Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Úřad

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:15 - Gacka Michal

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

 2. Základní informace k životní situaci

  Souhlasu vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není povolení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to: 

  • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
  • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
  • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
  • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
  • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické nebo právnické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění:

  • situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
  • kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,
  • dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,
  • stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti,
  • vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, 3.p. č.dv. 311 nebo na podatelně Magistrátu města Ostravy, 1.p., č.dv. 104 s uvedením veškerých náležitostí. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností; pro území Vratimova s výjimkou případů uvedených v § 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (Městský úřad Vratimov je pro území města Vratimova příslušný k udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění – ke stavbám jednotlivých obytných budov, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry, ke stavbám jednotlivých obytných budov ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku a ke stavbám jednotlivých obytných budov v ochranných pásmech vodních zdrojů).

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Ing. Otto Baumann
  specialista vodního hospodářství
  599442310 326A / Nová Radnice
  Ing. Marek Horečka
  specialista vodního hospodářství
  599442313 326 / Nová Radnice
  Ing. Simona Hudečková
  specialista vodního hospodářství
  599442330 322A / Nová Radnice
  Ing. Radana Klimentová
  specialista vodního hospodářství
  599442315 326 / Nová Radnice
  Ing. Lenka Kotarová
  specialista vodního hospodářství
  599442314 322A / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Náležitosti uvedené v bodě 6).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Správce vodního toku, správce ochranného pásma vodního zdroje.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o udělení souhlasu lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Jedná se o porušení dalších povinností dle § 116, odst. 1, písm. d), bod 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. Dle § 122 citovaného zákona se pokuta uloží v rozmezí od 20 000 Kč do 1 000 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno