Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Úterý 07.02.2017 09:33 - ${modifier}

Povinně zveřejňované informace

na této stránce zahrnují:

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava

 3. 2. Důvod a způsob založení
 4. 3. Organizační struktura
 5. 5. Bankovní spojení

  Bankovní účty Magistrátu města Ostravy.Účty městských obvodů jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných městských obvodů.

  číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  19-1649297309/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, plnění z dodavatelsko-odběratelských vztahů, variabilní symbol určen individuálně
  20036-1649297309/0800 výzvy, pokuty odboru dopravně správních činností
  30015-1649297309/0800 poplatek za komunální odpad, variabilní a specifický symbol individuálně vygenerovány
  40010-1649297309/0800 pokuty udělené Městskou policií Ostrava, variabilní symbol určen individuálně
  6672502/0800 příjmový účet - správní poplatky Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
  6015-1649297309/0800 jistiny dle zákona o veřejných zakázkách - variabilní symbol určen dle podmínek zadávacího řízení; kauce stanovené odborem dopravně správních činností - variabilní symbol určen individuálně
  27-1649297309/0800 výdajový účet - vratky nedočerpaných transferů; platby v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů

  Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MMO, případně na dalších pracovištích při platbě správních poplatků.

  Pro identifikaci platby je třeba požádat příslušný odbor Magistrátu města Ostravy o sdělení konkrétního čísla a dalších údajů k platbě.

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

 8. 8. Dokumenty

  Rozpočty statutárního města Ostrava

  Schválená rozpočtová opatření

  Zprávy o výsledcích hospodaření statutárního města Ostrava

  Výroční zprávy statutárního města Ostrava

  Výroční zprávy o činnosti Archivu města Ostravy.

  Koncepce rozvoje kultury SMO:  plná verze    zkrácená verze

  Sportovní projekty:  Městský stadion   Areál U cementárny    Atletická hala

  Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023

  Komunikační verze strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta   2017 – 2023

  Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

  Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020

  Strategie území správního obvodu ORP Ostrava (2015-2024)

  Strategický plán sociálního začleňování  Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5

  4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 - 2018

  Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb

  Mapová příloha k Analýze potřeb

  Analýza současné organizační struktury procesu komunitního plánování v Ostravě

  Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

  Plán prevence kriminality

  Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi

  Transformační záměry poskytovaných sociálních služeb – Čtyřlístek

   Analýza drogové scény v Ostravě

 9. 9. Žádosti o informace
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. 11. Opravné prostředky
 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 15. Úhrady za poskytování informací
 14. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 15. 19. Licenční smlouva

  Licenční smlouva ve  formátu PDF.

 16. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Magistrát města Ostravy informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Magistrátu města Ostravy.
  Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

  ODBOR MAGISTRÁTU

  POČET AGEND
  odbor vnitřních věcí 20
  odbor útvar hlavního architekta a stavebního řádu 3
  odbor Archiv města Ostravy 2
  odbor dopravy 5
  odbor majetkový 8
  kancelář primátora 9
  odbor hospodářské správy 2
  odbor ochrany životního prostředí 1
  odbor kultury a volnočasových aktivit 3
  odbor platový a personální 7
  odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 1
  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 11
  odbor dopravně správních činností 5
  odbor legislativní a právní 3
  odbor strategického rozvoje 5
  odbor interního auditu a kontroly 3
  odbor živnostenský úřad 4
  odbor investiční 0
  odbor projektů IT služeb a outsourcingu 0
  odbor školství a sportu 6
  odbor financí a rozpočtu 7

