Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Rating

Poslední změna: Čtvrtek 13.08.2015 14:21 - Krupčík Ivan
Ratingové hodnocení

1. Ratingové hodnocení statutárního města Ostravy

 

Ratingové hodnocení určuje kvalitu hodnoceného subjektu, jeho schopnost splácet včas a v plné výši všechny své splatné závazky. Provádějí ho nezávislé ratingové agentury, které své závěrečné hodnocení vyjadřují formou ratingové známky z příslušné ratingové stupnice. Ratingové hodnocení může být uděleno krátkodobé a dlouhodobé v návaznosti na členění splatnosti závazků hodnoceného subjektu (krátkodobé - splatnost kratší než 1 rok, dlouhodobé - splatnost delší než 1 rok). Při udělení dlouhodobého ratingu dochází i k přidělení výhledu, který určuje směr, kterým se pravděpodobně bude ubírat rating v následujícím období, zpravidla střednědobém horizontu.

Hodnocení úvěrové spolehlivosti statutárního města Ostravy provádí každoročně dvě nezávislé globální světové ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s. Rating udělovaný těmito agenturami je celosvětovým srovnáním bonity klienta, neboť používá stejné ratingové stupnice pro všechny země. Na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace a finančního výhledu, v kontextu s ekonomickými, politickými, demografickými aj. podmínkami, udělily v roce 2015 statutárnímu městu Ostrava níže uvedená ratingová hodnocení. Pro srovnání uvádíme v tabulce i ratingová hodnocení v roce 2014.

Ratingová agentura

Rok 2014

Rok 2015

Ocenění (Rating)

Výhled

Ocenění (Rating)

Výhled

Moody´s

A2

stabilní

A2

stabilní

Standard & Poor´s

A+/A-1

stabilní

A+/A-1

stabilní

Agentura Standard & Poor’s udělila městu Ostrava dlouhodobý rating o stupeň vyšší (A+) než agentura Moody´s (A2). Obě udělená hodnocení představují ve slovním vyjádření vyšší střední kvalitu. Známka udělená pro krátkodobý rating agenturou Standard & Poor’s (A-1) znamená ve slovním vyjádření velmi dobrou schopnost města plnit své finanční závazky.

Hodnocení města Ostravy agenturou Moody’s

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s Investors Service EMEA Limited potvrdila statutárnímu městu Ostrava v červenci 2015 stávající dlouhodobé úvěrové hodnocení A2. Výhled hodnotí jako stabilní. Udělené ratingové hodnocení zohledňuje následující silné a slabé stránky města.

K silným stránkám patří:

 • solidní provozní výsledky, které se pravděpodobně udrží na této úrovni i ve střednědobém horizontu,
 • dobré celkové výsledky hospodaření,
 • stabilizace zadluženosti se zmírněním investičních výdajů.

K slabým stránkám patří:

 • zvýšení dluhové služby na základě nově načerpaných úvěrů,
 • výrazný pokles hotovostních rezerv města v roce 2014.

 

Analýza agentury Moody’s 

Hodnocení města Ostravy agenturou Standard & Poor’s 

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s Credit Market Services potvrdila statutárnímu městu Ostrava dlouhodobé úvěrové hodnocení A+ a krátkodobé úvěrové hodnocení A-1. Výhled hodnotí jako stabilní, což odráží její očekávání, že Ostrava si udrží dobrou rozpočtovou výkonnost a umírněné zadlužení v návaznosti na očekávané oživení české ekonomiky, přičemž si zachová velmi dobrou likvidní pozici. Při udělení hodnocení zohlednila ratingová agentura silné a slabé stránky města Ostravy.

K silným stránkám patří:

 • výjimečná likvidní pozice,
 • dobrá rozpočtová výkonnost,
 • nízká úroveň zadluženosti,
 • velmi nízké podmíněné závazky.

K slabým stránkám patří:

 • omezená možnost ovlivnit příjmy,
 • nejistota vyplývající z budoucích změn na vládní úrovni (zejména v přerozdělování daní),
 • nevyzrálé střednědobé finanční plánování.

 

Analýza agentury Standard & Poor´s

Ratingové hodnocení měst nejblíže k ratingu Ostravy 

Město

Rating (dle Standard & Poor’s)

Rating (dle Moodys
Praha
AA-/stabilní/A-1+
A1/stabilní
Brno
AA-/stabilní/A-1+
A1/stabilní
Ostrava
A+/stabilní/A-1

A2/stabilní

Olomouc
A/stabilní/A-1
*

* město nebylo hodnoceno ratingovou agenturou Moody’ s                                                     (Zdroj: Standard & Poor’s, Moody’ s/červenec 2015)

2. Ratingové hodnocení České republiky

 

Rating státu hodnotí důvěryhodnost dané země a její budoucí schopnost splácet své závazky. Rating státu slouží jako východisko pro sestavení ratingu dalších emitentů v dané zemi a obvykle platí (není to již pravidlo), že rating jakéhokoliv subjektu se sídlem v daném státě nemůže být vyšší než rating daného státu, může maximálně dosáhnout jeho úrovně.

Ratingové hodnocení České republiky pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách 

Ratingová agenturaOcenění (Rating)Výhled
Standard & Poor´s AA- stabilní
Moody´s A1 stabilní
Fitch Ratings A+ stabilní

(Zdroj: ČNB, aktualizováno 8.7.2015)