Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise právní (11 členů)

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:42 - Hrubcová Danica
Komise právní

I. Iniciativní funkce

a) analyzuje a zhodnocuje účinnost, působnost a zákonnost obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy
b) navrhuje radě města opatření a podněty k úpravě, přijetí a zrušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy
c) projednává podněty členů zastupitelstva města a orgánů městských obvodů   ke změnám či  rušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy
d) projednává a iniciuje úpravy obecně závazné vyhlášky města Ostravy  č. 14/2013, Statut  města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
e) projednává a vydává stanoviska k otázkám, které stanovila a zadala rada města
f) projednává a vydává stanoviska k vnitřním předpisům města a jeho orgánů, bude-li o to  požádána nebo z vlastní iniciativy

 

II. Kontrolní funkce

a) v rozsahu stanoveném radou města
b) z pověření rady města nebo na základě vlastní iniciativy kontroluje dodržování obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statutu města Ostravy,  ve znění pozdějších změn a doplňků, při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy
c) z pověření rady města nebo na základě vlastní iniciativy posuzuje právní obsah majetkoprávních úkonů orgánů města a městských obvodů


III. Organizační záležitosti

a) zasedání právní komise se koná podle potřeby
b) předložené materiály projednává právní komise v kolegiu nebo prostřednictvím ustavených pracovních skupin
c) o skutečnostech projednávaných komisí, které si sama určí, jsou členové komise povinni zachovávat mlčenlivost 
d) organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor legislativní a právní magistrátu 

  

IV. Oprávnění

Komise je oprávněna požadovat pro svá jednání předložení písemných dokladů   a ostatních dokladů, potřebných ústních, případně písemných vysvětlení od orgánů města a městských obvodů.

 


předseda: 
JUDr. Josef Babka, člen ZM

 

členové: 

Mgr. Radim  Babinec, člen ZM

Mgr. Michal  Hořínek

Mgr. Tomáš Gurecký

Michaela Vašnovská

Ing. Bc. Josef Pravda

Mgr. Zuzana  Hanešková 

Mgr. Petr Kausta

Jan Dekický

Mgr. Renata Kolková 

Mgr. Oto Fait