  odbor vnitřních věcí

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Příprava materiálů pro volbu přísedících okresního soudu přísedící okresního soudu titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, místo výkonu práce, státní občanství okresní soud orgány města
  Konání místního referenda členové přípravného výboru jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města
  Plnění úkolů volebního orgánu kandidáti, zmocněnec jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, zaměstnání, státní občanství, politická příslušnost volební orgány voliči
  Správní řízení účastníci řízení jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování účastníci řízení dotčené správní orgány
  Shromažďování obyvatel svolavatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. bydliště nejsou
  Příjem a evidence dokumentů odesílatel dokumentu jméno, příjmení, adresa odesílatele nejsou
  Evidence soudních řízení účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození nejsou
  Legalizace žadatel titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt dle ustanovení zákona
  Výpisy z Rejstříku trestů žadatel jméno a rodné příjmení, příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti pro potřeby Rejstříku trestů
  Vidimace a legalizace žadatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti nejsou
  Uchovávání a aktualizace druhopisů matričních knih a sbírek listin účastníci řízení údaje dle § 14, 20, 21 zák.č.301/2000 Sb., údaje obsažené v listinách dle § 8 odst.4 věty druhé a matričních knihách dle § 23 zák.č.301/2000 Sb. Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, oblastní archiv, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
  Vydávání veřejných a jiných listin podle zák.č.301/2000 Sb. účastníci řízení údaje dle § 8 odst.5, 24, 29, 30, 31, 46 zák.č.301/2000 Sb. osoby dle zák. č. 500/2004 Sb., Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
  Zpracování osobních údajů při vydávání občanských průkazů držitelé OP údaje dle ust. § 17 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra, MMO, matriční úřady ve správním obvodu stat.města Ostrava
  Poskytování údajů z evidence občanských průkazů držitelé OP údaje vedené v  evidenci občanských průkazů Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt   veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo mezinárodní smlouvou
  Zpracování údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel

  Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana

  Údaje mu předané dle ust. § 3a až § 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Ministerstvo vnitra
  Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana údaje dle ust. § 3 odst. 3 a odst. 4 zákona o evidenci obyvatel Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
  Příjem žádostí o vydání cestovních pasů žadatel o cestovní pas titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, Ministerstvo vnitra
  Příjem žádostí o změnu údajů v cestovních pasech žadatel o změnu titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, Ministerstvo vnitra
  Podávání informací z evidence CD žadatel titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, nejsou
  Agenda Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace vyplývající z uzavřených veřejnoprávních smluv žadatel o dotaci, příjemce dotace Identifikační údaje subjektů, statutárních zástupců, pověřených osob a žadatelů v rozsahu definovaném IS MS2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  zpět

  odbor útvar hlavního architekta a stavebního řádu

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  správní řízení účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování účastníci řízení, dotčené správní orgány
  vyjádření žadatel jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování žadatel, projektant, dotčené orgány státní správy
  evidence a tvorba protokolů z kontrolních prohlídek staveb stavebník, zhotovitel jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt zaměstnanci oddělení stavební policie, stavební úřady Statutárního města Ostravy

  zpět

  odbor Archiv města Ostravy

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Ochrana archiválií, dle §35 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a na něj navazujících předpisů v platném znění.

   

  Žadatel o nahlížení do archiválií Jméno, příjmení, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, téma a účel studia, případně název a sídlo právnické osoby, pro kterou žadatel téma zpracovává Pro vniřní potřebu
  Ochrana archiválií, zamezení protiprávního jednání (minimalizace rizika odcizení, případně úmyslného poškození archiválií, předkládaných v archivu ke studiu, užití kamerového záznamu k identifikaci fyzických osob v souvislosti s krádeží nebo poškozením dokumentů v archivu) Žadatel o nahlížení do archiválií Údaje z kamerového systému po dobu 30 dní od pořízení Pro vniřní potřebu

  zpět

  odbor dopravy

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  správní řízení účastníci řízení jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování, rodné číslo účastníci řízení, dotčené správní orgány
  příjem a evidence dokumentů odesílatel dokumentu jméno a příjmení, adresa odesílatele nejsou
  získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla uchazeči o získání průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování žadatel, zaměstnavatel
  vydání osvědčení o odborné způsobilosti dopravce žadatel titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo Centrální registr dopravců vedený Ministerstvem dopravy
  vydání osvědčení podle OZV č. 14/2007 žadatel titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo nejsou

  zpět

  odbor majetkový

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  nájemní smlouva žadatel

  titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  orgány města
  smlouva o výpůjčce žadatel

  titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci
  orgány města
  kupní smlouva žadatel

  titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  orgány města
  darovací smlouva žadatel

  titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  orgány města
  směnná smlouva žadatel

  titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  orgány města
  smlouva o věcném břemeni žadatel

  titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  orgány města
  nájemní smlouva žadatel o pronájem bytu jméno, dat. narození, r.č., adresa trval. bydliště orgány města, správce domů
  evidence žadatelů o byt zvol. určení žadatel o pronájem bezbar. byt jméno, dat. narození, bydliště, r.č., zdravotní stav (diagnóza) orgány města, Krajský úřad, MOb

  zpět

  kancelář primátora

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Příprava materiálů pro udělení cen města Kandidáti na ocenění cenou města titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města
  Příprava smluv a platby Fyzické osoby titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města
  Vedení registru oznámení dle zákona o střetu zájmů žadatelé o nahlížení do registru, vedoucí úředníci, zastupitelé jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo pro potřeby registračního orgánu
  Žádost o užití znaku města žadatel titul, jméno a příjmení, trvalý pobyt orgány města
  Osobní údaje o vlastnicích vhodných věcných prostředků (VP), které lze využít pro potřeby obrany státu dle zákona č. 222/1999 Sb., zákon o zajišťování obrany České republiky a Vyhlášky MO č. 280/1999 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

  1) právnické osoby

  a) příjmení, jméno, rodné číslo, telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby;

  b) příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo osoby odpověné za dodání VP

   

  Krajský úřad MSK, Krajské vojenské velitelství Ostrava, SMO

   

   

  2) fyzické osoby

  Příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo Krajský úřad MSK, Krajské vojenské velitelství Ostrava, SMO
  Evidence osobních údajů fyzických osob, které lze určit za stavu ohrožení nebo válečného stavu k pracovní povinnosti nebo výpomoci a evidence sobních údajů zdravotnických pracovnic, dle zákona č. 222/1999 Sb., zákon o zajišťování obrany České republiky, ve zění pozdějších předpisů fyzické osoby Příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo Krajský úřad MSK, Krajské vojenské velitelství Ostrava, SMO
  Evidence členů orgánů krizového řízení SMO dle zákona č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů fyzické osoby Příjmení, jméno, titul, zaměstnavatel, místo trvalého pobytu, telefonní číslo

  Krasjský úřad MSK, HZS MSK, SMO

  Údaje o fyzických osobách, které mají přístup k utajovaných informacím dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  prováděcí vyhlášky k OUI.

  fyzické osoby

  Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, den, měsíc, rok a místo narození, adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, údaje z občanského průkazu (pasu). Národní bezpečnostní úřad
  Údaje o PO nebo PFO, kterým může být uložena povinnost dle zák. č. 241/2000 Sb.,
  o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

  1) právnické osoby

  jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy u dodavatele nezbytné dodávky

  Krajský úřad MSK, HZS MSK, SMO

   

  2) fyzické osoby

  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování písemností, telefonní číslo

   

  Krajský úřad MSK, HZS MSK, SMO

  zpět

  odbor hospodářské správy

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  dohody vyplývající ze ZP strany dohody titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt strany dohody
  příjmové a výdajové pokladní doklady plátci a příjemci platby v hotovosti titul, jméno a příjmení, trvalý pobyt plátci; pro spis

  zpět

  odbor ochrany životního prostředí

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Vodoprávní evidence dle  vyhlášky č. 7/2003 Sb. ve znění  vyhlášky č. 619/2004 Sb.

  občané žádající o:

  udělení souhlasu,
  stavební povolení vodního díla,
  povolení změny stavby,
  povolení k užívání vodního díla,
  schválení provozního  a manipulačního řádu,
  prodloužení platnosti rozhodnutí,
  povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
  povolení k vypouštění odpadních vod,
  vydání  povolení k některým činnostem a jeho změnu.

  titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý poby

  správce povodí – Povodí  Odry,s.p.

  Ministerstvo zemědělství

  zpět

  odbor kultury a volnočasových aktivit

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

  Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti kultury, uzavřené smlouvy

  žadatel o dotaci

  titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

  orgány města

  Přehled:

  - žadatelů o dotaci

  - příjemců dotací v oblasti kultury

  žadatel o dotaci příjemce dotace

  titul, jméno a příjmení, město trvalého pobytu

  orgány města

  Agenda platů ředitelů příspěvkových organizací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů

  Ředitelé příspěvkových organizací

  Jméno, příjmení, datum narození

  Ředitel, orgány města

  zpět

  odbor platový a personální

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  personální evidence zaměstnanců zařazených do magistrátu a úřadů městských obvodů (s výjimkou úřadů městských obvodů Ostrava - Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava) zaměstnanci osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců zaměstnavatel
  platová evidence zaměstnanců zařazených do magistrátu a úřadů městských obvodů (s výjimkou úřadů městských obvodů Ostrava - Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava) zaměstnanci osobní údaje vztahující se ke zpracování platů zaměstnavatel
  realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci magistrátu dle zákona o úřednících územních samosprávných celků uchazeč o zaměstnání přihlášený do výběrového řízení titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení zaměstnavatel
  Evidence odměn členů zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města členové zastupitelstva, členové výborů a komisí osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce poskytovatel odměny
  Evidence odměn členů zastupitelstev městských obvodů členové zastupitelstev osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce poskytovatel odměny
  zajišťování a evidence preventivních lékařských zaměstnanců zařazených do magistrátu prohlídek v zařízení závodní preventivní péče zaměstnanci osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců kontrolní orgány
  Zajišťování agendy vzdělávání zaměstnanci SMO titul, jméno a příjmení, datum  a místo narození vzdělávací instituce

   zpět

  odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Získání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám a kompletní dokumentace VZ Fyzické osoby v postavení zájemce o VZ Titul, jméno, příjmení, místo podnikání Orgány města

  zpět

  odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů

  Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví, prevence kriminality a protidrogové, uzavřené smlouvy

  žadatel o dotaci

  titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

  orgány města

  Přehled:

  - žadatelů o dotaci

  - příjemců dotací v oblasti, zdravotnictví, prevence kriminality a protidrogové

  žadatel o dotaci, příjemce dotace

  titul, jméno a příjmení, město trvalého pobytu

  orgány města

  Odvolací řízení a řízení o mimořádných opravných prostředcích ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění Příjemce důchodu,další osoby, o kterých to stanoví zákon Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Účastníci správního řízení
  Zajištění komplexní sociální práce Osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Vyjmenované osoby
  Zprostředkování osvojení a pěstounské péče Žadatelé o zprostředkování nezletilé děti, zákonní zástupci, opatrovník Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, příp. další údaje Krajský úřad
  Výkon sociálně-právní ochrany dětí Rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, nezletilé děti Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezl.,  příp. další údaje Státní orgány, školská a zdrav. zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, zmocněnci zákonných zástupců
  Řízení ve věci přestupků a jiných správních deliktů v působnosti odboru Účastník přestupkového řízení Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu,   příp. další údaje Účastník přestupkového řízení
  Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Stěžovatel, příp. další osoby Poměry stěžovatele dle charakteru stížnosti, příp. údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje Stěžovatel, příp. další orgány dle charakteru stížnosti
  Kontrolní činnost dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Fyzické kontrolované osoby Jméno, příjmení kontrolované fyzické osoby Kontrolovaná osoby, příp. další orgány dle výsledku kontrol

  Řízení o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

  Účastník správního řízení

  Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně další údaje

  Účastník správního řízení

   

  Vydání lékařských předpisů označených modrým pruhem

   

  Poskytovatel zdravotních služeb nebo osoba vykonávající veterinární činnost

   

  Jméno, příjmení, adresa místa poskytování zdravotních služeb

   

  Žadatel, příp. oprávněný zástupce

  zpět

  odbor dopravně správních činností

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Správní řízení Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Účastníci řízení dotčené správní orgány
  Zpracování osobních údajů při vydávání řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče Držitelé ŘP, mezinárodních řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče Údaje dle ust. § 105 a 106 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy, MMO
  Poskytování údajů z registru řidičů Držitelé ŘP Údaje dle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
  Příjem žádostí vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu, paměťové karty řidiče a průkazu profesní způsobilosti řidiče Žadatel o řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz, paměťovou kartu řidiče a průkaz profesní způsobilosti řidiče Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt Ministerstvo dopravy
  Příjem žádostí o změnu údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu Žadatel o změnu Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt Ministerstvo dopravy

  zpět

  odbor legislativní a právní

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Zakládání a evidence smluv uzavřených SMO vedená v písemné podobě a v elektronické podobě Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených se Statutárním městem Ostrava Titul, jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností) Orgány města
  Kontakt na členy zastupitelstva města Členové zastupitelstva města Titul, jméno a příjmení, RČ, bydliště, zaměstnavatel, tel., e-mail, Pro vnitřní potřebu, v omezeném rozsahu i pro veřejnost
  Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.) Fyzické osoby v postavení korespondentů Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností) Orgány města

  zpět

  odbor strategického rozvoje

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  příprava materiálů města pro orgány města organizace název organizace, sídlo organizace, IČO, DIČ, jméno, příjmení statutárního zástupce Orgány města
  Agenda platu ředitele příspěvkové organizace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů ředitel příspěvkové organizace

  jméno, příjmení, datum narození,
  trvalé bydliště

  ředitel, orgány města
  Agenda Nositele ITI ostravské aglomerace vyplývající z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020  žadatel o dotaci, příjemce dotace

