Zasedání č. 201403 - 32.zasedání zastupitelstva města Dne 21.05.2014 16:55:55
bod č. 20. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě", "Smluv o zřízení služebností" a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Jiří Hrabina, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2468/ZM1014/32          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se 
stavbou "Cyklostezky-komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu" 
mezi vlastníkem: 
 
Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021
 
a
 
oprávněným:
 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 3652 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

2468/ZM1014/32          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Křižovatka 
K1021 Českobratrská x Sokolská - kontrola průjezdu na červenou" mezi 
vlastníkem: 
 
Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava 
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba 
IČO: 61989100
 
a
 
oprávněným:
 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 959 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu

2468/ZM1014/32          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce 
vodovodu ul. Hegerova" mezi vlastníkem: 
 
Město Paskov 
Nádražní 700, 739 21 Paskov 
IČO: 297062
 
a
 
oprávněným:
 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 1830/1 a parc.č. 1830/3 oba v k.ú. Paskov, obec Paskov dle přílohy č. 
6 předloženého materiálu

2468/ZM1014/32          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky-Hornopolní x 
Varenská, Hollarova" mezi budoucím povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 
IČO: 70890692
 
a
 
budoucím oprávněným:
 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
kterým se mění čl. II. Zatěžovaná nemovitost odst.1 dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 11
ČSSD (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Richard Bednařík : Nehlasoval Bc. Aleš Boháč : Pro Ing. Lenka Fojtíková : Nehlasoval
Dalibor Gříšek : Pro Ing. Jiří Hrabina : Pro PaedDr. Aleš Koutný : Pro
Ing. Radim Lauko : Nehlasoval Vladimír Marek : Pro Ing. Antonín Maštalíř : Pro
Ing. Petr Mihálik : Pro Vojtěch Mynář : Nepřítomen Ing. Lumír Palyza : Pro
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Nehlasoval Ing. Pavel Planka : Pro
Ing. Miroslav Rojíček : Pro Bc. Monika Schromová : Pro Ing. et Ing. Jiří Srba : Pro
Bc. Robert Timko : Pro
ODS (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Zuzana Kučerová : Pro Marcel Lesník : Pro
Ing. Radomír Michniak : Pro Dr. Ing. David Mrkvica : Nepřítomen Ing. Tomáš Petřík : Pro
Mgr. Lubomír Pospíšil : Pro Mgr. František Šmehlík : Pro Josef Šrámek : Pro
Ing. Martin Štěpánek : Nehlasoval Bc. Radana Zapletalová : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Becher : Pro doc. Ing. Petr Jančík : Pro Mgr. Petr Kausta : Pro
Ing. Hana Kobilíková : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Eva Schwarzová : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Iveta Vozňáková : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška : Pro
Ing. Justina Kamená : Pro Mgr. Zlata Klenková : Nepřítomen Ing. Leo Luzar : Nepřítomen
Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
TOP 09 (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Andrea Doležalová : Nehlasoval Ing. Aleš Juchelka : Nehlasoval MUDr. Tomáš Mrázek : Pro
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš : Nepřítomen
nezařazen (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Petr Kajnar : Pro Ing. Dalibor Madej : Pro Bc. Tomáš Sucharda : Pro