Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rating

Poslední změna: Úterý 05.09.2017 07:29 - Kořistka Pavel
Aktualizace hodnocení statutárního města Ostravy ratingovou agenturou Moody´s - červen 2017: A1/stabilní

Ratingové hodnocení určuje ekonomickou kvalitu daného subjektu, jeho schopnost splácet všechny své závazky včas a v plné výši. Provádějí ho nezávislé ratingové agentury, které své závěrečné hodnocení vyjadřují formou ratingové známky z příslušné ratingové stupnice. Při udělení dlouhodobého ratingu dochází i k přidělení výhledu, který určuje směr, kterým se pravděpodobně bude ubírat rating, zpravidla ve střednědobém horizontu. Hodnota ratingu může ovlivnit ceny zdrojů (dluhopisy, směnky, úvěry), za které je daný subjekt může získat na finančních trzích.

Hodnocení úvěrové spolehlivosti města Ostravy je realizováno od roku 1996. V průběhu let bylo město Ostrava hodnoceno dvěma nezávislými globálními ratingovými agenturami Moody´s a Standard & Poor´s.  V současné době je město Ostrava hodnoceno ratingovou agenturou Moody´s.

Město Ostrava je hodnoceno agenturou Moody´s od roku 1998. Udělená ratingová známka zaznamenala v průběhu let vývoj, který měl vzestupnou tendenci, tzn. od známky Baa1 se město propracovalo zatím k nejvyšší známce A1 (viz tabulka).

Tab. Vývoj ratingové hodnocení města Ostravy v letech 1998 - 2017

rok

1998 - 2002

2003 -2005

2006 - 2016

2017

rating

Baa1

A3

A2

A1

V červnu letošního roku mezinárodní ratingová agentura Moody´s v rámci svého pravidelného hodnocení zvýšila městu Ostravě ratingovou známku na úroveň A1 stabilní ze stávajícího stupně A2 pozitivní. Město Ostrava tak dosáhlo stejně vysoké ratingové hodnocení, jaké udělila Moody´s České republice, velkým městům Praze a Brnu, což vyplývá z aktuálně zveřejněných ratingových hodnocení na webových stránkách agentury Moody´s (viz tabulka).

Tab. Ratingové hodnocení měst nejblíže k ratingu města Ostravy a ČR

Město

Rating dle Moody´s

Praha

A1/ stabilní

Brno

A1/stabilní

Ostrava

A1/stabilní

Moravskoslezský kraj

A2/stabilní

Česká republika

A1/stabilní

Zdroj: www.moodys.com/31.7.2017

Ratingové hodnocení udělila agentura Moody´s městu Ostravě na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace a finančního výhledu v kontextu s ekonomickými, politickými, demografickými aj. podmínkami.

Udělená ratingová známka A1potvrdila, že město Ostrava má ekonomickou a finanční stabilitu a rovněž vysokou spolehlivost při splácení svých závazků.

 

Hlavními faktory zvýšení ratingu jsou:

  • silné provozní výsledky města podpořené přísnou kontrolou výdajů a růstem sdílených daňových příjmů,
  • vysoké finanční přebytky dosažené v posledních dvou letech, které posílily hotovostní rezervy města,
  • přiměřené kapitálové výdaje, které by měly ve střednědobém výhledu umožnit Ostravě udržet klesající trend stávající středně vysoké zadluženosti.

V roce 2016 vykázalo město Ostrava solidní hrubý provozní výsledek ve výši 26 % běžných příjmů. Ve srovnání s  24,3 % v roce 2015 a zejména pouze s 14 % v průměru za předchozí čtyři roky se tak hrubý provozní výsledek výrazně zlepšil. Provozní výsledky se tak dostaly na úroveň průměru za města v ČR a nad průměr za města s ratingem A1.

Vysoké finanční přebytky dosažené v posledních dvou letech výrazně posílily hotovostní rezervy města. Ke konci roku 2016 dosáhly hodnoty 32 % běžných příjmů oproti 18 % v roce 2014. Město tak vytvořilo dostatečnou střednědobou rezervu ke krytí případného krátkodobého nesouladu příjmů a výdajů a částečně i kapitálových výdajů.

Silné provozní výsledky, zvýšení hotovostních rezerv a umírněné kapitálové výdaje by měly vést ve střednědobém výhledu k dalšímu snižování zadluženosti města. Ke konci roku 2016 klesl přímý a nepřímý dluh města na 32,6 % běžných příjmů ze 40 % v roce 2015. Ke konci roku 2017 by se měl dostat pod 30 % běžných příjmů, což je pod průměrem za města v ČR a většinu měst s ratingem A1. Z údajů v tabulce je patrný od roku 2013 klesající vývoj přímého dluhu města Ostravy.

Tab. Vývoj přímého dluhu města Ostravy v letech 2012 - 2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

 Přímý dluh v mil. Kč

5 665

6 604

3 781

3 433

3 033

 

Analýza agentury Moody´s - CZ 2017