  identifikační údaje subjektů, statutárních zástupců, pověřených osob a žadatelů v rozsahu definovaném v projektovém záměru, popř. IS MS2014+

   
  orgány města, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Ministerstvo životního prostředí,
  Ministerstvo dopravy,
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Přehled žadatelů o dotaci a příjemců dotací v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě žadatel o dotaci, příjemce dotace

  titul, jméno a příjmení, město trvalého pobytu

   orgány města
  Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě, uzavřené smlouvy  žadatel o dotaci

  titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

   orgány města

  zpět

  odbor interního auditu a kontroly

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“ ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou Orgány města
  Vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic“ ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele petic, petičního výboru, popřípadě osob uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou Orgány města
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele Orgány města

  zpět

  odbor živnostenský úřad

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Zpracování údajů vedených v informačním systému živnostenský rejstřík (IS RŽP) ohlašovatel živnosti, žadatel o koncese, podnikatel, odpovědný zástupce, statutární orgán právnické osoby nebo jeho člen, vedoucí organizační složky, pokračovatel v provozování živnosti po zemřelém podnikateli adresní, identifikační a citlivé údaje dle § 45 odst. 2, odst. 3, § 46, § 50 odst. 2, § 60 odst. 8, odst. 9 a odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“) živnostenský úřad
  Poskytování údajů z informačního systému živnostenský rejstřík podnikatel, odpovědný zástupce, statutární orgán právnické osoby nebo jeho člen, vedoucí organizační složky, pokračovatel v provozování živnosti po zemřelém adresní, identifikační a citlivé údaje dle § 60 odst. 2 ŽZ subjekt údajů, subjekty veřejné správy (§ 48, § 55, § 60, § 68 ŽZ), jiná fyzická i právnická osoba v rozsahu stanoveném § 60 ŽZ
  Správní řízení účastník řízení adresní a identifikační údaje subjekt údajů, subjekty veřejné správy (§ 48, § 55, § 60, § 68 ŽZ),
  Kontrola kontrolovaná osoba, přizvaná osoba, povinná osoba adresní a identifikační údaje subjekt údajů, subjekty státní správy dle § 68 ŽZ

  zpět

  odbor investiční

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů

  zpět

   

  odbor projektů IT služeb a outsourcingu

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů

  zpět

  odbor školství a sportu

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů

  Návrhy na udělení

  ocenění pedagogům

  u příležitosti Dne učitelů

  Navrhovatelé – zřizovatelé škol a školských zařízení, ředitelé škol, pedagogické kolektivy, školské rady

  Titul, jméno a příjmení, datum

  narození, trvalý pobyt
  orgány města
  Návrhy na udělení ocenění žákovská osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí Navrhovatelé - ředitelé škol Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města
  Stipendia Studenti VŠ Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města
  Ostravský sportovec roku Komise pro podporu vrcholového sportu Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města
  Přehled žadatelů o dotaci a příjemců dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Žadatel o dotaci, příjemce dotace Titul, jméno a příjmení, město trvalého pobytu  orgány města
  Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu, uzavřené smlouvy Žadatel o dotaci Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města

   zpět

  odbor financí a rozpočtu

  Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů
  Příprava materiálů města pro orgány města žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány města
  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti Žadatel-fyzická os. Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností Nejsou pouze pro spis
  Evidence soudních řízení Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození nejsou
  Správní řízení – vymáhání pohledávek na nepeněžité plnění Účastníci řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností; název organizace, sídlo org., IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce účastníci řízení, dotčené správní orgány
  Zajišťování agendy vymáhání pohledávek za rozpočtovými příjmy statutárního města dlužník - účastník řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností; název organizace, sídlo org., IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce účastníci řízení, dotčené správní orgány
  Daňové řízení – řízení o místních poplatcích Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popř. adresa pro doručování, výše přeplatku či nedoplatku Účastníci řízení
  Oběh učetních dokladů – realizace požadavků jednotlivých odborů MMO Účastníci řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností Název organizace, sídlo org., IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce nejsou
 17. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 uvedeného zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 uvedeného zákona je možné nahlížet na základě žádosti.

  Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

  a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

  b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

  c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

  Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

 18. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

  Ostrava, 5. října 2009
 19. V. Daňová informační schránka

  Magistrát města Ostravy tímto informuje daňové subjekty, že orgány Magistrátu města Ostravy, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

 20. VI. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).