Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Úřad

Žádost o stavební povolení pro dopravní stavby

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:31 - Adámek Richard

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o stavební povolení pro dopravní stavby

 2. Základní informace k životní situaci

  Stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace (dále jen komunikace) se rozumí trvalé nebo dočasné zřízení nové komunikace nebo její změny stavební úpravy spojené s přestavbou zemního tělesa, přestavbou se přitom rozumí rozšíření koruny komunikace, změny nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení dle § 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby, vlastník nebo stavebník, jenž má právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Před podáním žádosti je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č.2 část B) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (projektová dokumentace, doklady prokazující vlastnické či jiné právo založené smlouvou, projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska vyžadována zvláštními předpisy).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o stavební povolení u speciálně stavebního úřadu.

  Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

  Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.
  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Speciální stavební úřad

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro dálnice a rychlostní silnice je speciálně stavebním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava) a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o stavební povolení sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Projektová dokumentace, zpracovaná oprávněnou osobou minimálně ve dvojím provedení, je-li více jiných stavebních úřadů, nebo není-li stavebník totožný s vlastníkem stavby předkládá se trojmo, doklady prokazující vlastnické či jiné právo založené smlouvou, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska dotčených účastníků vyžadována zvláštními předpisy a stanoviska dalších účastníků dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Rozhodnutí o stavebním povolení jsou zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

  Uvedeny jsou vybrané části zákona:
  vydání stavebního povolení

  1. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h) 3 000,- Kč
      - k její nástavbě a přístavbě 2 500,- Kč

      - k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky ne veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro 
        stavbu uvedenou v tomto písmenu

  1 000,- Kč

  2. vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení

  300,- Kč

  Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci stavebního řízení  jsou stanoveni v § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za správní delikty a přestupky na úseku stavebního zákona se ukládají pokuty podle ustanovení § 179 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  • provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
  • provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
  • provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)

  Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  • provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
  • provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
  • provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno