Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise investiční, architektury a rozvoje města (11 členů)

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:42 - Hrubcová Danica
Komise investiční, architektury a rozvoje města

I. Iniciativní funkce


a)
projednává problematiku výstavby, obnovy, urbanizace a související činnost ovlivňující rozvoje města Ostravy
b) 
účastní se přípravy návrhu investičního rozpočtu města a podkladů pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby (rozpočtový kapitálový výhled)  
c) 
projednává návrhy investičních akcí a programů pro celé území města Ostravy ve všech oblastech investičních aktivit města a navrhuje jejich zařazení do plánu investic 
d) 
posuzuje přípravu a zpracování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města Ostravy a jejich jednotlivých zón, posuzuje navrhovaná řešení funkčního využití města s ohledem na dlouhodobou koncepci výstavby a životního prostředí
e) 
jednotlivá zasedání komise jsou tematicky zaměřena na určitou oblast výstavby (sociální, kulturní, sportovní, občanská, … )
f) 
řeší problémy z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče a problémy při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města  
g) 
usměrňuje podmínky ekonomického rozvoje města, projednává vybrané strategické projekty a dle potřeby iniciuje zřizování pracovních skupin   
h) 
organizuje a provádí výjezdní zasedání na významné investiční akce města, sleduje jejich plnění dle plánu i s ohledem na případné  dodržení podmínek a termínů při čerpání dotací 


II. Kontrolní funkce

a)
v rozsahu stanoveném radou města
b) 
sleduje a kontroluje postupy a termíny plnění jednotlivých investičních akcí, v návaznosti na schválený kapitálový rozpočet města, ve všech fázích přípravy a realizace 


III. Organizační záležitosti

a)
zasedání komise se koná dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně
b)
organizačně - technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor investiční magistrátu

 

předseda:
Ing. Ivo Furmančík, člen ZM

členové:

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen ZM

Ing. Zbyněk Šebesta, člen ZM

Ing. Kamil Bednář, člen ZM

Ing. František Kolařík, člen ZM

Rudolf Ficek, člen ZM

Ing. Bohdan Trojak, člen ZM

Ing. Ivan Strachoň

Ing. Darina Čavojská, MBA

Ing. arch. David Kotek 

Dalibor Mouka