Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Správní poplatky

Poslední změna: Pátek 14.07.2017 09:35 - Eichlerová Šárka
dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Pol.

Písm.

Předmět

2

b)

nahlédnutí do ŽR

(za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží)

20,-

3

 a)

vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazovaného materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

-      za každou i započatou stránku

-      na technickém nosiči dat

-      za první stránku

a za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

 

 

50,-

40,-

15,-

  5,-

24

a)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1 000,-

 

b)

Další ohlášení živnosti

500,-

 

c)

Příjem žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000,-

 

d)

Přijetí další žádosti o koncesi

500,-

 

e)

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500,-

 

f)

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500,-

 

g)

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100,-

 

h)

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku

20,-

 

i)

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

50,-

Předmětem poplatku dle položky 24 není:

 • Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 • Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.  
 • Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 • Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

 

 • Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmene a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 • Poplatek podle písmene e),f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 • Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 • Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenu a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Poznámka k položce 3 :

Zmocnění.

Správní orgán může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Osvobození od poplatku podle § 8 zákona o správních poplatcích :

Úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona.

Způsoby placení správních poplatků :

 

 • v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard, Master-Card Electronic, Maestro a VPAY v pokladně Magistrátu města Ostravy  v  kanceláři č. 101
 • bezhotovostním převodem na účet Statutárního města  Ostravy č. účtu 19-1649297309/0800 vedený u České spořitelny Ostrava, a.s., při platbě je nutno uvést VS 130010000, KS 0379,
 • poštovní poukázkou vydanou příslušným úřadem.

Účinnost ke dni 1.9.2012


V Ostravě 29.8.2012

Zpracovala: Eichlerová Šárka