Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická (9 členů)

Poslední změna: Středa 20.12.2017 15:46 - Hrubcová Danica
Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická

I. Iniciativní funkce


Muzejní a letopisecký úsek:

a)
vyjadřuje se ke koncepčním i aktuálním záležitostem muzejnictví a ochrany kulturních památek na území města Ostravy, včetně projektů v této oblasti, může být iniciátorem či spolutvůrcem projektů, námětů a stanovisek, vyjadřuje se k  návrhům na prohlášení kulturních památek na území města, podílí se  na propagaci a popularizaci muzejnictví a ochrany památek ve městě, vyjadřuje se k poskytování finančních příspěvků na projekty v oblasti muzejnictví  a zachování a obnovy kulturních památek, vyjadřuje se k územní dokumentaci
b)
dozírá na obsahovou i formální správnost zápisů v Kronice města Ostravy, podílí se na přípravě každoroční chronologie – Ostravského kalendária
c) 
vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí příspěvku v rámci programu regenerace městských památkových zón 


Názvoslovný úsek:

a)
projednává návrhy městských obvodů na pojmenování městských obvodů, částí městských obvodů, ulic a jiných veřejných prostranství; připravuje stanoviska pro projednávání návrhů v orgánech města; svá stanoviska oznamuje starostům městských obvodů
b) 
vyjadřuje se k návrhům katastrálního úřadu na přejmenování katastrálního území 
c) 
připravuje názvoslovné systémy pro pojmenování nových ulic a veřejných prostranství a pro přejmenování stávajících ulic a veřejných prostranství 
d) 
posuzuje názvy městských obvodů, částí městských obvodů, katastrálních území, ulic a veřejných prostranství z hlediska společenského, kulturního, historického, aby byly věcně správné, jazykově čisté a umožňovaly snadnou orientaci občanů 
e) 
zachycuje a řeší změny v uličním systému (duplicitní či nepojmenované nebo zaniklé ulice) 
f) 
informuje radu města, jak jednotlivé městské obvody realizují úkoly uložené zastupitelstvem města v zabezpečování označení ulic a veřejných prostranství 
g) 
v případě potřeby předkládá z vlastní iniciativy náměty a návrhy radě města 


Heraldický úsek:

a)
konzultuje návrhy městských obvodů na změny znaku a praporu městského obvodu; připravuje stanoviska pro projednání návrhu v orgánech města


II. Kontrolní funkce

V rozsahu stanoveném radou města.


III. Organizační záležitosti

Organizačně-technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor kultury a volnočasových aktivit magistrátu.

 


předseda:
Eva Petrašková, členka ZM

 
členové:

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., členka ZM

Ing. Miroslav Jopek, člen ZM

Vladimír Polák, člen ZM 

Ing. František Kolařík, člen ZM 

Petr Dlabal  

Jaroslav Trnovec 

Dagmar Macháčková 

RNDr. Jiřina Kábrtová