Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rating

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:23 - Kořistka Pavel
Ratingové hodnocení

Aktualizace hodnocení statutárního města Ostravy ratingovou agenturou Moody´s - červen 2016: A2/pozitivní

Ratingové hodnocení určuje kvalitu daného subjektu, jeho schopnost splácet všechny své závazky včas a v plné výši. Provádějí ho nezávislé ratingové agentury, které své závěrečné hodnocení vyjadřují formou ratingové známky z příslušné ratingové stupnice (pro každou ratingovou agenturu je specifická). Při udělení dlouhodobého ratingu dochází i k přidělení výhledu, který určuje směr, kterým se pravděpodobně bude ubírat rating, zpravidla ve střednědobém horizontu. Hodnota ratingu výrazně ovlivňuje ceny zdrojů (dluhopisy, směnky, úvěry), za které je daný subjekt může získat na finančních trzích.

Hodnocení úvěrové spolehlivosti města Ostravy začaly provádět od roku 1996 dvě nezávislé globální ratingové agentury Moody´s a Standard & Poor´ v souvislosti s první emisí komunálních obligací. V současné době je město Ostrava hodnoceno z úsporných důvodů pouze jednou ratingovou agenturou Moody´s.

V červnu letošního roku potvrdila městu Ostrava mezinárodní ratingová agentura Moody´s  v rámci svého pravidelného hodnocení stávající rating na úrovni A2. Zároveň změnila výhled ratingu města Ostravy ze stabilního na pozitivní.

Ratingové hodnocení udělila agentura Moody´s na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace a finančního výhledu v kontextu s ekonomickými, politickými, demografickými aj. podmínkami.

Udělená ratingová známka A2 potvrdila, že město Ostrava má ekonomickou a finanční stabilitu a rovněž vysokou spolehlivost při splácení svých závazků, zohledňuje silné a slabé stránky města.

K silným stránkám města patří:

  • zlepšující se solidní provozní výsledky,
  • dobré celkové výsledky hospodaření, které pomáhají udržet dostatečnou výši hotovostních rezerv,
  • stabilní míra zadluženosti s očekávaným poklesem v letech 2016 - 2017.

 K slabým stránkám města patří:

  • poměrně vysoká dluhová služba ve střednědobém horizontu.

Udělený pozitivní výhled odráží skutečnost, že pokud město bude hospodařit stejným způsobem i v následujících letech, mohlo by získat lepší ratingovou známku.

Z aktuálně zveřejněných ratingových hodnocení na webových stránkách agentury Moody´s vyplývá, že lepší ratingovou známku než město Ostrava mají města Praha a Brno (město Plzeň není hodnoceno ratingovou agenturou). Ostrava má stejnou ratingovou známku jako Moravskoslezský kraj, avšak lepší výhled (viz tabulka).

Tab. Ratingové hodnocení měst nejblíže k ratingu města Ostravy

Město  

Rating   dle Moody´s

Praha

A1/stabilní

Brno

A1/stabilní

Ostrava

A2/pozitivní

Moravskoslezský kraj

A2/stabilní

 Zdroj: www.moodys.com/29.6.2016

 Analýza agentury Moody’s

 Rating České republiky

Rating státu hodnotí důvěryhodnost dané země a její budoucí schopnost splácet své závazky. Rating státu slouží jako východisko pro sestavení ratingu dalších emitentů v dané zemi a obvykle platí (není to již pravidlo), že rating jakéhokoliv subjektu se sídlem v daném státě nemůže být vyšší než rating daného státu, může maximálně dosáhnout jeho úrovně.

Rating současně slouží jako měřítko ekonomické vyspělosti země a její institucionální a politické stability. Je tak důležitým vodítkem i pro ty investory, kteří chtějí v dané zemi investovat i do soukromých podniků.

Tab. Ratingové hodnocení ČR pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách

Ratingová   agentura

Ocenění   (Rating)

Výhled

Standard & Poor´s

AA-

stabilní

Moody´s

A1

stabilní

Fitch Ratings

A+

stabilní

 Zdroj: www.mfcr.cz/14.4.2016