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 33. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava městskému obvodu Stará Bělá 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 34. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 51 35
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 35. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě 51 50
(Pozn: hlasování o návrhu na stažení materiálu)
53 36. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu Hrabová 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 37. - Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 38. - Návrh prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 51 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 39. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 645/3 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 40. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 41. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice (ul. Včelínek), v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ul. U Kovárny a ul. Balbínova) a v k. ú. Mariánské Hory (ul. Nákladní a ul. Mojmírovců), obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 42. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
60 43. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a v k.ú. Podivín, obec Podivín 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
61 44. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 45. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 46. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Radvanice, návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Radvanice, návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 47. - Návrh na záměr města prodat část pozemku ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
65 48. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
66 49. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, v k.ú. Hrušov a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
67 50. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, k.ú. Hrabůvka a k.ú. Proskovice,obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
68 51. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy (ul. Bartošova), v k. ú. Přívoz (ul. Božkova), v k. ú. Hošťálkovice (ul. Hrušková), v k. ú. Přívoz (ul. Špálova) a návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy (ul. U Hrůbků), obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
69 52. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
70 53. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
71 54. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
72 83. - Návrh přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
73 84. - Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
74 85. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
75 86. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, lokalita ulic Plzeňská a Pavlovova 51 49
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
76 55. - Vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostravy 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
77 56. - Návrh na pořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy 51 34
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
78 87. - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 51 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
79 57. - Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a německým institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 51 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
80 58. - Návrh aktualizace č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMO v lokalitě Mošnov 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
81 59. - Úprava rozpočtu 51 49
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
82 60. - Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 51 48
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
83 61. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů 51 49
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
84 62. - Dopravní podnik Ostrava a.s. - příslib uzavření Smlouvy o úvěru 51 30
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
85 63. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ředitelství silnic a dálnic ČR na nadlimitní čištění komunikací 47 32
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
86 64. - Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 48 18
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., na doplnění usnesení)
87 64. - Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 48 29
88 65. - Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko a Hlučínsko 48 46
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
89 66. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2017 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Furmančík, předseda Finančního výboru ZM)
90 88. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2017 48 45
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM)