Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Informace o zhotovených občanských průkazech a cestovních dokladech

Poslední změna: Středa 20.06.2018 09:42 - Pinďáková Helena
Aktualizace o zhotovených občanských průkazech a cestovních dokladech.
Občanské průkazy, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty do dne 08.06.2018, jsou připraveny k vyzvednutí.

Zhotovené občanské průkazy jsou připraveny k převzetí na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ulice Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava. K vyzvednutí občanského průkazu se můžete předem objednat na telefonním čísle 844 121 314 nebo 599 499 311.

Dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně rodinného stavu, potvrzení o změně trvalého pobytu nebo potvrzení o občanském průkazu je nutno odevzdat při převzetí nového občanského průkazu. Při převzetí občanského průkazu je občan povinen prokázat svou totožnost a zadat bezpečnostní osobní kód (BOK). Bok nemusí zadávat:

  • osoby mladší 15 let,
  • osoby, kterým brání těžko překonatelná překážka,
  • osoby, které jsou omezené ve způsobilosti k právním úkonům.

 

Cestovní doklady, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty do dne 08.06.2018, jsou připraveny k vyzvednutí.

Zhotovené cestovní doklady jsou připraveny k převzetí na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ulice Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava. K vyzvednutí cestovního dokladu se můžete předem objednat na telefonním čísle 844 121 314 nebo 599 499 311.

Dosavadní cestovní doklad je nutno odevzdat při převzetí nového cestovního dokladu.

Úřední hodiny:

Pondělí

 7.30 - 17.30 hodin

Úterý

 7.30 - 16.00 hodin

Středa

 7.30 - 17.30 hodin

Čtvrtek

 7.30 - 16.00 hodin

Pátek

 7.30 - 12.00 hodin

 

Občan starší 15 let je povinen převzít občanský průkaz či cestovní doklad osobně a prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz či cestovní doklad zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz či cestovní doklad přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí občanského průkazu anebo cestovního dokladu, přebírá a převzetí dokladu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz anebo cestovní doklad převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Převzetí občanského průkazu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je možné pouze z důvodu zřetele zvlášť hodného (hospitalizace, náhlá pracovní cesta do zahraničí), a to na základě předložení plné moci k převzetí cestovního pasus úředně ověřeným podpisem zmocnitele (vzor plné moci k převzetí CD).