Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Rating

Autor: Novotná Aneta Poslední změna: Pátek 06.09.2013 09:05
Ratingové hodnocení

1. Ratingové hodnocení statutárního města Ostravy

Ratingové hodnocení určuje kvalitu hodnoceného subjektu, jeho schopnost splácet včas a v plné výši všechny své splatné závazky. Provádějí ho nezávislé ratingové agentury, které své závěrečné hodnocení vyjadřují formou ratingové známky z příslušné ratingové stupnice. Ratingové hodnocení může být uděleno krátkodobé a dlouhodobé v návaznosti na členění splatnosti závazků hodnoceného subjektu (krátkodobé - splatnost kratší než 1 rok, dlouhodobé - splatnost delší než 1 rok). Při udělení dlouhodobého ratingu dochází i k přidělení výhledu, který určuje směr, kterým se pravděpodobně bude ubírat rating v následujícím období, zpravidla střednědobém horizontu.

Hodnocení úvěrové spolehlivosti statutárního města Ostravy provádí každoročně dvě nezávislé globální světové ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s. Rating udělovaný těmito agenturami je celosvětovým srovnáním bonity klienta, neboť používá stejné ratingové stupnice pro všechny země. Na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace a finančního výhledu v kontextu s ekonomickými, politickými, demografickými aj. podmínkami udělily v roce 2013 statutárnímu městu Ostrava níže uvedená ratingová hodnocení.

Ratingová agentura
Ocenění (Rating)
Výhled
Moody’s
A2 stabilní
Standard & Poor’s A+/A-1 stabilní

Agentura Standard & Poor’s udělila městu Ostrava dlouhodobý rating o stupeň vyšší (A+) než agentura Moody´s (A2). Obě udělená hodnocení představují ve slovním vyjádření vyšší střední kvalitu. Známka udělená pro krátkodobý rating agenturou Standard & Poor’s (A-1) znamená ve slovním vyjádření velmi dobrou schopnost města plnit své finanční závazky.

 

Hodnocení města Ostravy agenturou Moody’s Investors Service

Mezinárodní ratingová agentura Moody’s Investors Service potvrdila statutárnímu městu Ostrava v červnu 2013 stávající dlouhodobé ratingové hodnocení A2. Krátkodobý rating nebyl městu udělen, jelikož město má směnečný program a ostatní závazky s dobou splatností delší než 13 měsíců, kdy v tomto případě agentura dle metodiky krátkodobý rating neuděluje. Výhled ratingu hodnotí jako stabilní, což znamená, že nepředpokládá ve střednědobém horizontu, že by mohlo dojít ke změně ratingu města při zachování jeho současné finanční politiky.

Mezi silné stránky města podle Moody´s patří:

 • konzervativní přístup k řízení rozpočtu odrážející se v příznivých výsledcích rozpočtu a solidních provozních přebytcích,
 • vysoké hotovostní rezervy,
 • dobře zvladatelná úroveň dluhové služby. 

Slabé stránky města jsou:

 • rozpočtové napětí způsobené změnami v RUD,
 • nárůst zadluženosti.

Analýza agentury Moody’s

 

Hodnocení města Ostravy agenturou Standard & Poor’s 

Statutární město Ostrava obdrželo od ratingové agentury Standard & Poor´s v květnu 2013 kvalitní dlouhodobé a krátkodobé úvěrové hodnocení na úrovni A+/A-1. Výhled hodnotí jako stabilní, což odráží její očekávání, že rozpočet města Ostravy bude vykazovat celkově velmi dobré výsledky v letech 2013 – 2015. 

 

Ratingová agentura při hodnocení vycházela z toho, že město Ostrava:

 • má velmi dobrou likvidní pozici, a to i přes mírné navýšení předpokládaných splátek dluhu,
 • má dobré rozpočtové hospodaření,
 • má středně vysokou úroveň zadluženosti a omezená rizika související s podmíněnými závazky,
 • stále více využívá krátkodobé dluhy na financování investičních projektů, přesto jeho finanční řízení nadále má neutrální vliv na ratingové hodnocení.

Analýza agentury Standard & Poor´s

 

Ratingové hodnocení měst nejblíže k ratingu Ostravy

(dle ocenění Standard & Poor’s)

Město
Rating
Praha
A+/pozitivní/A-1
Brno
A+/pozitivní/A-1
Ostrava
A+/stabilní/A-1
Olomouc
A-/pozitivní/A-2
Milano (Itálie)
BBB+/negativní/A-2

(Zdroj: Standard & Poor’s/červen 2013)

 

2. Ratingové hodnocení České republiky

Rating státu hodnotí důvěryhodnost dané země a její budoucí schopnost splácet své závazky. Rating státu slouží jako východisko pro sestavení ratingu dalších emitentů v dané zemi a obvykle platí (není to již pravidlo), že rating jakéhokoliv subjektu se sídlem v daném státě nemůže být vyšší než rating daného státu, může maximálně dosáhnout jeho úrovně.

Ratingové hodnocení České republiky pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách 

Ratingová agenturaOcenění (Rating)Výhled
Standard & Poor´s AA- stabilní
Moody´s A1 stabilní
Fitch Ratings A+ stabilní

(Zdroj: ČNB, aktualizováno 28.5.2013)