Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise právní (11 členů)

Poslední změna: Čtvrtek 22.02.2018 12:45 - Hrubcová Danica
Komise právní

I. Iniciativní funkce

a) analyzuje a zhodnocuje účinnost, působnost a zákonnost obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy
b) navrhuje radě města opatření a podněty k úpravě, přijetí a zrušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy
c) projednává podněty členů zastupitelstva města a orgánů městských obvodů   ke změnám či  rušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy
d) projednává a iniciuje úpravy obecně závazné vyhlášky města Ostravy  č. 14/2013, Statut  města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
e) projednává a vydává stanoviska k otázkám, které stanovila a zadala rada města
f) projednává a vydává stanoviska k vnitřním předpisům města a jeho orgánů, bude-li o to  požádána nebo z vlastní iniciativy

 

II. Kontrolní funkce

a) v rozsahu stanoveném radou města
b) z pověření rady města nebo na základě vlastní iniciativy kontroluje dodržování obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statutu města Ostravy,  ve znění pozdějších změn a doplňků, při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy
c) z pověření rady města nebo na základě vlastní iniciativy posuzuje právní obsah majetkoprávních úkonů orgánů města a městských obvodů


III. Organizační záležitosti

a) zasedání právní komise se koná podle potřeby
b) předložené materiály projednává právní komise v kolegiu nebo prostřednictvím ustavených pracovních skupin
c) o skutečnostech projednávaných komisí, které si sama určí, jsou členové komise povinni zachovávat mlčenlivost 
d) organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor legislativní a právní magistrátu 

  

IV. Oprávnění

Komise je oprávněna požadovat pro svá jednání předložení písemných dokladů   a ostatních dokladů, potřebných ústních, případně písemných vysvětlení od orgánů města a městských obvodů.

 


předseda: 
JUDr. Josef Babka, člen ZM

 

členové: 

Mgr. Radim  Babinec, člen ZM

Mgr. Michal  Hořínek

Mgr. Tomáš Gurecký

Mgr. Michaela Vašnovská

Ing. Bc. Josef Pravda

Mgr. Zuzana  Hanešková 

Mgr. Petr Kausta

Jan Dekický

Mgr. Renata Kolková, MPA 

Mgr. Oto Fait